KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Geçici Teminat

KİK Kararları Devlet İç Borçlanma Senetleri teminat olarak kabul edilebilir mi?
KİK Kararları Geçic teminat mektubunun sehven başka bir firma adına düzenlenmiş olması, elenme nedeni midir?
KİK Kararları Geçici teminat hangi durumlarda gelir kaydedilir?
KİK Kararları Geçici teminat için minimum tarih nasıl belirlenmelidir?
KİK Kararları Geçici teminat için Muhasebe Müdürlüğünden alınmış olan makbuz üzerinde idarenin ve ihalenin adının yazılması zorunlu mudur?
KİK Kararları Geçici teminat mektubu süresinin hesaplanmasına örnek olabilecek karar
KİK Kararları Geçici teminat mektubunda `geçici` kelimesi yazılı olmadığı gerekçesi ile ilgili isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Geçici teminat mektubunda işin adının kısaltılarak yazılması, geçici teminatın kabul edilmesi için yeterli midir?
KİK Kararları Geçici teminat mektubunda tarih yerine sürenin belirtilmesi, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirir mi?
KİK Kararları Geçici teminat mektubunda teminatın geçerlilik süresinin belirtilmemesi elenme nedeni midir?
KİK Kararları Geçici teminat mektubundaki tutarın rakam ile doğru yazılmasına rağmen yazı ile yanlış yazılması ihaleden elenme nedeni midir?
KİK Kararları Geçici teminat mektubunun standart forma uyma zorunluluğu var mı?
KİK Kararları Geçici teminat mektubunun süresinin hesaplanması ile ilgili karar
KİK Kararları Geçici teminat mektubunun süresinin hesaplanması ile ilgili örnek karar
KİK Kararları Geçici teminat mektubunun süresinin hesaplanması ile ilgili örnek karar
KİK Kararları Geçici teminat mektubunun, ihalesine girilecek idare yerine başka bir idare adına düzenlenmesi teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Geçici teminat tarihinin belirlenmesinde asıl sorumluluk kime aittir?
KİK Kararları Geçici teminat tarihinin hesaplanmasına örnek olabilecek karar
KİK Kararları Geçici teminat tutarı, idarenin hesabına yatırılabilir mi?
KİK Kararları Geçici teminat, iş ortaklıklarında sadece bir ortak tarafından karşılanabilir mi?
KİK Kararları Geçici teminat, nasıl ve nerelere yatırılabilir?
KİK Kararları Geçici teminata işin adının yazılması yerine, ` hizmet alımı ihalesi` ibaresinin yazılması durumunda geçici teminat kabul edilir mi?
KİK Kararları Geçici teminatı gelir kaydedilecek isteklinin teminat tutarının tamamı mı yoksa teklifinin % 3 oranındaki tutarı mı gelir kaydedilir?
KİK Kararları Geçici teminatın gelir kaydedileceği durumda, % 3 ün üzerinde olan tutar da gelir kaydedilir mi?
KİK Kararları Geçici teminatın hangi iş için verildiğinin belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Geçici teminatın iadesi hangi aşamada yapılmalıdır?
KİK Kararları Geçici teminatın süresinin nasıl hesaplanması gerektiğine dair açıklayıcı karar
KİK Kararları Geçici teminatın yatırıldığına dair Muhasebe Müdürlüğünden alınmış olan makbuzun üzerinde idarenin ve ihalenin adının yazılması zorunlu mudur?
KİK Kararları Geçici teminatını alan isteklinin şikayeti sonucu, idarece düzeltici işlem kararı verilmesi neticesinde geçici teminatını alan isteklinin üzerine ihale bırakılması halinde geçici teminat ile ilgili nasıl bir işlem yapılmalıdır?
KİK Kararları Geçici teminatını alan isteklinin teklifi, tekliflerin tekrar değerlendirilmesi aşamasında yeniden değerlendirmeye alınır mı?
KİK Kararları Geçici teminatlar, hangi durumlarda gelir kaydedilir?
KİK Kararları Geçici teminatta işin adının eksik veya hatalı yazılması elenme nedeni midir?
KİK Kararları Geçici teminatta işin adının farklı olması nedeniyle teminatı veren banka tarafından teminatın geçersiz olduğunun iddia edilebilmesi için hangi unsurların olması gerekir?
KİK Kararları Geçici teminatta işin adının yanlış yazılması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Geçici teminatta şirket ünvanının eksik yazılması nedeniyle isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Geçici teminatta, tarih yazılması gerektiği halde, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden fazla süreyle geçerli olacağına dair bir açıklamanın olması, teminatın geçerli olmasına engel midir?
KİK Kararları Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması, isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesine neden olur mu?
KİK Kararları İdare tarafından geçici teminat mektup tarihinin idari şartnameye eksik yazılması nedeniyle, ihaleye teklif veren isteklilerin bu eksik tarihi dikkate alarak teklif vermeleri halinde, geçici teminat mektup tarihi eksik olan istekli üzerine ihalenin sonuçlandırılması ile ilgili karar
KİK Kararları İdari şartnamede geçici teminat süresi için tarihin idarece eksik hesaplanması ve isteklilerin de eksik belirlenen tarihe göre geçici teminatlarını düzenlemeleri sonucu idarece hangi işlem yapılmalıdır?
KİK Kararları İdari şartnamede geçici teminat süresinin fazladan hesaplanması, mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları İdari şartnamede geçici teminat süresinin idarece eksik hesaplanması sonucu, eksik belirlenen tarihe göre geçici teminatlarını düzenleyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları İdari şartnamede geçici teminatın geçerlilik tarihinin idare tarafından yanlış belirlenmesi durumunda hangi hususa dikkat edilmelidir(önemli karar)?
KİK Kararları İdari şartnamede idare tarafından geçici teminat için tarih belirtilmesi gerekirken gün belirtilmesi mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları İdari şartnamede, idarece geçici teminat mektubunun süresinin, olması gereken tarihten önce belirlenmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları İhale dokümanında, geçici ve kesin teminatlara ilave olarak,başka bir teminata yer verilebilir mi?
KİK Kararları İhale komisyonu tarafından ilk değerlendirmede birinci ve ikinci en avantajlı olmayan isteklinin geçici teminatının iade edilmesi sonucu, kik kararı gereği komisyon tarafından yeniden verilen karar ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı geri istenir mi?
KİK Kararları İhale süreci sonuçlandırılmadan önce, istekliler tarafından talep edildiği taktirde, geçici teminatın iade edilmesi mümkün müdür?
KİK Kararları İhale tarihi itibarıyla yasaklı olmayan fakat ihale sürecinde herhangi bir idare tarafından yasaklama kararı verilen isteklilerin geçici teminatları için hangi işlemin yapılması gerekir?
KİK Kararları İhale tarihinin zeyilname ile ertelenmesi durumunda, idarece idari şartnamede daha önce belirlenen geçici teminat tarihine göre teminatını veren isteklinin teklifi kabul edilir mi?
KİK Kararları İhale üzerinde kalmamasına rağmen, ihaleye giren ve ihale sürecinde, ihale tarihi itibari ile vergi borcu olduğu belirlenen isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir mi?
KİK Kararları İhalede yasak fiil ve davranışlarda bulunan istekliler yasaklandığında, geçici teminatları da gelir kaydedilir mi?
KİK Kararları İhalede, teklif ile birlikte geçici teminat yerine kesin teminatın sunulması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları İhaleden önce geçici teminatın banka aracılığıyla saymanlık hesabına yatırılmasına rağmen, geçici teminatın ihalede teklifle birlikte sunulmaması durumunda teklif değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları İhalelerde birden fazla teklif veren isteklilerin geçici teminatları gelir kaydedilir mi?
KİK Kararları İhalelerde geçici teminat neden istenir?
KİK Kararları İhalelerde yabancı para birimi olarak teklif verilmesinin öngörülmesi halinde, düzenlenecek geçici teminatın teklif edilen para birimi üzerinden verilme zorunluluğu var mı?
KİK Kararları İhaleye katılamayacağı halde ihaleye iş ortaklığı olarak giren isteklilerden, sadece yasaklı olan ortağın sunduğu geçici teminat mı gelir kaydedilir yoksa diğer ortağın sunduğu teminat da gelir kaydedilir mi?
KİK Kararları İhaleyi kazanan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda, isteklinin geçici teminatı idarece gelir kaydedilir mi?
KİK Kararları İstekli tarafından sunulan geçici teminatta işin adının eksik yazılması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları İsteklilerce yabancı para cinsinden teminat verilebilir mi? Verilirse nasıl işlem yapılmalı ve idarenin bu konudaki sorumluluğu nedir? (Açıklayıcı karar)
KİK Kararları İsteklilerin geçici teminatları hangi aşamada geri verilir?
KİK Kararları Kanunen taşıması gereken süreyi karşılamasına rağmen, idare tarafından şartnamede belirtilen süreden daha az süreli geçici teminat süresi öngören istekli ihaleden elenir mi?
KİK Kararları Kısmi teklife açık olan ihalede birden fazla kısma teklif verildiğinde, 1. kısım için geçici teminat mektubunun gelir kaydedilmesine karar verilmesi halinde geçici teminat mektubunun tümü gelir kaydedilir mi?
KİK Kararları Kısmi teklife açık olan ihalede, sadece bir kısma teklif veren isteklinin gerektiği durumlarda geçici teminatının tamamı mı yoksa teklif verdiği kısım kadarı mı gelir kaydedilir?
KİK Kararları Sahte belge düzenleyen isteklinin geçici teminatı iade edilir mi?
KİK Kararları Sahte geçici teminat düzenleyen isteklinin geçici teminatı iade edilir mi?
KİK Kararları Sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulması gereken belgeleri, belirlenen tarihten sonra getiren isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir mi?
KİK Kararları Süresiz olduğu belirtilen geçici teminatlar ihalede geçerli olur mu?
KİK Kararları Şikayet süresi bitmeden, ihalede en avantajlı birinci veya ikinci teklif olarak belirlenmeyen isteklilerin geçici teminatları iade edilebilir mi?
KİK Kararları Tek geçerli teklif olan durumda istekli, henüz ihale komisyon kararı onaylanmadan geçici teminat mektubunu alabilir mi?
KİK Kararları Teklif geçerlik süresi sona ermiş ve bu süreyi uzatma talebini reddetmiş isteklinin, sözleşmeye davete icabet edilmediği gerekçe gösterilerek geçici teminatı gelir kaydedilir mi?
KİK Kararları Teklif geçerlilik süresinin sona ermesi nedeniyle, geçici teminat mektubunun süresini uzatmayan istekli için bir yaptırım var mıdır?
KİK Kararları Teklif ile birlikte sunulacak geçici teminat mektubunun fotokopisine, idare tarafından `aslı idarece görülmüştür` şerhi düşülebilir mi?
KİK Kararları Teklif zarfında bir istekli tarafından sunulan geçici teminatta işin adının yazılı olmasına rağmen, teminatın kimin adına düzenlendiğinin belli olmaması durumunda ilgili belge geçerli olur mu?
KİK Kararları Teminat mektubu dışında geçici teminat olarak kabul edilecek değerler sadece Tedavüldeki Türk Parası nakitten mi ibarettir?
KİK Kararları Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınabilir mi?
KİK Kararları Tüm belgeleri yeterli olduğu halde, geçici teminat mektubunun iade edilmesi, istekli ile sözleşme yapmaya engel midir?
KİK Kararları Yanlışlıkla başka bir şirket adına düzenlenen geçici teminattan dolayı istekli ihaleden elenir mi?
KİK Kararları Yasak fiil ve davranışlarda bulunan isteklilerin geçici teminatları gelir kaydedilir mi?
KİK Kararları Yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir mi?
KİK Kararları Zeyilname ile ihale tarihinin ertelenmesi nedeniyle, teklif geçerlilik süresi ve geçici teminat mektubundaki sürenin yeniden hesaplanmasına gerek var mı?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru