KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Yaklaşık Maliyet

KİK Kararları Bir önceki yılda ihalede gerçekleşen fiyatların güncellenerek bir sonraki yılın yaklaşık maliyetinin belirlenmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Daha önce yapılan ihalenin aşırı düşük sorgulaması kapsamında yapılan açıklamada sunulan proforma faturalar dayanak gösterilerek, yaklaşık maliyetin hazırlanması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Elektrik süpürgesi ve çim biçme makinesi için yaklaşık maliyette bedel öngörülmesi gerekir mi?
KİK Kararları En uygun teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu durumda ihale komisyonu, ek ödenek onayı alarak yaklaşık maliyetin üstünde en uygun teklif veren istekliye ihale bırakılabilir mi?
KİK Kararları Gerek görüldüğünde yaklaşık maliyet hangi verilere göre güncellenir?
KİK Kararları Giyim bedeli öngörülen ihalede, yaklaşık maliyet oluşturulurken giyim gideri işçilik hesaplama modulüne dahil edilmeli midir?
KİK Kararları Giyim bedeli ve mali sorumluluk sigortası giderinin yaklaşık maliyete dahil edilmesi gerekir mi?
KİK Kararları Giyim bedelinin yaklaşık maliyete dahil edilmesi zorunlu mudur?
KİK Kararları Güvenlik ihalelerinde güvenlik cihazları, kelepçe. cop, dedektör, telsiz, el feneri vb. ekipmanlar yaklaşık maliyete dahil edilmeli midir?
KİK Kararları Güvenlik ihalelerinde yaklaşık maliyete, giyim ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli de eklenmeli midir?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde piyasada ihale konusu işle ilgili faaliyette bulunan şirketlerden fiyat teklifi alınarak yaklaşık maliyeti oluşturulurken, verilen tekliflerin üzerine ayrıca kâr öngörülmeli midir?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde yaklaşık maliyet nasıl hesaplanır?
KİK Kararları Hizmet ihalesinde kullanılacak malzemeye ilişkin firmalardan alınan fiyat bildirimlerinde her bir malzeme için en düşük teklif edilen fiyat dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanabilir mi?
KİK Kararları Hizmet ihalesinde sadece iki şirketten teklif alınarak yaklaşık maliyetin oluşturulması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Hizmet ihalesinde yaklaşık maliyet belirlenirken piyasadan fiyat alındığında, en az kaç teklif alınarak fiyat ortalaması belirlendiğine dair örnek karar
KİK Kararları Hizmet ihalesinde, aynı idare tarafından daha önceki yılda yapılan bir işin yaklaşık maliyetinin nasıl güncellenmesi gerektiği ile ilgili örnek karar
KİK Kararları Hizmet ihalesinde, yaklaşık maliyet hazırlanırken sözleşme ve genel gider ile kârın hangi rakam üzerinden ve nasıl hesaplanması gerektiği ile ilgili karar
KİK Kararları İdare, yaklaşık maliyeti belirlediği aydan daha az sayıda işin süresini öngörebilir mi?
KİK Kararları İdarece ihtiyaç duyulan mal ile ilgili daha önceki yıllarda alım yapılmış ise, alımı yapılan yılların fiyatları güncellenerek yaklaşık maliyet tespit edilebilir mi?
KİK Kararları İdareler tarafından, yaklaşık maliyetin ilk oturumda açıklandığının belgeye dayandırılması gerekir mi?
KİK Kararları İdarenin yaklaşık maliyet hesabında kullandığı ölçütlerin, teklifi aşırı düşük bulunan istekli tarafından da açıklama aşamasında kullanılması zorunlu mudur?
KİK Kararları İhale kapsamında kullanılacak makine ve ekipmanın yaklaşık maliyet tutarını hesaplarken hangi hususlara dikkat edilmelidir?
KİK Kararları İhale konusu iş ile ilgili aynı konuda daha önce gerçekleştirilen ihaleye verilen teklifler dikkate alınarak yaklaşık maliyet oluşturulabilir mi?
KİK Kararları İhale yapıldıktan sonra yaklaşık maliyette hata olduğu farkedildiğinde, bu hatanın düzeltilmesi suretiyle yaklaşık maliyetin yeniden hesaplanmasının mahsuru var mıdır?
KİK Kararları İhalede ekonomik açıdan en avantajlı fiyatı teklif eden isteklinin teklifi yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu takdirde, idarenin ilgili teklifi değerlendirme dışı bırakması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhalede geçerli olan tekliflerin yaklaşık maliyetten yüksek olması sonucu, idare tarafından yaklaşık maliyetin yeniden değerlendirilmesi gerekir mi?
KİK Kararları İhalede teklifi geçersiz olan isteklinin, yaklaşık maliyetin doğru hazırlanmadığına dair şikayet etme hakkı var mı?
KİK Kararları İhalede yaklaşık maliyetin idarece açıklanmaması mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları İhalelerde kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan analizlerin dikkate alınarak yaklaşık maliyetin oluşturulmasının ne gibi sakıncası olabilir?
KİK Kararları İhaleye teklif veren isteklinin, yaklaşık maliyet oluşturulurken verdiği fiyat ile, ihalede teklif ettiği fiyatın farklı olması ile ilgili karar
KİK Kararları İki şirketten teklif alınarak yaklaşık maliyetin hesaplanması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Katı atıkların toplanması, nakliyesi, cadde ve sokakların süpürülmesi işinin maliyetinin saate-zamana bağlı olarak oluşturulması hukuka uygun mudur?
KİK Kararları Kullanılabilir ödenek tutarının yaklaşık maliyetten az olması, mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları Mal alım ihalelerinde yaklaşık maliyet oluşturulurken hangi hususlara dikkat edilmelidir? (Açıklayıcı karar)
KİK Kararları Mal alım ihalelerinde yaklaşık maliyetin nasıl oluşturulabileceği ile ilgili önemli ve açıklayıcı karar
KİK Kararları Mal alım ihalesinde, yaklaşık maliyet oluşturulurken fiyat tespiti hangi kritere göre yapılır?
KİK Kararları Molozların taşınmasında mesafenin artma ihtimali olabileceği durumda, yaklaşık maliyet hesaplamasında hangi hususlara dikkat edilmelidir?
KİK Kararları özel güvenlik hizmet alım ihalesinde, yaklaşık maliyetin hesaplanmasına örnek olabilecek karar
KİK Kararları Özel güvenlik ihalelerinde yaklaşık maliyet belirlenirken mali sorumluluk sigorta bedelinin yaklaşık maliyete eklenmesi gerekir mi?
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan fakat personel için ücret ve giyim bedeli belirlenen hizmet ihalesinde, kârsız yaklaşık maliyetin nasıl hesaplanması gerektiğine dair karar(ÖRNEKLİ)
KİK Kararları Şoförlü araç kiralama ihalesinin yaklaşık maliyeti tespit edilirken hangi hususlara dikkat edilmelidir?
KİK Kararları Teklifler yaklaşık maliyeti aştığında, ihale komisyonu yaklaşık maliyeti yeniden sorgulayarak isteklilerin teklifini değerlendirme dışı bırakabilir mi?
KİK Kararları Tekliflerin verildiği aşamada açıklanan yaklaşık maliyetin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yeniden güncellenmesi ve tekliflerin değerlendirilmesinin güncellenen rakama göre yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Temizlik ihalesinde yaklaşık maliyetin nasıl hesaplanması gerektiği ile ilgili örnek karar
KİK Kararları Yaklaşık maliyet belirlenirken giyim ve sigorta giderlerinin kâr içinde yer aldığının belirtilmesi mevzuata uygun bir yöntem midir?
KİK Kararları Yaklaşık maliyet hazırlanırken en yüksek kâr oranının belirlenmesi, hangi durumda kanunun temel ilkelerinin sağlanmadığını gösterir?
KİK Kararları Yaklaşık maliyet için teklif veren şirketler, fiyat teklif ettikleri ihaleye girebilir mi?
KİK Kararları Yaklaşık maliyet oluşturulurken piyasadan alınan tekliflerdeki tutarlardan % 20 oranında kârın indirilerek idarece daha az oranda kâr öngörülmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Yaklaşık maliyet, hangi işlemlerin yapılmasına etki eder?
KİK Kararları Yaklaşık maliyet, KDV dahil edilerek mi yoksa KDV dikkate alınmadan mı hesaplanır?
KİK Kararları Yaklaşık maliyetin doğru hazırlanmamasının idare ve istekliler açısından ne gibi sakıncası var?
KİK Kararları Yaklaşık maliyetin doğru hesaplanmadığına dair şikayet hangi tarihten itibaren ve kaç gün içinde yapılmalıdır?
KİK Kararları Yaklaşık maliyetin gizli tutulmasının amacı nedir?
KİK Kararları Yaklaşık maliyetin gizliliğinin ihalenin ilk oturumundan önce ortadan kalkması, ihalenin iptaline neden olur mu?
KİK Kararları Yaklaşık maliyetin ihale tarihinden sonra gecikmeli olarak açıklanması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Yaklaşık maliyetin ihalede açıklanmasından sonra, yaklaşık maliyet güncellenerek değiştirilebilir mi?
KİK Kararları Yaklaşık maliyetin oluşturulması için piyasadan firmalardan alınan tekliflere ayrıca kâr eklenir mi?
KİK Kararları Yaklaşık maliyetin oluşturulmasına dayanak olan belgeler,talep eden isteklilere verilebilir mi?
KİK Kararları Yaklaşık maliyetin üstünde olan teklife, herhangi bir çalışma yapılmadan ihale bırakılması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Yaklaşık maliyetin, ihalenin ilk oturumunda açıklanmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Yaklaşık maliyette maliyet kalemi üzerine sözleşme ve genel giderler hesaplanmadan sadece kârın hesaplanması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Yalnızca bir firmadan fiyat alınmak suretiyle yaklaşık maliyet belirlenebilir mi?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde yaklaşık maliyet isteklilere açıklandıktan sonra hangi durumda güncellenebilir?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde yaklaşık maliyet nasıl güncellenir?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde yaklaşık maliyet ne zamana kadar güncellenebilir?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde yaklaşık maliyet, ihale ilan tarihinden sonra güncellenebilir mi?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde yaklaşık maliyetin ihale ilan tarihinden sonra gücellenmesi hangi durumda yapılabilir?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde, bakanlığın bir önceki yıla ait pozları kullanılarak yaklaşık maliyetin hazırlanması ihalenin iptaline neden olur mu?
KİK Kararları Yapım ihalesinde, daha önce yapılan bir işte teklif veren isteklilerin tekliflerinin ortalaması alınarak yaklaşık maliyet oluşturulması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Yapım ihalesinde, piyasada faaliyet gösteren şirketlerden teklif alınıp bu tekliflerin ortalaması alınarak yaklaşık maliyetin oluşturulması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Yemek ihalesinde yaklaşık maliyetin oluşturulmasına örnek karar
KİK Kararları Yıllık ücretli izin ücreti maliyeti, yaklaşık maliyete dahil edilmeli mi?
KİK Kararları Yüklenici tarafından temin edilmesi istenilen temizlik makinalarının bakım ve onarımı ile ilgili yaklaşık maliyet cetvelinde parasal tutar öngörülebilir mi?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru