KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > Kamu İhale Mevzuatı > 2010/DK.D-6 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı

18.01.2010 tarih ve 2010/DK.D-6 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - Yetkili merciince verilen işleme konulmama kararına itiraz

 Karar Tarihi: 18.01.2010
Karar No: 2010/DK.D-6Gaziantep Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’nce Kurumumuza gönderilen 09.12.2009 tarih ve B054VLK4270700-252-99/1190 sayılı yazıda; 19.01.2009 tarih ve 2009/UH.II-336 sayılı Kurul Kararı üzerine yapılan inceleme sonucunda İçişleri Bakanlığı’nca Şahinbey Belediye Başkanlığı hakkında 24.11.2009 tarihli “işleme konulmama kararı” verildiği belirtilerek söz konusu karara Kurumumuzca itiraz edilip edilmediğinin bildirilmesi talep edilmiştir.

Şahinbey Belediye Başkanlığı tarafından 11.06.2008 ve 05.12.2008 tarihlerinde açık ihale usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihaleleri ve 26.05.2008 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Hizmet Binası ve Çevresi Temizlik Hizmeti” ihalelerine ilişkin olarak Kurumumuza yapılan yazılı başvuruda yer alan iddiaların Başkanlık İstemine konu edilmesi üzerine alınan 19.01.2009 tarih ve 2009/UH.II-336 sayılı Kurul kararında; “1) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına, 2) Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 2008/61755, 2008/178941 ve 2008/67003 İKN’li ihalelere ilişkin olarak başvuru dilekçesinin bir örneğinin İçişleri Bakanlığı’na, …gönderilmesine,” karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararına istinaden Gaziantep Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’nce gönderilen 09.12.2009 tarih ve B054VLK4270700-252-99/1190 sayılı yazı ekinde yer alan İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve Bakanlık Makamınca onaylanan yazıda; Gaziantep Valiliğinin 14.05.2009 tarih ve 521 sayılı emirleri gereğince yapılan ön araştırma sonucunda; söz konusu ihalelerin mevzuata uygun yapıldığı, herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı, dolayısıyla Belediye Başkanı ve yetkililer hakkında işlem yapılmasına gerek bulunmadığına karar verildiği belirtilmiştir.

Anılan Kurul Kararlarının verildiği tarihte yürürlükte bulunan İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Kabul koşulları ve inceleme usulü” başlıklı 22 nci maddesinde; “İddiaların incelenmesine geçilmesine Kurul tarafından karar verilebilmesi için sırasıyla;
a) İhalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması,
b) Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması,
c) Aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması,
ç) Başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması,
koşulları aranır.

(2) Kabul koşullarının bulunması halinde, Kurul tarafından iddiaların incelenmesine geçilmesi yönünde karar alınır. İnceleme, iddiaların incelenmesine geçilen hususlarla sınırlı olarak yapılır. İnceleme, iddialarla ilgili bilgi ve belgelerin Kurum kayıtlarına girdiği tarihten itibaren 45 gün içinde sonuçlandırılarak Kurul tarafından 25 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan kararlardan biri verilir. Kurul tarafından iddiaların incelenmesine geçilmesi halinde, inceleme sonuçlandırılıncaya kadar idareler sözleşme imzalayamaz.

(3) Kabul koşullarını taşımayan başvurular Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde ilgili idare veya idarenin bağlı veya ilgili/ilişkili olduğu merciine gönderilir.” hükmüne,

“İtirazen şikayet üzerine verilen kararların uygulanması” başlıklı 28 inci maddesinde; “(1) İdare, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.

(2) İlgililer, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının eksik veya yanlış uygulandığı iddialarıyla Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bununla birlikte, 4483 sayılı Memurlar ve Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun,

“Olayın yetkili mercie iletilmesi, işleme konulmayacak ihbar ve şikayetler” başlıklı 4 üncü maddesi,

“Madde 4 - Cumhuriyet başsavcıları, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bu Kanun kapsamına giren suçlarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri tespitten başka hiçbir işlem yapmayarak ve hakkında ihbar veya şikayette bulunulan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesine başvurmaksızın evrakın bir örneğini ilgili makama göndererek soruşturma izni isterler.

Diğer makam ve memurlarla kamu görevlileri de, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini ihbar, şikayet, bilgi, belge veya bulgulara dayanarak öğrendiklerinde durumu izin vermeye yetkili mercie iletirler.

Bu Kanuna göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikayetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar veya şikayetlerde kişi veya olay belirtilmesi, iddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanması, ihbar veya şikayet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyad ve imzası ile iş veya ikametgah adresinin bulunması zorunludur.

Üçüncü fıkradaki şartları taşımayan ihbar ve şikayetler Cumhuriyet başsavcıları ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmaz ve durum, ihbar veya şikayette bulunana bildirilir. Ancak iddiaların, sıhhati şüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya konulmuş olması halinde ad, soyad ve imza ile iş veya ikametgah adresinin doğruluğu şartı aranmaz. Başsavcılar ve yetkili merciler ihbarcı veya şikayetçinin kimlik bilgilerini gizli tutmak zorundadır.”

“Ön inceleme” başlıklı 5 inci maddesi,

“Madde 5 - İzin vermeye yetkili merci, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini bizzat veya yukarıdaki maddede yazılı şekilde öğrendiğinde bir ön inceleme başlatır.

Cumhuriyet başsavcılıkları ile izin vermeye yetkili merciler ihbar ve şikayetler konusunda daha önce sonuçlandırılmış bir ön inceleme olması halinde müracaatı işleme koymazlar. Ancak ihbar veya şikayet eden kişilerin konu ile ilgili olarak daha önceki ön incelemenin neticesini etkileyecek yeni belge sunması halinde müracaatı işleme koyabilirler.
…”

Hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu mevzuat hükümleri uyarınca, Cumhuriyet Başsavcılarının veya yetkili merciin, doğrudan kendilerine intikal eden ihbar veya şikayetleri, anılan maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları taşımamaları durumunda veya daha önce sonuçlandırılmış bir ön inceleme olması halinde, işleme koymama yetkileri bulunmaktadır. Ancak Kanunda "işleme koymama" kararlarına karşı Danıştay veya bölge idare mahkemeleri nezdinde itirazda bulunulabileceği yönünde bir hükme yer verilmemiş, sadece bu kararların ihbar ve şikayette bulunana bildirilmesi kural olarak belirlenmiştir.

Kamu İhale Kurulu’nun 19.01.2009 tarih ve 2009/UH.II-336 sayılı kararına konu yazılı başvuru, itirazen şikayet başvuru koşullarını taşımadığından, Başkanlık İstemi üzerine gündeme alınmış, yapılan inceleme sonucunda anılan Kurul Kararı ile, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına, ancak İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca 2008/61755, 2008/178941 ve 2008/67003 İKN’li ihalelere ilişkin olarak başvuru dilekçesinin bir örneğinin İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesine karar verilmiştir.

Bu itibarla, anılan Kurul Kararı ile başvuru dilekçesinin ilgili idareye gönderilmesinden sonra, ihbar eden konumundaki başvuru sahibinin iddialarını incelemek, değerlendirmek ve gereğini yapmak görevinin yetkili mercii olan söz konusu idarenin yetki ve sorumluluğunda olduğu değerlendirilmekte olup, yetkili merciince verilen işleme konulmama kararına itiraz konusunda Kamu İhale Kurumunun işleme konulmama kararının tarafı olmadığı olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan gerekçe ve nedenlerle;

Başvuru dilekçesinin bir örneğinin Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde ilgili idare veya idarenin bağlı veya ilgili/ilişkili olduğu merciine gönderilmesi durumunda, yetkili merciince verilen işleme konulmama kararına itiraz konusunda Kurumun işleme konulmama kararının tarafı olmadığına,
Oybirliği ile karar verildi.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru