KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > Kamu İhale Mevzuatı > 2003/DK.D-192 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı

19.06.2003 tarih ve 2003/DK.D-192 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - 4734 3/e Uygulama Esasları (Yürürlükten Kaldırıldı)

 

11.09.2003 TARİH VE 25226 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN 2003/ DK.D-258 SAYILI
KAMU İHALE KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.


RESMİ GAZETE SAYISI: 25145 RESMİ GAZETE TARİHİ: 21.06.2003

Karar Sayısı : 2003/DK.D-192
Karar Tarihi: 19.06.2003

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (e) Bendine Göre Yapılacak Alımlarda Uygulanacak Esas ve Usuller

Amaç
Madde 1 – 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (e) bendine göre yapılacak mal ve hizmet alımlarında uygulanacak Esas ve Usulleri tespit etmektir.

Kapsam
Madde 2 – 4734 sayılı Kanun kapsamına giren kuruluşların; Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları, tutukevleri işyurtları kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yetiştirme yurtları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler ile Tarım Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme istasyonları tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılan kuruluşlardan yapacakları mal ve hizmet alımları bu Esas ve Usullere göre yürütülür.

Dayanak
Madde 3 – Bu Esas ve Usuller 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (e) bendi ile Geçici 4 üncü maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 – Bu Esas ve Usullerin uygulanmasında;

Mal: 4734 sayılı Kanunun tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan ve 2 nci maddede belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından bizzat üretilen malları,
Hizmet: 4734 sayılı Kanunun tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan ve 2 nci maddede belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından bizzat üretilen hizmetleri,
İdare: 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan ve Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendinde (DMO hariç) sayılan kuruluşlar tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetleri satın alan kuruluşları,
Alım yetkilisi: İdarenin, 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde tanımlanan ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurullarını,
Protokol: İdare ile mal veya hizmet alınan kuruluş arasında yapılan yazılı anlaşmayı,
Kanun: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu,
Kurum: Kamu İhale Kurumunu,

İfade eder.


Temel İlkeler
Madde 5 – İdareler bu Esas ve Usullere göre yapacakları alımlarda ihtiyaçların uygun şartlarla zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Ödeneği bulunmayan hiç bir iş için alım yapılamaz.

Kanun kapsamına giren kuruluşların bu Esas ve Usuller gereğince yapacakları alımlara konu mal ve hizmetin Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları, tutukevleri işyurtları kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yetiştirme yurtları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler ile Tarım Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme istasyonları tarafından bizzat üretilmesi gerekir.

Onay Belgesi
Madde 6 – Alımı yapılacak mal veya hizmete ilişkin olarak idarece hazırlanmış yaklaşık maliyet hesap cetveli ile varsa şartname, teknik şartname ve gerekli görülen diğer belgeler bir onay belgesine eklenir ve bu onay belgesi alım yetkilisi tarafından onaylanır.

Onay belgesinde, alım konusu işin nev’i, niteliği, miktarı, yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödenek tutarı, alımda kullanılacak Usul, avans verilecekse şartları gösterilir.

Yaklaşık Maliyet
Madde 7 – İdarece mal ve hizmet alımından önce, bu Esas ve Usuller kapsamında yer alan kuruluşlardan alınacak fiyatlar, piyasa fiyatı, varsa geçmiş yıllarda yapılan alımlara ilişkin fiyatlar baz alınmak suretiyle yapılacak fiyat araştırması sonucunda katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

Komisyon
Madde 8 – Yaklaşık maliyeti Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 1 inci alt bendinde mal ve hizmet alımları için belirtilen parasal limiti aşan mal ve hizmet alımları için kurulacak komisyon, alım yetkilisi tarafından görevlendirilecek biri başkan, biri işin uzmanı olmak üzere en az 3 ve tek sayıda kişiden oluşur.

Komisyon eksiksiz toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Komisyonun kararları alım yetkilisinin onayı ile kesinlik kazanır.

Alım Usulleri
Madde 9 – 2 nci maddede belirtilen kuruluşlardan yapılacak mal ve hizmet alımlarında aşağıdaki usuller uygulanır.

a) Yaklaşık maliyeti Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 1 inci alt bendinde mal ve hizmet alımları için belirtilen parasal limiti aşmayan mal ve hizmet alımları, komisyon kurulmaksızın, alım yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişilerce temin edilebilir. Bu bende göre yapılan alımlarda, şartname düzenlenmesi, protokol yapılması zorunlu değildir.

b) Yaklaşık maliyeti yukarıda belirtilen tutarı aşan ihtiyaçların temini, alım yetkilisi tarafından kurulacak komisyon tarafından yapılır. Bu bende göre yapılan alımlarda idarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamak amacıyla teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. Bu alımlarda şartname ve protokol, ihtiyaç duyulması halinde teknik şartname düzenlenir.

Bu madde uyarınca yapılacak alımlarda ilan yapılmaz ve teminat alınmaz. Alımlara ilişkin olarak protokol düzenlenmesi halinde, protokollerin noterce onaylanması ve tescili zorunlu değildir.

Şartnamelerde ve Protokollerde Bulunması Gereken Hususlar
Madde 10 – Bu Esas ve Usullere göre yapılacak alımlara ilişkin şartname ve protokollerde, işin niteliğine göre aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İhtiyacın türü, niteliği ve miktarı,
b) İşin yapılma yeri, zamanı, teslim etme ve alma şekil ve şartları,
c) Ödeme koşulları, fiyatlandırma esasları,
d) Protokollerde, protokolün bedeli,
e) İşe başlama ve işi bitirme tarihi,
f) Avans verilip verilmeyeceği,
g) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harçların kimin tarafından ödeneceği,
h) İşin bir bölümünün veya tamamının yapılmaması halinde yapılacak işlemler ve uygulanacak cezai şartlar,
ı) Gerektiğinde yapılacak muayene ve tahlillerin hangi kuruluşlarda yapılacağı, masraflarının kimin tarafından karşılanacağı,
i) Uyuşmazlıkların çözümünde yetkili merciler,
j) Süre uzatımı verilecek haller ve şartları,
k) Protokolün feshi ve tasfiyesine ilişkin şartlar.

Muayene ve Kabul İşlemleri
Madde 11 – Teslim edilen mal, hizmet veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, idarelerce kurulacak en az 3 kişilik muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır. Yaklaşık maliyeti Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 1 inci alt bendinde mal ve hizmet alımları için belirtilen parasal limiti aşmayan mal ve hizmet alımlarında komisyon kurulmaksızın idare yetkilisince kabul işlemleri yapılabilir.

Muayene ve Kabul İşlemleri varsa teknik şartname ve protokole uygun olarak yürütülür.

Mücbir Sebepler
Madde 12 – 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen haller, bu Esas ve Usullere göre yapılacak alımlar bakımından mücbir sebep olarak kabul edilir.

Yürürlük
Madde 13 – Bu Esas ve Usuller, Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 14 – Bu Esas ve Usulleri Kamu İhale Kurumu yürütür.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru