KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Yapım İşleri

KİK Kararları Anahtar teslim ihalelerde, imalat miktarları isteklilere verilmeli midir?
KİK Kararları Anahtar teslim ihalelerde, istekliler imalat miktarlarını nasıl hesaplamalıdır?
KİK Kararları Anahtar teslim yapım ihalelerinde yükleniciye ödeme hangi kalemler üzerinden yapılmalıdır?
KİK Kararları Anahtar teslim yapım işlerinde, % kaç oranında metraj hesabından kaynaklanan miktar farklılığı KİK tarafından makul karşılanmıştır?
KİK Kararları Anahtar teslimi götürü bedel ihalelerde, yaklaşık maliyette esas alınan bir iş kaleminin isteklilerin hesap cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak belirtilmesi gerekir mi?
KİK Kararları Anahtar teslimi götürü bedel olarak çıkılan ihalelerde, pursantaj listesinde olmayan iş kalemlerinin proje ve mahal listelerinde bulunması durumunda, isteklilerin bu kalemlerle ilgili pozları hesap cetvelinde göstermeleri gerekli midir?
KİK Kararları Anahtar teslimi götürü bedel olarak yapılan ihalelerde, uygulama projelerinde eksiklik olması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde, isteklilerin belirledikleri metrajların yaklaşık maliyetteki metrajlara bire bir uyması gerekir mi?
KİK Kararları Anahtar teslimi götürü bedel usulü ile ihaleye çıkılan bir yapım işinde, uygulama projesi yapılmadan ihaleye çıkılabilir mi?
KİK Kararları Bina yapımı ile ilgili ihaleler birim fiyat ile mi yoksa anahtar teslim ile mi yapılmalıdır?
KİK Kararları Bir mühendis bir kurumda denetleme görevi yapmakta iken, aynı dönem içerisinde, taahhüt ettiği bir başka yapım işini yüklenici sıfatıyla gerçekleştirmesi kamu ihale mevzuatına uygun mudur?
KİK Kararları Bir yapım işinde denetleyen ile denetlenen aynı kişi olabilir mi?
KİK Kararları Birim fiyatla çıkılan yapım ihalesinde, ihale dokümanı alanlara imalatların iş kalemi bazında değil iş grubu bazında verilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Hangi ihalelerde ÇED raporu aranmaz?
KİK Kararları Hangi yapım ihalelerinde, kamulaştırma ve arsa temini işlemleri yapılmadan ihaleye çıkılabilir?
KİK Kararları İhale dokümanında yer alan izometrik planlar, krokiler, teknik şartname ve özel teknik şartnameler, uygulama projesi olarak kabul edilebilir mi?
KİK Kararları İlan tarihindeki yıla ait birim fiyatların yayınlanmamış olması durumunda, bir önceki yıla ait birim fiyatlar kullanılarak teklif sunulabilir mi?
KİK Kararları Mevcut bir yapım işinin yenilenmesi niteliğinde olan iş için birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihaleye çıkılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Montaj bedeli teklif fiyata dahil edilir mi?
KİK Kararları Onarım işlerinde uygulama projesi yapılamadığı zaman anahtar teslimi götürü bedel teklif alınma zorunluluğu var mı?
KİK Kararları Sınır değer, hangi teklifler dikkate alınarak hesaplanır?
KİK Kararları Sıralı iş kalemleri-grupları listesi ile sıralı analiz girdileri tabloları hangi aşamada hazırlanmalıdır?
KİK Kararları Teklif geçerlilik süresinin uzatılmasına yönelik idarenin talebini kabul etmeyen isteklilerin bulunması durumunda sınır değer yeniden hesaplanır mı yoksa ilk hesaplanan sınır değer mi dikkate alınır?
KİK Kararları Uygulama projesi hazırlanmadan anahtar teslimi götürü bedel olarak ihaleye çıkılabilir mi?
KİK Kararları Uygulama projesi olmadan, ihale anahtar teslimi götürü bedel olarak yapılabilir mi?
KİK Kararları Yaklaşık maliyetin % 40`ı ile % 120`si arasında tek geçerli teklif olması durumunda sınır değer nasıl belirlenir?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde aşırı düşük sınır değerinin belirlenmesinde önemli olan iki kriter nelerdir?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde hangi aşamalarda aritmetik hata kontrolü yapılır?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde hangi durumda karma teklif alınmalıdır?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde hangi durumlarda sınır değer hesabı yeniden belirlenir?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde hangi durumlarda, iş kalemi miktarlarında değişiklik yapılabilir?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde yaklaşık maliyet hazırlanırken hangi hesaplamalar yapılmalı ve ihale onay belgesi imzalatırken hangi belgeler onay belgesine eklenmelidir?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde yükleniciye süre uzatımı verilebilir mi? - Açıklayıcı karar
KİK Kararları Yapım ihalelerinde, garanti belgesi istenebilir mi?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde, geçerli teklifler belirlenmeden tüm tekliflerin fiyatları dikkate alınarak sınır değerin tespit edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde, sınır değerin tespiti için belirlenen oranın dışında kalanlar elenir mi?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde, üreticinin yeterliliğine ilişkin üretici bayilik belgesi istenebilir mi?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde, zemin etüdüne ilişkin de teknik şartname hazırlanmalı mı?
KİK Kararları Yapım ihalesinde istekliler, işçilik ücretine ilişkin maliyet hesabı için fiyat analizi ve teklif fiyatlarını oluştururken hangi hususa dikkat etmelidir?
KİK Kararları Yapım ihalesinde isteklilerin teklifleri aşırı düşük olmadığı takdirde, teklifler ile birlikte sunulan fiyat analizlerinin içeriğine ilişkin ihale komisyonu tarafından değerlendirme yapılabilir mi?
KİK Kararları Yapım ihalesinde iş kalemi miktarı hangi aşamada değişebilir?
KİK Kararları Yapım ihalesinde sözleşme ve genel giderlerin istekli tarafından düşük hesaplanması nedeni ile istekli ihale dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Yapım ihalesinde tanımlanan iş kısmı, iş grubu ve iş kaleminden ne anlaşılması gerekmektedir?
KİK Kararları Yapım ihalesinde teknik kriterlerin yerine getirilip getirilmediğinin tespiti görevi kime aittir?
KİK Kararları Yapım işleri ihalelerinde, işyeri açma izin belgesi istenebilir mi?
KİK Kararları Yapım işlerinde proje yapılmadan ihaleye çıkılamayacağına dair hükmün istisnaları hangi durumlardır?
KİK Kararları Yıkımdan elde edilecek hurdanın bedeli karşılığı ihalenin kaynağının oluşturulması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Zemin iyileştirmesi yapılmadan tip proje ile anahtar teslim götürü bedel üzerinden ihaleye çıkılabilir mi?
KİK Kararları Zorunlu olan hallerde ÇED olumlu belgesi alınmadan ihaleye çıkılabilir mi?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru