KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > Kamu İhale Mevzuatı > 2002/DK-15 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı

20.12.2002 tarih ve 2002/DK-15 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararı - Kurum Payı Bildirimi

 

RESMİ GAZETE SAYISI: 24974 RESMİ GAZETE TARİHİ: 25.12.2002


Karar Sayısı : 2002/DK-15
Karar Tarihi: 20.12.2002
Düzeltme : 02.01.2003/24981 R.G.

22 Ocak 2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının (1) numaralı bendinde Kurum gelirleri arasında; "vize ve tescile tabi sözleşmelerin, sözleşme bedelinin yükleniciden tahsil edilecek onbinde üçü" sayılmışken, 22/06/2002 tarih ve 24793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4761 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla bu hüküm değiştirilerek; "Bu Kanun kapsamındaki idarelerce yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmeler için yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşi" Kurum gelirleri arasına alınmış ve idareler ile noterlere, bu tutarın yüklenici tarafından Kurum hesaplarına yatırıldığını sözleşmelerin imzalanması aşamasında arama sorumluluğu getirilmiştir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 01.01.2003 tarihinde tümüyle yürürlüğe gireceğinden, Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının (1) numaralı bendinin uygulanmasıyla ilgili olarak aşağıdaki karar alınmıştır.
1- Kanun kapsamına giren;
a- Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, özel idareler ve belediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, tüzel kişiler,
b- Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösterenler dahil, kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri,
c- Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (mesleki kuruluşlar hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar,
d- Yukarıda sayılan bu idarelerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler,
tarafından yapılan tüm ihaleler;
e- 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların sadece yapım ihaleleri,
ile ilgili olarak, 22/01/2002 - 22/06/2002 tarihleri arasında imzalanan vize ve tescile tabi sözleşmelerin sözleşme bedelinin onbinde üçü, 22/06/2002 tarihinden sonra imzalanacak sözleşmelerin sözleşme bedelinin onbinde beşi oranındaki tutarların sözleşmenin imzalanmasından önce yüklenici tarafından, Kurumun aşağıda belirtilen banka hesaplarına yatırılması gerekmektedir.
2- İdareler ve noterler, bu tutarın yüklenici tarafından Kurum hesaplarına yatırıldığını sözleşmelerin imzalanması aşamasında aramak zorundadırlar. Bu nedenle, imzalanacak tüm mal ve hizmet satın alımları ve yapım işlerine ilişkin sözleşme tutarları üzerinden hesaplanacak bedellerin yükleniciler tarafından Kurum hesaplarına yatırıldığı belgelendirilmeden, idarelerce sözleşmelerin imzalanması ve noterler tarafından tescil edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Kanunda öngörülen bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak ihaleyi yapan idarenin ve noterlerin sorumluluğundadır.
3- Sözleşme bedeli üzerinden hesaplanacak tutarın Kamu İhale Kurumunun hesaplarına yatırıldığına ilişkin banka makbuzlarının aslı ihale dosyasında saklanacak, sözleşme tutarı ile Kurumun banka hesaplarına yatırılan tutar, üçer aylık dönemlerde izleyen ayın onbeşine kadar ilgili idarece bir yazıyla ve Karar eki form * doldurulmak suretiyle Kamu İhale Kurumu’na bildirilecektir.
4- Yabancı para birimi üzerinden düzenlenen sözleşmelerde onbinde beş oranındaki tutarların hesaplanmasında söz konusu bedellerin banka hesaplarına yatırılacağı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kurunun esas alınması gerekmektedir.
5- 4734 sayılı Kanunla getirilen "sözleşme bedelinin onbinde beşi" oranındaki ek mali yükümlülüğün mükellefi yüklenici, sorumlusu idareler ve noterler, vadesi sözleşme tarihi olup, mükellef veya sorumlusundan herhangi bir nedenle tahsil edilememesi halinde aynı Kanunun 53. maddesi (j) fıkrası uyarınca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil edilecektir.
6- 6183 sayılı Kanunun 106 ncı maddesi ve bu madde uyarınca tahsilinden vazgeçilecek kamu alacaklarını belirleyen Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen miktarı aşmayan tutarlara kadar olan Kurum gelirlerinin tahsilinde anılan Bakanlar Kurulu Kararı hükmü uygulanacaktır.
7- Kurumumuzun 15.05.2002 tarih ve 24756 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/1 sayılı Tebliği ve 27.06.2002 tarih ve 24798 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/3 sayılı Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Kamu İhale Kurumu Banka Hesapları :
1. T. İş Bankası Başkent Şubesi 4299 30400 627527 numaralı hesabı
2. T.C. Ziraat Bankası Tunalı Hilmi Şubesi 0691 0051 4893 0000 009 numaralı hesabı
3. Vakıfbank Merkez Şubesi 2062661 numaralı hesabı* DÜZELTME (Kamu İhale Kurulunun 2002/DK-15 Sayılı Kararı ile İlgili)
RESMİ GAZETE SAYISI: 24981 RESMİ GAZETE TARİHİ: 02.01.2003

25.12.2002 tarihli ve 24974 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, 2002/DK-15 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı’nın 3 üncü maddesinin (Resmi Gazete Sayfa: 8) dördüncü satırında “Tebliğ” şeklinde yer alan ibare “Karar” olarak; ayrıca söz konusu Karar’a aşağıda yer alan form eklenmek suretiyle, düzeltilmiştir.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru