KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Numuneler

KİK Kararları İdarelerce yapılan numune değerlendirmesinin, tüm isteklilerin hazır bulunduğu bir ortamda gerçekleştirilmesi zorunluluğu var mı?
KİK Kararları İdarelerce, isteklilerin verecekleri hizmetleri görmek için belli bir deneme süresi içerisinde uygulama yapılması istenebilir mi?
KİK Kararları İdarenin katalog ve numune üzerinden değerlendirme yapabilmesi için şartnamede bu hususun belirtilmesine gerek var mı?
KİK Kararları İhale dokümanında, numuneler üzerinden yapılan muayenelerden sonra numunenin idarece uygun bulunmaması halinde, başka bir kurum tarafından değerlendirme yapılmasını mümkün kılabilecek düzenleme yapılabilir mi?
KİK Kararları İhalede eksik sunulan numuneler sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları İhalede numune istenildiği takdirde, numune değerlendirilmesi hangi aşamada yapılır?
KİK Kararları İhalede teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun kontrolü hangi aşamada yapılır?
KİK Kararları İhalede teklif edilen ürünün numunesinin teknik şartname ile uyumsuzluğunun önemli bir etken olmaması gerekçesiyle isteklinin teklifinin kabul edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İstekliler tarafından idarelere sunulan numuneleri, Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi var mıdır?
KİK Kararları Mal alım ihalelerinde isteklilerden teklif edilen ürünler için numune ve katalog istenilmesi zorunlu mudur?
KİK Kararları Mal alımlarında herhangi bir akademik kuruluştan alınan görüş doğrultusunda karar verilebilir mi?
KİK Kararları Muayene ve kabul aşamasında, alınan ürünün ihale dokümanına uygun olmaması halinde ilgili istekli hakkında herhangi bir cezai müeyyide uygulanır mı?
KİK Kararları Numune değerlendirmesinin belgeye dayalı olarak yapılması zorunlu mudur?
KİK Kararları Numune istenilen ihalede, numunenin nasıl değerlendirileceğinin ihale dokümanında belirtilmemesi mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları Numuneler ihaleden sonra tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Numuneler, hangi aşamada idareye sunulmalıdır?
KİK Kararları Numunelerin hangi esas ve usullere göre değerlendirileceği şartnameye yazılmalı mı?
KİK Kararları Numunelerin ihale tarihinden bir gün önce idareye teslim edilmesi gerektiğine ilişkin düzenleme yapılabilir mi?
KİK Kararları Numunelerin, isteklilerin huzurunda değerlendirilmesi zorunlu mudur?
KİK Kararları Numunenin değerlendirilmesindeki asıl amaç nedir?
KİK Kararları Numunenin ihalede sunulması gerektiği halde, ihaleyi takip eden 3. gün sonuna kadar da verilebileceğine dair yapıla düzenleme mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Şikayet başvurusuna eklenen numunelerin teklif değerlendirmesine esas alınması mümkün müdür?
KİK Kararları Teklif edilen ürüne yönelik dokümanların ve teknik şartnameye uygunluk belgesinin, ilan ve idari şartnamede teklif ile birlikte sunulmasına yönelik bir düzenleme yapılmadığı durumda, teklif edilen ürünlerin uygunluğu nasıl test edilir?
KİK Kararları Teklif edilen ürünlere ilişkin katalog vb. belgelerin CD ortamında ihalede sunulması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Teklif edilen ürünün demosu, sadece ihale üzerine kalan istekli için mi yoksa ihaleye katılan tüm istekliler için mi yapılır?
KİK Kararları Teklif ile birlikte idareye sunulmayan fakat teklif edilen ürünün kendi internet sitesinden ürünün teknik şartnameye uygunluğunun idare tarafından kontrolünün yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Teklifler değerlendirilirken katalogların teknik şartnameyi tam cevap verip vermediği anlaşılamadığı durumda ne yapılmalıdır?
KİK Kararları Teknik şartnameye uygun olmadığı numune değerlendirmesi sonucunda tespit edilen malzemelerin, muayene-kabul aşamasında ürünler üzerinde tekrar inceleme yapılacağı gerekçesiyle kabul edilmesi mümkün müdür?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde, tekliflerin verilmesi aşamasında numune istenebilir mi?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru