KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > Kamu İhale Mevzuatı > 2003/DK.D-458 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı

04.12.2003 tarih ve 2003/DK.D-458 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - Kamu İhale Bülteni

 

08.06.2004 TARİH VE 25486 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN “2004 YILI KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ” İLE GÜNCELLENMİŞTİR.

RESMİ GAZETE SAYISI: 25313 RESMİ GAZETE TARİHİ: 11.12.2003

Karar Sayısı : 2003/DK.D-458
Karar Tarihi: 04.12.2003


Kamu İhale Bültenine İlişkin Genel Esaslar

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, 01.01.2004 tarihinden sonra gerçekleştirecekleri ihalelerin ilanları, anılan Kanunun 53 üncü ve Ek 1 inci maddeleri uyarınca Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılacak olan Kamu İhale Bülteninde yayımlanacaktır. Bu nedenle, idarelerin anılan tarihten sonra gerçekleştirecekleri ihalelerin ilanlarını Kamu İhale Kurumunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde hazırlamaları ve Kamu İhale Bülteninde yayımlanmak üzere kanuni süreleri içerisinde Kamu İhale Kurumuna göndermeleri gerekmektedir. Kamu İhale Bülteninin hazırlanması ve yayımlanmasına ilişkin genel esasları belirlemek amacıyla aşağıdaki karar alınmıştır.

1- Bu Kararda geçen;

Kanun : 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu,
İdare : 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunan ve ihale
yapan kurum ve kuruluşları,
Kurum : Kamu İhale Kurumunu,
Bülten : Kamu İhale Bültenini,
İşgünü : Resmi tatil ve genel idari izin verilen günler dışındaki günleri,
Yazışma Adresi : Doç. Dr. Bahriye Üçok Caddesi No:13 Beşevler/ANKARA
ifade eder.

2- Bültende; ihalelere ilişkin olarak aşağıda tanımlanan ilanlar yayımlanacaktır. İlanlar, Bültende yayımlanmak üzere idareler tarafından Kuruma gönderilecektir.

a) İhale İlanı: İdarelerin, uygulayacakları ihale usulü ve ihalenin yaklaşık maliyetine göre Kanunun 13 üncü maddesinde belirlenen ilan sürelerini dikkate alarak mal alımı, hizmet alımı, danışmanlık hizmet alımı ve yapım işleri ihalelerine ilişkin verecekleri ilanlardır. (İlgili uygulama yönetmelikleri ekindeki standart ihale ilan formları kullanılacaktır.)

b) İhale Düzeltme İlanı: İdareler tarafından yayımlattırılan ihale ilanlarında, Kanunun 24 ve 25 inci maddelerine uygun olmayan hususlar bulunduğunun tespit edilmesi durumunda Kanunun 26 ncı maddesi gereğince ilanın yayımlanmasını takip eden on gün içinde hatalı hususlar için verilecek ilanlardır. İdarelerin, ihale dokümanında zeyilname ile değişiklik yapmaları nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duymaları halinde, Kanunun 29 uncu maddesi gereğince bir defaya mahsus olmak üzere zeyilname ile ihale tarihinin en fazla yirmi gün süre ile ertelenmesine ilişkin ilanlara da bu kapsamda yer verilecektir. (Ek:1,2,3,4 Standart Form-KİK/033.0/M, KİK/ 036.0/H, KİK/037.0/Y, KİK/ 058.0./D))

c) İhale İptal İlanı : İdarelerce, gerekli görülen hallerde veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel teşkil edecek ve düzeltilmesi mümkün olmayacak hususların tespit edildiği hallerde Kanunun 16 ncı maddesi kapsamında ihalelerin iptaline yönelik verilecek ilanlardır. (Ek:5,6,7,8 Standart Form-KİK/034.0/M, KİK/037.0/H, KİK/038.0/Y, KİK/059.0/D))

d) İhale Sonuç İlanı: İdarelerin, sözleşme bedeli Kanunun 47 nci maddesinde belirtilen limitler kapsamında gerçekleştirdikleri mal alımı, hizmet alımı, danışmanlık hizmet alımı ile yapım işi ihalelerinin sonuçlarına ilişkin olarak yine aynı madde ile belirlenen süreler içerisinde verecekleri ilanlardır. İdarelerce, anılan maddede belirtilen limitlerin dışında gerçekleştirilen ve duyurulması uygun görülen ihalelere ilişkin sonuç ilanlarına da bu kapsamda yer verilebilecektir. (İlgili uygulama yönetmelikleri ekindeki standart ihale ilan formları kullanılacaktır.)

e) Diğer İlanlar: Kanun kapsamında olmayan idareler tarafından açılan ihale ilanları ile Kanun kapsamındaki İdarelerce Kanunun istisna hükümleri uyarınca gerçekleştirilen ihalelerin ilanları da Kuruma gönderilmesi halinde Bültende yayımlanacaktır. Bu durumda, söz konusu ihale ilanlarının İhale İlan Formu’na (Ek:9) göre hazırlanması, bunlara ilişkin düzeltme, iptal ve sonuç ilanı verilmesi halinde ise gerek bu kararın gerekse ilgili uygulama yönetmeliklerinin eki standart formların kullanılması gerekmektedir.

3- Kanunda belirtilen usul ve esaslara göre yapılan her ihale için ayrı ilan düzenlenmesi esas olup birden fazla ihalenin bir ilan başlığı altında birleştirilerek (ilanı ve bu ilanın Bültende) yayınlanması mümkün bulunmamaktadır.

4- İhale sürecinin ilk ve önemli bir adımını oluşturan ve bu kararın 2 nci maddesinin (a) bendinde belirtilen ihale ilanlarının, idarelerce Kanun ve uygulama yönetmelikleri hükümleri doğru uygulanarak hazırlanmasının sağlanması esastır. Bu nedenle, idarelerin ilan metinlerini Kurumca hazırlanmış olan Web tabanlı bilgisayar uygulaması (İlan hazırlama ve gönderme programı) yardımı ile hazırlamaları ve Bültende yayımlanmak üzere internet üzerinden Kuruma göndermeleri sağlanacaktır. Böylece, ilanlarda yapılan hataların asgari seviyeye indirilmesi, ilanın hatalı olması nedeniyle ihale sürecinin bozulması ve idarelerin ihale konusu işi zamanında karşılayamamalarının önlenmesi amaçlanmaktadır.

Gerek ihale ilanlarının gerekse 2 nci maddenin (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen diğer ilanların idarelerce yukarıdaki paragrafta belirtildiği şekilde ilan hazırlama ve gönderme programı kullanılarak hazırlanmasında, ihale kayıt numarası alınma aşamasında doldurulan İhale Kayıt Formu’nda yer verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak girilmesi büyük önem taşımakta olup bu hususta İdarelerin gereken hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir.

5- İlan metinlerinin, ilan hazırlama ve gönderme programı kullanılarak internet aracılığı ile gönderilmesi zorunludur. İnternet aracılığı ile Kuruma gönderilen ilan metinleri bu kararda belirtildiği şekilde ön incelemeye tabi tutulacak ve bu sürece ilişkin internet üzerinden idarelere bilgi akışı sağlanacaktır. Söz konusu ön inceleme sonucunda yayımı uygun görülen ilan metinlerinden bir çıktı alınarak, Kurumun Web sitesinde yer alan Kamu İhale Bülteni İhale İlanı Sevk ve İşlem Formu (Ek:10) ile birlikte ihale yetkilisince imzalanarak Kurumun yazışma adresine gönderilecektir. Bu itibarla, Kuruma internet aracılığı ile gönderilen ilanlar anılan form ekinde posta yoluyla da Kuruma gönderilmediği sürece dikkate alınmayacak ve bültende yayımlanmayacaktır.

Ancak, olağanüstü durumlar nedeniyle internet erişiminin kesilmesi sonucunda ilanların internet aracılığı ile gönderilememesi halinde, Kurumun ilan hazırlama programı kullanılarak düzenlenen ilan metinlerinden bir çıktı alınarak ve disketiyle birlikte Kamu İhale Bülteni İhale İlanı Sevk ve İşlem Formu ekinde ihale yetkilisince imzalanarak Kurumunun yazışma adresine gönderilmesi durumunda yayımlanacaktır.

2 nci maddenin (e) bendi kapsamında yayımlanması istenilen ilanların ise bilgisayar ortamında (word) hazırlanan ilan metni çıktısı ve disketiyle birlikte Kamu İhale Bülteni İhale İlanı Sevk ve İşlem Formu ekinde posta yolu ile gönderilmesi yeterli olacaktır.

6- Bültende yayımlanmak üzere Kuruma gönderilecek ihale ilanlarının Kanunda öngörülen sürelerde yayımlanmasını sağlanmak üzere postada olabilecek gecikmeler ve Kurumda yapılacak hazırlık süresi dikkate alınarak yayımlanması gerektiği tarihten en az beş iş günü öncesinde (yayım günü hariç) Kurum kayıtlarına ulaşacak şekilde postaya verilmiş olması gerekmekte olup kayıt tarihini izleyen beş iş günü içerisinde de ilanlar Bültende yayımlanmış olacaktır.

7- Bülten basılı ve Kurumun Web sayfasından elektronik olarak yayımlanacaktır. Basılı Bülten, haftada en fazla beş iş günü yayımlanacak ve abonelik talep edenlerin adreslerine dağıtılacaktır. İdarelere yayımlanan ilan/ilanları için bir adet bülten gönderilecektir. Abonelik süresi, ücreti, ücretin ödeneceği Banka hesap numarası ile dağıtıma ilişkin hususları içeren düzenlemeler daha sonra Kurum tarafından ilgililere duyurulacaktır.

8- İdarelerin yapacakları ihalelere yönelik olarak 2 nci madde kapsamında verecekleri ilanların Bültende yayımlanması karşılığı Kuruma ödeyecekleri yayın ücretleri ve bu ücretlerin ödeneceği Kurumun Banka hesap numaraları ile ödemeye ilişkin diğer hususlar, daha sonra Kurum tarafından ilgililere duyurulacaktır.

9- İdarelerin hazırlayacakları ihale ilan metinleri üzerinde Kurum tarafından şekil denetimi yapılacak olup içerik denetimi yapılmayacaktır. İlan metinlerinin; ihale konusunun özelliğine ve uygulanacak ihale usulüne göre, Kanunun ve uygulama yönetmeliklerinin ilgili kısımları dikkate alınarak hazırlanmış olan İdari Şartnamede belirtilen hususlar dikkate alınarak düzenlendiği kabul edilecek ve bu konuda yapılacak hatalardan idareler sorumlu olacaktır.

10- Bu karar ile belirtilen genel hususlar ve İlan hazırlama ve gönderme programına ilişkin detay bilgilere www.kik.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.EKLER:
1) Standart Form-KİK/ 033.0/M
2) Standart Form-KİK/ 036.0/H
3) Standart Form-KİK/ 037.0/Y
4) Standart Form-KİK/ 058.0/D
5) Standart Form-KİK/ 034.0/M
6) Standart Form-KİK/ 037.0/H
7) Standart Form-KİK/ 038.0/Y
8) Standart Form-KİK/ 059.0/D
9) İhale İlan Formu
10) Kamu İhale Bülteni İhale İlanı Sevk ve İşlem Formu

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru