KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

İhale Dokümanları

KİK Kararları Alımı yapılacak ürünün teknik şartnamesinde, ürünün tüm özelliklerinin belirli bir markanın özellikleri ile aynı olması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Anahtar teslimi götürü bedel yapım ihalelerinde, ihale dokümanları arasındaki öncelik sıralaması nasıldır?
KİK Kararları Fazla ve gece çalışmasının ne şekilde uygulanacağı, ihale dokümanında belirtilmeli mi?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde, ihale dokümanları arasındaki öncelik sıralaması nasıldır?
KİK Kararları Hizmet ihalesinde teknik şartname düzenlenmesi zorunlu mudur?
KİK Kararları İdarece satılan ihale dökümanları, onaylı olmak zorunda mı?
KİK Kararları İdarece yapılan demonstrasyonun teknik şartnameye uygun olmasına rağmen, teknik şarnameye uygunluk beyanında isteklinin imzasının bulunmaması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İdareler, KiK` in hazırlamış olduğu matbu sözleşme tasarısı yerine, kendisi sözleşme tasarısı hazırlayabilir mi?
KİK Kararları İdarelerce, ödemenin ne zaman yapılacağı dokümanlarda belirtilmeli mi?
KİK Kararları İdarenin hazırlamış olduğu teknik şartnamede alınmak istenen testler ve cihazın tek bir marka tarafından karşılanması durumunda, yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İdari şartname ile teknik şartname arasında öncelik hangisindedir?
KİK Kararları İdari şartname ve teknik şartnamelerde hangi bilgiler yer almalıdır?
KİK Kararları İdari şartnamede ihale saati ve son teklif verme saatinin farklı belirlenmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları İdari şartnamede ihale tarih ve saatinin belirtilmemesi mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları İdari şartnamede teklif fiyata dahil giderler arasında yer verilmeyen bir hususun, teknik şartnamede yüklenicinin sorumluluğunda olduğunun belirtilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İdari şartnamede yapılması gereken düzenlemenin teknik şartnamede yapılması önemli bir eksiklik midir?
KİK Kararları İhale dokümanı olan projeler ve teknik şartnameler arasında uyumsuzluk olması halinde hangisi esas alınmalıdır?
KİK Kararları İhale dokümanı, isteklilere ücretsiz verilebilir mi?
KİK Kararları İhale dokümanında olmayan yeterlik kriterine ilanda yer verilmesi ve değerlendirmenin ilandaki düzenlemeye göre yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale dokümanında, ihale saati ile son teklif verme saatinin farklı düzenlenmiş olması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları İhale dokümanları arasında fiyat farkının verilip verilmemesi ilgili çelişkili düzenleme yapılması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları İhale dokümanları hazırlanırken şartnameye sözleşmenin imzalanacağı tarihin belirtilip belirtilmeyeceğinin önemi hakkında karar
KİK Kararları İhale dokümanları olan teknik şartname ve fiyat analizlerindeki veriler arasında farklılık varsa, ihaleye teklif verilirken hangi belge dikkate alınmalıdır?
KİK Kararları İhale konusu alım kapsamındaki ürünlerin tüm özelliklerinin şartnamede belirtilmesi gerekir mi?
KİK Kararları İhale onay belgesinde kullanılabilir ödenek tutarının yazılmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları İhalede istenilen belgelerin CD ortamında sunulup çıktı olarak sunulmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları İhalede istenilen yeterlik kriterlerinin, idari şartnamede doğru maddelerde istenilmesinin önemi hakkında açıklayıcı karar
KİK Kararları İhalede yeterlilik kriteri olarak istenilen belgenin idari şartnamede belirtilmesi gerekirken, teknik şartnamede belirtilmesi mevzuata aykırı mıdır veya ihale iptal nedeni olur mu?
KİK Kararları İlanda belirtilen yeterlik kriterlerinin öncelikle Yeterlik kriteri olarak belirtilen hususlar için ilan mı önem arz eder, idari şartname mi?
KİK Kararları İstekliler tarafından muayene ve kabul komisyonuna sunulması gereken belgelerin idari şartnamede açıkça düzenlenmesi zorunlu mudur?
KİK Kararları İsteklilerce, ihale dokümanının bir kısmının teklifleri ekinde tekrar idareye sunma zorunluluğu var mıdır?
KİK Kararları İsteklilere CD ile dokümanların satılmak istenmesi durumunda hangi hususlara dikkat edilmelidir?
KİK Kararları İsteklilere verilen ihale dokümanının her bir sayfasının imzalı olmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları İsteklilere verilen ihale dosyasında, sözleşme tasarısının olmaması mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
KİK Kararları İş deneyim oranının idari şartname ve teknik şartnamede farklı belirtilmesi mevzuata aykırılık oluştururu mu?
KİK Kararları İşçilere ödenmesi ihtimale dayalı olan maliyet kalemi, şartnameye yazılmalı mı?
KİK Kararları Mevzuatta birim fiyat tarifleri mi önceliklidir yoksa birim fiyat cetvelleri mi?
KİK Kararları Özel sektöre yapılan işte, iş deneyim belgesi için hangi belgelerin sunulması gerektiğine dair şartnamelerde düzenleme yapılması gerekir mi?
KİK Kararları Sözleşme tasarısında öngörülen cezaların, idari şartnamede öngörülen cezalardan farklı olması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Sözleşme tasarısının idarece doldurulmadan istekli olabileceklere verilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Standart formların idarece değiştirilerek sadece faks veya elektronik posta yoluyla bildirimin kabul edileceğine dair yönlendirmenin yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Şartnamede, iş deneyiminin iş ortaklıklarınca hangi oranlar dahilinde sunulacağı belirtilmeli mi?
KİK Kararları Şartnamede, personele ödenecek ücretin brüt olduğu belirtilmeli mi?
KİK Kararları Şikayetin süre ve şekil kurallarına uygun olmaması gerekçe gösterilerek şikayetin reddine karar verilse dahi, idare, yapılan şikayetteki konuları dikkate alarak teknik şartnamede düzenleme yapabilir mi?
KİK Kararları Teklif fiyata dahil olacak masraflar, hangi şartnamede yer almalı?
KİK Kararları Teklif fiyata dahil olması istenilen kimlik kartlarının idari şartname yerine teknik şartnamede belirtilmesi mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları Teklif mektubu birim fiyat olduğu halde, sözleşme götürü bedel olarak düzenlenebilir mi?
KİK Kararları Teknik şartname hazırlanırken hangi hususlara dikkat edilmelidir?
KİK Kararları Teknik şartname hazırlanırken hangi hususlara riayet edilmelidir?
KİK Kararları Teknik şartname hazırlanırken nelere dikkat edilmeli?
KİK Kararları Teknik şartnamede bulunan hükümlere ilişkin yeterlik kriteri olarak taahhütname istenebilir mi?
KİK Kararları Teknik şartnamede ihale kayıt numarasının belirtilmesi zorunlu mudur?
KİK Kararları Teknik şartnamenin hazırlanmasının asıl amacı nedir?
KİK Kararları Teknik şartnamenin idarelerce hazırlanması zorunlu mudur?
KİK Kararları Teknik şartnamenin ihtiyaca uygun hazırlanmasının önemi hakkında karar
KİK Kararları Teknik şartnamenin nasıl hazırlanması gerektiği ve teknik şartnamede hangi bilgilerin olması gerektiği ile ilgili karar
KİK Kararları Teknik şartnamenin sağlıklı ve doğru hazırlanmasının önemi hakkında karar
KİK Kararları Teknik şartnameye cevap vermeyen veya açıklama yapmayan istekli elenir mi?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru