KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > Emsal Kamu İhale Kurulu Kararları > Tekliflerin Değerlendirilmesi

Tekliflerin Değerlendirilmesi

KİK Kararları 4 adet ihale dokümanı satın alınan ve sadece bir isteklinin teklif verdiği ihalenin bu şekilde sonuçlandırılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Açık ihale usulü ile yapılan ihalede, ihalenin en düşük teklifi veren istekli üzerinde bırakılmasına karar verilmesine rağmen, istekliden teklif tutarının düşürülmesinin istenilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Asgari işçilik maliyetinin altında teklif veren istekliye ihale bırakılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Aynı adreste faaliyet gösteren şirketlerin aynı ihaleye girmesi, tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Aynı idare tarafından aynı konulu daha önce yapılan ihalelerde yeterli kabul edilen bir isteklinin bir başka ihalede de yeterli kabul edilebileceği gibi değerlendirme mevzuata uygun mu?
KİK Kararları Aynı ihaleye giren şirketlerin ortaklarının kardeş olması, bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Bir belgenin ihalede fotokopi olarak sunulması halinde tutanakta bu belge nasıl adlandırılmalıdır?
KİK Kararları Bir isteklinin teklifinin yüksek olması hangi gerekçe ile uygun görülmeyebilir?
KİK Kararları Bir isteklinin teklifinin, ihaledeki en avantajlı tekliften yüksek olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları En avantajlı teklif ile ikinci en avantajlı teklif sahiplerinin ikisinin de ihaleden yasaklı olduğu belirlendiğinde idarece hangi işlem yapılmalıdır?
KİK Kararları En avantajlı teklif sahibinin kendi isteğiyle ilk teklifinden daha düşük teklif sunması durumunda bu teklif kabul edilebilir mi?
KİK Kararları En avantajlı teklif sahibinin yasaklı olduğu belirlendiği durumda diğer geçerli teklifler, en avantajlı ve ikinci en avantajlı teklif olarak belirlenebilir mi?
KİK Kararları Herhangi bir iş kaleminin toplam ihale bedeli içindeki oranına göre değerlendirme yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde sunulan tekliflerin kabul edilebilir seviyede olması için tekliflerin tutarı minimum ne kadar olmalıdır?
KİK Kararları İç kontrol müdürlüğü tarafından dosyanın incelenmesi sonucunda, görüş yazısı ile birlikte harcama yetkilisine gönderilip bu görüş doğrultusunda ihale komisyonunun yeniden karar alması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İdare tarafından verilen hukuka aykırı bir karar veya yapılan bir işlem, aynı idare tarafından geri alınabilir mi?
KİK Kararları İdare, verdiği kararın yanlış olduğunu sonradan anlarsa bu yanlışı düzeltebilir mi?
KİK Kararları İdareler tarafından ihalenin sonuçlandırılmasının süresi var mıdır?
KİK Kararları İdareler, hatalı işlemleri geri alabilir veya değiştirebilir mi?
KİK Kararları İdareye daha önce yaptığı işler de dikkate alınarak isteklilerin tekliflerin değerlendirilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale dokümanı satın almayanların ihaleye teklif verdikten ve teklif zarfı açıldıktan sonra dokümanı satın almadıkları anlaşılması halinde nasıl bir işlem yapılmalıdır?
KİK Kararları İhale dokümanında yer almayan kriterler kullanılarak tekliflerin değerlendirilmesi mümkün müdür?
KİK Kararları İhale kapsamında çalıştırılan personele yüklenici tarafından maaşların zamanında ve tam ödenmemesi, iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyet olarak değerlendirilebilir mi?
KİK Kararları İhale kararı bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine yer verilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları İhale komisyon kararının ihale yetkilisince iptal edilip ihalenin ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibi istekli üzerinde bırakılmaması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale saatinden, tekliflerin değerlendirilmesine kadar olan sürecin hangi aşamalardan oluştuğunu açıklayan karar
KİK Kararları İhale tarihinde gerçekleştirilen ilk oturumda isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesi yapılır mı?
KİK Kararları İhale tarihinden sonra geçersiz olan bir belge, ihale tarihinde geçerli olması nedeniyle kabul edilir mi?
KİK Kararları İhale üzerine kalan isteklice sunulan cihazın teknik şartnamedeki özellikleri karşılamaması sonucu, ilgili cihazın yerine başka bir markanın teklif edilmesi durumunda bu teklif kabul edilebilir mi?
KİK Kararları İhale yetkilisinin, ihale komisyonunun kararını onaylamayıp başka bir istekli üzerine ihalenin bırakılması gerektiği yönünde karar belirtmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhalede en avantajlı birinci ve ikinci tekliflerin, idarece belirlenen kullanılabilir ödenek tutarının üstünde olması halinde ihale bu isteklilerin üzerine bırakılabilir mi?
KİK Kararları İhalede ilk aşamada, geçici teminatın oranının yanlış hesaplandığının sonradan fark edilmesi durumunda, idare tarafından bu hatalı değerlendirmenin sonradan düzeltilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhalede isteklilerin anlaşarak teklif verdiği şüphesi ile ilgili karar
KİK Kararları İhalede sadece bir teklifin geçerli olması ve bu teklifin de yaklaşık maliyetin üzerinde olması durumunda ihale bu şekilde sonuçlandırılabilir mi?
KİK Kararları İhalede sunulan kalite ve iş deneyim belgeleri için idare tarafından teyit alınması gerekir mi?
KİK Kararları İhalede tek geçerli teklif kalması durumunda, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilmek suretiyle ihale, tek geçerli teklif olan istekli üzerine bırakılabilir mi?
KİK Kararları İhalede tek geçerli teklifin kalması ve bu teklifin de yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinde, istekli üzerinde ihale bırakılabilir mi ve ihale sonuçlandırmadan önce hangi hususlara dikkat edilmelidir?
KİK Kararları İhalede teklif veren isteklilerin, yaklaşık maliyet belirlenirken verdikleri fiyatların ihalede teklif ettikleri tutardan fazla olması ile ilgili karar
KİK Kararları İhalede verilen tüm tekliflerin yaklaşık maliyetin üstünde olduğu, diğer isteklilerin elenmesi nedeniyle tek geçerli teklifin kaldığı ve yaklaşık maliyetin üstünde olmasına rağmen tek geçerli teklifin üzerine ihale bırakılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhalede yeterlik kriteri olarak istenilmeyen bir belgeyi sunmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları İhalede yeterlilik kriteri olarak istenilmeyen bir kritere dayanarak, isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhaleler, en düşük teklifi veren istekli üzerinde mi yoksa en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde mi bırakılır?
KİK Kararları İhalenin ilk oturumunda isteklilere verilen zarf açma ve belge kontrol tutanağında, belgenin var olduğunun belirtilmesi belgenin mevzutta belirtilen nitelikleri taşıdığı anlamına gelir mi?
KİK Kararları İhalenin ilk oturumunda yapılan yanlış değerlendirmenin daha sonraki süreçte fark edilmesi durumunda, yanlışın sonradan düzeltilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhalenin ilk oturumunda, ihalenin herhangi bir istekli üzerine bırakılması mümkün müdür?
KİK Kararları İhalenin ilk oturumunda, isteklilerin huzurunda komisyon tarafından hangi belgeler incelenir?
KİK Kararları İhaleye teklif veren 3 isteklinin de teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olması ve 1 firmanın teklifinin geçerli olması durumu ile ilgili karar
KİK Kararları İki ayrı şirketin ortaklarının kardeş olması, aynı ihaleye teklif verilmesini engeller mi?
KİK Kararları İlan tarihinden önce başka ihale için alınan fiyatların, başka bir ihalenin tekliflerine dayanak oluşturması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İletişim bilgileri ve adresleri aynı olan, aynı zamanda ortakları kardeş olan iki şirketin aynı ihaleye girmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İlk oturumda, istekliler ve tekliflerin açıklanması mecburi midir?
KİK Kararları İstekliler, tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin oturuma katılabilir mi?
KİK Kararları İstekliler, tekliflerinde kâr öngörmek mecburiyetinde midir?
KİK Kararları İsteklilerce temin edilecek malzemenin, başka firma tarafından ücretsiz karşılanacağı beyanı idarelerce kabul edilir mi?
KİK Kararları İsteklilerin teklif ettikleri fiyatlar, hangi kriterlere göre değerlendirilmelidir?
KİK Kararları İsteklilerin tekliflerinin açıldığı ve okunduğu ilk aşamada, herhangi bir teklifin kabulü veya reddine karar verilebilir mi?
KİK Kararları İsteklilerin tekliflerinin açıldığı ve okunduğu ilk aşamada, komisyon tarafından talep eden isteklilere verilen belge kontrol tutanağında `var` olduğu belirtilen belgelerin geçerli olacağı anlamına gelir mi?
KİK Kararları İsteklilerin, tekliflerinde kâr öngörme zorunlulukları var mıdır?
KİK Kararları Kamu ihale mevzuatına göre, yaklaşık maliyetteki payı küçük olan iş kalemlerinde yapılan hataların göz ardı edilebilmesi mümkün müdür?
KİK Kararları Kârdan arındırılmış yaklaşık maliyetin altında teklif sunan isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak belirlenmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, her bir kısım için yaklaşık maliyet tutarının açıklanması gerekir mi?
KİK Kararları Mevzuata aykırı olan kararlar, idare tarafından herhangi bir aşamada geri alınıp düzeltilebilir mi?
KİK Kararları Müfettiş tarafından düzenlenen rapora göre isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Şartnamede istenilen fakat mevzuat gereği ihalede istenilmemesi gereken belgenin, mevzuata uygun işlem yapmak amacıyla yok kabul edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Şartnamedeki koşulları karşılayan ve teklifi geçerli olan isteklinin teklif fiyatı nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasının yetkisi kime verilmiştir?
KİK Kararları Tek geçerli teklifin bulunduğu ve bu teklifin de yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu ihale ilgili istekli üzerine bırakılabilir mi?
KİK Kararları Teklif edilen fiyatlar ile ilgili tutanağın isteyenlere verilmesi gerekir mi?
KİK Kararları Tekliflerin geçerlik süresini uzatmayan bir istekliye ikinci kez sorularak teklif geçerlik süresinin uzatılmasının istenilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Tekliflerin tamamının yaklaşık maliyetin altında olan ihalelerde, tekliflerin nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair karar
KİK Kararları Tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu durumda, ihalenin sonuçlandırılması veya bu nedenle iptal edilme yetkisi ihale komisyonuna mı, ihale yetkilisine mi aittir?
KİK Kararları Yaklaşık maliyetin altında ancak diğer tekliflere göre yüksek olan bir teklif sahibi ile sözleşme yapılması kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmadığı anlamına gelir mi?
KİK Kararları Yaklaşık maliyetin üzerinde teklif veren istekli üzerine ihale bırakılabilir mi?
KİK Kararları Zarf açma ve belge kontrol tutanağında bir belgenin ihalede var olduğunun belirtilmesine rağmen bu belgenin istekli tarafından sunulmadığının sonradan anlaşılması halinde bu durum ihalenin sonuçlandırılmasını olumsuz etkiler mi?
KİK Kararları Zarf açma ve belge kontrol tutanağında, imza sirküsü ve ticaret sicil gazetesinin aynı sütunda belirtilmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Zarf açma ve belge kontrol tutanağının, ihalenin ilk oturumunda talep edilmediği gerekçesiyle daha sonra talep edenlere verilmemesi mevzuata uygun mudur?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru