KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Teklif Mektubu

KİK Kararları Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalede, istekli tarafından teklif mektubu eki hesap cetvelinde, her iş kalemine ait tutarların yazıldığı ve genel giderler de belirtilmek suretiyle hesap cetvelindeki toplamın teklif mektubuna aktarılarak teklif fiyatın oluşturulduğu gerekçesi ile isteklinin elenmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Aşı gideri, döküman ve cetvelde belirtilmeli mi?
KİK Kararları Bedel içermeyen teklif mektupları, değerlendirmeye alınır mı?
KİK Kararları Bir gerçek kişinin aynı ihaleye giren iki ayrı tüzel kişinin teklif mektubunu imzalaması yasak fiil ve davranış olarak kabul edilir mi?
KİK Kararları Bir kısım iş kalemlerinin birim fiyat teklif cetvelinde ücretsiz yerine getirileceğinin istekli tarafından belirtilmesi, kabul edilebilir bir açıklama mıdır?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelinde teklif tutarının toplamı rakamla yazılmış olmasına rağmen, teklif mektubunda teklif tutarının rakamla yazılmaması elenme nedeni midir?
KİK Kararları Faks veya elektronik posta ile tebligat yapılıp yapılamayacağına dair teklif mektubunda ilgili kısmı işaretlemeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Gerçek kişi olarak ihaleye girildiğinde, teklif mektubuna gerçek kişinin tüm ünvanı yazılmalı mıdır?
KİK Kararları Götürü bedel olarak çıkılan mal alım ihalesinde, teklif mektubunu birim fiyat olarak veren isteklinin teklifi kabul edilebilir mi?
KİK Kararları Götürü bedel teklif verilmesi gereken ihalede, teklif mektubunun sadece başlığının birim fiyat yazıldığı ve diğer kısımların götürü bedel teklif mektubu ile aynı olduğu durumda istekli elenir mi?
KİK Kararları Hizmet ihalesinde götürü bedel teklif mektubu yerine birim fiyat teklif mektubunun sunulması durumunda istekli elenir mi?
KİK Kararları Hizmet ihalesinde, idarece isteklilere yapım ihalelerine yönelik teklif mektubu standart formunun verilmesi mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları Hizmet ihalesinde, isteklilere standart formlardan hizmet ihalelerine ait teklif mektubu yerine, mal alım ihalelerine ait teklif mektubu verilmesi mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları Hizmet ihalesinde, yapım ihalesine ait teklif mektubunun kullanılması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları İdarece belirlenen birim fiyat teklif mektubunda yer alan maddelere ek olarak, idari şartnamede belirtilen teklif geçerlilik süresini içeren bir maddenin eklenmesi, teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak değerlendirilir mi?
KİK Kararları İhale zarfında, bir tane dolu, diğerlerinde teklif tutarı olmamak üzere üç tane teklif mektubu olan istekli ihaleden elenir mi veya istekliye herhangi cezai müeyyide uygulanır mı?
KİK Kararları İhalede birden çok teklif mektubu verilmesinin müeyyidesi var mıdır?
KİK Kararları İhalede hem birim fiyat teklif mektubu hem de götürü bedel teklif mektubu sunan istekli ihaleden elenir mi?
KİK Kararları İhalede, teklif tutarı yazılmış ve teklif tutar kısmı boş bırakılmış iki tane teklif mektubu sunulması ihaleden yasaklanma nedeni olur mu?
KİK Kararları İhaleye gerçek kişi olarak giren isteklinin teklif mektubunda, isteklinin kimlik numarası yerine vergi numarasının yazılı olması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları İhaleye giren şirketin, aynı ihaleye giren diğer şirketlerin teklif mektupları veya birim fiyat teklif cetvellerini temin etmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İstekli tarafından sunulan teklif mektubunda, `anahtar teslimi götürü bedel` başlığının olmaması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları İsteklilerin teklif mektubunda, hangi tebligat yöntemini kabul ettiğini belirtmemesi durumunda hangi işlem yapılır?
KİK Kararları İş oratklığı olarak girilen ihalede, iş ortaklarının TC kimlik veya vergi numaralarının imza beyannamesinde veya teklif mektubundaki kaşede yazılı olmasına rağmen, bu numaraların teklif mektubunda ilgili yerde yazılmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu
KİK Kararları İş ortaklığı olarak ihaleye giren şirketlerin teklif mektubunda, her bir ortağa ait TC veya vergi numarasının yazılması zorunlu mudur?
KİK Kararları Kısmi teklife açık olmayan ihalede, teklif mektubunun ilgili kısmında işin tamamına teklif verildiğinin belirtilmemesi teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Kısmi teklifin olduğu ihalede birden çok ürüne teklif verildiği taktirde, her bir kısım için birden fazla teklif mektubu düzenlenebilir mi?
KİK Kararları Konsorsiyum olarak girilen ihalede, teklif mektubunu konsorsiyumun her bir ortağı imzalamalı mıdır?
KİK Kararları Mal alım ihalesinde götürü bedel yerine, birim fiyat teklif sunulması durumunda teklif geçerli olur mu?
KİK Kararları Ortak girişimlerde, teklif mektubu tüm ortaklarca imzalanmak mecburiyetinde mi?
KİK Kararları Parasal değerlerin ayracında nokta veya virgül kullanımı mecburi mi?
KİK Kararları Personel çalıştırmaya dayalı hizmet ihalesinde götürü bedel teklif alınmasının öngörülmesi tekliflerin oluşturulmasına engel midir?
KİK Kararları Personele dayalı hizmet ihalesinin götürü bedel ile yapılması ihalenin iptal edilmesine sebep olur mu?
KİK Kararları Sadece yerli isteklilerin girebileceği ihalenin teklif mektubunda, yerli istekli olduğunu belirten kısmın işaretlenmemesi nedeni ile isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Teklif edilen bedelin, teklif mektubunda ve teklif cetvelinde farklı yazılması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına sebep olur mu?
KİK Kararları Teklif edilen fiyat KDV` yi içermeli mi?
KİK Kararları Teklif edilen tutardaki teklif fiyatının rakamla yazılan kısımda nokta yerine çizgi işaretinin kullanılması elenme nedeni midir?
KİK Kararları Teklif edilen tutarın, teklif mektubunda yazılmaması ve sadece teklif cetvelinde yazması yeterli midir?
KİK Kararları Teklif mektubu ve cetvelinde imzanın yanında ticaret ünvanının yazılmamış olması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Teklif mektubu ve teklif cetvelinde, teklif fiyatına `Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi` hariç olmak üzere teklif verilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Teklif mektubu veya birim fiyat teklif cetvelinde, teklif tutarının binlik veya ondalık ayraçlarında hangi işaretin kullanılması gerektiğine yönelik kamu ihale mevzuatında herhangi bir düzenleme veya zorunluluk var mıdır?
KİK Kararları Teklif mektubu yetkili olmayan kişi tarafından imzalandığında, ilgili teklif geçerli olur mu?
KİK Kararları Teklif mektubu, örneğine uygun bir şekilde doldurulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Teklif mektubuna atılan imzanın kim tarafından atıldığının belli olmadığı durumda idarece ne yapılmalıdır?
KİK Kararları Teklif mektubuna ihale kayıt numarasının doğru yazılmasına rağmen, işin adının yanlış yazılması elenme nedeni midir?
KİK Kararları Teklif mektubunda `ihale makamına` hitabı yazılmadığı gerekçesiyle isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Teklif mektubunda belirtilen teklif tutarında kuruş olmadığı için kuruş kısmını yazmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Teklif mektubunda belirtilen vergi kimlik numaralarının birbirinden farklı olması durumunda nasıl bir işlem yapılır?
KİK Kararları Teklif mektubunda faksla yapılacak tebligatı kabul edip etmeyeceğini belirtmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Teklif mektubunda idarenin adının yazılmaması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Teklif mektubunda idareye hitabın yanlış yazılması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Teklif mektubunda ihale kayıt numarasının yanlış yazılması ihaleden elenme nedeni midir?
KİK Kararları Teklif mektubunda ihale kayıt numarasının yazılmaması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Teklif mektubunda ihale kayıt numarasının yazılması zorunlu mudur?
KİK Kararları Teklif mektubunda ihale tarihi yanlış yazılmışsa, sonradan düzeltilebilir mi?
KİK Kararları Teklif mektubunda ihalenin adının yazılmaması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Teklif mektubunda kaşedeki şirket ünvanı ile ticaret sicil gazetesindeki ünvanın farklı olması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Teklif mektubunda kaşenin bulunması zorunlu mudur?
KİK Kararları Teklif mektubunda kaşenin olmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Teklif mektubunda kuruş kısmının doğru yazılmasına örnek olabilecek karar
KİK Kararları Teklif mektubunda rakamla yazılan teklif tutarının ayraçlarının `tire` işareti ile yapılması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Teklif mektubunda rakamla yazılan teklif tutarının yazı ile yazılan kısmında sadece bir kelimenin eksik veya hatalı yazılması nedeniyle isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Teklif mektubunda tebligat adresi olarak firma adresinin belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Teklif mektubunda tebligatla ilgili kısmın istekli tarafından seçilmemiş olması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Teklif mektubunda teklif bedelinin para cinsinin rakam kısmında YTL olarak belirtilip, yazıyla belirtilen kısmında USD olarak belirtilmesi, teklifi geçerli kılar mı?
KİK Kararları Teklif mektubunda teklif bedelinin, rakam kısmında para biriminin YTL olarak belirtildiği, yazıyla belirtilen kısımda ayrıca belirtilmemiş olması eksiklik midir?
KİK Kararları Teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam ve yazı olarak birbiri ile uyumlu olmaması halinde ilgili istekli ihaleden elenir mi?
KİK Kararları Teklif mektubunda teklif edilen tutarın binlik ve kuruş ayraçlarının noktalı veya virgüllü yazılmasının mevzuat açısından önemi nedir?
KİK Kararları Teklif mektubunda teklif edilen tutarın kuruş kısmında rakam ve yazının birbiri ile uyumlu olmaması ihaleden elenme nedeni midir?
KİK Kararları Teklif mektubunda teklif fiyatının sadece yazıyla yazılıp rakamla belirtilmemesi ihaleden elenme nedeni midir?
KİK Kararları Teklif mektubunda teklif sahibinin ticaret ünvanının olmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Teklif mektubunda teklif tutarı yazılırken binlik ayraç için nokta veya virgül kullanımı mecburiyeti var mı?
KİK Kararları Teklif mektubunda teklif tutarının kuruş kısmındaki rakam ve yazının birbiriyle uyumlu olmaması halinde isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Teklif mektubunda teklifin, `birim fiyat teklif mektubu` mu yoksa `götürü bedel teklif mektubu` mu olduğunun yazılmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Teklif mektubunda toplam tutarın yazı ile yazılmasında, bir harfin eksik olduğu ve rakam ile yazının birbiriyle uyumsuz olduğu gerekçesiyle teklif değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Teklif mektubunda yapılan hangi hata, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olmaz?
KİK Kararları Teklif mektubunda yerli istekli olduğunu belirtmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Teklif mektubunda yerli istekli olup olmadığını belirtmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Teklif mektubunda, elektronik posta adresi veya faksla yapılacak bildirimlerin kabul edilip edilmeyeceğine dair herhangi bir bilginin istekli tarafından doldurulması ihaleden elenme nedeni midir?
KİK Kararları Teklif mektubunda, şirket ünvanının bir harfinin eksik yazılması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Teklif mektubunda, tebligat yönteminin belirtilmemesi teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Teklif mektubunda, teklif edilen bedelin `TL` yerine `YTL` olarak belirtilmesi, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Teklif mektubunda, teklif edilen tutarın yazıyla yazılan kısmında kelimenin iki kez yazılması ihaleden elenme nedeni midir?
KİK Kararları Teklif mektubunda, teklif tutarının bir kısmının yazı ile farklı yazılması eksiklik veya elenme nedeni midir?
KİK Kararları Teklif mektubunda, teklif tutarının kuruş bölümünün farklı yazılması elenme nedeni midir (Açıklayıcı karar)
KİK Kararları Teklif mektubunda, teklif tutarının kuruş kısmının doğru yazılmasının önemi ile ilgili karar
KİK Kararları Teklif mektubunda, teklif tutarının kuruş kısmının iki haneden fazla olacak şekilde yazılması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Teklif mektubunda, teklif tutarının kuruş kısmının yazı ile yazıldığı bölümde sadece bir kelimenin yanlış yazılması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Teklif mektubunda, teklif tutarının yazı bölümünde para biriminin belirtilmesine rağmen teklif edilen para biriminin ayrıca belirtilmemiş olması ve mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları Teklif mektubunda, teklif tutarının yazı ile yazılan kısmında sadece bir kelimede düzeltme yapılması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Teklif mektubunda, teklif tutarının yazıldığı bölüme Kuruş yerine Krş yazıldığı takdirde teklif geçerli olur mu?
KİK Kararları Teklif mektubunda, teklif veren kişinin yerli veya yabancı olduğunun belirtilmemesi teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Teklif mektubunda, teklif vermeye yetkili kişinin adı ve soyadının bulunması gerekir mi?
KİK Kararları Teklif mektubunda, yerli istekli olduğuna dair beyanda bulunmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Teklif mektubundaki teklif tutarının yazı ile yazılmasında bir harfin eksik olması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Teklif mektubundaki teklifin parasal birimiyle geçici teminattaki para biriminin aynı olması zorunlu mudur?
KİK Kararları Teklif mektubunu açık olarak veren istekli, değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Teklif mektubunun antetli kağıda basılması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Teklif mektubunun imza kısmında, ticaret ünvanının yazılı olmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Teklif mektubunun, şirketin antetli kağıdına basılmasının mahzuru var mı?
KİK Kararları Teklif mektuplarının taşıması zorunlu olan hususlar nelerdir?
KİK Kararları Ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin olarak çalışılacak gün ve çalışacak personel sayısında artış öngörülmesi halinde, götürü bedel teklif alınabilir mi?
KİK Kararları Yapım ihalesi ihale dokümanında, teklifin `anahtar teslim götürü bedel` üzerinden verileceği ve anahtar teslim götürü bedel sözleşme imzalanacağının belirtildiği durumda, `birim fiyat` teklif veren istekli elenir mi?
KİK Kararları Yapım ihalesinde anahtar personele ait listenin teklif ile birlikte sunulmaması ihaleden elenme nedeni midir?
KİK Kararları Yapım ihalesinde istekli tarafından birim fiyat teklif mektubu yerine anahtar teslim götürü bedel teklif mektubu sunulması durumunda istekli elenir mi?
KİK Kararları Yemek ihalesinde, isteklilerden birim fiyat teklif yerine götürü bedel teklif istenebilir mi?
KİK Kararları Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanacak olan ihalede, teklif mektubunda yerli istekliler lehine fiyat avantajından yararlanacağına dair beyanın bulunmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru