KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > Yerli istekli nedir, ne demektir?

Yerli istekli

 

Yerli istekli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri ifade eder. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4. maddesinde tanımlanmıştır.

Kamu İhale Kanununda "" ile ilgili yer alan temel hükümler şöyledir:

- Kamu İhale Kanununun "İhale ilânlarında bulunması zorunlu hususlar " başlıklı 24. maddesine göre, ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. Bu bağlamda, ihale ilânlarında ihalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı hususlarının belirtilmesi zorunludur.

- Kamu İhale Kanununun "Ön yeterlik ilânlarında bulunması zorunlu hususlar" başlıklı 25. maddesine göre, ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. Bu bağlamda, ihalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı hususların ön yeterlik ilânlarında belirtilmesi zorunludur.

- Kamu İhale Kanununun "İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar" başlıklı 27. maddesine göre, İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur. Bu bağlamda ihalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı hususların belirtilmesi zorunludur.

- Kamu İhale Kanununun "İhalenin karara bağlanması ve onaylanması " başlıklı 40. maddesine göre, Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesine göre ihale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

- Kamu İhale Kanununun "Kamu İhale Kurumu" başlıklı 53. maddesine göre, yerli isteklilerin, yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalarına engel olunduğunun tespit edilmesi halinde, bu uygulamanın yapıldığı ülkenin isteklilerinin de, bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere katılmalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak, Kamu İhale Kurumunun görev ve yetkileri arasındadır.

- Kamu İhale Kanununun "Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler " başlıklı 63. maddesine göre, hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine, mal alımı ihalelerinde ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden istekliler lehine, %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması; yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere ise sadece yerli isteklilerin katılması hususlarında ihale dokümanına hüküm konulabilir. Ortak girişimlerin yerli istekli sayılabilmesi için bütün ortaklarının yerli istekli olması gereklidir.

Tüm kamu ihale mevzuatında, kanunlarda, yönetmeliklerde, tebliğlerde, Bakanlar Kurulu kararlarında ve şu ana kadar yayımlanmış tüm Kamu İhale Kurulu düzenleyici kurul kararlarında Yerli istekli ile ilgili detaylı hükümler için Kamu İhale Mevzuatı sayfamıza bakınız.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru