KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Mal Alımları

KİK Kararları Akaryakıt ihalesinde, ihaleye bayi olarak katılan isteklilerin, bayisi olunan dağıtıcı firmaya ait dağıtıcı lisansının sunulabileceğine dair şartnamede düzenleme yapılmaması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Alımı yapılacak malzeme için, teknik şartnamede aynı marka olma şartı aranabilir mi?
KİK Kararları Alımı yapılacak ürün için hazırlanan teknik şartnamenin bir markayı işaret etmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Alımı yapılacak ürünün tek bir ürüne uygun olduğu düzenleme, mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Alımı yapılan bir ürün için teknik şartnamede belirtilen her bir özelliğinin katalog, broşür veya buna benzer belgelerden işaretlenip ihalede istenilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Alımı yapılan mal alımı ile ilgili alıma konu ürün konusunda uzman olan başka bir kurumdan görüş alınarak ihalenin sonuçlandırılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Alımı yapılan ürünler için sözleşme aşamasında marka ve fabrika belirtilmesi ve yüklenicinin bu marka ve fabrikalardan mal temin etmesi şeklinde bir kabul yöntemi yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Alternatif teklife açık olmayan ve aynı ihaleye giren üç firmada, bir kişinin üç firmaya da yüzde 50 ve üzeri oranında ortak olduğu durumda, üç firmanın da aynı ihaleye teklif vermesi, mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Aynı ihalede aynı ürün, tedarikçi firma ve bayi firma tarafından teklif edilebilir mi?
KİK Kararları Bayi ve bayilik veren şirketler, aynı ihaleye teklif verebilir mi?
KİK Kararları Bir malın menşeinin ispat edilmesi için CE belgesinin sunulması yeterli midir?
KİK Kararları Bir sistemi satan isteklinin aynı zamanda servis hizmeti de sunma zorunluluğu var mıdır?
KİK Kararları Bir ürünün Avrupa menşeili veya Asya menşeili olmasına göre, belli bir süre Türkiye` de satıldığına dair belge istenebilir mi?
KİK Kararları Bir ürünün imalat süreci gerektirip gerekmediği nasıl anlaşılır?
KİK Kararları Birden fazla iş kaleminden oluşan mal alımı ihaleleri götürü bedel teklif almak suretiyle yapılabilir mi?
KİK Kararları Garanti belgelerinin istekli adına mı, imalatçı adına mı olacağının ihale dökümanında ayrı ayrı düzenlenmesine gerek var mı?
KİK Kararları Garanti bitiminden sonra en az on 10 yıl süreyle ücret karşılığında yedek parça sağlayacağına dair istekliden taahhütname istenmesinin hukuki bir geçerliliği var mıdır?
KİK Kararları Gıda üretim izin belgesinin üzerindeki herhangi bir bilginin değişmesi durumunda belge geçerli olur mu?
KİK Kararları Hizmet veya mal alımları kapsamında uygulama yazılımı var ise, iş ortaklığında BİL-KOD numarasının her bir ortak tarafından sunulması istenebilir mi yoksa pilot ortaktan istenilmesi yeterli midir?
KİK Kararları Imalatci veya yetkili satici belgesi istenilmeyen ihalelerde, sunulan ürünler başka firmaya ait olabilir mi?
KİK Kararları İdare tarafından istenilmesine rağmen, teklif edilen ürünün nerede üretildiğine dair herhangi bir belge verilmemesi ihaleden elenme nedeni olur mu?
KİK Kararları İdarece temin edilmesi istenilen bir ürünün tamamen ithal olması şartı aranabilir mi?
KİK Kararları İdarece, ürünler için `veya dengi` ifadesi kullanılarak bir ürünün özellikleri belirtilebilir mi?
KİK Kararları İdareler elektrik ihtiyaçlarını nasıl temin edebilir?
KİK Kararları İhale dokümanında ürünün garanti süresinin bitmesi veya kesin teminatın iade edilmesinden sonra, alımı yapılan ürüne yönelik bakım ve onarımla ilgili şartların konulması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhalede istenilen ürün yerine başka bir ürünün idarece kabul edilmesi mümkün müdür?
KİK Kararları İhaleye giren firmanın vereceği uygunluk beyanıyla birlikte, ihaleye giren firmanın teklif ettiği malın distribütörünün vereceği onaylı uygunluk belgesinin de ihalede istenilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhaleye sadece imalatçıların girmesi şartı aranabilir mi?
KİK Kararları İmalatçı ile bu imlatçının yetkili satıcısı ayrı ayrı teklif vererek aynı ihaleye girebilir mi?
KİK Kararları İmalatçısı aynı olan aynı marka ürünler, farklı istekliler aracılığı ile aynı ihaleye teklif verilebilir mi?
KİK Kararları İstekli tarafından teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygun olmamasına rağmen, idarenin ihtiyaçlarını karşılayacak özelliklere sahip olması nedeni ile ilgili teklif ve ürün kabul edilebilir mi?
KİK Kararları İstekliler, ihale dokümanında belirtilen ürüne göre farklı özellikleri olan başka bir ürünü sunduklarında, bu ürünün idare tarafından kabul edilebilmesinin şartları nelerdir?
KİK Kararları İsteklilerden malın satıcı depo ve/veya fabrika depo teslimi yaptırabileceği belirtilerek, iki farklı fiyat istenebilir mi ?
KİK Kararları Kömür alımı, özel imalat süreci gerektiren mal alımı mıdır?
KİK Kararları Kömür satış izin belgesinin, sadece belirlenen bir ilden alma mecburiyeti getirilebilir mi?
KİK Kararları Laboratuar analizleri, teklifle birlikte hangi mal alım ihalelerinde istenebilir?
KİK Kararları Mal alım ihalelerinde alıma konu olan malın bedeli tedarikçiye ne zaman ödenir?
KİK Kararları Mal alım ihalelerinde aşırı düşük açıklamalarında hangi hususlar açıklanmalı ve belgelendirilmelidir?
KİK Kararları Mal alım ihalelerinde fiyat avantajından nasıl faydalanılabilir?
KİK Kararları Mal alım ihalelerinde isteklilerin teklif ettikleri ürünlerin, teknik şartnamedeki maddeleri birebir karşılaması gerekir mi?
KİK Kararları Mal alım ihalelerinde yüklenici tarafından idareye teslim edilen malın veya yapılan işin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığını incelemek kimin sorumluluğundadır?
KİK Kararları Mal alım ihalelerinde, malın idareye teslim edilmesi üzerine bedel ne kadar süre içinde ödenmelidir?
KİK Kararları Mal alım ihalelerinde, özel imalat süreci gerektiren ürünlerden ne anlaşılmalıdır?
KİK Kararları Mal alım ihalelerinde, teklif edilecek ürünün yurt dışında imal edilmesi halinde üretici firmanın, yurt içinde imal edilmesi halinde ise yetkili satıcı tarafından tekif verilebileceğine dair düzenleme yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Mal alım ihalelerinde, teknik personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair taahhütname istenebilir mi?
KİK Kararları Mal alım ihalesi için `özel imalat gerektiren` mal alımları, kamu ihale mevzuatında nasıl tanımlanmıştır?
KİK Kararları Mal alım ihalesinin dokümanında, isteklilerin servis hizmeti sağlaması gerektiği ile ilgili düzenleme yapılmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Mal alım ihalesinin teknik şartnamesinde, alınacak ürün için `ithal mal olmayacağı` şeklinde bir düzenleme yapılabilir mi?
KİK Kararları Mal alımı ihalelerinde, alınacak ürünün değerlendirilmesi hangi aşamada ve hangi kriterlere göre yapılır?
KİK Kararları Mal alımları, hangi durumda ve en fazla kaç yıl olacak şekilde gelecek yıllara yaygın yüklenme olarak yapılabilir?
KİK Kararları Malın bedelinin sözleşmede belirtilen sürede ödenmemesi halinde ne yapılmalıdır?
KİK Kararları Röntgen cihazı alımı ihalesinde alımı yapılan cihazın şartnamesinde bir tek marka ve modelin tanımlanması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Satış sonrası malın yedek parçasının sağlanmasına yönelik dokümanda düzenleme yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Seri üretimle üretilen ürünlerin aksamlarının özel imalat gerektirmesi, bu alımı özel imalat süreci gerektiren bir alım yapar mı?
KİK Kararları Sistem kurulduktan sonraki süreçte, sistemin çalışmasını takip için bir personelin sürekli idarede çalıştırılmasına devam etmesi gerektiğine yönelik dokümanda düzenleme yapılabilir mi?
KİK Kararları Sistemi oluşturan bütün parçaların aynı üretici tarafından üretilmesi şartı aranabilir mi?
KİK Kararları Sistemin bütün parçalarının aynı üretici tarafından üretilmiş olmasına yönelik idarece yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Teklif edilecek cihazların firmaların en yeni teknolojiye sahip ürünleri olacaktır şeklindeki bir düzenleme mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Teklif edilecek ürünlerin menşei ile ilgili idare tarafından şartnamede, `menşei uzakdoğu ve doğu blok ülkeleri olmayacak` şeklinde bir düzenleme yapılabilir mi?
KİK Kararları Teklif edilen malın teknik şartnameye uygunluğu idareler tarafından hangi aşamada yapılır?
KİK Kararları Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğu, hangi aşamada ve hangi yöntemlerle yapılır?
KİK Kararları Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğu, hangi aşamada ve ne şekilde yapılır?
KİK Kararları Teklif edilmesi istenilen ürünün en son veya en üst model olması şartı aranabilir mi?
KİK Kararları Teklif veren firmalardan, daha önce 5 yıl üretim yaptıklarına dair belge istenebilir mi?
KİK Kararları Teknik kriterleri sağlamayan fakat aynı amaca yönelik olan ürünler ihalede teklif edildiğinde, ilgili teklifler geçerli kabul edilir mi?
KİK Kararları Teknik şartnamede, `tercih nedeni olacaktır` şeklinde bir düzenleme yapılabilir mi?
KİK Kararları Temin edilecek ürün için, isteklilerden 3-4 yıllık temsilciliğinin olması şartı aranabilir mi?
KİK Kararları Uygunluk beyanı, kalite belgesi olarak kabul edilir mi?
KİK Kararları Yasaklı olmayan bir istekli, yasaklı olan yetkili satıcı veya üretici firmanın bazı belgelerini ya da ürünlerini teklif edebilir mi?
KİK Kararları Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanacağı belirtilen mal alım ihalesinde teklif mektubunda isteklilerin yerli istekli olup olmadıklarını belirtmemeleri, teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik midir?
KİK Kararları Yerli malı belgesinin sunulmasına rağmen belgedeki eksiklik nedeni ile istekli fiyat avantajından faydalanabilir mi yoksa teklifi değerlendirme dışı mı bırakılır?
KİK Kararları Yıllara sari mal alım ihalesi yapılabilir mi? (Açıklayıcı karar)

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru