KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > Kamu İhale Mevzuatı > 2003/DK.D-371 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı

27.10.2003 tarih ve 2003/DK.D-371 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - Uygulamaya İlişkin Görüş Talepleri

 

RESMİ GAZETE SAYISI: 25332 RESMİ GAZETE TARİHİ: 30.12.2003

Karar Sayısı : 2003/DK.D-371

Karar Tarihi: 27.10.2003

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) bendinin 2 numaralı alt bendine göre; Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek, 3 numaralı alt bendine göre ise; ihale mevzuatı ile ilgili eğitim vermek, ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak görev ve yetkileri Kamu İhale Kurumuna verilmiştir. Kurul ve Kurumun yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanacağı aynı maddede hükme bağlanmıştır.

4734 sayılı Kanunun 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe girmesi ve kamu alımlarına ilişkin köklü değişiklikler getirmesi karşısında, uygulamada karşılaşılan sorunların bir an önce giderilmesi ve Kanunun uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla 26.11.2002 tarih ve 2002/74 sayılı Kurul Kararıyla Alo-İhale hattı kurulmuştur. İdareler ve özel kişilerin telefon, internet ortamında elektronik posta ve faks yoluyla görüş talep etmeleri sağlanmış, bu görüşler büyük ölçüde yanıtlanırken bir yandan da Kanunun uygulamasında karşılaşılan sorunlar hakkında Kurumumuz bilgilenmiş ve ikincil mevzuat çalışmaları sırasında bu birikimden faydalanılmıştır. Halen Kurumumuza iletilen başvurular nedeniyle, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesine ilişkin düzenleyici karar almak suretiyle faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Zamanla, Kurumumuzca yürütülen eğitim çalışmalarının belli bir yoğunluğa ulaşması ve ikincil mevzuatın internet üzerinden tüm ziyaretçilere açık hale getirilmesiyle, 21.03.2003 tarih ve 2003/YK-85 sayılı Kurul Kararıyla Alo-İhale hattına telefonla yapılacak başvurular kaldırılmış, yazılı ve elektronik ortamdaki başvuruların kabulüne devam edilmiştir.

Kuruma yapılan başvuruların yoğunluğu ve içeriği göz önünde bulundurulduğunda, 4734 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana geçen sürede, uygulamada çıkan sorunlar hakkında yapılan şikayet ve itirazen şikayet başvuruları üzerine alınan Kurul Kararlarının Resmi Gazetede yayınlanması ve Kurumun iş yükünün artışı karşısında, Kuruma yapılan görüş istemli başvuruların yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu doğmuştur.

4734 sayılı Kanun uyarınca Kamu İhale Kurumunun, mevzuatın uygulanması ile ilgili olarak istişari mahiyette görüş verme görevi bulunmamaktadır. Kanunla Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevi genel düzenleyici nitelikteki işlemlerle yerine getirilecektir. İhalelere karşı yapılacak idari başvurular üzerine alınan Kurul Kararları da ayrıca Resmi Gazetede yayımlanmaktadır. Nitekim bu durum Kanunun 53 üncü maddesinde, Kurul ve Kurumun yetkilerini düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanacağı hükmüyle açıklanmıştır.

İhalelerle ilgili olarak çıkan uyuşmazlıklarda karar veren Kurumumuzun, uyuşmazlık çıkmadan önce sübjektif uygulamalara ilişkin görüşlerini yine sübjektif işlem tesis ederek belirtmesi de hukuken mümkün bulunmamaktadır.

Bu hukuki durum karşısında idarelerce uygulamada karşılaşılan sorunların kendi bünyelerinde çözümü esastır. Mevzuatımız gereği bütün eylem ve işlemlerinde hukuka uygun davranmak zorunda olan ve işlemleri hukuka uygunluk karinesinden faydalanan idarelerin, duraksamaya düştüğü konularda kendi danışma birimlerinden görüş almaları ve ilgili mevzuat çerçevesinde hukuka uygun buldukları işlem ve eylemleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu idari faaliyetlerle ilgili olarak yapılacak idari başvurular üzerine Kamu İhale Kurumu idari denetim görev ve yetkisini yerine getirecektir.

Uygulamada çıkan sorunların genel düzenleyici işlemlerle giderilmesi gereği ise, Kuruma iletilen sübjektif ihtilafların veya duraksamaların belli konularda yoğunlaşması üzerine ortaya çıkmaktadır. Böylece Kurumun ülke çapında geçerli genel düzenleyici işlem tesisi mümkün olabilmektedir. Aksi takdirde Kurum, 4734 sayılı Kanundaki düzenlemenin dışında ve ihale sürecine ilişkin işlem tesisinden önce onay alınacak bir Kurum haline dönüşecektir.

Açıklanan gerekçe ve nedenlerle;

1. Alo-İhale hattı uygulamasının kaldırılmasına,

2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin, sübjektif sorunlar ve belli bir ihaleye yönelik konularda yaptıkları başvuruların cevaplanmamasına,

3. İdarelerin uygulamada karşılaştıkları ve kendi danışma birimleriyle iç bünyelerinde çözemedikleri sorunları bağlı, ilgili veya ilişkili oldukları bakanlıklara bildirmesi gerektiğinden; bağlı, ilgili veya ilişkili olunan bakanlık tarafından çözümü konusunda Kurumumuza danışılması zorunlu görülen duraksamaların ise Kurum tarafından değerlendirilmesine ve gerekli görülmesi halinde sorunun Düzenleyici Kurul Kararıyla giderilmesine,

4. İhalelere katılan istekliler veya istekli olabileceklerin ise duraksamaya düştüklerinde idarelere başvurmaları gerektiğine; konunun ancak idarenin bağlı, ilgili veya ilişkili olduğu bakanlık tarafından yukarıdaki esaslar çerçevesinde iletilmesi halinde Kurumumuz tarafından değerlendirilmesine,

oybirliği ile karar verildi.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru