KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Hizmet Alımları

KİK Kararları 2011 yılında resmi ve dini bayram günlerinde çalışma öngörülen hizmet ihalelerinde, çalışılacak tatil günü belirlenirken dikkat edilmesi gereken hususla ilgili karar
KİK Kararları Alımı yapılan bir ihalenin hizmet alımı mı yoksa mal alımı mı olarak değerlendirilmesi gerektiği hakkında karar
KİK Kararları Aralarında doğal bir bağlantı bulunmayan işler ile personel çalıştırılmasına dayalı olan ve olmayan hizmetler bir arada yapılabilir mi?
KİK Kararları Başka bir iş ile güvenlik işi aynı ihale kapsamında yapılabilir mi?
KİK Kararları Belediyeler, gelecek yıllara yaygın hizmet alımlarını en fazla kaç yıl yapabilir?
KİK Kararları Bir hizmet ihalesinde bir yıl üzerinden teklif verilmek suretiyle sözleşme yapılıp sonraki yıllarda işin süresinin uzatılarak işin yıllara yaygın hale getirilmesi mümkün müdür?
KİK Kararları Bir hizmet ihalesinde, hem personel çalıştırmaya dayalı olan hem de olmayan şeklinde, iki farklı iş bir arada ihale edilebilir mi?
KİK Kararları Bir hizmet işinin yapımla ilgili hizmet tanımı kapsamında olup olmadığı ile ilgili karar
KİK Kararları Birden çok işin bir arada ihale edilmesi düşünülüyorsa idarelerce hangi hususlara dikkat edilmelidir?
KİK Kararları Çamaşır yıkama, kalorifercilik ve temizlik ihalesi bir arada yapılabilir mi?
KİK Kararları Çöp ihalesinde, çalışılacaksa resmi, dini ve milli tatil günleri için yaptırılacak çalışma ile ilgili ihale dokümanında bilginin olması gerekir mi?
KİK Kararları Çöp toplama hizmetinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan tesis yerlerinin idarece belirlenerek kullanım şartlarına ilişkin düzenlemeler ile kullanımından doğan giderler idarelerce mi isteklilerce mi karşılanmalı?
KİK Kararları Çöp toplama ihalesinde, personel için öngörülen giyimin sayı ve türlerinin belirtilmesine rağmen, giyimin özellikleri ile ilgili ayrıntılı bilginin şartnamede yer almaması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Çöp toplama işlerinde maliyetler, ağırlık mı yoksa güzergah uzunlukları mı dikkate alınarak hesaplanır?
KİK Kararları Çöp toplama katı atık işi ile ilgili, şartların belirlenmesi hakkında açıklayıcı karar
KİK Kararları Çöp toplama ve nakli ile şehir temizliği hizmetleri bir arada ihale edilebilir mi?
KİK Kararları Çöp toplama ve nakline ilişkin hizmet ihaleleri, personel çalıştırmaya dayalı ihale midir?
KİK Kararları Çöplerin süpürülmesi işi, personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet midir?
KİK Kararları Fiyat farkı hesaplanması öngörülen hizmet ihalesinin sözleşmesinin yürütülmesi aşamasında, yüklenicinin prim teşvikinden yararlanması halinde, idarece nasıl bir işlem yapılmalıdır?
KİK Kararları Gıda sicil belgesinin sadece il Sağlık Müdürlüğünden alınma şartı aranması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Hangi işler, hizmet ihaleleri kapsamındadır?
KİK Kararları Hangi işler, yapımla ilgili hizmet işleri kapsamındadır?
KİK Kararları Hastane güvenliği, hasta ve ziyaretçi yönlendirme hizmetlerinin her biri, bir ihale kapsamında değerlendirilebilir mi?
KİK Kararları Hastane tarafından `Temizlik, hasta bakım ve tıbbi sekreterlik` hizmetlerinin birlikte yapıldığı ihalede, benzer iş tanımının her üç grup için de hastane işleriyle sınırlandırılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde farklı işlerin bir arada ihale edilebilmesi için hangi kriterlere dikkat etmek gerekir?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde idarelerce en fazla yüzde kaç oranında kâr belirlenebilir?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde iş deneyim ve ciro oranlarını etkileyen yılara sari olma hangi durumda oluşur?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde iş, iki farklı yılda yapılmış olsa dahi işin süresi 365 günü aşmıyorsa o iş yıllara sari bir iş midir?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde işin başlangıç ve bitiş tarihleri ile işin süresi belli olmasına rağmen, çeşitli nedenlerle işin geç başlaması durumunda işin bitiş tarihi işin süresine göre uzatılabilir mi?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde, isteklilerden personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair bilgi veya belge istenebilir mi?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde, isteklilerden teklif verilirken teknik şartnameye uygunluğuna dair cevap istenebilir mi?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde, satış yetki belgesi, ürün etiketi veya ürün garanti belgesi istenebilir mi?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde, veri girişi hizmeti ile temizlik hizmeti aynı ihale kapsamında yapılabilir mi?
KİK Kararları İdari Şartnamede iki ayrı sigorta prim oranına yer verilerek, iki farklı hizmet alımı bir arada yapılabilir mi?
KİK Kararları İhale dokümanında, personelin hastalanıp işe gelememesi nedeniyle yerine bir başka personelin çalıştırılacağı şeklindeki düzenleme yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale dokümanlarında, izne hak kazanan işçilerin izin haklarının idarenin belirleyeceği takvim çerçevesinde kullandırılacağı şeklinde düzenleme yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale kapsamında çalışacak elemanların sürekli çalıştırılması öngörüldüğünde, idarece teklif nasıl alınmalıdır?
KİK Kararları İhale kapsamında çalışan işçilere hangi durumda kıdem tazminatı ödenir?
KİK Kararları İhale yapılarak doğrudan işçi veya personel alımı yapılabilir mi?
KİK Kararları İlaçlama, çamaşır yıkama, kalorifer yakma ve temizlik işlerinin hepsi bir arada ihale edilebilir mi?
KİK Kararları İşin bitiş tarihi belli olan ihalelerde, sözleşmenin belirlenen tarihten sonra imzalanması durumunda işin süresi için nasıl bir işlem yapılmalıdır?
KİK Kararları İşin süresinin 12 ay olmasına rağmen, işin durumuna (temizlik, güvenlik) ve iş yoğunluğuna göre personel sayısının belirlenmesinin önemi ile ilgili karar
KİK Kararları Katı atık toplama ve nakli ve el ile süpürülmesi işi, götürü bedel olarak yapılabilir mi?
KİK Kararları Kıdem tazminatını idare mi yoksa yüklenici mi ödemelidir?
KİK Kararları Kültür ve tabiat varlıkları kapsamındaki ihalelerde KiK`in inceleme yetkisi var mıdır?
KİK Kararları Mühendis, şoför vb. personel istihdamının, ihale yapılmak suretiyle temin edilmesi mümkün müdür?
KİK Kararları Paket tur şeklinde yapılan ihalelerde, seyahat acentesi işletme ve geçici işletme belgesinin her ikisinin birlikte ihalede yeterlik kriteri olarak istenilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Paket tur şeklinde yapılan ihalelere giren isteklilerin TÜRSAB`a üye olma zorunlulukları var mı?
KİK Kararları Paket tur şeklinde yapılan ihalelere, seyahat acentası olmayan istekliler girebilir mi?
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet ihalesinde, personel istihdam edilmesi durumunda, çalışılacaksa, idarece hangi resmi ve dini bayram günlerinde çalışılacağının belirtilmesi gerekir mi?
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan fakat personel çalıştırılmasının öngörüldüğü ihalede, şartnamede personel iş programının belirtilmesi zorunlu mudur?
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet ihalelerinde, % 3 sözleşme gideri hesaplanır mı?
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet ihalesinde, personelin bir kısmına ücret öngörülüp diğer kısmına öngörülmemesi mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan işte, ihale kapsamında çalıştırılacak personel için teklif cetvelinde ayrı bir kalem belirlendiğinde, kısa vadeli sigorta prim oranının şartnamede belirlenmesine gerek var mı?
KİK Kararları Personel çalıştırılmaya dayalı olmayan hizmet ihalelerinde, çalışacak personel resmi tatillerde de çalışacaksa onlar için idarelerce ayrı bir tatil ücreti öngörülmeli mi?
KİK Kararları Personel çalıştırılmaya dayalı olmayan hizmet ihalesinde, teklif verilirken sözleşme ve genel giderlere karşılık gelen tutarın teklif fiyata dahil edilmesi gerekir mi?
KİK Kararları Personel çalıştırmaya dayalı hizmet ihalesinde, asgari işçilik maliyeti dışında kalan maliyetlerin %40` ını karşılamayan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Personel çalıştırmaya dayalı olmayan hizmet alımlarında, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışılacak gün ve personel sayısının belirtilmesi zorunlu mudur?
KİK Kararları Personel çalıştırmaya dayalı olmayan hizmet ihalelerinde, işin yürütülmesi sırasında çalıştırılması gereken personel sayısının idare tarafından ihale dokümanında belirtilmesi mecburi midir?
KİK Kararları Personel çalıştırmaya dayalı olmayan hizmet ihalelerinde, resmi ve dini bayram günlerinde de personel çalıştırılacaksa kişi sayısı ve çalıştırılacak günlerin belirtilmesi gerekir mi?
KİK Kararları Personel çalıştırmaya dayalı olmayan hizmet ihalesinde, işin başlangıç ve bitiş tarihinin gün olarak belirtilmemesi mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları Personel taşıma işleri, personele dayalı hizmet midir?
KİK Kararları Personele dayalı olmayan hizmet alım ihalelerinde hesaplanacak vergi türleri ve oranları nelerdir?
KİK Kararları Personele dayalı olmayan hizmet ihalelerinde, giyim bedeli öngörülebilir mi?
KİK Kararları Personele dayalı olmayan hizmet ihalelerinde, hesaplanacak vergi oranları ve vergi türleri nelerdir?
KİK Kararları Radyolojik görüntüleme hizmeti, personel çalıştılmasına dayalı bir ihale midir?
KİK Kararları Resmi, dini bayram günleri ve yılbaşında çalışma yapılacağına dair idari şartnamede düzenleme yapılmamasına rağmen teknik şartname ve birim fiyat teklif cetvelinde düzenleme yapılması durumu ile ilgili karar
KİK Kararları Sağlık işlerinde raporlama konusunda anlaşılmayan hususlarla ilgili ne yapılmalı ve hangi kuruma başvuruda bulunulmalıdır?
KİK Kararları Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken sağlık hizmetlerinin, bedeli döner sermaye gelirlerinden ödenmek kaydıyla satın alınma yoluyla gördürülmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Sayaç okuma hizmet ihalesinde, personel üzerinden mi yoksa sayaç okuma bedeli üzerinden mi ihale yapılmalıdır?
KİK Kararları Sigorta için teklif verilirken, bir senelik veya iki senelik teklif alınıp da işin süresi kaç ay ise o aya oranlayarak işin süresi kadar teklif verilebilir mi?
KİK Kararları Süreklilik arz eden hizmet ihalelerinde, sözleşmenin öngörülen süreden daha önce imzalandığı durumlarda iş hangi tarihte başlatılmalıdır?
KİK Kararları Süreklilik arz eden ihalelerde, sözleşmenin öngörülen süreden daha önce imzalanması durumunda, işin başlangıç tarihi değişebilir mi?
KİK Kararları Şartnamede, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren sıfır gün içinde işe başlanacağının belirtilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Şirketin teklifinde sunduğu temizlik, giyim veya diğer ürünler stokta bulunduğundan, ürünler için teklifte fiyat belirtmemek mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları Şoförlü araç kiralama ihalesinde yaklaşık maliyet hazırlanırken hangi hususlara dikkat edilmelidir?
KİK Kararları Tamamı hizmet alımı kapsamındaki işlerden oluşan farklı işlerin bir arada ihale edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Taşıma işlerinde C2, K1, L1, L2 , R1 veya R2 belgelerinin istenilmesi ile ilgili karar
KİK Kararları Teklif bedelinin önemli kısmını işçilik giderinin oluşturduğu personel çalıştırmaya dayalı olmayan hizmet ihalesi, personel çalıştırılmasına dayalı ihale olarak düzenlenebilir mi?
KİK Kararları Temizlik ve yemek hizmet alımı bir arada ihale edilebilir mi?
KİK Kararları Temizlik, çamaşır yıkama ve kalorifer yakma işleri bir arada ihale edilebilir mi?
KİK Kararları Temizlik, ilaçlama ve yemek dağıtımı hizmetlerinin bir arada ihale edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Temizlik, veri giriş ve bakım onarım gibi farklı işlerin bir arada ihalesinin yapılması konusunda hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili açıklayıcı karar
KİK Kararları Temizlik, yemek servisi ve hasta taşıma işleri bir arada ihale edilebilir mi?
KİK Kararları Temizlik, yemek, hasta bakımı ve taşıma hizmetlerinin tümü birlikte ihaleye çıkılabilir mi?
KİK Kararları Ulusal bayram ve tatil günü çalışma ücretini yüklenici mi, idare mi karşılamalı?
KİK Kararları Uygulama yazılımı olan ihalelerde, BİLKOD numarasının istenilmesi gerekir mi?
KİK Kararları Yemek dağıtımı ve servisi, bakım ve destek işletimi, servis ve büro yardımcı hizmetleri ile bakım-onarım hizmetleri birlikte ihale yapılabilir mi?
KİK Kararları Yemek ve temizlik hizmet alımı bir arada ihale edilebilir mi?
KİK Kararları Yıllara sari hizmet alım ihalesi yapılabilmesi için hangi hususa dikkat etmek gerekir?
KİK Kararları Yıllara sari olarak yapılan hizmet alım ihalesinde, işin bitim tarihi yıl sonu olmak mecburiyetinde mi?
KİK Kararları Yıllık izinli personelin yerine istihdam edilecek personele verilecek ücreti kim ödemeli?
KİK Kararları Zabıta hizmetlerinin yürütülmesi kapsamındaki işlerin hizmet alımı yoluyla ihale edilmesi yasal olarak mümkün müdür?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru