KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > Kamu İhale Mevzuatı > 2003/DK.D-105 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı

07.04.2003 tarih ve 2003/DK.D-105 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - Yasaklı Teyit Talebi

 

11.09.2003 TARİH VE 25226 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN 2003/11
SAYILI KAMU İHALE TEBLİĞİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN UYGULANMAYACAKTIR.


RESMİ GAZETE SAYISI: 25081 RESMİ GAZETE TARİHİ: 16.04.2003Karar Sayısı : 2003/DK.D-105
Karar Tarihi : 07.04.2003


4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinde yer alan uygulamayı yönlendirme yetki ve görevi kapsamında, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi ile düzenlenen, idarelerin ihale kararlarının ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığına dair Kamu İhale Kurumundan teyit ettirme ve buna ilişkin belgeyi ihale kararına ekleme zorunluluğuna ilişkin olarak bazı hususlar ile ilgili aşağıdaki karar alınmıştır:

1. 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin son fıkrasında, ihale kararlarının ihale yetkilisince onaylanmadan önce idarelerin, ihale üzerinde kalan isteklinin bu Kanunun 58 inci maddesine göre yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorunda oldukları belirtilmiştir.

40 ıncı maddede, sadece 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre ihale üzerinde kalan isteklinin yasaklı olup olmadığının Kamu İhale Kurumundan teyit ettirilmesinden söz edilmiş ise de, bu Kanunun diğer hükümleri ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklananlar hakkında da teyit işlemi gerçekleştirilecektir.

2. Kamu İhale Kurumu sözü edilen hükümler çerçevesinde Resmi Gazete’de yayımlanan ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarını günlük olarak takip etmekte ve kararlarda yer alan bilgilere göre sicil tutma görevini yerine getirmektedir. Kurumun görevini daha etkin, hızlı ve sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi, ihale yapan ve kanun kapsamında bulunan idarelerin ise ihaleyi zamanında ve usulüne uygun bir şekilde tamamlayabilmeleri amacıyla Kurum tarafından tutulan ve Kurumun web sayfasında ilan edilen yasaklılar listesinin ve yasaklamalarla ilgili açıklamaların takip edilmesi gerekmektedir.

3. 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin son fıkrası gereği teyit belgesi sadece ihaleyi yapan idareler tarafından talep edilebilecektir. İhale üzerinde kalan isteklinin ya da diğer kişi ve kuruluşların kendileri hakkında yasaklı olup olmadıklarına ilişkin talepleri üzerine verilen cevaplar, teyit belgesi niteliği taşımayacaktır.
4. İdarelerin ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyidine ilişkin taleplerinin, Kurumun web sayfasında da yer alan ek’teki formun usulüne uygun bir şekilde doldurulup gönderilmesi suretiyle, daha kısa sürede ve etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi mümkün olabilecektir.

Teyit taleplerine ilişkin yazışmalarda, teyidi istenen gerçek ve tüzel kişilerin ad veya unvanları eksiksiz ve kısaltma yapılmadan açık olarak yazılacaktır.
Teyit işleminin hızlı bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla idarelerce faks ile de teyit istenebilecek ve teyit taleplerine faks ile cevap verilebilecektir.

5. Kamu İhale Kurumunun ihalelere katılmaktan yasaklananlara ilişkin sicil tutma görevini yerine getirirken ve 40 ıncı maddeye göre idarelerin yasaklamalarla ilgili teyit taleplerine verdiği cevaplar, idarelerce verilen ve Resmi Gazete’de yayımlananlar ile yargı mercilerince Kamu İhale Kurumuna bildirilen ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarının kapsam ve içeriği ile sınırlıdır.
Ek: Form

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru