KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

İtirazlar / Şikayetler

KİK Kararları 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu` na tabi olmayan ihaleler ile ilgili olarak Kamu ihale Kurumu` nun inceleme yetkisi var mıdır?
KİK Kararları Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde idareye şikayet başvuru süresi hangi tarihten itibaren başlar?
KİK Kararları Açıklama talebi ile idareye yapılan başvurular, şikayet süresini durdurur mu?
KİK Kararları Açıklama talebinde bulunan isteklinin şikayet hakkı hangi günden itibaren başlar?
KİK Kararları Aşırı düşük teklifin açıklaması için belirlenen süreye itiraz, hangi tarihten itibaren ve kaç gün içinde yapılmalıdır?
KİK Kararları Aynı kişi tarafından bir dilekçe ile birden fazla ihaleye şikayet başvurusunda bulunulabilir mi?
KİK Kararları Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuru yapılabilir mi?
KİK Kararları Aynı kişi tarafından idareye yapılan ve ilk başvuru ile aynı mahiyette olan daha sonraki şikayet başvurularına idarece verilen cevaplar, başvuru süresini yeniden başlatır mı?
KİK Kararları Aynı konuda daha önce KİK`e yapılan itiraz konusu, KİK kararından sonra tekrar KİK`e itiraz konusu yapılabilir mi?
KİK Kararları Bir ihale hakkında şikayette bulunmak için hangi şartlara haiz olunması gerekir?
KİK Kararları Bir isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının başka isteklilere gösterildiği iddiasıyla nereye şikayet başvurusunda bulunulabilir?
KİK Kararları Bir isteklinin idareye yaptığı şikayet sonucu idare tarafından verilen karar nedeniyle hak kaybına uğradığını düşünen diğer istekli şikayeti hangi kuruma yapmalıdır?
KİK Kararları Bir işin yapım ihalesi yerine hizmet ihalesi olarak yapılması gerektiğine dair KİK e itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir mi?
KİK Kararları Bir şikayet başvurusu olmaksızın idare tarafından verilen iptal kararına karşı herhangi bir yere şikayet başvurusunda bulunulabilir mi?
KİK Kararları Devlet ihale kanunu kapsamında yapılan ihaleler ile ilgili Kamu İhale Kurumuna itiraz edilebilir mi?
KİK Kararları Doğrudan teminle yapılan ihaleler için hangi kuruma şikayet başvurusunda bulunulabilir?
KİK Kararları Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yapılan ihalelere itiraz hangi kuruma yapılmalıdır?
KİK Kararları Dokumana ve ilana hangi tarihten itibaren itiraz yapılması gerekir?
KİK Kararları E-imza kullanılmadan ihale dokümanını EKAP`tan indirenler şikayet hakkına sahip midir?
KİK Kararları EKAP`tan ihale dokümanı indiren istekli, hangi tarihten itibaren ve kaç gün içinde ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunabilir?
KİK Kararları Fazla yatırılan şikayet bedeli, istekliye iade edilir mi?
KİK Kararları Geçici teminatını alan isteklinin şikayet hakkı devam eder mi?
KİK Kararları Hangi durumda istekli tarafından idareye yapılan şikâyet dilekçesi ekinde ticaret sicil gazetesi, imza sirküsü vb belgelerin olmadığı gerekçesi ile başvurunun reddedilmesi mevzuata uygun değildir?
KİK Kararları Herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusu olmaksızın, idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı KİK`e itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir mi?
KİK Kararları İdare mahkemesi tarafından dosyası KİK e gönderilen istekliler, doküman bedelini başvuru tarihinden sonra yatırabilir mi?
KİK Kararları İdare tarafından alınan ihalenin iptal kararına karşı, KİK` e itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir mi? (Açıklayıcı karar)
KİK Kararları İdare tarafından iptal edilen hangi ihaleler için önce idareye şikayet başvurusu yapılmalıdır?
KİK Kararları İdare tarafından verilen hangi iptal kararları için direk KİK` e başvuru yapılması gerekir?
KİK Kararları İdare tarafından verilen ihalenin iptal kararına karşı, Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunmanın ön koşulu nedir?
KİK Kararları İdareler tarafından şikayetlere verilen cevaplarda hangi hususlar olmalıdır?
KİK Kararları İdareler, ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularını ihale tarihinden sonra sonuçlandırabilir mi?
KİK Kararları İdareler, ihale dokümanında değişiklik talebi içeren yazılı başvurular karşısında süreye uyulmadığını gerekçe göstererek başvuruyu red edebilir mi?
KİK Kararları İdarelere şikayet başvuru süresinin hesaplanma yöntemi ve şikayet başvuru süresinin son gününün tatil gününe rastlaması hakkında karar
KİK Kararları İdarelerin isteklilere uygulayacakları müeyyidelere itiraz ve inceleme mercii, hangi kurumdur?
KİK Kararları İdarenin hesabına doküman bedelinin yatırılmış olmasına rağmen, idareden ihale dokümanını almayan firma şikayet hakkına sahip midir?
KİK Kararları İdarenin on günlük cevap verme süresi içerisinde kesin olmayan bir karar alması, şikayetçinin on günlük cevap verme süresinin bitiminden itibaren Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunma zorunluluğunu ortadan kaldırır mı?
KİK Kararları İdarenin re`sen iptal ettiği ihalelere yönelik KİK`e itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir mi?
KİK Kararları İdarenin verdiği karar için kaç gün içinde KiK` e itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir?
KİK Kararları İdarenin verdiği karara şikayet edilmesi neticesinde, idarenin şikayete mevzuatta belirtilen süreden daha fazla bir zamanda cevap vermesi mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları İdarenin, mahkemenin esas kararını beklemeden, yürütmenin durdurulması kararı doğrultusunda tesis edilen KİK kararının gereğine yönelik işlem tesis etmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İdareye posta ile gönderilen başvuruların idareye ulaşma tarihi olarak, postaya verilen tarih mi, postane tarafından iletinin idareye teslim tarihi mi yoksa idarenin kayıtlarına girdiği tarih mi dikkate alınır?
KİK Kararları İdareye şikayet başvurusunda bulunulmayan konularla ilgili KİK e itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir mi?
KİK Kararları İdareye şikayet başvurusunda yer verilmeyen ve idarenin şikayet üzerine aldığı kararda yer almayan iddialarla ilgili KİK` e itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir mi?
KİK Kararları İdareye şikayet konularının yanısıra yeni konular eklenerek KİK` e başvurulması halinde, idareye başvuru konusu edilmeyen hususlar KİK tarafından dikkate alınır mı?
KİK Kararları İdareye şikayet süresinin hesabında, kesinleşen ihale kararının bildirim tarihi mi yoksa karar gerekçelerinin bildirim tarihi mi dikkate alınır?
KİK Kararları İdareye şikayetler faksla yapılabilir mi?
KİK Kararları İdareye şikayette bulunan isteklilerin hangi durumda şikayet dilekçesi ekinde ayrıca temsile yetkili olunduğuna ilişkin belgeleri sunmaları zorunlu değildir?
KİK Kararları İdareye veya KİK e herhangi bir şikayet veya itiraz olmadan idare tarafından ihalenin iptal edilmesine yönelik hangi kuruma başvuru yapılabilir?
KİK Kararları İdareye veya KİK`e şikayet başvurusunda bulunurken şikayet konuları ile ilgili istekliler hangi hususa dikkat etmelidir?
KİK Kararları İdareye veya kuruma yapılan şikayet başvurularında, şikayet konularının değerlendirilip değerlendirilmediği veya incelenip incelenmediği gibi ifadelerle şikayet başvurusunda bulunmak yeterli midir yoksa şikayet konularında somut bir iddia ve deliller bulunmalı mıdır?
KİK Kararları İdareye yapılan şikayet başvurunda belirtilmeyen konular hakkında, KİK` e itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir mi?
KİK Kararları İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine inceleme yapılması için ihale komisyon üyeleri de raportör olarak görevlendirilebilir mi?
KİK Kararları İdareye yapılan şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar, kuruma itirazen şikayet başvurusuna konu edilebilir mi?
KİK Kararları İdareye yapılan şikayet başvurusunun bir sayfadan oluşması halinde, dizi pusulası olmaması şikayetin reddedilmesine neden olur mu?
KİK Kararları İdareye yapılan şikayet üzerine incelemeyi yapacak olan kişinin, ihale komisyonu üyeleri arasından mı seçilmesi gerekir?
KİK Kararları İdareye yapılan şikayetlerle ilgili idarece verilen kararların, diğer isteklilere de gönderilmesi gerekir mi?
KİK Kararları İdari izinler, resmi tatil olarak kabul edilir mi?
KİK Kararları İhale dokümanı alan kişi, ilanla ilgili bir konuda şikayet başvurusunda bulunmak istediğinde, başvuru süresi hangi tarihten itibaren başlar?
KİK Kararları İhale dokümanı almayan, teknik şartnamedeki hükümlerin aykırı hususlar içerdiğini ve bunların değiştirilmesi gerektiğini düşünen ve ihaleye girmek isteyenler idareye şikayet başvurusunda bulunabilir mi?
KİK Kararları İhale dokümanı satın almayanlar, şikayet hakkına sahip midir?
KİK Kararları İhale dokümanına yönelik idareye yapılacak şikayet, en geç ne zamana kadar yapılmalıdır? (örnekli)
KİK Kararları İhale dokümanına yönelik şikayetin son gününün tatile rastlaması sonucu, ihale tarihine iki gün kalmasına rağmen şikayetin süresinde yapılmaması nedeniyle reddedilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale dokümanına, dokümanın alındığı tarihten itibaren 10 gün geçmesine rağmen, ihale tarihine 3 gün kalana kadar şikayette bulunulabilir mi?
KİK Kararları İhale dokümanını ihale saatinden sonra almak isteyen kişiye doküman verilir mi, ihale doküman bedelini ihale saatinden sonra yatıran kişinin şikayet hakkı var mı?
KİK Kararları İhale dokümanının satın alındığına dair standart formda, faks ile bildirim yapılmasının kabul edilmeyeceği istekli tarafından bildirildiği halde, idare tarafından zeyilnamenin ilgili istekliye bildiriminin faks ile yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale dokümanının satış fiyatına ilişkin şikayet hangi aşamada yapılmalıdır?
KİK Kararları İhale dokümanlarına yönelik şikayet, en geç ne zamana kadar yapılmalıdır?
KİK Kararları İhale kararı için açıklama talebinde bulunan istekliye idarece süresi içinde karar alınmaması üzerine, şikayet başvurusu idareye mi, kuruma mı yapılmalıdır?
KİK Kararları İhale kararının isteklinin adresi yerine başka bir adrese bildirilmesi, isteklinin şikayet hakkını engeller mi?
KİK Kararları İhale tarihinden 4 gün önce ihale dokümanı alındığında, ihale dokümanına en geç ne zamana kadar şikayet başvurusunda bulunulabilir?
KİK Kararları İhale tarihinden bir gün önce ihale dokümanı alanlar aynı gün ihale dokümanına şikayet başvurusunda bulunabilir mi?
KİK Kararları İhale üzerinde kalan isteklinin KİK`e şikayet hakkı var mı?
KİK Kararları İhale üzerine kalan isteklinin şikayet ehliyeti var mıdır?
KİK Kararları İhalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen istekli, kesinleşen ihale kararı ile ilgili olarak idareden açıklama talebinde bulunabilir mi?
KİK Kararları İhalede geçersiz teklif sunan isteklinin şikayeti dikkate alınır mı?
KİK Kararları İhalede iş deneyim belgesinin istenilmesi gerektiğine dair şikayet ne zamandan itibaren ve kaç gün içinde yapılmalıdır?
KİK Kararları İhalede teşekkür veren firma, ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin şikayet başvurusunda bulunabilir mi?
KİK Kararları İhaledeki ilk oturuma katılmayan istekliler, yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığına yönelik hangi tarihten itibaren ve kaç gün içinde şikayette bulunulabilir?
KİK Kararları İhalenin iptal edilmesi ile ilgili hangi kapsamdaki şikayet, KİK` in görev ve yetkisinde değildir?
KİK Kararları İhalenin iptaline ilişkin şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınan kararlara karşı, kaç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir?
KİK Kararları İhaleye teklif verenler, sadece hangi konularla ilgili şikayette bulunabilirler?
KİK Kararları İhaleye teklif verildikten sonra, ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunulabilir mi?
KİK Kararları İhaleye teklif vermeyen şirket, ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik şikayet başvurusunda bulunabilir mi?
KİK Kararları İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin idareye yapılacak şikayetlerde şikayette bulunulması gereken en geç süre ve bu sürenin hesaplanması ile ilgili pratik bilginin olduğu karar
KİK Kararları İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, en geç ne zamana kadar yapılmalıdır?
KİK Kararları İlana yönelik şikayet süresi ne zaman başlar?
KİK Kararları İlandaki hususlarla ilgili itiraz, ne zamandan itibaren ve kaç gün içinde yapılmalıdır?
KİK Kararları İptal edilen hangi ihaleler ile ilgili KİK`e şikayet başvurusunda bulunulamaz?
KİK Kararları İstekliler şikayet başvurusunda bulunurken, somut deliller sunmadan şikayet konularının mevzuata aykırı olduğuna dair şikayet başvurusunda bulunabilirler mi?
KİK Kararları İstekliler şikayette bulunurken şikayet konusu ile ilgili hangi hususa dikkat etmelidir?
KİK Kararları İstekliler veya istekli olabilecekler, ihale tarhinden önce idareden tereddüt edilen hususlarda açıklama talep edebilirler mi?
KİK Kararları İstekliler, ihale tarihinden kaç gün öncesine kadar ihale dokümanlarına yönelik açıklama talebinde bulunabilir?
KİK Kararları İsteklilerce, idare tarafından ihale dokümanı satılmadığına dair KİK`e itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir mi?
KİK Kararları İstisna kapsamında olmayan alımlar için KİK`e itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir mi?
KİK Kararları İş ortaklığı olarak girilen ihalede, özel ortaklar pilot ortağı temsilen işlem-şikayet- vb. yapabilir mi?
KİK Kararları İş ortaklığı olarak ihaleye giren istekliler, idareye veya KİK e yapacakları şikayet veya itirazen şikayet başvurularında hangi belgeleri vermeleri gerekmektedir?
KİK Kararları İş ortaklığı olarak ihaleye girilip KİK`e, özel ortak tarafından itirazen şikayette bulunurken ayrıca hangi belgenin de sunulması gerekir?
KİK Kararları İş ortaklıklarında şikayet sadece bir ortak tarafından yapılabilir mi?
KİK Kararları Kamu ihale kanunu kapsamında olmayan ihaleler için şikayet başvurusu hangi kuruma yapılmalıdır?
KİK Kararları Kamu İhale Kanunu kapsamında olmayan ihaleler için şikayet hangi kuruma yapılmalıdır?
KİK Kararları Kamu ihale kurul kararının, KİK tarafından yeniden incelenmesi ile ilgili KİK` e şikayet başvurusunda bulunulabilir mi?
KİK Kararları Kamu İhale Kurulu tarafından verilen karara karşı açılan dava sonucu mahkeme tarafından verilen kararı idare uygulamak zorunda mıdır?
KİK Kararları Kamu İhale Kurulu, ne tür kararlar alabilir?
KİK Kararları Kamu İhale Kurulunca alınan kararlardan biri olan `düzeltici işlem belirlenmesine` hükmünden ne anlaşılmalıdır, hangi süreçten itibaren düzeltici işlem yapılmalıdır? (Açıklayıcı karar)
KİK Kararları Kamu ihale kurulunun görevi nedir?
KİK Kararları Kamu İhale Kurumu, sözleşmenin uygulanması ile ilgili şikayetleri inceler mi?
KİK Kararları Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararına karşı KİK`in, itirazen şikayet başvurularını sonuçlandırma görevi var mıdır?
KİK Kararları Kanunda öngörülen süreler beklenmeden sözleşme imzalanması, KİK`e itirazen şikayet başvurusu yapılmasına engel midir?
KİK Kararları Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca pazarlık usulü ile yapılan ihaleler için idareye şikayet başvuru süresi kaç gündür?
KİK Kararları Kesinleşen ihale kararı tebliğ edildikten sonra, `açıklama` talebi ile idareye başvuru yapılabilir mi?
KİK Kararları Kesinleşen ihale kararı üzerine idareden açıklama istenilmesi durumunda, idare tarafından açıklamaya cevap verilmeden sözleşme imzalanabilir mi?
KİK Kararları Kısmi teklife açık ihalelerde KİK`e yapılacak itirazen şikâyet başvuru bedeli, teklif edilen kısıma göre mi yoksa yaklaşık maliyetin toplamına göre mi belirlenir?
KİK Kararları Kısmi teklife açık olan ihalelerde, teklifler verildikten sonraki süreçte KİK e itirazen şikayet başvuru bedeli, teklif verilen kısmın maliyetine göre mi yoksa toplam yaklaşık maliyete göre mi yatırılır?
KİK Kararları KİK e itiraz konusu yapılmayan işlemlere yönelik değerlendirme ve hüküm içermeyen Kurul kararlarının, diğer ihale işlemlerinin uygun görülmesi veya onanması gibi hukuki sonucu var mıdır?
KİK Kararları KİK e itirazen şikayet başvurusu yapılırken başvuru bedelinin tespit edilemediği durumda, başvuru bedeli ne kadar yatırılır?
KİK Kararları KİK e itirazen şikayet başvurusunda, idare yetkililerinin ve şikayetçi olarak isteklinin kendisinin de katılacağı dinleme toplantısı yapılması talebinde bulunulabilir mi?
KİK Kararları KİK e itirazen şikayet için, yaklaşık maliyete göre başvuru bedelini fazladan yatıran isteklinin fazladan yatırılan başvuru bedeli iade edilir mi?
KİK Kararları KİK hangi durumda ihale dokümanı almayan isteklinin itirazen şikayetini dikkate alarak karar vermiştir?
KİK Kararları KİK kararları, kurum tarafından kimlere tebliğ edilir?
KİK Kararları KİK kararlarına karşı hangi kuruma şikayette bulunulabilir?
KİK Kararları Kik kararlarına karşı hangi kuruma ve kaç gün içinde dava açılabilir?
KİK Kararları KİK kararlarının yeniden değerlendirilmesi veya şikayet konularının tekrar incelenmesine yönelik KİK`e başvuruda bulunulabilir mi?
KİK Kararları KİK tarafından düzeltici işlem kararı verilmesi sonucu, idarece bu kararın gereğinin yerine getirilmesi için yapılan işlemlere yönelik olarak başka bir istekli tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulabilir mi?
KİK Kararları KİK tarafından verilen karara karşı, KİK` e itiraz edilebilir mi?
KİK Kararları KİK` e itirazen şikayet başvurusunda bulunurken, dilekçede kimin imzasının olması veya kimin başvuru yapması gerekir?
KİK Kararları KİK` e yapılacak itirazen şikayet başvuru son gününün hafta sonuna rastlaması durumunda, en geç hangi güne kadar başvuruda bulunmak gerekir?
KİK Kararları KİK` e yapılan itirazen şikayet ile ilgili KİK hangi kapsamda inceleme yapar?
KİK Kararları KİK` in verdiği kararlara karşı hangi konularda tekrar KİK` in inceleme yetkisi bulunmamaktadır?
KİK Kararları KİK`e itirazen şikayet başvuru bedeli-bedelleri ne kadardır?
KİK Kararları KİK`e itirazen şikayet başvurusu vekaletname ile yapıldığı taktirde, vekaletname üzerinde baro pulu bulunmadığında isteklinin şikayeti reddedilir mi yoksa bu eksiklik sonradan tamamlanabilir mi?
KİK Kararları KİK`e itirazen şikayet başvurusunda bulunabilmek için ihale dokümanının satın alınmasına gerek var mı?
KİK Kararları KİK`e yapılan itirazen şikayet başvurularında eksik olan belgeler sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları KİK`e yapılan itirazen şikayet başvurusu sonuçlanmadan, ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanabilir mi?
KİK Kararları KİK`e yapılan itirazen şikayet başvurusunda şikayet için gerekli olan evrakların sonradan tamamlatılması mümkün müdür?
KİK Kararları KİK`e yapılan itirazen şikayet başvurusunda, şikayete konu olan durumun farkına varıldığı tarihin yanlış yazılması şikayetin reddine neden olur mu?
KİK Kararları KİK`e yapılan itirazen şikayet başvurusunun hangi nedenlerle KİK tarafından reddedildiğine dair örnek karar
KİK Kararları KİK`e yapılan şikayetlerde eksik yatırılan başvuru bedeli sonradan tamamlanabilir mi?
KİK Kararları Kimler idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir?
KİK Kararları Kurul kararının hukuka uygun olmadığına dair KİK`e itirazda bulunulabilir mi?
KİK Kararları Kurula itirazen şikayet başvurusunda bulunan kişi, şikayetinden vazgeçebilir mi?
KİK Kararları Kurum tarafından verilen kararlara karşı itiraz için nereye başvuru yapılabilir?
KİK Kararları Münferit sözleşme sürecindeki idari işlem ve eylemlere karşı KİK e itirazen şikayet başvurusu, hangi tarihten itibaren ve kaç gün içinde yapılmalıdır?
KİK Kararları Pazarlık ihalelerine davet edilmeyen ve ihale dokümanı satılmayanlar, şikayet hakkına sahip olabilmek için hangi işlemi yapmalıdır?
KİK Kararları Pazarlık ihalesine davet edilmediği halde ihale dokümanı alan isteklinin şikayet hakkına sahip olabilmesi için isteklinin faaliyet konusunun, ihale konusu işle ilgili olma zorunluluğu var mıdır?
KİK Kararları Pazarlık ihalesine davet edilmediği halde ihale dokümanı satılmayan isteklinin KİK e itirazen şikayet yapma hakkı var mı?
KİK Kararları Pazarlık ihalesine davet edilmediği için ihale dokümanı satılmayan isteklinin şikayet hakkı nasıl değerlendirilmelidir?
KİK Kararları Pazarlık ihalesine girmek için idareden doküman almak isteyen fakat doküman verilmeyen kişilerin şikayet hakkı var mı?
KİK Kararları Posta ile yapılan tebligatlarda, şikayete konu işlemin farkına varılmış olması gereken tarihten itibaren yapılacak şikayetlerde, şikayet süresi tebligatın yapıldığı günden mi yoksa bir sonraki günden mi başlar?
KİK Kararları PTT tarafından yapılan ihaleleri, KİK in inceleme yetkisi var mıdır?
KİK Kararları Restorasyon kapsamında yapılan işler için hangi kuruma itiraz edilebilir?
KİK Kararları Sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvuruları, kurul tarafından değerlendirmeye alınır mı?
KİK Kararları Sözleşme imzalandıktan sonraki işlemler ile ilgili hangi kuruma itiraz edilebilir?
KİK Kararları Sözleşme sürecinde uygulanacak ceza oranı ile ilgili oluşabilecek ihtilaflar konusunda hangi kuruma başvuru yapılmalıdır?
KİK Kararları Sözleşme yapılabilmesi için ihale dokümanında belirtilmeyen bazı koşulların yerine getirilmesinin idarece istenilmesine yönelik yapılacak şikayet hangi tarihten itibaren başlar?
KİK Kararları Sözleşme yapıldıktan sonraki süreçle ilgili hangi kuruma başvuru yapılması gerekmektedir?
KİK Kararları Sözleşme, kanuna aykırı olarak imzalanırsa, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan şikayet hakkında karar
KİK Kararları Sözleşmenin uygulanması aşamasında idare ile yüklenici arasında, idarece yapılması istenen değişiklik veya uyarlamaların ek maliyet getirip getirmeyeceği hususunda meydana gelmesi muhtemel anlaşmazlıklar hangi kurum tarafından giderilir?
KİK Kararları Süresi içinde idareye şikayet başvurusunda bulunmayan istekli, bu süre geçtikten sonra idareye şikayette bulunup sonra KİK` e itirazen şikayet başvurusunda bulunmaları mevzuata uygunluk oluşturur mu?
KİK Kararları Şikayet başvurunda bulunurken vekaletnamenin şirketi temsile yetkili kişi tarafından verilme zorunluluğu var mı?
KİK Kararları Şikayet dilekçesinde dizi pusulasının olmaması, şikayetin reddedilmesine neden olur mu?
KİK Kararları Şikayet dilekçesinin idareye son gün ulaştırıldığı fakat kayda bir sonraki gün geçtiği durumda, şikayet başvurusunun süre yönünden reddedilmesi mevzuata uygun olur mu?
KİK Kararları Şikayet için son başvuru tarihinin resmi tatil değil de idari tatile rastlaması halinde, şikayet için son başvuru tarihi hangi gün olur?
KİK Kararları Şikayet sürecinin mantığını anlatan karar
KİK Kararları Şikayet süreleri ile ilgili karar
KİK Kararları Şikayet süresinin son gününün tatil gününe rastlaması durumunda, hangi güne kadar şikayet başvurusunda bulunulabilir?
KİK Kararları Şikayet üzerine idare tarafından hazırlanan ve konunun değerlendirilmesine dayanak olan raporun şikayetçiye bildirilmesi gerekir mi?
KİK Kararları Şikayet üzerine verilmeyen, idarenin kendi takdirini kullanarak verdiği iptal kararlarına karşı şikayet başvurusu hangi kuruma yapılabilir?
KİK Kararları Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları nihai kararla sonuçlandırılmadan sözleşme imzalanabilir mi?
KİK Kararları Şikayet veya itirazen şikayet başvuru yapılırken dikkat edilmesi gereken hususa örnek karar
KİK Kararları Şikayetçinin başvuru dilekçesi ekine başka bir firmanın belgelerini koyması, dilekçenin geçerli kabul edilmesini gerektirir mi?
KİK Kararları Şikayette bulunmayan fakat şikayet sonucu idare tarafından verilen kararla hak kaybına uğradığını düşünen istekli şikayetini nereye yapabilir?
KİK Kararları Tasarım yarışmaları ile ilgili Kamu ihale Kurumunun inceleme yetkisi var mıdır?
KİK Kararları Teklfilerin yeniden değerlendirilmesine yönelik şikayet başvurusunda bulunulabilir mi?
KİK Kararları Teklif dosyasının içerisinde teklif mektubunu sunmayan firma, teklif değerlendirilmesine ilişkin şikayet başvurusunda bulunabilir mi?
KİK Kararları Teklif ettiği tutarın yaklaşık maliyetin üstünde olması nedeni ile istekli, şikayet veya itirazen şikayette bulunabilir mi?
KİK Kararları Teklif zarfında teklif mektubu sunmayan tedarikçiler, kamu ihale mevzuatı çerçevesinde istekli olarak mı, istekli olabilecekler olarak mı kabul edilmeli?
KİK Kararları Teklifi aşırı düşük olarak belirlenen istekli, yaklaşık maliyetin yüksek belirlenmesi nedeniyle teklifinin aşırı düşük olarak değerlendirildiğine dair iddiasıyla ilgili hangi tarihten itibaren ve kaç gün içinde itiraz edebilir?
KİK Kararları Teklifi değerlendirme dışı bırakılmayan isteklinin, hukuken teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin açıklama isteme hakkı var mıdır?
KİK Kararları Vekalet yoluyla şikayette bulunulması halinde, vekaletnamede hangi hususun belirtilmesi gerekmektedir?
KİK Kararları Yaklaşık maliyete ilişkin şikayet hangi tarihten itibaren, hangi kuruma ve kaç gün içinde yapılmalıdır?
KİK Kararları Yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığına dair şikayet ne zaman yapılır?
KİK Kararları Yasaklama kararına karşı hangi kuruma itiraz edilebilir?
KİK Kararları Yürürlükte olan kamu ihale mevzuatının herhangi bir hükmünün yüksek yargı kararlarına aykırı olduğu gerekçesiyle KİK e yapılan itirazen şikayete nasıl bir cevap verilmiştir?
KİK Kararları Zarf açma ve belge kontrol tutanağının ihalede isteklilere verilmediğine dair idareye şikayet, hangi tarihten itibaren ve ne zamana kadar yapılmalıdır?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru