KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Yeterlilik Kriterleri

KİK Kararları Alımı yapılacak yazılımın, teklif veren isteklinin kendi ürünü olacağına dair düzenleme yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Banka referans mektubu istenilmemesi gereken ihalede, ilgili belge şartnamede istenilmiş ise hangi durumda bu belge ihalede sunulmalıdır?
KİK Kararları İdare bünyesinde gerçekleştirilecek işlerde, isteklilerden işletme belgesi istenebilir mi?
KİK Kararları İdare tarafından isteklilerden teknik Şartnamede yer alan tüm şart ve koşulları kabul ettiğine dair noterden taahhütname istenebilir mi?
KİK Kararları İdareler, isteklilerin teklif ettikleri ürünlerin markalarının belirtilmesini isteyebilirler mi?
KİK Kararları İdari şartnamede yeterlilik kriteri olarak belirtilmeyen bir belgeye ilanda yer verilmesi ve değerlendirmenin de ilana göre yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale ilanında istenilen ancak idari şartnamede istenilmeyen belgelerin teklif zarfı içerisinde sunulması zorunlu mudur?
KİK Kararları İhale tarihi itibariyle yürürlükte bulunmayan belgeler yeterlik ölçütü olarak ihalede istenebilir mi?
KİK Kararları İhalede ekonomik ve mesleki yeterlik ile ilgili belgeler, teknik şartnamede istenebilir mi?
KİK Kararları İhalede istenilen evrakların istenilmesi mevzuata aykırı olsa dahi, ilgili evrakları hangi durumda ihaleye giren istekliler ihalede sunmalıdır?
KİK Kararları İhalede istenilen yeterlik kriterlerinin bazılarının, ihaleye giren istekli yerine, o istekli adına alt yüklenici olarak çalışılacağı düşünülen şirket tarafından karşılanması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhalede marka veya modele yer verilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhalede sunulması gereken belgenin teknik şartnamede belirtilmesi durumunda bu belgenin ihalede sunulması gerekir mi?
KİK Kararları İhalede teklifler ile birlikte sunulması istenilen yeterlilik belgesinin teknik şartnamede belirtilmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları İhalede yeterlik kriteri olarak numunenin teknik şartnamede istenilmesi mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları İhalede yeterlilik kriteri olarak istenilen belgenin, teknik şartnamede yazılı olmasına rağmen idari şartname ve ilanda belirtilmemesi mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları İhalelerde idarelerce yeterlik kriteri olarak herhangi bir taahhütname istenebilir mi?
KİK Kararları İhalelerde yeterlik kriterleri belirlenirken idarelerin dikkat etmeleri gereken konular nelerdir?
KİK Kararları İhalelerde, referans istenebilir mi?
KİK Kararları İhalelerde, yabancı istekliler lehine düzenleme yapılabilir mi?
KİK Kararları İhaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenmemiş bir belgenin, ihale esnasında sunulmaması veya sunulduğu halde uygun bulunmaması durumunda ihale dışı bırakılmayı gerektiren bir gerekçe olur mu?
KİK Kararları İmar planı yapım işi için mimarların da serbest şehircilik büro tescil belgesine sahip olması şartı aranmalı mı?
KİK Kararları İsteklilerden yeterlik kriteri olarak teknik şartnamede belirtilen tüm şart ve koşulları kabul ettiğine dair bir taahhütname istenebilir mi?
KİK Kararları İş yeri görme belgesi, yeterlik kriteri olarak istenebilir mi?
KİK Kararları İşyerlerinin kuruluş aşamasında alınması gereken belgeler, yeterlik şartı olarak aranabilir mi?
KİK Kararları Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen durumlarda- vergi borcu olmadığı vb- olunmadığına dair ihale aşamasında isteklilerden belge istenilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Kriter ihtiva etmeyen belgeler, teklif ile birlikte istenebilir mi?
KİK Kararları Mal alım ihalesinde teknik şartnamede, organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin yer verilen düzenleme yeterlik kriteri olarak değerlendirilebilir mi?
KİK Kararları Mevzuat gereği ihalede taahhütname istenmemesi gerektiği halde, idare tarafından şartnamede istenilip de ihalede taahhütname vermeyen istekliler ihaleden elenir mi?
KİK Kararları Numuneler, ihalede yeterlilik kriteri olarak istenebilir mi?
KİK Kararları Onaylı vergi levhası, teklif aşamasında mesleki ve teknik kriter olarak istenebilir mi?
KİK Kararları Sabıka kaydı, ihaleye katılım aşamasında istenebilir mi?
KİK Kararları Satış sonrası servis hizmeti için, Türkiye genelinde birden fazla ilde isteklinin kendisine ait servis ofisinin olması şartının aranması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları SSK ve Vergi borcu yoktur yazısı, teklif aşamasında istenebilir mi?
KİK Kararları Şartnamede, isteklilerin belgeye sahip olması gerektiği belirtildiği durumda bu belge ne zaman verilmelidir?
KİK Kararları Teklif edilen ürüne yönelik katalogların yeterlilik kriteri olarak değerlendirileceği durumda, ilanda veya idari şartnamede ilgili belgelerin sunulması gerektiğine dair bir düzenleme yapma zorunluluğu var mı?
KİK Kararları Teklif fiyat içinde değerlendirilmesi zorunlu olan bir hususa ilişkin olarak, idarece ayrıca bir taahhütname istenebilir mi?
KİK Kararları Teklif veren şirketlerin esas sözleşmelerinde yer alan faaliyet konuları üzerinden mesleki ve teknik yeterliklerin değerlendirilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Teknik şartnamede, teklif veren şirketlerin ihaleden önce işi yerinde görüp ve gördüğüne dair belgeyi de ihale komisyonuna vereceğine dair düzenleme yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Temizlik ihalesinde, ilaçlama izin belgesi istenebilir mi?
KİK Kararları Üretim ve tüketim yerlerinin denetim raporu, yeterlik kriteri olarak istenebilir mi?
KİK Kararları Yer görme belgesi, ihaleye katılabilmek için sunulması gereken belgeler arasında istenebilir mi?
KİK Kararları Yeterlik kriterinin teknik şartnamede belirtilmesine rağmen, idari şartnamede ve ilanda belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Yeterlilik kriteri olarak belirlenen bir hüküm, teknik şartnameye yazılabilir mi?
KİK Kararları Yeterlilik kriteri olarak istenilen belgelere hangi tarihten itibaren haiz olunması gerekir?
KİK Kararları Yükleniciden ihale kapsamında çalışan personelin SGK priminin yatırılması ile ilgili belgeleri idareye vermesi gerektiğine dair idare tarafından yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru