KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Yasaklılık

KİK Kararları Anonim şirketin ortakları hakkında yasaklama kararı verildiği durumda, şirket ihalelere girebilir mi yoksa şirket de yasaklanır mı?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklama kapsamında yapılan belgelendirmeler doğru bilgileri yansıtmıyorsa ilgili istekli hakkında yasaklama kararı verilir mi?
KİK Kararları Aynı ihaleye giren şirketlerin biri adına teklif veren kişinin, diğer şirket adına teklif veren kişiye vekalet vermesi yasak fiil kapsamına girer mi?
KİK Kararları Başka bir idare tarafından yasaklanan istekli, bir başka idarenin ihalesine girdikten sonra hakkındaki yasaklılık kararının mahkemece durdurulması sonucu teklifi değerlendirmeye alınır mı?
KİK Kararları Bilanço rakamlarını gerçekten farklı olarak belirten istekliler hakkında yasaklama kararı verilir mi?
KİK Kararları Bir Anonim Şirket, yasaklı bir gerçek kişinin yönetiminde ihalelere teklif verebilir mi?
KİK Kararları Bir idarede yaptığı işler arasında o idarenin işleri ile ilgili iş veya meslek ahlakına aykırı davranışlarda bulunan yüklenici, bu davranışlarından dolayı 5 yıl başka bir idarenin ihalesine girebilir mi?
KİK Kararları Bir idarede yaptığı işler sırasında o idarenin işleri ile ilgili iş veya meslek ahlakına aykırı davranışlarda bulunan yüklenici, bu davranışlarından dolayı aynı idarenin ihalelerine kaç yıl süre ile giremez?
KİK Kararları Bir idarenin ihalesinde iş ve meslek ahlakına aykırı davranışta bulunan yüklenici, bu durumdan dolayı başka bir idarenin ihalesine girebilir mi?
KİK Kararları Doğrudan temin yolu ile yapılan alımın sözleşmesi aşamasında kamu davası açılan firmaya yasaklılık uygulanabilir mi?
KİK Kararları Doğrudan teminle yapılan alımda, ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilebililir mi?
KİK Kararları Hakkında kamu davası açılan veya ihalelere girmekten yasaklılık kararı bulunan kişiler ihaleye girdikleri ve ihalede en avantajlı veya ikinci avantajlı istekli olarak belirlenmedikleri halde bu durum, idarelerin kendilerine ulaşan bilgi veya belge ile bu istekliler hakkında konu ile ilgili araştırma veya işlem yapılmasına engel midir?
KİK Kararları Hakkında verilen yasaklılık kararının mahkeme tarafından kaldırılması sonucu istekli ihalelere girebilir mi?
KİK Kararları Hakkında yasaklama kararı bulunan bir kişinin, sermayesinin yarısına ortak olduğu sermaye şirketi ihalelere girebilir mi?
KİK Kararları Hakkında yasaklama kararı bulunan isteklinin teklifi, yasaklama kararının ortadan kalkması halinde değerlendirmeye alınır mı?
KİK Kararları Hakkında yasaklama kararı olan istekli, vekalet ile ihaleye girebilir mi?
KİK Kararları Hakkında yasaklama kararı verilen kişinin sermayesinin yarıdan az oranda ortağı olduğu firma, ortağı hakkında yasaklılık devam ettiği sürece ihalelere girebilir mi?
KİK Kararları Hakkında yasaklama kararı verilenler için ilan yapma zorunluluğu var mı?
KİK Kararları Hakkında yasaklama kararı verilenlerin ortak oldukları sermaye şirketi veya hakkında kamu davası açılan kişinin ortağı olduğu şirket için de yasaklama kararı verilebilmesinin şartı nedir?
KİK Kararları Hakkında yasaklılık işlemi başlatılan istekli, yasaklılık sonuçlanıncaya kadar aynı idarenin başka ihalelerine girebilir mi?
KİK Kararları Hangi davranışlar, idareler tarafından iş ve meslek ahlakına aykırı davranışlar kapsamında değerlendirilir?
KİK Kararları Hangi durum ve tutumlar, kanunda belirtilen yasak fiil ve davranışlar kapsamına girmemekle birlikte iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyet olarak kabul edilir?
KİK Kararları İdareler ne zaman ve kimler için yasaklılık teyidi almalıdır?
KİK Kararları İdarenin verdiği yasaklılık kararına karşı, mahkeme tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilirse şirket ihalelere girebilir mi?
KİK Kararları İdareye karşı yüklenilen işin yapımı sırasında gerçekleşen yasak fiil ve davranışlar nedeniyle meslek ve iş ahlakına aykırı davranışlar hangi kapsamda değerlendirilmelidir?
KİK Kararları İdareye yaptığı işler sırasında iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen istekli, kaç yıl süre ile aynı idarenin ihalelerine giremez?
KİK Kararları İhale kararını etkilemeye yönelik davranışlar isteklinin ihalelerden yasaklanmasına neden olur mu?
KİK Kararları İhale komisyonu kararının verilmesinden sonra, sözleşme imzalanmadan önce ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelerden yasaklandığı belirlenirse, ilgili istekli ile sözleşme imzalanır mı?
KİK Kararları İhale sırasında veya sonrasında yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar hangi idarelerin ihalelerine giremez?
KİK Kararları İhale sırasında veya sonrasında yasak fiil veya davranışta bulunan istekliler, yasaklama kararının yürürlüğe gireceği tarihe kadar aynı idarenin ihalelerine girebilir mi?
KİK Kararları İhale sürecinde başka idarece yasaklanan istekli, girdiği ihaleden de elenir mi?
KİK Kararları İhale sürecinde istekli hakkında başka bir idare tarafından yasaklama kararı verilmesi durumunda nasıl bir işlem yapılmalıdır?
KİK Kararları İhalede alternatif teklif veren isteklilerden hangisi için yasaklılık kararı verilir?
KİK Kararları İhalelerde hangi istekliler için yasaklılık sorgulaması yapılır?
KİK Kararları İhalelerde ihaleye giren her istekli için yasaklılık teyidi alınır mı?
KİK Kararları İhalelerde yasaklılık teyidi kimler için yapılmalıdır?
KİK Kararları İhalelerden yasaklama kararına karşı, hangi kuruma başvuruda bulunulması gerekir?
KİK Kararları İhalelerden yasaklama kararlarına karşı KiK` in inceleme yetkisi var mıdır?
KİK Kararları İhalelere girmekten yasaklı kabul edilebilmek için şirketin en az yüzde kaçına ortak olunmalıdır?
KİK Kararları İhalelere katılamayacaklar arasında olduğunun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa ne yapılmalıdır?
KİK Kararları İhalelere katılan istekli, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunan yetkili satıcı veya üretici firma garantisinde olan bazı belgeleri ve satışa dair yetki verilen mal veya malları teklif edebilir mi?
KİK Kararları İhaleye katılan isteklilerin telefon ve faks numaralarının aynı olması ihaleden yasaklanmaya neden olur mu?
KİK Kararları İhaleyi kazanan firmanın sözleşme hükümlerine aykırı davranışta bulunması, ihaleden yasaklanmasına neden olur mu?
KİK Kararları İhaleyi kazanan istekli, sözleşmeyi imzalamadığı taktirde ihalelerden yasaklı hale gelir mi?
KİK Kararları İş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun ortaya çıkması halinde ne yapılmalıdır?
KİK Kararları İş ve meslek ahlakına aykırı davranışın tespitinde yargı kararı gerekli midir?
KİK Kararları İş veya meslek ahlakına aykırı faaliyette bulunduğu gerekçesi ile bir istekliyi değerlendirme dışı bırakabilmek için, iş veya meslek ahlakına maruz olan idare ile istekliyi eleyen idarenin farklı veya aynı olmasının önemi nedir?
KİK Kararları İş, gerçekte yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilerek, idarenin fazla ödemede bulunmasına neden olunması, iş ve meslek ahlakına aykırı davranış olarak kabul edilir mi?
KİK Kararları İşin ifasında, sözleşmede belirtilen miktardan daha az malzeme kullandığı tespit edilen yüklenicinin bu faaliyeti, iş veya meslek ahlakına aykırı davranış olarak kabul edilir mi?
KİK Kararları İşin tamamlanmasından sonra haberdar olunmuşsa da, yasak fiil veya davranışta bulunan istekli hakkında yasaklama kararı verilir mi?
KİK Kararları İşletme devir ve birleşmelerinde, yasaklı olan şirket sahibi, şirketi devralan firmada ortak ise devralan ya da yeni kurulan şirket ihalelere girebilir mi?
KİK Kararları Kanuna göre, bir isteklinin mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giymesi hükmünün incelenmesi için adli sicil kaydı yeterli mi, da gerekli mi?
KİK Kararları Kimler hakkında yasaklama kararı verilir?
KİK Kararları Sadece bir teklif mektubunda teklif tutarının yazılmasına rağmen ihalede üç tane teklif verilmesi yasaklılık nedeni midir?
KİK Kararları Sahte belge düzenlemenin ve kullanmanın Kamu İhale Kanunundaki müeyyidesi nedir?
KİK Kararları Sahte iş deneyim belgesi ile ihaleye giren istekliler hakkında yasaklama kararı verilir mi?
KİK Kararları Sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdün yerine getirilmemesi durumu, iş ve meslek ahlakına aykırı bir davranış olarak kabul edilir mi?
KİK Kararları Sözleşmenin imzalanmasından önce veya sonra, iş ortaklığı olarak ihaleye giren ortaklardan yasak fiil veya davranışlarda bulunan istekliler hakkında nasıl bir işlem yapılmalıdır?
KİK Kararları Süresi içinde hakkında yasaklama kararı alınmayan istekli, bu süre geçtikten sonra ihalelere girebilir mi?
KİK Kararları Şirket birleşmelerinde, tasfiyesiz sona eren şirketin ortağı ya da ortaklarının yasaklanmış olması durumunda yeni kurulan şirket ihalelere girebilir mi?
KİK Kararları Şirketi temsile yetkili kişinin aynı kişi olduğu şirketlerin aynı ihaleye girmesi durumunda, ilgili şirketler ihale dışı bırakılır mı veya bu nedenle ihalelerden yasaklanır mı?
KİK Kararları Şirketin yarından daha az hissesine sahip olan ve hakkında kamu davası açılmış olan şirket müdürünün imzasıyla ihaleye girilebilir mi?
KİK Kararları Tasfiyesiz sona eren şirketin kendisinin yasaklı olması durumunda şirket ihalelere girebilir mi?
KİK Kararları Tasfiyesiz sona eren şirketin kendisinin yasaklı olması durumunda yeni kurulan veya devralan şirket ihalelere girebilir mi?
KİK Kararları Teklif mektuplarında bulunan taahhütlerin, taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi durumu, yasaklanma nedeni olur mu?
KİK Kararları Teklif verirken ihalelere katılmaktan yasaklanmış bir istekli ile teklifini verdikten sonra ihalelere katılmaktan yasaklanmış bir isteklinin teklifi aynı şekilde mi değerlendirilir?
KİK Kararları Türk Ceza Kanununa göre hangi fiiler yasak kapsamındadır?
KİK Kararları Yasaklama kararı, kimler tarafından verilir?
KİK Kararları Yasaklama kararları en geç kaç gün içinde verilmelidir?
KİK Kararları Yasaklama kararları ne zaman yürürlüğe girer?
KİK Kararları Yasaklama kararlarına karşı hangi kuruma başvuruda bulunabilir?
KİK Kararları Yasaklanan bir sermaye şirketinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortakların da yasaklanması gerekir mi?
KİK Kararları Yasaklı olan bir kişinin, sermayesinin yarısına ortak olduğu şirket ihalelere girebilir mi?
KİK Kararları Yasaklı olan şirkette ortaklığı bulunan şahıs, başka bir firmanın ortağı olarak şirketi temsilen ihaleye teklif verebilir mi?
KİK Kararları Yasaklı olmalarına rağmen ihalelere giren istekliler için herhangi bir müeyyide uygulanır mı?
KİK Kararları Yasaklılık teyidinin ihale yetkilisinin onayından sonra alınması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Yasaklılık teyitleri, ihale kararı ekinde tüm isteklilere de gönderilir mi?
KİK Kararları Yüklenicinin işte kullandığı malzemelerin ihale dokümanındaki standartlara uymaması durumu, iş ve meslek ahlakına aykırı davranış olarak değerlendirilir mi?
KİK Kararları Yüklenicinin yaptığı işlerin, iş ve meslek ahlakına aykırı olduğunu iddia eden idarenin bu durumu delillendirilmesi zorunlu mudur?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru