KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

İhale İptal Nedenleri

KİK Kararları 10 kişinin ihale dokümanı satın aldığı, 5 isteklinin teklif verdiği ve tek isteklinin teklifinin geçerli olduğu ihalenin rekabet sağlanmaması nedeniyle iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları 11 isteklinin ihale dokümanı satın almasına rağmen 3 isteklinin teklif zarfı vermiş olması durumunda, yeterli katılımın sağlanmamış olduğu gerekçesi ile ihale iptal edilebilir mi?
KİK Kararları 11 şirketin ihale dokümanı aldığı ve 3 isteklinin teklif verdiği fakat tek isteklinin teklifinin geçerli ancak bu teklifin de yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları 30 tane ihale dokümanı alınmasına rağmen 6 isteklinin teklif verdiği, 5 isteklinin teklifinin geçerli olduğu yapım ihalesinde rekabet oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları 6 isteklinin girdiği ihalede, sadece 1 isteklinin teklifinin geçerli olması halinde rekabetin oluşmaması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi hukuka uygun mudur?
KİK Kararları 7 isteklinin girdiği ihalede, 3 isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmaması nedeniyle değerlendirme dışı kalması sonucu, rekabet olmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları 8 adet ihale dokümanının alındığı, 4 isteklinin ihaleye teklif verdiği, 2 isteklinin teklifinin geçerli ve yaklaşık maliyetin altında olduğu durumda, kanunun temel ilkeleri gerekçe gösterilerek ihale ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları 9 adet ihale dokümanının alındığı fakat 2 isteklinin teklif verdiği ve bir isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde diğer isteklinin de yaklaşık maliyetten daha düşük teklif verdiği ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Alımı yapılacak ürün için hazırlanan teknik şartnamenin bir tek markayı işaret etmesi ihale iptal nedeni olur mu?
KİK Kararları Asgari maliyet toplamının çok cüzî bir miktar altında teklif veren ve ihale üzerine bırakılan istekli için ihalenin iptal edilmesi ile oluşacak zaman kaybı, idari külfet ve kamu yararı hakkında karar
KİK Kararları Aşırı düşük sorgulaması yapıldıktan sonra, ilgili teklifler değerlendirmeye alınmayarak ihalenin iptal edilmesi mümkün müdür?
KİK Kararları Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan, ihale iptal edilebilir mi?
KİK Kararları Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan, yeterli firma olmadığı için ihale iptal edilebilir mi?
KİK Kararları Bir ihaleye 10 isteklinin teklif verdiği, ancak ihaleye teklif veren 9 isteklinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, kalan tek geçerli teklifin en yüksek teklif olduğu durumda ihale iptal edilir mi?
KİK Kararları Bir kaç firmanın ihaleye katıldığı, tek geçerli teklifin ihaleye teklif veren istekliler içerisinde en yüksek fiyat olması nedeniyle ihale yetkilisince ihalenin iptal edilmesi ile ilgili karar
KİK Kararları Doküman talep edilmesine rağmen davet edilmeyen veya doküman verilmeyen ve ihale süreci tamamlanan pazarlık ihalelerinde bu durum ihalenin iptalini gerektirir mi?
KİK Kararları En avantajlı teklifin yaklaşık maliyetin % 80`ine karşılık geldiği dikkate alındığında, yaklaşık maliyete yakın teklif verilmesi nedeniyle ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Geçerli tekliflerin olduğu ihalede, ihale dokümanında bazı hususların yeteri kadar açık olmaması gerekçe gösterilerek ihale iptal edilebilir mi?
KİK Kararları İdare tarafından ihalenin iptal edilmesi durumunda, idarenin hangi takdir yetkisinin kullanılıp kullanılmadığının incelenmesi gerekir?
KİK Kararları İdare, şikayet üzerine veya kendiliğinden ihale sürecini etkileyecek hata yaptığını fark ettiğinde, hatayı düzeltmek yerine ihaleyi iptal edebilir mi?
KİK Kararları İdarece iptal edilen ihalenin dokümanları ve ihale sonrası süreç için KiK tarafından nasıl bir karar verilmiştir?
KİK Kararları İdarece teklif geçerlik süresinin uzatılıp uzatılmayacağının isteklilere sorulmadan ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İdarenin ödeneğinin o yıl kullanılamaması gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İdareye şikayet sonucu idare tarafından düzeltici işlem kararı verilmesi sonucu idare tarafından ihale iptal edilebilir mi?
KİK Kararları İhale dokümanında belirtilen teklif geçerlik sürelerinin dolduğu iddiasıyla, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya en avantajlı ikinci teklif sahibi, idare tarafından davet edilmeden ihalenin bu gerekçe ile iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale dokümanında mevzuata aykırı olarak düzenlenen hükme veya yeterlik kriterine herhangi bir itiraz olmamasına rağmen bu yanlış düzenleme ihalenin iptaline neden olur mu?
KİK Kararları İhale dokümanında resmi tatil gün sayısının idarece yanlış belirlenmesi ihalenin iptaline neden olur mu?
KİK Kararları İhale kararına onay verdikten sonra yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığı nedeniyle ihale yetkilisinin, kendi verdiği onayı geri alarak ihaleyi iptal etmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale komisyon kararının oy çokluğu ile alınmış olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale komisyonu tarafından ilk oturumda teklif fiyatların açıklanmaması ihale iptal nedeni olur mu?
KİK Kararları İhale sürecinde meydana gelen gecikmelerden dolayı ihale konusu işin süresinin kısalması nedeniyle, işin, sözleşme bedelinin % 80 inden daha az bir bedelle tamamlanabileceği ve bu nedenle de yükleniciye sözleşme bedelinin haricinde ayrı bir bedel ödeneceği gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale sürecinin uzaması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale sürecinin uzaması ve süreç içinde yeni talepler olması nedeniyle yapılan ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale yapıldıktan sonra, ihalenin iptal edilme gerekçesi teklif verenlere bildirilmeli midir?
KİK Kararları İhale yetkilileri, ihaleyi iptal etme hususunda hangi esaslara dikkat ederek karar vermelidir?
KİK Kararları İhale yetkilisi ile isteklinin görüşmesi, ihalenin iptaline neden olur mu?
KİK Kararları İhale yetkilisince ihalenin iptal edilme yetkisinin sınırı nedir?
KİK Kararları İhalede 4 tane teklif verilmesine rağman sadece bir teklifin geçerli olduğu durumda, ihale iptal edilebilir mi?
KİK Kararları İhalede en avantajlı teklifin yaklaşık maliyet çok yakın olması gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhalede en düşük teklifi veren isteklinin aşırı düşük sorgulamasına cevap vermemesi ile rekabetin oluşmadığı gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhalede en düşük teklifi veren isteklinin elenmesi, ihalenin iptal edilmesine gerekçe olur mu?
KİK Kararları İhalede geçerli olan tekliflerin birbirlerine ve yaklaşık maliyete çok yakın olması, ihalenin iptaline neden olur mu?
KİK Kararları İhalede geçerli olan tekliflerin yaklaşık maliyete büyük oranda yakın olması gerekçe gösterilerek ihale iptal edilebilir mi?
KİK Kararları İhalede geçerli tek bir teklif kalmasının rekabetin oluşmaması ve ihalenin iptalini gerektirmesi bakımından tek başına yeterli bir sebep olarak kabul edilir mi?
KİK Kararları İhalede geçerli tek teklifin kalması halinde, rekabetin sağlanmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi gerektiğine dair mevzuatta herhangi bir düzenleme var mı?
KİK Kararları İhalede rekabetin sağlanması ve ihaleye katılımın arttırılması gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhalede teklif edilen en düşük fiyatla diğer teklif edilen fiyatlar arasında fark olduğu, diğer isteklilerin elenmesiyle rekabet ortamının oluşmadığı gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhalede verilen geçerli tekliflerin yaklaşık maliyetin altında olmasına rağmen, diğer benzer işlerde oluşan fiyatlar dikkate alınarak ihale iptal edilebilir mi?
KİK Kararları İhalede verilen ilk teklif ile ikinci en avantajlı teklifin arasındaki tutar farkı nedeniyle, idarece kamu yararı gözetilerek ihalenin iptal edilmesi ile ilgili Kurul tarafından nasıl bir karar verilmiştir?
KİK Kararları İhalede yeterli rekabetin oluşmamasından dolayı idare tarafından ihalenin iptal edilmesi ile ilgili KiK tarafından nasıl bir karar verilmiştir?
KİK Kararları İhaleler, gerekçe gösterilmeden iptal edilebilir mi?
KİK Kararları İhalelere geçerli teklif sunulmaması, ihale iptal nedeni olabilir mi?
KİK Kararları İhalenin idarece iptal edildiği kararlarda gerekçe gösterilmesi zorunlu mudur?
KİK Kararları İhalenin iptal gerekçesini, idareler kararlarında açıkça yazmak mecburiyetinde mi?
KİK Kararları İhalenin, idarelerce zamanında sonuçlandırılmaması nedeni ile ihale iptal edilebilir mi?
KİK Kararları İhaleye 11 isteklinin girmesine rağmen 9 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması halinde, hangi durumda ihalede yeterli rekabet ortamı oluşmadığından ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhaleye 12 isteklinin katıldığı, en düşük teklif veren 4 isteklinin ihaleden elendiği ve en yüksek teklif veren isteklinin teklifinin de yaklaşık maliyetten düşük olduğu ihalenin, rekabet oluşmadığı gerekçesiyle iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhaleye giren bazı isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması sonucu, kalan tekliflerden en avantajlı teklifin yaklaşık maliyetten düşük olmasına rağmen bu teklifin diğer tüm tekliflere göre yüksek olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhaleye giren istekli hakkında savcılık tarafından soruşturma açılması nedeniyle ihale iptal edilebilir mi?
KİK Kararları İhaleye giren isteklilerden sadece bir isteklinin yeterli kalması ve bu teklifin de en yüksek teklif olması nedeniyle ihale iptal edilebilir mi?
KİK Kararları İl sınırları dahilinde daha önce yapılan işlere göre fiyatların yüksek olduğu gerekçesiyle ihale iptal edilebilir mi?
KİK Kararları İsteklilerin teklif bedelleri, yaklaşık maliyetin altında olduğu halde idare tarafından ihale iptal edilebilir mi?
KİK Kararları İşin bitim tarihinin ertesi yıla sarkabileceği nedeniyle ihalesi yapılan bir işin sözleşmesinin yapılmayarak ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Kamu İhale Kurulu` nun kararı ile şikayet konusuna ilişkin olarak düzeltici işlem tesisine karar verildiği halde, idare düzeltici işlem tesis etmeyerek ihaleyi iptal edebilir mi?
KİK Kararları Kurul kararının idareye bildirilmesinden 3 hafta sonra, iş için ayrılan ödeneğin yıllara sari ödenek olmaması ve söz konusu işin 2010 yılı içinde tamamlanabilmesi için yeterli süre kalmaması gerekçesiyle idarece ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Mevsim koşullarının uygun olmaması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Ödeneğinin iptal edilmiş olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Proje değişikliği nedeni ile ihale iptal edilebilir mi?
KİK Kararları Rekabet oluşmadığı gerekçesi ile tek teklif açılmadan ihale iptal edilebilir mi?
KİK Kararları Satın alınan ihale dokümanı çok olmasına rağmen ihaleye teklif veren istekli sayısının az olması ihale iptal nedeni olabilir mi?
KİK Kararları Sözleşmesi imzalanmayan ve hakkında kamu davası açılan ve devam eden yargılama süreci nedeniyle idare ihaleyi iptal edebilir mi?
KİK Kararları Sunulan tüm teklif tutarlarının ihaledeki yaklaşık maliyet tutarına çok yakın olduğu gerekçesiyle ihale yetkilisi tarafından ihalenin iptal edilmesi hakkında karar
KİK Kararları Tek isteklinin ihaleye katılması nedeni ile ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Teklif edilen fiyatların uygun bulunmaması nedeni ile ihale iptal edilebilir mi?
KİK Kararları Teklif geçerlilik süresinin dolduğu gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Teklif geçerlilik süresinin dolması gerekçesi ile ihale iptal edilebilir mi?
KİK Kararları Teklif zarflarının açılacağı ilk oturumda, ihaleye verilen tek teklif zarfı açılmadan rekabetin oluşmadığı gerekçesi ile ihale idare tarafından iptal edilebilir mi?
KİK Kararları Teklifi yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte, idarece işin daha düşük bedelle yaptırılabileceği görüşü ve kamu yararı gözetilerek ihale iptal edilebilir mi?
KİK Kararları Teklifler alındıktan sonra idarenin yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığını fark etmesi durumunda bu nedenle ihale iptal edilebilir mi?
KİK Kararları Tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla yüksek olması nedeni ile ihale iptal edilebilir mi?
KİK Kararları Üç isteklinin girdiği ihalede, tüm isteklilerin tekliflerinin yaklaşık maliyetin altında olduğu fakat bir isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı durumda rekabet oluşmaması nedeniyle ihale iptal edilir mi?
KİK Kararları Üç isteklinin teklif verdiği, iki isteklinin teklifinin geçerli olduğu ve geçerli iki istekli tarafından verilen fiyat teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu durumda ihalenin iptali gerekir mi?
KİK Kararları Yaklaşık maliyetin altında olmasına rağmen, tekliflerin yüksek olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Yaklaşık maliyetin yanlış hesaplanması, ihalenin iptal edilmesine neden olur mu?
KİK Kararları Yapım ihalesinde en avantajlı teklifin, yaklaşık maliyetin % 50` sinden fazla olması gerekçe gösterilerek ihale iptal edilebilir mi?
KİK Kararları Yapım işi olarak yapılması gereken işin, mal alımı olarak ihaleye çıkılması ihalenin iptalini gerektirir mi?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru