KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > Kamu İhale Mevzuatı > 2003/DK.D-5 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı

14.01.2003 tarih ve 2003/DK.D-5 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - Meslek İlkeleri

 

RESMİ GAZETE SAYISI: 25000 RESMİ GAZETE TARİHİ: 21.01.2003
Değişiklik: RESMİ GAZETE SAYISI: 25313 RESMİ GAZETE TARİHİ: 11.12.2003Karar Sayısı: 2003/DK.D-5
Karar Tarihi: 14.01.2003


Kamu İhale Kurulu Üyeleri ile Kamu İhale Kurumu Personelinin Uyacakları Meslek İlkeleri


Amaç
Madde 1- Kamu İhale Kurumu, 4734 sayılı Kanunla verilen görevleri yapmak üzere idari ve mali özerkliğe sahip olarak oluşturulmuştur.

Kurul üyeleri ile Kurum personelinin, herhangi bir etki veya baskı altında kalmadan görevlerini yapabilmelerini, kamuoyunda Kurumun görevlerini tam bir tarafsızlık içinde yerine getirdiği konusunda güven oluşturulması ve bu güvenin sürdürülmesini sağlamak üzere uyacakları mesleki ilkeler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Genel ilkeler
Madde 2- Genel mevzuatta belirlenmiş olan yükümlülükler ile birlikte, dürüstlük, adalet, objektiflik, güvenilirlik, tarafsızlık, saydamlık, hesap verilebilirlik, ketumiyet, hakkaniyet ve ticari sırların saklanması Kurul üyeleri ile Kurum personelinin uyacakları genel ilkelerdir.

2.1. Kurul üyeleri; meslek ilkelerinin önemini, zaman ve mekandan bağımsızlığını ve bunların Kurumda yerleştirilmesinin ve yaşatılmasının önde gelen sorumlulukları olduğunu kabul ederler.

2.2. Kurul üyeleri ve Kurum personeli, görevlerini yerine getirirken;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, kanunlarına bağlı ve sadakatle yürütürler.
b) Dil, din, ırk, cinsiyet, uyrukluk ve siyasi düşünce ayrımı yapamazlar.
c) Siyasi partilere üye olamazlar, herhangi bir siyasi partinin veya siyasi görüşün, kişi veya kuruluşların yararını veya zararını hedef alan davranışlarda bulunamazlar. Siyasi veya ideolojik amaçlı beyanda veya eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.
d) Düşünce ve kanaatlerinin oluşmasında ve uygulanmasında toplumun yararları ile ihale mevzuatının gereklerini bağdaştırmayı esas tutarlar. Kararlarını başkalarına bağlı kalmadan, başkalarının yönlendirmesinden etkilenmeden hukuka ve vicdani kanaatlerine göre alırlar.
e) Görevlerinin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içi ve dışındaki davranışları ile gösterirler.
f) İşbirliği içerisinde çalışmaları esastır.


Meslek ilkeleri
Madde 3- Bu bölümdeki ilkeler, Kurul üyelerinin ve Kurum personelinin Kurumdaki unvan ve görevlerini, kendileri veya başkaları lehine maddi veya sosyal yarar sağlamak amacıyla kullanmamaları veya bu izlenimi doğuracak ve Kurumun kamuoyundaki güvenilirliğini sarsacak davranışlarda bulunmamalarını amaçlamaktadır.

3.1. Kurul üyeleri ve Kurum personeli;

a) Kurum ile iş ilişkisi içinde olan kişi ve kuruluşlar nezdinde tavassutta bulunamazlar, bunlardan veya astlarından borç alamaz, kefil gösteremezler.
b) Görevleri ile ilgili olarak yapılacak düzenleme ve incelemeler konusunda başkalarına herhangi bir vaat veya taahhütte bulunamazlar.
c) Eş ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri dahil, Kurumla iş ilişkisi içinde olan kişi, kurum ve kuruluşlardan hediye kabul edemezler.
d) Görevleri dolayısıyla elde ettikleri kamuya açık olmayan bilgileri menfaatleri için kullanamazlar, bu bilgilere dayanarak başkalarına yorum veya tavsiyelerde bulunamazlar.
e) Eş ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri dahil, Kurumun iş ilişkisi içinde olduğu kuruluşlar ile bunların iştiraklerinin mutat ticari faaliyetleri dışında satışını yaptıkları menkul ve gayrimenkulleri edinemezler, bunlardan kamuya ilan edilenden daha avantajlı koşullarda emtia ve hizmet satın alamaz ve başkaları tarafından alınmasına aracılık edemezler.
f) Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan borçlanmaya ilişkin menkul kıymetler dışındaki piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilere veya bunların iştiraklerine ait her türlü hisselerin yada menkul kıymetlerin alım satımını yapamazlar, uhdelerinde bulunduramazlar.
g) Düzenleme çalışmaları sırasında tek bir firma veya sermaye grubu ile temas edilmesinin yanlış anlamalara yol açmasını ve bunların çalışmalarda özel bir konum kazanacağı izleniminin doğmasını önlemek amacıyla düzenleyici faaliyetlerini kamuoyu önünde açık bir zeminde yürütmek zorundadırlar.

Ayrıca, Kurum personeli kendileri ile ilgili Kurum içi görevlendirme, atama ve terfi işlemleri için herhangi bir tavassut talebinde bulunamazlar.

Düzenleme ve inceleme ile ilgili ilkeler
Madde 4- Bu ilkeler, Kurul üyeleri ile Kurum personelinin, düzenleme ve inceleme görevlerini yerine getirirlerken tarafsızlıklarını sağlamaya yöneliktir.

4.1. Kurul üyeleri, kendilerini ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıklarını ilgilendiren kararlar ile ilgili toplantı ve oylamaya katılamaz.

4.2. Kurum meslek personeli, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıklarını ilgilendiren düzenleme ve inceleme çalışmalarında yer alamazlar ve bunlarla ilgili olarak görüş bildiremezler.

4.3. Kurum personeli, inceleme sırasında inceleme sonucunu etkileyebilecek olumsuz davranışlarla karşılaştıkları takdirde, gerekli tedbirlerin alınmasını teminen durumu üstlerine bildirirler.

Bilgi verme ve sır saklamaya ilişkin ilkeler
Madde 5- Bu ilkeler, Kurul üyeleri ve Kurum personelinin sahip oldukları gizli bilgileri kullanarak kendilerine özel yarar sağladıkları veya kişisel pozisyonlarını güçlendirdikleri izlenimini önlemeyi ve Kurum faaliyetleriyle ilgili olarak kamuya yapılacak açıklamaların, yetkilendirilmiş kişilerce ve Kurum politikalarına uygun olarak yapılmasını amaçlamaktadır.

5.1. Kurul üyeleri ile Kurum personeli;

a) Görevleri dolayısıyla ve incelemeleri sırasında elde ettikleri ve karara etkisi olabilecek, tüm bilgi, bulgu ve belgeleri Kuruma iletmek zorundadır.
b) Görevleri dolayısıyla elde ettikleri özel bilgileri, bu görevin dışındaki kişi ve kuruluşlara şahsi yorum tavsiye veya başka suretle aktaramaz.
c) Görevleri dolayısıyla öğrendikleri ticari sırlar ile ilgililere ve üçüncü kişilere ilişkin gizli kalması gereken bilgileri yetkili merciler dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye açıklayamazlar; kendilerinin yararına veya üçüncü kişilerin yararına veya zararına kullanamazlar.

Bu zorunluluk, Kurum personeli Kurumdan ayrıldıktan sonra da devam eder.

5.2. Kurum personeli, yetkilendirilmeksizin Kurum çalışmaları ve görevleri ile ilgili olarak, 5680 sayılı Basın Kanununda belirtilen basın araçları ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarına açıklamalarda bulunamazlar.

Ancak, Kurumun çalışmaları ile ilgili olarak Başkanın görevlendireceği personel tarafından kamuoyuna açıklamada bulunulabilir.

Kurum dışı çalışmalara ilişkin ilkeler
Madde 6- Bu ilkeler, Kurul üyeleri ve Kurum personelinin Kurumda kullanmaları gereken zamanlarını harcayarak ve Kurumun itibarını kullanarak Kurum dışında kazanç elde etmelerini engellemeye yöneliktir.

6.1. Kurul üyeleri ile Kurum personeli;

a) Doğrudan yada dolaylı olarak ticaretle uğraşamazlar, serbest meslek faaliyetlerinde bulunamazlar, özel bir kanuna dayanmadıkça resmi ya da özel görev alamazlar, her türlü ticari amaçlı ortaklıklarda hissedar ya da yönetici olamazlar. *

Konferans ve seminerlere katılma konusundaki ilkeler
Madde 7- Bu ilkeler, Kurul üyeleri ve Kurum personelinin Kurumdaki görevlerini yerine getirirken sağladıkları mesleki birikimlerinin kişisel yarar için kullanılmamasını sağlamaya yöneliktir.

7.1. Kurum personelinin, Kurumun faaliyet alanı ile ilgili seminer ve toplantılarda konuşma yapabilme ve tebliğ vermeleri, Kurulun iznine tabidir. *

7.2. Kurul üyeleri, eğitmen, konuşmacı veya yazılı tebliğ gönderme suretiyle katıldıkları faaliyetler ile basın organlarında yazı yazmaları karşılığı bir ücret kabul edemezler.

7.3. Kurul üyeleri ile Kurum personelinden, seminer ve toplantılara iştirak edenler, toplantı esnasında ve sonucunda verilecek yazı, doküman ve plaketleri kabul edebilirler. Kurul tarafından verilecek izinde aksi belirtilmediği sürece ulaşım, taşıma, konaklama ve benzeri hizmetlerin Kurumca karşılanması esastır.

Kurumdan ayrılma sırasında ve sonrasında uyulacak ilkeler
Madde 8- Bu ilkeler, Kurum çalışanlarının Kurumdan ayrılırken veya ayrıldıktan sonra da Kurumun itibarını zedeleyici davranışlarda bulunmalarını engellemeye yöneliktir.

8.1. Kurum personeli;

a) Kurumda çalışırken, Kurumun bilgisi dışında iş bulmak amacıyla Kurumun faaliyet alanına giren özel sektör ile görüşemez.
b) Kurumun faaliyet alanına giren özel sektörden iş teklifi aldığında, teklif ret edilmiş olsa dahi, bu teklif hakkında Kuruma bilgi verilmek zorundadır.
c) Kurumdan ayrılmak istedikleri takdirde, iş ararken herhangi bir avantaj sağlamak için Kurumdan elde ettikleri bilgileri kullanamaz ve böyle bir görüntü yaratamazlar.
d) Kurumdaki görevlerinden ayrıldıktan sonra, Kurum nezdinde iş takip edemezler, Kurum personeli ise Kurumdan ayrılmış kişilerle iş görüşmesi yapamaz.

Uygulamaya ilişkin ilkeler
Madde 9- Kurum personelinin; meslek ilkeleri ile ilgili olarak Kuruma verilmesi gereken bütün belgelerde, gerçeğe uygun beyanda bulunmak zorunda olduklarına yönelik ilkelerdir.

9.1. Kurum personeli, işe başlarken yukarıda tespit edilen ilkelere uygun davranışta bulunacaklarını taahhüt ederler.
9.2. Kurumda göreve başlayan personel, otuz gün içinde durumlarını ilkelere uygun hale getirirler.
9.3. Meslek ilkelerinin uygulanmasında karşılaşılacak tereddütleri yorumlamaya ve gidermeye Kurul yetkilidir.

Kurum personelinden meslek ilkelerine aykırı davranışları görülenler hakkında Kurul kararı ile Kurum mevzuatına göre işlem yapılır.

Yürütme
Madde 10- Bu kararı Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru