KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > Emsal Kamu İhale Kurulu Kararları > Tebliğ ve Şikayet Süreleri

Tebliğ ve Şikayet Süreleri

KİK Kararları Aşırı düşük açıklaması istendiği takdirde, müddetin belirlenmesinde idarenin gün hesabında yazının tebliğ edildiği gün hesaba katılır mı?
KİK Kararları Aşırı düşük sorgulama kapsamında sunulan belgelerin uygun olmama gerekçesinin açıklama yapan istekliye bildirilmesi gerekir mi?
KİK Kararları Elektronik posta veya faksla yapılan bildirimlerde, süre bu bildirimlerin yapıldığı tarihten itibaren mi yoksa postanın istekliye ulaşmasından itibaren mi başlar?
KİK Kararları Faks ile bildirim yapıldığı durumlarda hangi hususlara dikkat edilmelidir?
KİK Kararları Hangi durumlarda mail yoluyla veya faksla istekliye bildirim yapılabilir?
KİK Kararları İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden kaçıncı gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır?
KİK Kararları İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda, mektubun postaya verilmesinin ardından mevzuatta öngörülen süreden önce muhataba ulaşması halinde hangi tarih tebliğ tarihi sayılır?
KİK Kararları İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda, tebligatın isteklilere ulaşacağı tarih hangi tarih kabul edilir?
KİK Kararları İdare tarafından dokümanda, faks ile yapılacak yazışmaların kabul edilmeyeceğinin belirtilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İdarece istenilen aşırı düşük teklif açıklamasının posta ile yapılması durumunda, postaya verildiği tarih mi, idarenin kayıtlarına girdiği tarih mi esas alınmalıdır?
KİK Kararları İdarenin istekliye cevap verme süresinin son gününün tatil gününe rastlaması, idarenin cevap verme süresinin tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzayacağı şeklinde yorumlanabilir mi?
KİK Kararları İdareye yapılacak şikayet tarihinin sonuncu gününün hafta sonu olması durumunda, şikayet tarihinin sonuncu günü hangi gün olur?
KİK Kararları İdareye yapılan şikayete idare, kaç gün içinde cevap vermelidir?
KİK Kararları İhale dokümanı alındı belgesinde faks ile yapılacak tebligatın kabul edilmeyeceği fakat teklif mektubunda da faks ile yapılacak tebligatın kabul edileceğinin belirtilmesi durumunda hangi beyan geçerlidir? (Açıklayıcı karar)
KİK Kararları İhale dokümanı alındı belgesinde tebligatın elektronik posta veya faks yoluyla kabul edilip edilmeyeceğine dair herhangi bir işareti belirtmeyen istekliye, zeyilnamenin faksla bildirilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale dokümanında, isteklilere faks veya elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimi kabul etme zorunluluğunun getirilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale kararının ihale yetkilisince imzalandığı tarihten itibaren üçüncü gün hafta tatiline rastlarsa, hafta tatilinden sonraki ilk iş günü-dördüncü gün-karar isteklilere tebliğ edilebilir mi?
KİK Kararları İhale komisyon kararının, ihale yetkilisi tarafından 5 günden sonra imzalanması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale sonucunun bildirilmesi ve imzalanması ile ilgili Kamu ihale mevzuatında öngörülen sürelere uymayan idarelerin yaptıkları işlemler mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları İhale yetkilisinin ihale komisyon kararını süresi içinde imzalamamasının ne gibi sakıncası olabilir?
KİK Kararları İstekli, kendisine faksla yapılacak bildirimi kabul etmeyeceğini belirtmesine rağmen idarece bildirimin faksla yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İsteklilere faks veya elektronik posta ile tebligat hangi şartla yapılabilir?
KİK Kararları İsteklilere tebligatın faks veya mail ile ile yapılması durumunda tebligat, iadeli taahhüt yerine kargo ile gönderilebilir mi?
KİK Kararları İsteklilere yapılan bildirimin iadeli taahhüt yerine APS ile yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İsteklilere, idare tarafından hafta sonu tebligat yapılabilir mi?
KİK Kararları Kendilerine faks veya elektronik posta ile yapılacak tebligatı kabul eden isteklilere, posta yoluyla bildirim yapılabilir mi?
KİK Kararları Kesinleşen ihale kararı, istekliye özel kurye ile tebliğ edilebilir mi?
KİK Kararları Şikayet üzerine idare tarafından ihalenin iptal edilmesi neticesinde, KİK` e itirazen şikayet süresi kaç gündür?
KİK Kararları Tebligat adreslerini yanlış bildiren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Tebligat için bildirim yapılan isteklinin adresinde bulunmaması halinde, hangi tarih istekliye tebliğ tarihi olarak kabul edilmelidir?
KİK Kararları Tebligat yapılacak olan isteklinin, adresinde bulunmaması halinde tebliğ usulü nasıl olmalıdır (Açıklayıcı karar)
KİK Kararları Tebligatın, şirket adına idareden ihale dokümanı satın alan kişiye yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Teklif zarfında teklif mektubunu sunmayan isteklilerin şikayet süresi, hangi tarihten itibaren başlatılmalıdır?
KİK Kararları Tüzel kişilerde tebligat kimlere yapılması gerekir?
KİK Kararları Yeterlik kriteri olarak iş deneyim belgesi istenilmeyen ihalelerde, en düşük teklifin birden fazla istekli tarafından sunulması durumunda, isteklilerden iş deneyim belgesi istenilmesi için bir günlük süre öngörülmesi yeterli midir?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru