KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Teklif Cetveli

KİK Kararları Amortismana tabi olmayan malzemelere birim fiyat teklif cetvelinde yer verilmesi gerekir mi?
KİK Kararları Araçların da çalıştırılacağı ihalede, araçlar için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi oluşturulması gerekir mi?
KİK Kararları Binek aracına ait maliyetler- bakım onarım, amortisman, sigorta giderleri- birim fiyat teklif cetvelinde hangi kalemde belirtilmelidir?
KİK Kararları Birim fiyat cetvelinin birimi, miktarı ve teklif edilen birim fiyat sütunlarının nasıl doldurulması gerektiği ile ilgili açıklayıcı karar
KİK Kararları Birim fiyat olarak çıkılan ihalede, bir mal kalemi için birim fiyat öngörülmeden toplam teklif bedelinin oluşturulması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunan isteklinin toplam teklif bedeli idare tarafından hesaplanıp, bulunan sonuç üzerinden ilgilinin geçici teminatının uygun olup olmadığının değerlendirilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelinde birim fiyatın belirtilmemesi, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelinde birim sütununda `kutu` olarak yazılması gerekirken `adet` olarak yazılması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelinde farklı giyim malzemelerine ilişkin olarak, farklı işçi gruplarına göre farklı satırlar açılması gerekir mi?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir iş kalemi için bedel öngörülmemesi, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelinde ihale kayıt numarasının yanlış yazılmış olması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelinde ihale tarihi ve ihale kayıt numarasının yazılmaması nedeni ile ilgili isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelinde imza atan kişinin adı ve soyadının belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelinde silinti, kazıntı veya düzeltme olması durumunda teklif değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelinde şirketin logosunun bulunması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelinde temizlik malzemesi ile giyim gideri aynı iş kaleminde düzenlenebilir mi?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelinde ticaret ünvanı veya ad soyadın belirtilmemesi teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelinde yemek, yol ve giyim bedeli işçilik maliyeti ile aynı kalemde mi, farklı kalemlerde mi yazılmalı?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelinde yer alması gereken kalemlerin teklif cetveline idare tarafından doldurulmamış olması teklifin hazırlanması ve değerlendirilmesini olumsuz etkiler mi?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelinde, `ihale komisyonu başkanlığına` ve `birim fiyat teklif cetveli` ibarelerinin bulunmaması ihaleden elenme nedeni midir?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelinde, `metre` yerine `kilogram` ifadesinin yazılması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelinde, birim fiyat ve tutarların bulunduğu sütunlarda para biriminin belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelinde, farklı ücret kategorilerinde çalışan personele ödenecek işçilik maliyeti ve bayram ücretleri aynı iş kaleminde mi yoksa ayrı iş kalemlerinde mi belirtilmelidir?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelinde, firma karı ve sözleşme giderleri ayrı birer iş kalemi olarak düzenlenebilir mi?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelinde, ihale kayıt numarasının bulunmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelinde, iş kalemlerinden birine `kahvaltı` ifadesi yerine `yemek` ifadesinin kullanılması elenme nedeni midir?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelinde, maliyeti işçi sayısına bağlı olan giderler ile işçi sayısından bağımsız olan giderlerin aynı kalemde düzenlenmesi mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelinde, montaj bedeli için ayrı bir fiyat öngörülmesi gerekir mi?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelinde, temizlik malzemesi, ekipman ve ilaçlama maliyetlerinin işçi sayısına göre işçilik maliyetine eklenmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelinde, yüklenici kârı ayrı bir iş kalemi olarak gösterilebilir mi?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelindeki birim fiyatların iki haneden fazla belirtilmesi teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetveline araç yakıt giderinin ayrı yazılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetveline teklif toplam tutarının yazılmaması, ihaleden elenme nedeni midir?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelinin bazı sayfalarında imzayı atan kişinin ve şirket kaşesinin bulunmaması ihaleden elenme nedeni midir?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelinin bir sayfadan fazla olduğu durumda, cetvelin sadece son sayfasının istekli tarafından imzalanması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelinin birden fazla sayfadan oluşması halinde sadece son sayfanın kaşelenip imzalanması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelinin düzenlenmesinde yapılan hataya örnek karar
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelinin her sayfasının imzalanmamış olması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelinin idare tarafından boş olarak isteklilere verilmesi mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelinin iş kalemi başlığı altında, K katsayısı yanlış yazılarak yapılan hata aritmetik hata mıdır?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelinin miktar ve birim bölümünün belirlenmesinde dikkat edilecek husus hakkında önemli karar
KİK Kararları Birim fiyat teklif mektubu eki olan teklif cetvelinde, firma yetkilisinin imzasının bulunmamasından dolayı teklif geçersiz olur mu?
KİK Kararları Birim fiyatla ihaleye çıkılan çöp işlerinde, birim fiyatların nasıl tasarlanabileceğine dair açıklayıcı karar
KİK Kararları Birim fiyatla teklif alınan ihalelerde, teklif cetvelindeki herbir iş kalemi için ayrı ayrı bedel öngörülmeden sadece toplam bedel üzerinden teklif sunmak mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Birim fiyatla yapılan ihalelerde, isteklilerin teklif ettikleri toplam bedelle birlikte, her bir iş kalemi için teklif ettikleri birim fiyatların da açıklanması zorunlu mudur?
KİK Kararları Birim fiyatlı ihalelerde isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesi, toplam teklif tutar üzerinden mi yapılmalı yoksa her bir iş kaleminin, idarece öngörülen teklif edilmesi gereken tutarı karşılaması mı gerekir?
KİK Kararları Birim fiyatta virgülden sonraki 5 rakamı aşağıya mı yoksa yukarıya mı yuvarlanır?
KİK Kararları Birkaç sayfadan oluşan birim fiyat teklif cetvelinin her sayfasının istekli tarafından imzalanması zorunlu mudur?
KİK Kararları Cetvelde iş kalemi niteliğinde olmayan işler için maliyet kalemine yer verilebilir mi?
KİK Kararları Demirbaşların yenilenmesinin birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak belirtilmesine gerek var mı?
KİK Kararları EKAP`taki birim fiyat teklif cetveli ile idarenin isteklilere verdiği cetvel arasında fark olması halinde istekliler hangi cetveli dikkate almalıdır?
KİK Kararları Fiyatların, virgülden sonra üçüncü hanedeki rakamlara göre nasıl yuvarlanması gerektiği ile ilgili karar
KİK Kararları Gerçek kişi sıfatıyla ihaleye katılanların, ihaleye teklif verirken sunduğu belgeleri bu ad ve soyadı ile imzalaması yeterli midir?
KİK Kararları Giyim gideri teklif fiyata dahil olduğunda, teklif cetvelinde giyim giderine yer verilmeli midir?
KİK Kararları Giyim gideri, birim fiyat teklif cetvelinde ayrı mı yoksa diğer kalemler içinde mi yazılır?
KİK Kararları Giyim öngörülen ihalede giyim, birim fiyat teklif cetvelinde diğer malzeme ve ekipmanla aynı kalemde öngörülebilir mi?
KİK Kararları Giyim, birim fiyat teklif cetvelinde işçilik kaleminin içinde mi yoksa ayrı bir iş kalemi olarak mı öngörülmelidir?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde hangi işlerde, birim fiyat teklif cetvelinin teklif edilen birim fiyat sütununda teklif tutarı virgülden sonra iki haneden fazla yazılamaz?
KİK Kararları Hizmet ihalesinde istenilen araçlar, teklif cetvelinde belirtilmeli mi, belirtilirse hangi kalemde belirtilmelidir?
KİK Kararları Hizmet ihalesinin birim fiyat teklif cetvelinde, `birim` ve `miktar` sütunundan ayrı olarak başka bir sütun açılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Hizmet ihalesinin birim fiyat teklif cetvelinde, birim ve miktar sütununa sadece ihale süresinin yazılması ile ilgili açıklayıcı karar
KİK Kararları İdare tarafından belirlenen montaj bedel oranlarını değiştiren isteklilerin teklifleri kabul edilir mi?
KİK Kararları İdareler, isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelinde kâr için ayrı bir birim oluşturabilir mi?
KİK Kararları İdarenin verdiği teklif cetvelindeki `birim` ve `miktar` sütunu dolu verilmek mecburiyetinde mi?
KİK Kararları İhale dökümanında belirtilen araçlar, teklif cetvelinde yer almalı mı?
KİK Kararları İhalede çalıştırılacak personel için isteklilerden günlük fiyat teklif vermelerinin istenilmesi durumunda, birim fiyat telif cetvelinde hesaplama yapılırken hangi hususa dikkat edilmelidir?
KİK Kararları İhalede teklifler ile birlikte ihale dokümanı alındığına dair herhangi bir belge istenebilir mi?
KİK Kararları İki haneden fazla olan tutarlarda, üçüncü hanedeki rakamın nasıl yuvarlama yapılması gerektiği ile ilgili açıklamalı karar
KİK Kararları İstekli tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde, teklif edilen bedelin rakamla doğru yazıldığı halde, yazı ile yazılması ve yazı ile rakamın birbirine uygun olmadığı durumda teklif geçerli olur mu?
KİK Kararları İstekliler tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde, `tutar` ve `toplam tutar` yazıldığı halde teklif edilen birim fiyatların boş bırakılması elenme nedeni midir?
KİK Kararları İstekliler, sundukları tekliflerde kâr öngörmek mecburiyetinde midir? (Açıklayıcı karar)
KİK Kararları İstekliler, teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için bedel öngörmeli mi?
KİK Kararları İsteklilerce sunulan birim fiyat cetvelinde, birim fiyatlar belirtilmeli mi?
KİK Kararları İsteklilere sunulan mahal listesi, birim fiyat teklif cetveli yerine geçer mi?
KİK Kararları İsteklinin sunmuş olduğu teklif mektubu imzalı olduğu halde, birim fiyat teklif cetveli imzasız olursa teklif değerlendirmeye alınır mı?
KİK Kararları İş ve işyerlerinin sigortalanması için bir maliyet oluşturulduğu ihalede, birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmaması mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları Mal alım ihalelerinde, birim fiyatların virgülden sonra iki haneden fazla yazılabileceğinin şartnamede belirtildiği durumda dahi hata yapılmaması için hangi hususa dikkat edilmelidir?
KİK Kararları Mal alım ihalesinde birim fiyat teklif cetvelinin birden fazla sayfadan oluşması halinde, sadece son sayfanın imzalanıp diğer sayfaların imzalanmaması ihaleden elenme nedeni midir?
KİK Kararları Montaj bedeli için birim fiyat teklif cetvelinde bedel öngörmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası, birim fiyat teklif cetvelinde hangi kalemde gösterilmelidir?
KİK Kararları Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası, birim fiyat teklif cetvelinde hangi kalemde yer alır?
KİK Kararları Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasına birim fiyat teklif cetvelinde bedel öngörmeyen isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Para biriminin teklif mektubunda yazılmasına rağmen, birim fiyat teklif cetvelinde belirtilmemesi teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Personel çalışmaya dayalı olan ihalenin birim fiyat teklif cetvelinde, idarece malzemeler ile personelin aynı kalemde belirtilmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet ihalesinde, birim fiyat teklif cetvelindeki ücretler, saat olarak mı, gün olarak mı veya ay olarak mı hesaplanmalıdır? (Açıklayıcı karar)
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı ihalede, işin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olduğu durumda, ortaya çıkacak kıst gün sayısı ve birim fiyat teklif cetvelinin nasıl doldurulması gerektiği ile ilgili karar
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı ihalede, kıst gün sayısının 30 günden fazla olmasına rağmen birim fiyat teklif cetvelinde bu süre ay olarak mı yoksa gün olarak mı yazılır?
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet ihalelerinde, birim fiyat teklif cetvelindeki kalemler belirlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı olan ihalenin birim fiyat teklif cetvelinde, yol ve yemek maliyetinin işçilik giderlerinden ayrı yazılması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet ihalesinde, birim fiyat teklif cetvelinde işçilik maliyetlerine ilişkin ayrı bir kalem öngörülmeli mi?
KİK Kararları Personel çalıştırmaya dayalı hizmet ihalesi birim fiyat teklif cetvelinde, yemek, yol ve giyim gideri için ayrı satır açılabilir mi?
KİK Kararları Personel çalıştırmaya dayalı hizmet ihalesinin birim fiyat teklif cetvelinde, teklif edilen birim fiyat sütununun doldurulması ile ilgili önemli karar
KİK Kararları Personele dayalı olan hizmet ihalesinde, çalışacak personele farklı ücret verilmesinin öngörüldüğü durumda, idarece birim fiyat teklif cetvelinde farklı ücret kalemlerinin tek kalemde belirtilmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Resmi tatil ve dini bayram günlerinde de çalışma yapılması öngörülen hizmet ihalelerinde, birim fiyat teklif cetvelinde resmi tatil günleri için ayrı bir satır belirlenmemesi mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları Resmi ve dini tatil günlerinde personel çalıştırılması öngörülüyorsa, teklif cetvelinde hangi kalemde yazılmalıdır?
KİK Kararları Şartnamelerde düzenlenen teklif fiyata dahil olacak masraflara ek olarak, birim fiyat teklif cetvelinde başka maliyet bileşenlerine yer verilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Tek sayfadan oluşan birim fiyat teklif cetvelini imzalamayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Teklif cetvelinde miktarın isteklilerce yanlış yazılması, hangi kapsamda değerlendirilmelidir?
KİK Kararları Teklif cetvelinde teklif tutarının yazıyla yazılması ve yazı ile rakamın birbirinden farklı olması, elenme nedeni midir?
KİK Kararları Teklif cetvelinde, herhangi bir iş kalemi için sıfır ( 0 ) fiyat teklif edilebilir mi?
KİK Kararları Teklif cetvelinde, işçi giderleri ile diğer sabit giderler aynı kalemde gösterilebilir mi?
KİK Kararları Teklif cetvelindeki miktarın isteklilerce yanlış yazılması, kabul edilebilir bir durum mudur? (Açıklayıcı karar)
KİK Kararları Teklif cetvelinin birim fiyat sütununda 1 kuruştan daha az veya kuruş olarak küsuratlı teklif verilebilir mi?
KİK Kararları Teklif edilen toplam parasal tutarın, teklif mektubunda yazılmasına rağmen teklif cetvelinde yazılmaması elenme nedeni midir?
KİK Kararları Teklif fiyata dahil olması gereken maliyetler ve iş kalemlerinin, birim fiyat teklif cetveline nasıl eklenmesi gerektiği ile ilgili karar
KİK Kararları Teklif mektubu eki cetvelde kazıntı, silinti veya düzeltme olursa teklif değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Teklif mektubu ile birlikte teklif cetveli de isteklilerce imzalanmalı mı?
KİK Kararları Teklif mektubunda teklif tutarının toplamının TL olarak yazılmasına rağmen, birim fiyat teklif cetvelindeki toplam teklif tutarının TL olarak yazılmaması önemli bir eksiklik midir?
KİK Kararları Teklif tutarlarında, virgülden sonraki rakamların nasıl yuvarlanması gerektiğine dair örnek karar
KİK Kararları Temizlik ihalesininin birim fiyat teklif cetvelinde idarece, sadece personel giderlerinin öngörülmesi, temizlik giderleri için ayrı bir iş kaleminin açılmaması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Yapım ihalesinde, ihalede sunulan birden fazla birim fiyat teklif cetvelinin her sayfasını onaylamayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru