KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Sözleşme

KİK Kararları Bedeli yazmayan sözleşme, geçerli olur mu?
KİK Kararları Hizmet alımı ihaleleri sonucunda imzalanan sözleşmenin sona erdiği tarihten sonra sözleşme süresinin uzatılarak aynı sözleşme çerçevesinde hizmet alımına devam edilmesi mümkün müdür?
KİK Kararları Hizmet alımlarında, iş deneyimin ibrazı için özel sektöre yapılan işin sözleşmesinde toplam sözleşme bedelinin yazılmaması durumunda ne yapılmalıdır?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde, sözleşmeye davet tarihinden itibaren kaç gün içinde sözleşmenin imzalanması öngörülmüştür?
KİK Kararları Hizmet ihalesinde iş deneyim için hem sözleşme hem fatura sunulduğu, sunulan sözleşmede işin süresinin yazılı olduğu durumda, sözleşmede bedel olmaması belgenin kabul edilmesine engel midir?
KİK Kararları İdare ile yüklenici arasında yapılan sözleşme, kaç nüsha olarak düzenlenmelidir?
KİK Kararları İdare tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin, ihalenin iptaline yönelik Kurul Kararının iptali istemiyle idare mahkemesine dava açan taraf olarak, sözleşme imzalama konusunda teklif geçerlilik süresini uzatmayıp sözleşmeyi imzalamaktan kaçınması mümkün müdür?
KİK Kararları İhale dokümanında sözleşmenin notere imzalatıp imzalatılmayacağına dair net bir hüküm olmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları İhale sonucu yapılan sözleşmede, sözleşmenin içinde ve metnin bitiminde ihaleyi kazanan firmanın adı yazılı olmasına rağmen, şirket yetkilisinin üzerine imza attığı kaşe başka bir firmaya ait ise sözleşme imzalanmış olur mu?
KİK Kararları İhale sürecinin uzaması nedeniyle sözleşmenin başlangıçta öngörülen sürede imzalanamaması halinde ne yapılmalıdır?
KİK Kararları İhale üzerinde bırakılan ortak girişimde diğer ortakların sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi sonucu, sadece pilot ortak ile sözleşme imzalanabilir mi?
KİK Kararları İhale üzerinde kalan istekli, sözleşmeyi imzalamaz ise ne yapılmalıdır?
KİK Kararları İhale üzerinde kalan şirketin ihaleyi yapan idareye daha önce yaptığı işler sırasında belirlenen aykırılıkların göz ardı edilerek , yeniden ilgili şirkete ihale bırakılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhaleye teklif veren isteklilerin tekliflerinin teklif geçerlilik süresi dolmuşsa sözleşme imzalanabilir mi?
KİK Kararları İhaleyi kazanan istekli, ihale dışı bırakılacak durumlarda olmadığına dair-vergi ve SGK borcu vb-belgeleri ne zaman idareye sunmalıdır?
KİK Kararları İhaleyi kazanan istekli, sözleşme imzalanmadan önce hangi belgeleri idareye vermelidir?
KİK Kararları İhaleyi kazandığı halde, mazereti olmadan sözleşmeyi imzalamayan istekli için hangi yaptırım uygulanır?
KİK Kararları İhbarname ile işçilerin sözleşmeye davet edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kişi veya kuruluşlara yapılan iş karşılığı düzenlenen sözleşmenin iş deneyim belgesi olarak kabul edilebilmesinin şartları nelerdir?
KİK Kararları İş deneyim için sunulan sözleşmede kabul tarihi belirtilmemişse, kabul tarihi hangi tarih olarak dikkate alınır?
KİK Kararları İş deneyim için sunulan sözleşmede toplam sözleşme tutarı bulunmaması ve işin süresinin belirtilmemesi durumunda, ilgili işin tutarının faturalardan toplanması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İş deneyim için sunulan sözleşmede, birim fiyatların yazılması zorunlu mudur?
KİK Kararları İş deneyim için sunulan sözleşmede, işin başlangıç tarihinin belirtilmesine rağmen işin bitiş tarihinin belirtilmemesi durumunda, sözleşme ekindeki faturalar toplamının dokümanda istenilen iş deneyim tutarını karşılaması halinde bu belge kabul edilir mi?
KİK Kararları İş deneyim için sunulan sözleşmelerde parasal tutarın bulunması zorunlu mudur?
KİK Kararları İş deneyim olarak ihalede sunulan sözleşme ile beraber, damga vergisi yatırıldığına dair makbuzun da sunulma zorunluluğu var mıdır?
KİK Kararları İş deneyim olarak sunulan sözleşmede, sözleşme tutarının olmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları İş deneyim olarak sunulan sözleşmenin üzerinde damga vergisi pulu bulunmaması nedeni ile isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İş deneyimini tevsik için sözleşme ve bu sözleşmeye ilişkin faturaların sunulmuş olmasına rağmen, sözleşmede sözleşme tutarı bulunmadığından, isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları İşe geç başlanması, sözleşme bedelini etkiler mi?
KİK Kararları İşin sözleşme bedelinden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde bu durum hangi kapsamda değerlendirilmelidir?
KİK Kararları Kamu ihale kanununda belirtilen süreler beklenilmeden yapılan sözleşme geçerli midir?
KİK Kararları Kamu ihale mevzuatında sözleşme süresinin uzatılmasına olanak sağlayacak her hangi bir düzenleme var mı?
KİK Kararları Kamu kaynağı kullanılmayarak yapılan bir işin sözleşmesi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu kapsamında olur mu?
KİK Kararları Kanunda belirtilen süreye riayet edilmeden yapılan sözleşme geçerli midir?
KİK Kararları Kat karşılığı yapılan işlerde sözleşme yapılabilir mi? Yapılırsa kabul edilir mi?
KİK Kararları KİK`e yapılan itirazen şikayet başvurusu sonuçlanmadan sözleşme imzalanabilir mi?
KİK Kararları Mal alım ihalelerinde iş deneyim olarak sunulan sözleşmede işin miktarı ve işin süresi yazılı olmasına rağmen, sözleşme bedelinin yazılı olmaması, belgenin kabul edilmesine engel midir?
KİK Kararları Mal alım ihalelerinde iş deneyim olarak sunulan sözleşmede toplam sözleşme tutarı yazılmamasına rağmen, ürünün birim fiyatının yazılı olması durumunda toplam sözleşme bedeli hangi kritere göre ve nasıl hesaplanır?
KİK Kararları Mevzuatta öngörülen süre tanınmaksızın sözleşmenin feshedileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir mi?
KİK Kararları Özel sektöre yapılan işin sözleşmesinde toplam sözleşme bedelinin bulunması gerekli midir yoksa birim fiyatların yazılması yeterli midir?
KİK Kararları Özel sektöre yapılan işin sözleşmesinde, sözleşmenin geçerli olması için hangi durumda sözleşme tarihi belirtilmelidir?
KİK Kararları Sipariş mektubu, sözleşme yerine geçer mi?
KİK Kararları Sözleşme bedeli yazmayan veya bedelsiz yapılacağı belirtilen sözleşmeler idareler tarafından kabul edilmeli mi?
KİK Kararları Sözleşme bedelinin belli bir endeks (üfe) çerçevesinde artırılarak buna göre ödeme yapılması mümkün müdür?
KİK Kararları Sözleşme yapılan işlerde, ek protokolle yapılan kısmın tutarı da iş deneyim için dikkate alınır mı?
KİK Kararları Sözleşme yapılırken kaç nüsha düzenlenmelidir?
KİK Kararları Sözleşmede süre uzatımı, sözleşmenin devamı mıdır yoksa yeni bir sözleşme midir?
KİK Kararları Sözleşmenin imzalanması ile ilgili, idarenin üzerine düşen görevi yapmadığı durumda istekliler ne yapabilir?
KİK Kararları Sözleşmeye davet edilen istekli, sözleşmeyi imzalayabilmek için gerekli belgeleri kaç gün içinde idareye vermelidir?
KİK Kararları Süresi içinde sözleşme imzalanmaması ile ilgili herhangi bir düzenleme mevcut mudur?
KİK Kararları Süresi sona eren bir sözleşmenin, yine aynı sözleşmede yer alan süre uzatımına ilişkin hükümden yararlanılarak uzatılmasından dolayı yeni sözleşme yapmak gerekir mi?
KİK Kararları Süresine riayet edilemeden sözleşmenin imzalanmamış olması, ilgili sözleşmenin kabul edilmesine engel midir?
KİK Kararları Süresine riayet edilmeden yapılan sözleşme için düzeltici işlem yapılabilir mi?
KİK Kararları Şartnamede belirtilen süreden sonra başlanan işlerde, sözleşme tutarı neye göre belirlenmeli?
KİK Kararları Şikayet süreci dolmadan imzalanan sözleşme için nasıl bir işlem yapılmalıdır?
KİK Kararları Teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen azami süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolduğu durumda, ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanabilir mi?
KİK Kararları Üzerine ihale bırakılan istekli sözleşmeyi imzalamadığı taktirde, ihalede en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanması zorunlu mudur?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde hangi durumda karma sözleşme yapılmalıdır?
KİK Kararları Yasal süresi beklenmeden imzalanan sözleşme için ne yapılmalıdır?
KİK Kararları Yüklenicinin talebi üzerine verilecek sözleşmenin ikinci bir nüshası veya idarece onaylı bir suretten ötürü doğacak masraflar kim tarafından karşılanacaktır?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru