KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Makina - Ekipman (Araçlar)

KİK Kararları Alımı yapılan cihazlar için kullanılmamış ve belirli bir tarihten sonra üretilmiş olma şartı aranabilir mi?
KİK Kararları Amortisman dikkate alınarak bir ekipmanın maliyeti nasıl hesaplanır?
KİK Kararları Amortismana tabi makineler ile tabi olmayan ekipmanın birlikte aynı liste içerisinde yer verilmesinin bir mahzuru var mıdır?
KİK Kararları Asgari teknik kriterleri belirlenen araçlara ilişkin ayrıca ikinci bir kriter olarak araçlarda model şartı aranabilir mi?
KİK Kararları Çöplerin temizlenmesi işinde çalıştırılması düşünülen araçlardan, en fazla 3 yaşında olma şartı aranması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Dökümanda araçların katedeceği mesafe belirtilmeli mi?
KİK Kararları Eskiyen temizlik makinelerinin yenileri ile değiştirilmesine yönelik idarenin talebi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Gerçek veya tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşıtların bir başka gerçek veya tüzel kişiye kiraya verilmesi halinde bu durum yetki devri olarak algılanır mı?
KİK Kararları Hangi durumda ihale kapsamındaki makina ekipmana amortisman bedeli hesaplanabilir?
KİK Kararları Hangi durumlarda ihalede istenilen makine ve ekipman için herhangi bir bedel öngörülmesine gerek bulunmamaktadır?
KİK Kararları Hangi durumlarda makine ve ekipman için amortisman bedeli öngörülmesine gerek bulunmamaktadır?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde hangi durumlarda, makine ve ekipmanın kendi malı olması istenebilir?
KİK Kararları Hizmet ihalesinde istenilen makine ve ekipman için yaş sınırı ile ilgili düzenleme yapılabilir mi?
KİK Kararları İdare tarafından ihalede çalıştırılacak makine ekipmanın yüzde kaçı kadar isteklinin kendi malı olmasının istenilmesi KİK tarafından makul karşılanmıştır?
KİK Kararları İdarece teknik şartnamede belirtilen teklif edilen ürünün `en son model` veya `en gelişmiş model` olması ifadesi, mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları İdareler tarafından ihale konusu iş için kaç model ve üstü araç istenebilir?
KİK Kararları İdareler tarafından isteklilerin ilçe sınırları içinde tesise sahip olma şartı aranabilir mi?
KİK Kararları İdarelerce istenen binek aracın kaç model olması, KiK tarafından makul karşılanmıştır?
KİK Kararları İdarelerce, teklif aşamasında isteklilerden araca ait ruhsat ve kiralanacak ise taşıt kira sözleşmesi istenebilir mi?
KİK Kararları İdarelerin istediği makine ve ekipmanın bir kısmının, isteklinin kendi öz malı olma şartı hangi durumlarda istenebilir?
KİK Kararları İdarelerin isteyeceği araçlardan % kaçına kadar olan araç için isteklinin kendi malı olma şartı aranması KiK tarafından makul karşılanmıştır?
KİK Kararları İdarenin bünyesinde gerçekleştirilen yemek pişirme ve dağıtım ihalesinde, yükleniciye verilen araç ve gereçlerin bakım ve onarımlarının yüklenici tarafından karşılanacağına dair düzenleme yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İdarenin hizmetine sunulacak araçların ne kadar yol kat edeceğinin, ihale dökümanında belirtilmesine gerek var mı?
KİK Kararları İhale dokümanında makine ekipmanın isteklinin kendi malı olma şartı arandığında, kiralamayla edinilmiş araçların isteklinin kendi malı olarak kabul edilebilmesi için kiralar en son hangi tarihe kadar ödenmiş olmalıdır?
KİK Kararları İhale dokümanlarında makine ekipmanın isteklinin kendi malı olma şartı aranmadığı durumda, teklif ile birlikte taahhütname veya makine ekipmana ilişkin herhangi bir belgenin sunulması gerekir mi?
KİK Kararları İhale dökümanında belirtilen araçların teklif cetvelinde yer alması gerekir mi?
KİK Kararları İhale dökümanında yedek araç bulundurmak zorunluluğuna dair düzenleme yapılabilir mi?
KİK Kararları İhale kapsamında çalıştırılacak makine-ekipman için yakıt tüketiminin ihale dokümanında belirtilmesi gerekir mi?
KİK Kararları İhale kapsamında istenilen makina ekipmanın yarısının isteklinin öz malı olması gerektiğine dair düzenleme mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale kapsamında tam zamanlı çalıştırılmayacak araç için günlük ne kadar yol katedileceğine dair şartnamede hüküm bulunmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen makina ekipmanın isteklinin kendi malı olması durumunda, bu makinalar da teklife dahil edilmeli mi?
KİK Kararları İhalede istenilen araçlardan bir kısmı için isteklinin kendi malı olması şartı aranabilir mi?
KİK Kararları İhalede istenilen araçların kendi malı olması istenildiğinde, kira taahhütnamesi sunulması teklifin değerlendirmeye alınmasını sağlar mı?
KİK Kararları İhalede istenilen makine ekipmanın % 40 ının isteklinin kendi malı olmasının istenilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhalede istenilen makine ekipmanın bir kısmının isteklinin kendi malı olmasının istenilmesi hangi kriterlere göre belirlenir?
KİK Kararları İhalede istenilen makine ekipmanın kendi malı olduğunun kanıtı olarak sadece demirbaş eşya defterinin sunulması yeterli midir?
KİK Kararları İhalede kullanılması düşünülen ekipmanın sözleşme sürecinde, şartnamede belirtilen sayının üzerine çıkması durumunda bu ihtiyacın yüklenici tarafından ücretsiz karşılanacağının belirtilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhalede yüklenici tarafından karşılanması istenilen makine ekipmanın teknik şartnamede belirtilmesine rağmen ilan veya idari şartnamede belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları İhalede, noter onaylı işyeri kira sözleşmesi istenmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları İhalelerde hangi durumda makine ekipman için kendi malı olma şartı aranabilir?
KİK Kararları İhalelerde hangi durumda teklifle birlikte makine ekipman için herhangi bir belgenin verilmesine gerek bulunmamaktadır?
KİK Kararları İhalelerde, makine- ekipman için taahhütname istenebilir mi?
KİK Kararları İhalelerde, yapı araçları taahhütnamesi istenebilir mi?
KİK Kararları İsteklilerden yemek üretim tesisine sahip olma veya tesis kiralandığına dair noter onaylı sözleşme istenebilir mi?
KİK Kararları Kendi malı istenilen makine ve ekipmanın idari şartname yerine teknik şartnamede belirtilmesi mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları Kendi malı olan makine için, ek olarak trafik müdürlüğünden teyit yazısı istenebilir mi?
KİK Kararları Kendi malı olma şartı aranmayan makine-ekipmana ilişkin ihalede teklifle birlikte herhangi bir belge istenebilir mi?
KİK Kararları Kısmi teklife açık olmasına rağmen bir ihalede 29 tane kontrol aracı istenmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Kiralanacak araçların gerektiğinde il dışında da çalıştırılabileceğine dair bir düzenleme yapılabilir mi?
KİK Kararları Makina ekipmanın % 40` ının isteklinin kendi malı olması gerektiği şeklindeki bir düzenleme mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Makine ekipman için hangi durumlarda teklifler ile birlikte belge verilmelidir veya hangi durumlarda belge verilmesine gerek bulunmamaktadır?
KİK Kararları Makine ekipmanın bir kısmının isteklinin kendi malı olma şartı aranmasındaki kriterler nelerdir?
KİK Kararları Makine-ekipman için şartnamede isteklinin kendi malı olma zorunluluğu olmadığı durumlarda, isteklilerden taahhütname istenebilir mi?
KİK Kararları Makine-ekipman için şartnamede isteklinin öz malı olma zorunluluğu olmadığı durumlarda, isteklilerden kira sözleşmesi vb. belgeler istenebilir mi?
KİK Kararları Makine, ekipman ve araçlar için ihalede isteklinin kendi malı olmasının aranmadığı durumda, isteklilerin teklifleri ile birlikte herhangi bir belgeyi sunma zorunluluğu var mıdır?
KİK Kararları Müteahhidin araç temin etmemesi halinde idare, müteahhidin hesabına araç kiralayarak bedelini ilk hakedişten kesebilir mi?
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet ihalesinde kullanılacak ekipman için amortisman bedeli hesaplanması gerekir mi?
KİK Kararları Temizlik ihalesinde, cam kovası, çöp toplam aparatı, fırça, çalı süpürgesi vb. malzemelerin kendi malı olması istenilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Trafik tescil ve trafik belgeleri, aracın kime ait olduğuna dair bilgi için yeterli midir?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde hangi durumlarda makine ekipman için kendi malı olma şartı aranabilir?
KİK Kararları Yüklenici tarafından temin edilmesi istenilen temizlik makinalarının bakım ve onarımı ile ilgili, isteklilerden bedel öngörmeleri istenebilir mi?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru