KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

İş Deneyim Belgeleri

KİK Kararları % 50 hisseye sahip iki ortağının da mühendis olduğu tüzel kişiler, ortaklardan herhangi birine ait iş deneyimi hangi şartla kullanabilir?
KİK Kararları 05.03.2009 tarihinden önce ilanı yapılan fakat yeni yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra işin bitmesi durumunda, hangi yönetmeliğe göre iş deneyim belgesi düzenlenebilir?
KİK Kararları 2003 yılından önce alınan yapım işlerine ait iş deneyim belgeleri geçerli olur mu?
KİK Kararları 2003 yılından sonraki dönemde gerçekleştirilen işlere ait iş deneyim belgesinin, anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat üzerinden güncellenmesine örnek karar
KİK Kararları Alt yüklenici olarak yurt dışında iş yapan isteklilerin belgelerinin iş deneyim belgesi olarak kabul edilebilmesinin şartı nedir?
KİK Kararları Alt yükleniciler, sözleşme ekinde idare onay yazısını sunmalı mı?
KİK Kararları Alt yüklenicilerin, sorumlu oldukları işi başka alt yüklenicilere yaptırdıkları durumda, o işin iş deneyimin tevsiki için kullanılmasına engel var mıdır?
KİK Kararları Ankara Ticaret Borsası tarafından düzenlenen iş deneyim belgesi geçerli olur mu?
KİK Kararları Asıl işin alt yükleniciye izin vermemesi halinde, iş deneyimine esas olan özel sektörde kazanılan iş deneyimi geçersiz olur mu?
KİK Kararları Başka bir idare tarafından iş tamamlanmadan düzenlenen iş bitirme belgesi, ihalede iş deneyim belgesi olarak sunulduğunda geçerli olur mu?
KİK Kararları Başka bir şahıs şirketinde elde ettiği iş deneyimini kendi adına veya yarıdan fazla hissesine sahip bulunduğu başka bir şirkette iş deneyimi olarak kullanabilmesi için ortağın şahıs şirketinden ayrılması gerekir mi?
KİK Kararları Belediye iktisadi teşekkülleri, iş deneyim belgesi düzenleyebilir mi?
KİK Kararları Belediye sınırları veya mücavir alan dışında yapılan yapım işleri ile ilgili hangi kurum iş deneyim belgesi düzenleyebilir?
KİK Kararları Belediye şirketleri, iş deneyim belgesi verebilir mi?
KİK Kararları Belge güncelleme aracı kullanılarak iş deneyim belgeleri güncellenirken hangi hususlara dikkat edilmelidir?
KİK Kararları Benzer iş tanımları birbirinin aynı olan birden fazla iş deneyiminin toplanarak işlem yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Benzer işte sadece silahlı güvenlik hizmeti yapılmasının şartı aranabilir mi?
KİK Kararları Bir hizmet işinin parçalara ayrılarak alt yükleniciye yaptırılması sonucu, yaptırılan her bir kısım için ayrı ayrı iş deneyim belgesi belgesi düzenlenebilir mi?
KİK Kararları Bir işin inşaatına yönelik iş deneyim belgesine sahip olan istekli, ilgili belge ile o işin bakım ve onarım işine girebilir mi?
KİK Kararları Bir kişi veya şirketin kendi yaptığı iş için aldığı iş deneyim belgesi ihalede geçerli olur mu?
KİK Kararları Bir kişiye ait iş denetleme belgesinin belge tutarının tüzel kişilikte beşte birinin veya tamamının değerlendirmeye alınabilmesi için belgedeki sözleşme tarihi mi yoksa belge sahibinin tüzel kişiliğe ortak olduğu tarih mi dikkate alınır?
KİK Kararları Bir kurumun özelleştirilmesinden önce o devlet kurumuna işi tamamlayan yükleniciye, iş deneyim belge düzenleme tarihi hisse devrinden sonra olur ve iş deneyim belgesi o kurum tarafından düzenlenirse belge geçerli olur mu?
KİK Kararları Bir şirket kendisine ait inşaat işi yaptığında iş deneyim belgesi alabilir mi?
KİK Kararları Bir yıldan fazla süreli çıkılan hizmet ihalesinde, iş deneyim belge oranının en üst oranda belirlenmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Bir yıldan fazla süreli yapılan hizmet ihalelerinde, iş deneyim oranının en üst oran olarak belirlenmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Bir yıllık olarak düzenlenen sözleşmenin süresinin her yıl uzatılması halinde, iş deneyim için tüm yıllar boyunca elde edilen tutar toplanabilir mi?
KİK Kararları Birden fazla sözleşmeye dayanarak yapılan işlerin bedellerinin toplanarak tek bir iş deneyim belgesi düzenlenmesi mümkün müdür?
KİK Kararları Çalıştırılan işçilere ait SGK prim ödemeleri, hangi belgeler ile açıklanabilir?
KİK Kararları Daha önce personel taşıma işi yapmış isteklinin iş deneyim için sözleşme ile birlikte sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeleri de sunması gerekir mi?
KİK Kararları Daha önceki bir ihalede sunulan iş deneyim belgesinin sonradan KİK kararı ile iptal edilmiş olması, o ihalede imzalanan sözleşme neticesinde düzenlenen iş deneyim belgesinin de geçersizliği sonucunu doğurur mu?
KİK Kararları Dernekler, iş deneyim belgesi düzenleyebilir mi?
KİK Kararları Devam eden hizmet işlerinde iş bitirme belgesi düzenlenebilir mi?
KİK Kararları Devredilen yapım işlerinde iş durum belgesi verilebilmesinin şartı nedir?
KİK Kararları Distribütörlük sözleşmesinin iş deneyimi olarak değerlendirilmesi mümkün müdür?
KİK Kararları Doğrudan temin ile yapılan işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi, düzenlenirse isteklilerce diğer ihale usullerinde sunulduğunda geçerli olur mu?
KİK Kararları Doğrudan temin kapsamında yapılan her bir iş, tek bir sözleşme ile birleştirilip bir adet iş deneyim belgesi düzenlenmesi mümkün müdür?
KİK Kararları Ek sözleşmelerin, ilk sözleşmeye ilave edilerek iş deneyim tutarının tespit edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Fatura ve sözleşmeler yapım ihalelerinde iş deneyim belgesi olarak kullanılabilir mi?
KİK Kararları Fiyat farkı öngörülen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenirken fiyat farkı için ödenen miktar da iş deneyim belgesinin belge tutarına dahil edilir mi?
KİK Kararları Fiziki miktar büyüklüğü dikkate alınarak iş deneyim belgelerinin değerlendirilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Gerçek kişi, ortağı olduğu tüzel kişiliğe ait olan iş deneyim belgesini kullanabilir mi?
KİK Kararları Gerçek kişiye ait iş deneyim belgesi ile ihaleye girip ihale üzerinde kalan ve sözleşme sürecini gerçek kişi olarak yürüten kişinin, sözleşme bitmeden şahıs şirketini sermaye şirketine dönüştürmesi ile iş sonunda elde edilecek iş deneyim belgesi sermaye şirketi adına düzenirse belge geçerli olur mu?
KİK Kararları Hakediş dönemlerine ait kabulün yapılması, işin tamamının kabul edildiği anlamına gelir mi?
KİK Kararları Hangi hizmet işlerinde sadece iş bitirme belgesi geçerlidir?
KİK Kararları Hangi mal alım ihalelerinde iş deneyim belgesi istenilemez?
KİK Kararları Hangi yapım ihalelerinde iş deneyim belgesinin istenilmesi zorunludur?
KİK Kararları Her yapım ihalesinde iş deneyim belgesinin istenilme zorunululuğu var mı?
KİK Kararları Hisse karşılığı yapılan işten elde edilen iş deneyim belgesi ihalede geçerli olur mu?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde birim fiyat ile yapılmış işlerin iş deneyim belgeleri, birim fiyat işler için belirlenen güncelleme yöntemi ile mi hesaplanır?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde devam eden işlerle ilgili iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde iş deneyim belgelerinin 5 yıllık süresi hangi tarihten itibaren başlar?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde iş deneyim belgelerinin güncellemesinin nasıl yapılması gerektiğine dair açıklayıcı karar
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde iş ortaklığı olarak ihaleye giren isteklilerden pilot ortağın iş deneyim belgesinin geçerli olması yeterli midir yoksa özel ortağın iş deneyim belgesinin de olması gerekir mi?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde iş ortaklığında birden fazla özel ortaklar tarafından sunulan iş deneyim belge tutarları toplamı, ihalede istenilen iş deneyim oranının en az yüzde kaçı kadar olmalıdır?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde işin yaklaşık maliyeti ne kadar olursa olsun hangi durumda iş deneyim belgesi istenmeyebilir?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde kabul işlemi tamamlanmamış işler için iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde özel ortak tarafından sunulan iş deneyim belge tutarı, ihalede istenilen iş deneyim oranının en az yüzde kaçı kadar olmalıdır?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde özel sektöre yapılan işlerin iş deneyim olarak kabul edilebilmesi için hangi işlerde ayrıca sosyal güvenlik primi ödemelerine ilişkin belgelerin de teklifle sunulması gerekir?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde özel sektöre yapılan ve iş deneyim belgesi için sunulan belgelerin devam eden bir işe ait olması durumunda sunulan belgeler, iş deneyim belgesi kabul edilir mi?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde pilot ortak tarafından sunulan iş deneyim belge tutarı, ihalede istenilen iş deneyim oranının en az yüzde kaçı kadar olmalıdır?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde, iş deneyim istenilmeyen fakat eşit tekliflerden en avantajlı teklifin belirlenmesine yönelik istenilen iş deneyim belgesinin mevzuat açısından geçerli olması zorunlu mudur?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde, kabul işlemleri tamamlanmayan işlere ait iş deneyim belgesi kullanılabilir mi?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde, mal alım ihalelerinden elde edilmiş iş deneyim belgesi istenebilir mi?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde, teklif ile birlikte sunulan iş deneyim belgesinin kabul edilmesi için işin bitirilmesi koşulu var mı?
KİK Kararları Hizmet ihalesinde iş deneyiminin tevsiki için özel sektöre gerçekleştirilen iş, personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmasa dahi, iş kapsamında personel çalıştırılması halinde, o işe ait sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgelerin de sunulması gerekir mi?
KİK Kararları Hizmet ihalesinde, yapım işine ait iş deneyim belgesi kullanılabilir mi?
KİK Kararları Hizmet işlerinde hangi durumlarda iş deneyim belgesi düzenlenmez?
KİK Kararları Hizmet işlerinde, tamamlanmamış işlerle ilgili düzenlenen belge geçerli olur mu?
KİK Kararları İdareler tarafından iş deneyimi ile birlikte veya benzer iş belgelerinin yanısıra referans istenebilir mi?
KİK Kararları İdareler, sadece kamu sektöründen alınan iş deneyim belgesinin kabul edileceğine dair düzenleme yapabilir mi?
KİK Kararları İhale konusu iş için, iş deneyim belgesi dışında referans istenebilir mi?
KİK Kararları İhalede ihale konusu işin aynısına yönelik iş deneyim belgesi kabul edileceği ifadesinin yazılmamasına rağmen, ihale konusu işle ilgili iş deneyim belgesi sunulması durumunda belge kabul edilir mi?
KİK Kararları İhalede iş deneyim olarak alt yüklenici iş bitirme belgesini sunan istekli, yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan taşeron sözleşmesini de sunması gerekir mi?
KİK Kararları İhalelerde iş deneyim belgesinin oranı hangi kriterlere göre belirlenmelidir?
KİK Kararları İhalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmadığı fakat ihale kapsamında personel çalıştırıldığı durumda, iş deneyim olarak sözleşme ve fatura sunan isteklilerin ayrıca sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeleri sunmasına gerek var mı?
KİK Kararları İhaleye giren istekli, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyimini gösteren belgeyi sunması halinde, bu belgeyle birlikte başka hangi belgeyi teklifle birlikte sunması gerekir?
KİK Kararları İhaleye mal alımı olarak çıkılması ve söz konusu ihalenin bünyesinde yapım işini de barındırmasına rağmen yapım işine ilişkin iş deneyim belgesi, mal alımı ihalelerinde iş deneyim belgesi olarak kullanılabilir mi?
KİK Kararları İnşaat işinin sahibi ile işi yapan kişinin aynı olması durumunda düzenlenecek iş deneyim belgesi geçerli olur mu?
KİK Kararları İptal edilmesi gereken ancak iddiaların incelenmesi kapsamında incelenmiş olması sebebiyle,Kurulca iptal veya düzeltici işlem kararı verilememesi ve idarece buna rağmen imzalanan bir sözleşmeye dayanarak düzenlenen iş deneyim belgesi geçerli olur mu?
KİK Kararları İSDEMİR tarafından düzenlenen iş deneyim belgesi geçerli olur mu?
KİK Kararları İstekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde vergi kimlik numarasının bulunmaması, belgenin geçersiz olduğu neden olur mu?
KİK Kararları İstekliler tarafından iş deneyimi olarak sunulan sözleşme, iş deneyim tutarını karşılamadığı taktirde güncellenir mi?
KİK Kararları İstekliler tarafından sunulan iş deneyim belgelerinde, belgeyi düzenleyen kuruma ait mühür olmaması gerekçesiyle teklifler değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları İstekliler, eski ünvanlarına ait iş deneyim belgesini ihalede kullanabilir mi?
KİK Kararları İsteklilerden daha önce aynı sektörde iş yapma deneyimi aranabilir mi?
KİK Kararları İsteklilerden teklifleri ekinde ayrıca iş deneyimi tevsik eden belgeler istenebilir mi?
KİK Kararları İş bitirme belgelerindeki bilgiler, hangi tutarlara göre yazılır?
KİK Kararları İş bitirme belgesi olarak düzenlenmesi gereken belgenin idare tarafından iş durum belgesi olarak düzenlenmesi neticesinde, ihaleye iş durum belgesi ile giren istekli elenir mi?
KİK Kararları İş bitirme belgesinde kabul tarihinin belirtilmemesi mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları İş deneyim belgeleri toplanarak değerlendirme yapılması mümkün müdür?
KİK Kararları İş deneyim belgelerinin taşıdığı özellikler nelerdir?
KİK Kararları İş deneyim belgelerinin, ihalesi yapılan tarihteki mevzuat hükümlerindeki şartları mı yoksa düzenlendiği tarihteki hükümlerin şartlarını mı taşıması gerekir?
KİK Kararları İş deneyim belgeri için istenilen sözleşmede parasal tutarın olmasının amacı nedir?
KİK Kararları İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara, bu niteliklerini kaybetmelerinden önce işleri tamamlamış olmalarına rağmen iş deneyim belgesi alınmayan işlere hangi kurum tarafından iş deneyim belgesi düzenlenir?
KİK Kararları İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşların, bu niteliklerini kaybetmeleri halinde, daha önce düzenledikleri iş deneyim belgeleri ihalelerde kullanılabilir mi?
KİK Kararları İş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için hangi şartın sağlanmış olması gerekir?
KİK Kararları İş deneyim belgesi düzenlenmesi gereken hallerde, isteklinin sunduğu sözleşme ve hak ediş faturaları iş deneyim belgesi olarak kabul edilir mi?
KİK Kararları İş deneyim belgesi için mevzuattaki en üst oranın yeterlik kriteri olarak belirlenmesi mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları İş deneyim belgesi olarak diplomasını sunan istekli, iş deneyimi olarak mezuniyet belgesinin kabul edilmesine dair yazılı beyan vermek mecburiyetinde midir?
KİK Kararları İş deneyim belgesi olarak poliçe sunulursa, ilgili belge iş deneyim belgesi olarak kabul edilir mi?
KİK Kararları İş deneyim belgesi olarak sözleşme ve fatura sunan isteklinin deneyim tutarı, toplam fatura tutarı üzerinden mi yoksa sözleşmede yazılı olan tutar üzerinden mi güncellenir?
KİK Kararları İş deneyim belgesi olarak sunulan fatura tarihleri, ihale ilanından sonra düzenlenmiş olursa, sunulan faturalar kabul edilir mi?
KİK Kararları İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgesini sunan istekli, serbest mühendislik belgesini de sunmak mecburiyetinde midir?
KİK Kararları İş deneyim belgesinde belge tutarı yerine işin yaklaşık maliyetinin yazılı olması durumunda, ilgili belge ihalede kabul edilir mi?
KİK Kararları İş deneyim belgesinde belirtilen iş kapsamındaki işler hakkında bilgi almak isteyen idare, belgedeki işlerin miktarının belirlenmesi için belge hakkındaki bilgiyi nereden alınmalıdır?
KİK Kararları İş deneyim belgesinde ihale kayıt numarası ve mühür olmaması, ihaleden elenme nedenidir?
KİK Kararları İş deneyim belgesinde isteklinin vergi numarasının olmaması, belgenin geçersiz olduğu anlamına gelir mi, bu eksiklik sonradan tamamlatıllabilir mi?
KİK Kararları İş deneyim belgesinde, belgeyi düzenleyen kuruma ait mühür olmaması belgeyi geçersiz kılar mı?
KİK Kararları İş deneyim belgesinin idare tarafından hatalı düzenlenmesinde, istekliye hangi sorumluluk düşer?
KİK Kararları İş deneyim belgesinin kabul tarihinin, ihalesine girilecek işin ilanı ile ihale tarihi arasında olması durumunda ilgili belge geçerli olur mu?
KİK Kararları İş deneyim belgesinin, belge tutarının benzer iş kapsamındaki miktarı belirlenmeden değerlendirilme yapılabilir mi?
KİK Kararları İş deneyim belgesinin, yetkili olmayan kuruluş tarafından düzenlenmiş olması durumunda bu belge iş deneyim belgesi olarak kabul edilebilir mi?
KİK Kararları İş deneyim için istekli tarafından sunulan sözleşmede, esas işin bitirilmesine rağmen sözleşmenin uzatıldığının belirtilmesi, ilgili belgenin iş deneyim için kabul edilmesine engel midir?
KİK Kararları İş deneyim için sunulan sözleşmede toplam sözleşme bedeli yazılmayıp sadece birim fiyatların yazılması durumunda hangi bedel iş deneyim için dikkate alınır?
KİK Kararları İş deneyim için sunulan sözleşmede, sözleşmenin süresi belli olmasına ve fiyatların ürün bazında o günkü güncel fiyatlar oranında olacağının belirtilmesine rağmen ilgili sözleşme iş deneyim olarak kabul edilir mi?
KİK Kararları İş deneyim olarak en üst limitin belirlenmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları İş deneyim olarak özel sektöre yapılan işlerde, sözleşme ve faturaya ek olarak hangi işlerde ayrıca sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgelerin de ihalede sunulması gerekir?
KİK Kararları İş deneyimi için sunulan sözleşmede, sözleşme konusu işin toplam tutarının yazılmaması sunulan sözleşmenin iş deneyim belgesi olarak kabul edilmesine engel midir?
KİK Kararları İş deneyimi olarak diploma yerine oda kayıt belgesinin verilmesi geçerli midir?
KİK Kararları İş deneyiminin tevsiki amacıyla referans istenebilir mi?
KİK Kararları İş ortaklığı olarak yapılan iş karşılığı elde edilen iş deneyim belgesi, ortaklar tarafından kullanılabilir mi?
KİK Kararları İş ortaklığı olarak yapım ihalelerine giren her bir istekli, % kaç oranında iş deneyim belgesi vermelidir?- Örnekli anlatım
KİK Kararları İş tamamlanmadan, yanlış ve eksiklik olmasına rağmen düzenlenen iş deneyim belgesi ile ihalelere giren isteklinin bu iş deneyim belgesi geçerli olur mu?
KİK Kararları İş veren ile iş yapan şirketin aynı olması durumunda iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi?
KİK Kararları İşçi çalıştırılan işlerle ilgili iş deneyim belgesi olarak sunulan faturaların tutarları, işçi çalıştırılan tarihten itibaren mi yoksa sözleşme imzalandığı tarihten sonra mı dikkate alınarak toplanır?
KİK Kararları İşin kabulu için hangi tarihin dikkate alınması gerekir?
KİK Kararları İşin sahibi ile işi yapan kişinin aynı olduğu durumda, düzenlenen iş deneyim belgesi geçerli olur mu?
KİK Kararları Kabul işlemleri tamamlanmamış hizmet işlerinde iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi?
KİK Kararları Kamu ihale kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş olan işler için nasıl iş deneyim belgesi düzenlenebileceğine dair örnek karar
KİK Kararları Kamu ihale mevzuatında sponsorlar tarafından karşılanan tutarların veya sponsor katkılarıyla oluşan artışların iş deneyiminin tespitinde esas alınması mümkün müdür?
KİK Kararları Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları iş deneyim belgesi düzenleyebilir mi?
KİK Kararları Kanunen en üst limit olan oranın iş deneyim olarak belirlenmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Kat karşılığı elde edilen iş deneyim belgesi ihalede geçerli olur mu?
KİK Kararları Kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayanarak gerçekleştirilen yapım işleri için iş deneyim belgesi düzenlenmesi mümkün müdür?
KİK Kararları Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı usulü ile yapılan işlerden elde edilen belgeler, iş deneyim belgesi olarak ihalelerde kullanılabilir mi?
KİK Kararları Kat karşılığı yapılan iş için elde edilen belgeler iş deneyim belgesi olarak kabul edilir mi?
KİK Kararları Kat karşılığı yapılan işten elde edilen iş deneyim belgesi hangi durumda ihalelerde geçerli olur?
KİK Kararları Kısımlara ayrılarak yapılan işlerin tümüne bir tane iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi?
KİK Kararları Kısmi kabul yapılan hizmet işlerinde, işin tamamı bitirilmeden iş bitirme belgesi düzenlenebilir mi?
KİK Kararları Kızılay Derneği tarafından iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi?
KİK Kararları Kızılay derneği tarafından iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi?
KİK Kararları Konsorsiyumlar tarafından gerçekleştirilen işlerde, bir ortak işin tamamı üzerinden iş deneyim belgesi alabilir mi?
KİK Kararları Konsorsiyumlar tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortaklara, gerçekleştirdikleri iş kısımlarına göre mi yoksa toplam sözleşme bedeline göre mi iş deneyim belgesi düzenlenir?
KİK Kararları Limited şirket ortakları, şirket adına düzenlenmiş olan iş durum veya iş bitirme belgelerini, hisseleri oranında ihalelerde şahsî iş deneyimini tevsik eder belge olarak kullanabilirler mi?
KİK Kararları Mal alım ihalelerinde alt yüklenici olan istekliler, ihalelerde iş deneyim için hangi belgeleri sunmalıdır?
KİK Kararları Mal alım ihalelerinde alt yüklenicilere iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi?
KİK Kararları Mal alım ihalelerinde geçici kabule dayanılarak iş bitirme belgesi düzenlenebilir mi?
KİK Kararları Mal alım ihalelerinde hangi durumda iş bitirme belgesi düzenlenebilir?
KİK Kararları Mal alım ihalelerinde iş deneyim belgelerinin son beş yıllık süresinin hesaplanmasında, ihale tarihi mi, ilan tarihi mi dikkate alınır?
KİK Kararları Mal alım ihalelerinde özel sektöre yapılan işlerde iş deneyim olarak hangi belgelerin ihalede sunulması gerekir?
KİK Kararları Mal alım ihalelerinde, alt yüklenici tarafından yapılan işte, iş deneyimi olarak sunulan sözleşmenin noter onaylı olması zorunluluğu var mı?
KİK Kararları Mal alım ihalelerinde, iş deneyim belgesininin pilot ortak tarafından karşılanması yeterli midir, diğer ortağın da iş deneyim belgesini vermesi gerekir mi?
KİK Kararları Mal alım ihalelerinde, özel sektöre yapılan işin iş deneyim belgesi olarak kullanılabilmesi için hangi belgelerin iş deneyim belgesi olarak ihalede sunulması gerekir?
KİK Kararları Mal alım ihalelerinde, özel sektöre yapılan işlerde iş deneyim için hangi belgeler ihalede sunulmalıdır?
KİK Kararları Mal alım ihalesi için sunulan iş deneyim belgesinde, kesin kabul tarihinin belirtilmemesi dolayısıyla belge iptal edilip yeniden düzenlenebilir mi?
KİK Kararları Mal alım ihalesi kapsamında yapım işi de olmasına rağmen, yapım ihalesine ait iş deneyim belgesi mal alım ihalesinde kullanılabilir mi?
KİK Kararları Mal alım ihalesinden elde edilen iş deneyim belgesi, yapım ihalesinde geçerli olur mu?
KİK Kararları Mal alımı ve hizmet ihalelerinde sunulan iş deneyim belgelerinin geçerliliği hangi tarihe göre hesaplanır?
KİK Kararları Malzemeli yemek ihalesinde iş deneyim için sözleşme ile birlikte sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgelerin de sunulması gerekir mi?
KİK Kararları Mevzuatta öngörülen en üst limitte iş deneyim oranı belirtilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Müfettiş incelemesinin devam ediyor olması, geçici kabulü yapılmış bir iş deneyim belgesini geçersiz kılar mı?
KİK Kararları Okul aile birliği tarafından iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi?
KİK Kararları Organize Sanayi Bölgeleri tarafından düzenlenen iş deneyim belgesinin düzenlenmesinde kimin onayı yeterlidir?
KİK Kararları Organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilen işler için iş deneyimi belgesi kim tarafından düzenlenmeli ve onaylanmalıdır?
KİK Kararları Organize sanayi bölgelerinde yapılan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından kredi kullandırılan iş için düzenlenecek iş deneyim belgesi kim tarafından onaylanmalıdır?
KİK Kararları Organize sanayi bölgesinin yetki alanındaki yerlerde gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgeleri, kim tarafından düzenlenir ve onaylanır?
KİK Kararları OYAK` ın yarıdan fazla hissesine sahip olan kuruluşlar tarafından düzenlenen iş deneyim belgeleri geçerli olur mu?
KİK Kararları Özel sektöre gerçekleştirilen yapım işleri için iş deneyim belgesi alınabilmesi amacıyla hangi belgelerin ilgili kuruma verilmesi gerekir?
KİK Kararları Özel sektöre taahhütte bulunan alt yükleniciler için iş bitirme belgesi düzenlenebilir mi?
KİK Kararları Özel sektöre yapılan araç kiralama işinin, başka bir ihaleye girerken iş deneyim olarak kabul edilebilmesi için sözleşme ve faturaya ek olarak sosyal güvenlik prim ödeme belgelerinin de sunulması gerekir mi?
KİK Kararları Özel sektöre yapılan iş karşılığı iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi?
KİK Kararları Özel sektöre yapılan iş karşılığı iş deneyim olarak sunulan faturaların toplamında işe başlama tarihinden önce düzenlenmiş faturalar dikkate alınır mı?
KİK Kararları Özel sektöre yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi?
KİK Kararları Özel sektöre yapım işi yapan şirket veya kişiler nasıl iş deneyim belgesi alabilir?
KİK Kararları Özel üniversiteler, iş deneyim belgesi düzenleyebilir mi?
KİK Kararları Sözleşme sonrası iş devam ederken şahıs şirketinin sermaye şirketine dönüşmesi sonucu iş deneyim belgesi şahıs adına mı yoksa sermaye şirketi adına mı düzenlenir?
KİK Kararları Süre uzatılı yapılan işlerde, süre uzatımında yapılan işin bedeli de iş deneyim begesinin değerlendirilmesinde dikkate alınır mı?
KİK Kararları Süresi iki yıldan fazla olan hizmet ihalelerinde % de kaç oranında iş deneyim istenebilir?
KİK Kararları Süresi, bir yıldan fazla-iki yıl dahil- olan hizmet ihalelerinde iş deneyim hangi oranlar arasında istenebilir?
KİK Kararları Şirket Birleşmelerinde, iş deneyim belgeleri yeni kurulan şirkete geçer mi?
KİK Kararları Şirket ortağı olan memurun iş deneyim belgesi şirket tarafından ihalede kullanılabilir mi?
KİK Kararları Şirkete ortak olan başka bir şirketin iş deneyim belgesi ile ihaleye girildiğinde, belge sahibi şirketin ihaleye giren şirketin ortaklık oranına göre mi iş deneyim belgesinin tutarı tespit edilir?
KİK Kararları Tarım Kredi Kooperatifleri, iş deneyim belgesi düzenleyebilir mi?
KİK Kararları Türk Telekom tarafından düzenlenen iş deneyim belgesi geçerli olur mu?
KİK Kararları Türk Telekomünikasyon tarafından düzenlenen iş deneyim belgesi geçerli olur mu?
KİK Kararları Türkiye şeker fabrikaları tarafından düzenlenen iş deneyim belgesi geçerli midir?
KİK Kararları Vakıf üniversiteleri tarafından düzenlenen iş deneyim belgeleri geçerli midir?
KİK Kararları Vakıflar bankası tarafından iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi?
KİK Kararları Yabancı bir ülkeden alınan iş deneyim belgesinin ihalelerde geçerli olabilmesi için hangi işlemin yapılması gerekir?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde 2003 yılından önce alınmış iş deneyim belgelerinin değerlendirmeye alınabilmesi için ayrıca hangi belgenin idareye sunulması gerekir?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde birden fazla iş deneyim belgesi sunulması zorunlu mudur?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde geçici kabulü yapılmayan işler için iş bitirme belgesi düzenlenebilir mi?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde hangi görevlilere, denetledikleri iş kadar iş deneyim belgesi düzenlenir?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde iş deneyim belgeleri kimler tarafından düzenlenip imzalanır?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde iş deneyim belgelerini 2003 yılından önce alanların dikkat etmesi gereken konu ile ilgili karar
KİK Kararları Yapım ihalelerinde iş deneyim belgelerini 2009 yılının mart ayından önce alanların dikkat etmesi gereken konu ile ilgili karar
KİK Kararları Yapım ihalelerinde iş deneyim olarak diplomanın 15 yıldan fazlasının da değerlendirmeye alınabilmesi için isteklilerin ayrıca hangi belgeyi idareye sunmaları gerekir?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde iş ortaklığı olarak ihaleye giren isteklilerden pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını karşılaması halinde, diğer ortakların ayrıca iş deneyim belgesi vermesine gerek var mı?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde sunulan iş deneyim belgeleri 2003 yılından önce sözleşmeye bağlanmış ise, bu belgeler anahtar teslim üzerinden mi yoksa birim fiyat üzerinden mi güncellenir?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde, hangi görevliler için işin tamamı üzerinden iş deneyim belgesi düzenlenir?
KİK Kararları Yapım ihalelerine iş ortaklığı olarak giren ortakların her birinin iş deneyim belgesi vermesi zorunlu mudur?
KİK Kararları Yapım ihalelerine iş ortaklığı olarak girilip de, istenen iş deneyim oranının tamamını pilot ortak karşıladığı taktirde, mezuniyet belgeleri ile ihaleye katılmak isteyen özel ortakların ihale konusu işe denk sayılacağı belirtilen diplomalarını sunmalarına gerek var mı?
KİK Kararları Yapım ihalesinde 2003 yılından önceki döneme göre birim fiyatlı bir iş deneyim belgesinin güncellenmesi ile ilgili örnek karar
KİK Kararları Yapım ihalesinde 2003 yılından önceki döneme göre birim fiyatlı bir iş deneyim belgesinin güncellenmesine örnek karar
KİK Kararları Yapım ihalesinde yükleniciye `iş durum belgesi` hangi durumda düzenlenir?
KİK Kararları Yapım işleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlendiği durumda, ilgili alt yüklenici iş deneyim belgesi ile mal alım ihalelerine girebilir mi?
KİK Kararları Yapım işlerinde özel sektöre yapılan işlerde, iş deneyim belgesi kim tarafından düzenlenmeli?
KİK Kararları Yapım işlerinden elde edilen iş deneyim belgesi, mal alım ihalesinde kullanılabilir mi?
KİK Kararları Yerli istekli tarafından yurt dışında gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyimin belgelendirilmesinde hangi yöntem takip edilmelidir?
KİK Kararları Yıllar önce iş deneyim belgesi alanların dikkat etmesi gereken konu ile ilgili önemli karar
KİK Kararları Ziraat bankası tarafından hizmet işi için düzenlenen iş deneyim belgesi geçerli olur mu?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru