KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Diğer

KİK Kararları 2012 yılındaki resmi ve genel tatil günleri sayısı toplam kaç gündür?
KİK Kararları Açık ihale usulü ile yapılan ihalede, teklif veren isteklilerin yetkili kişilerinin ilk oturumda bulunma şartı var mıdır?
KİK Kararları Açılan dava sonucu mahkeme tarafından ihale işlemlerinin devamına kararı verilmesi halinde, işin dava sürecinin devam etmesi nedeniyle aynı iş için daha sonra çıkılan ihaleye yönelik nasıl bir işlem yapılır?
KİK Kararları Adli sicil belgelerinin ihale tarihinden önce alınması, belgenin kabul edilmesine engel midir?
KİK Kararları Adli sicil belgesini kimler vermelidir?
KİK Kararları Adli sicil kaydının ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmiş olması halinde, belgede ihale tarihi itibariyle vurgusunun yapılması önemli midir?
KİK Kararları Akreditif sadece yabancı istekliler için mi kullanılır yoksa yerli istekliler için de geçerli midir?
KİK Kararları Alımı yapılan ürünün garanti süresi bittikten sonra da ürünün bakım ve onarımının yüklenici tarafından ücretsiz yapılacağının belirtilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Aralarında hısımlık bağı bulunan kişilerin sahip oldukları şirketler aynı ihalelere girebilir mi?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklama kapsamında bir istekli tarafından idareye sunulan belge veya bilgiler, talepleri halinde ihaleye giren diğer isteklilere gösterilebilir mi?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklama kapsamında sunulan belgeleri onaylayan SMMM veya YMM`nin istekli ile sözleşmesinin devam edip etmediği veya faaliyetinin sürüp sürmediğinin kontrolunün yapılması gerekir mi?
KİK Kararları Ayrı uzmanlık gerektiren bir işin bir kısmını uzmanlığına istinaden üstlenen bir konsorsiyum üyesine işin tamamı yaptırılabilir mi?
KİK Kararları Belediye başkanının amcasının oğlu, başkanın görevli olduğu belediyenin ihalesine girebilir mi?
KİK Kararları Belediyelerin kurduğu şirketler, ilgili belediyenin ihalelerine girebilir mi?
KİK Kararları Belediyenin üye olduğu bir birliğin, bir firmaya ortak olması halinde bu firma, belediyenin açtığı ihaleye girebilir mi?
KİK Kararları Bir belediyenin % 99 hissesine sahip olduğu bir şirket, o belediyenin ihalelerine girebilir mi?
KİK Kararları Bir belgenin ihale tarihinde geçerli olması, o belgenin kabul edilmesi için yeterli midir?
KİK Kararları Bir hizmetin garanti süresi bittikten sonra, bakım anlaşması ile o hizmetin bakımının devam edileceği şeklinde bir düzenleme yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Bir işin danışmanlık hizmetini yapanlar, aynı işin ihalesine girebilir mi?
KİK Kararları Bir kamu kurum ve kuruluşu, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki bir ihaleye girebilir mi?
KİK Kararları Blokaj yapılacağına dair ihale dokümanında yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Borçlar kanunu hükümleri, ihalede hangi aşamada uygulanır?
KİK Kararları Çalışan personelin ücretlerinin ödenmemesi ve sigortasız işçi çalıştırılması sözleşmenin feshedilme nedeni olur mu?
KİK Kararları ÇED raporu, ne zamana kadar alınmalıdır?
KİK Kararları Danıştay ve diğer mahkemeler tarafından verilen yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlar, idareler tarafından en geç kaç gün içinde yerine getirilmelidir?
KİK Kararları Danıştay veya idare mahkemeleri tarafından verilen kararların idare tarafından kaç gün içinde yerine getirilmesi gerekir?
KİK Kararları Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin kararları idareler tarafından kaç gün içinde tesis edilmelidir?
KİK Kararları Dava nedeniyle geçici teminatın ve teklifin geçerlilik süresinin bitmesi halinde, bu belgelerin geçerlilik süresinin uzatılması gerektiğine dair idarenin talep zorunluluğu var mı?
KİK Kararları Dernekler, Kamu İhale Kanunu kapsamındaki bir ihaleye girebilir mi?
KİK Kararları Elektronik haberleşme kanununda,haberleşme sistem ve şebekelerinin, ancak ilgili kanunda tanımı yapılan işletmeciler tarafından kurulabileceği hükmü, bu işle ilgili ihaleye diğer isteklilerin girmesine engel midir?
KİK Kararları Faks çıktısı olarak sunulan belgeler kabul edilir mi?
KİK Kararları Farklı ihalelerin karşılaştırılarak değerlendirme yapılması mümkün müdür?
KİK Kararları Firma kârı zorunlu maliyetler arasında mıdır? (Açıklayıcı karar)
KİK Kararları Firmanın, projesini çizerek ihale öncesi idareden onay alınacağı ve onaylı projenin ihale dosyasına konulacağına dair dokümanda düzenleme yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Fotokopi olarak sunulan belgeden dolayı istekli ihaleden elenir mi?
KİK Kararları Götürü bedel işlerde, `yıllık malzeme yetersiz kaldığında yüklenici tarafından tamamlanacak, idareden bunun karşılığı bedel talep edilmeyecektir` şeklindeki düzenleme ile ilgili karar
KİK Kararları Hangi durumda ihaleye giren isteklilerin belgeleri, aynı ihaleye giren diğer istekliler tarafından görülebilir?
KİK Kararları Havaalanı işletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu kapsamında mıdır?
KİK Kararları İdare ile herhangi bir idari bağı olmayan bir hukuk bürosundan idarece görüş alınabilir mi?
KİK Kararları İdare tarafından isteklilerden bedelsiz ürün talep etmek mümkün müdür?
KİK Kararları İdare tarafından yapılan hata, daha sonra düzeltilebilir mi?
KİK Kararları İdarece yükleniciye verilen demirbaşların bakım ve onarımının yüklenici tarafından yapılması talep edilebilir mi?
KİK Kararları İdareler mahkeme kararlarına uymak zorunda mıdır?
KİK Kararları İdareler mahkeme kararlarını değiştirebilir mi?
KİK Kararları İdareler, ihalelerde isteklilerin belgelerini incelerken tüzel veya gerçek kişilerden görüş isteyebilir mi?
KİK Kararları İdarelerce, şartname ile belirlenen iş konusu, `bir sonraki ihale işlemi sonuçlandırılıncaya kadar aynı şartlarla ve aynı yüklenici tarafından yürütülecektir` şeklinde bir düzenleme yapılabilir mi?
KİK Kararları İdarelerde harcama yetkilisi hangi kritere göre belirlenir?
KİK Kararları İdarelerin kendileri, süre uzatımı için mucbir sebep belirleyebilir mi?
KİK Kararları İdarenin, `çalıştırılmasını istemediği personeli yükleniciye bildirerek değiştirilmesini talep edebilir` şeklinde şartnamede belirttiği düzenleme mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İdari işlemlerin idari yargı mercilerince iptal edilmesi halinde, işlem hiç tesis edilmemiş gibi tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkar mı?
KİK Kararları İhale dokümanında mevzuata aykırı olarak düzenlenen hükme veya yeterlik kriterine herhangi bir itiraz olmaması durumunda bu yanlış düzenleme kesinleşmiş olur mu?
KİK Kararları İhale dokümanında personele ikramiye verilmesinin öngörülmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale dokümanında, aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam edilmesi şeklinde bir düzenleme yapılabilir mi?
KİK Kararları İhale dokümanında, ihtiyat kesintisi yapılacağının belirtilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale dokümanında, nakit durumuna göre ödeme yapılacağının belirtilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale dokümanında, sigortanın idarece gerçekleştirileceğinin belirtilmesine rağmen ödeme sorumluluğunun yükleniciye bırakılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale işlemlerini hazırlamakla görevli olan kişilerin yönetim kurulu başkanı olduğu şirketler aynı kişinin görevli olduğu ihalelere girebilir mi?
KİK Kararları İhale kapsamında alınan ürünün siteminin, sözleşme süresi sonunda idareye hibe edileceğinin belirtilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış olan tutanak, isteyenlere verilmeli mi?
KİK Kararları İhale komisyonunda görevli olan bir kişinin eşi, aynı komisyonun sorumlu olduğu ihaleye girebilir mi?
KİK Kararları İhale onay belgesinde işin hangi ihale usulü ile yapılacağının belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları İhale saatinde, tekliflerin açıklandığı aşamada ihale salonunda bulunanların şirketi temsile yetkisinin bulunması gerekir mi?
KİK Kararları İhale sürecinde görevli olan kişinin amca oğlunun ihalelere katılması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları İhale sürecinde meydana gelebilecek muhtemel maliyetler için yükleniciye herhangi bir bedel ödenmeyeceğinin belirtilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale üzerinde bırakılan istekli ile ihaleyi gerçekleştiren idarenin aynı il sınırları içerisinde bulunma zorunluluğunun belirlenmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale üzerinde kalan isteklinin ilk teklifinden daha düşük olarak ikinci bir teklifte bulunması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale yetkilisi tarafından ihalenin iptaline yönelik birden çok gerekçe öngörülmüşken isteklilere sadece son gerekçenin bildirilmiş olması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhalede belgenin sunulması, belgenin kabul edilmesi için yeterli midir?
KİK Kararları İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin kredi teklif mektubunda belirtilen koşullar dikkate alınarak bugünkü değere indirgeme metodu belirlenmesi mevzuat auygun mudur?
KİK Kararları İhalelerde kâr limiti olarak istekliler tarafından teklif tutarına eklenmesi gereken minimum alt sınır var mıdır?
KİK Kararları İhalelerde malın teslim süresi belirlenirken hangi hususlara dikkat edilmelidir?
KİK Kararları İhalelerde, talep eden isteklilere diğer isteklilerin evrakları gösterilebilir mi?
KİK Kararları İhalenin herhangi bir aşamasında faks çıktısı olan belgenin kabul edilmesi mümkün müdür?
KİK Kararları İhalenin ihale yetkili tarafından iptal edilmesi durumunda, ihaleye girenlere ihalenin iptal edilme gerekçeleri bildirilmeli midir?
KİK Kararları İhaleye giren şirketin ortağı ve müdürü olan bir kişinin eşinin ihale işleri müdürlüğünde çalışması, o şirketin o idarenin ihalelerine girmesine engel midir?
KİK Kararları İhaleye katılan isteklilerin vekalet verdikleri kişinin aynı olması, mevzuat açısından bir sakınca oluşturur mu?
KİK Kararları İhaleyi kazanan isteklinin teklif etmiş olduğu fiyatların, aynı işe ait başka idarelerce yapılan ihalelerdeki fiyatlarla karşılaştırma yapılıp değerlendirilmesi mevzuata uygun bir yöntem midir?
KİK Kararları İl trafik yoğunluğu indirimi ve hasarsızlık indirimi nasıl hesaplanır?
KİK Kararları İlk oturumda zarf açma ve belge kontrol tutanağının isteklilere verilmesi zorunlu mudur?
KİK Kararları İstekli olabilecekler, tekliflerini oluştururken hangi hususlara dikkat etmelidir?
KİK Kararları İstekliklere ihale sonucunun gerekçesiz bildirilmesi durumunda, gerekçe daha sonra başka bir yazı ile bildirilebilir mi?
KİK Kararları İstekliler tebligat adresi olarak yasal adreslerini mi bildirmek zorundadır?
KİK Kararları İstekliler, sundukları tekliflerde kar öngörmek mecburiyetinde mi?
KİK Kararları İsteklilerden, ihaleye girdikleri ilde irtibat bürosu kurmaları istenebilir mi?
KİK Kararları İsteklilerin sunmuş olduğu teklif zarfında teklif mektubu bulunmuyorsa, sunulan bilgi ve belgeler kamu ihale mevzuatı çerçevesinde teklif olarak kabul edilir mi?
KİK Kararları İsteklilerin ticari kimliğine dair, işletici kimlik bildirge belgesi istenebilir mi?
KİK Kararları İsteklilerin, idarece belirlenen iş kalemleri miktarlarından farklı miktarlarda teklif vermeleri mümkün müdür?
KİK Kararları İsteyen isteklilere, zarf açma ve belge kontrol tutanağı ile ihaleye katılan diğer isteklilerin belgelerinin birer örneği verilebilir mi?
KİK Kararları İş kanununa göre çalışma süresi haftalık ve günlük ne kadardır?
KİK Kararları İşçi ücretlerinin, banka aracılığıyla verileceğine dair idarece yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İşe alınacak veya işten çıkarılacak personele ilişkin idarenin izninin alınması gerektiğine dair dokümanda yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İşin daha iyi yürütülebilmesi için masrafların tamamı yükleniciye ait olmak üzere, malzeme ve ekipman alımının istenebileceği şeklinde idarece bir düzenleme yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İşin miktarından kaynaklanan bir artıştan dolayı yaklaşık maliyet de arttırılıyorsa yeni bir ihale onayı belgesi düzenlenmesine gerek var mı?
KİK Kararları İşin yapılacağı yerin, üçüncü bir kişiden kiralanması ile ilgili düzenleme doğru mudur?
KİK Kararları Kamu alımları yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili açıklayıcı ve önemli karar
KİK Kararları Kamu görevlerinden ayrılanlar, kaç yıl süre ile ayrıldıkları kurumun ihalelerine giremez?
KİK Kararları Kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan ve cari yılda kullanılamayan ödeneklerin herhangi bir tutarı emanet hesabına alınabilir mi?
KİK Kararları Kamu ihale kurulu tarafından verilen kararı yok sayarak reddedenler hakkında KİK tarafından nasıl bir işlem yapıldığına dair karar
KİK Kararları Kamu ihale mevzuatında, kat veya arsa karşılığı inşaat işi yaptırılabilir mi?
KİK Kararları Kamuda genel müdürlük bünyesinde çalışan kişi, emekli olduktan sonra çalıştığı kurumun bölge müdürlüklerinin ihalesine girebilir mi?
KİK Kararları Kanunda belirtilen ihale usulleri nelerdir?
KİK Kararları Kesinleşen ihale kararı kimlere bildirilmelidir?
KİK Kararları Kıdem ve ihbar tazminatı, idari şartname ve sözleşmelere yazılmalı mıdır?
KİK Kararları KİK tarafından alınan Kurul kararı, uygulanmak zorunda mıdır?
KİK Kararları Kiralama ihaleleri ile yapım ihaleleri aynı kapsamda ihale edilebilir mi?
KİK Kararları Konsorsiyum olarak girilen ihalelerde, işin tamamı konsorsiyum ortaklarından birine yaptırılabilir mi?
KİK Kararları Konsorsiyum olarak girilen ihalelerde, konsorsiyum ortaklarının biri işin tamamını alt yüklenici olarak yapabilir mi?
KİK Kararları Konsorsiyum olarak ihaleye girildiğinde, teklif nasıl hazırlanmalıdır?
KİK Kararları Kontrol teşkilatının işyerinde çalışanların ücretlerinin ödenip ödenmediğini kontrol ederek, ücretlerin ödenmediğinin tespiti halinde yüklenicinin hakedişinden ödenmesini sağlama yükümlülüğü var mı?
KİK Kararları Köy tüzel kişilikleri tarafından oluşturulan Mahalli İdari Birlikleri, 4734 sayılı Kanun kapsamında mıdır?
KİK Kararları Köylere Hizmet götürme Birlikleri, ihale konusunda hangi yönetmeliğe tabidir?
KİK Kararları Kurumların internet sitelerinden alınan belgelerin ihalede sunulması halinde, bu belgeler hakkında teyit işlemleri idare tarafından kurumun internet sayfasından yapılabilir mi?
KİK Kararları Limited olan bir şirketin anonim şirket olup vasfının değiştirilmesi neticesinde ihaleye girilmesi durumunda hangi hususa dikkat edilmelidir?
KİK Kararları Limited olan bir şirketin vasfının değişmesinden dolayı anonim şirket olması nedeni ile eski şirketin sahip olduğu haklara yeni şirket de sahip olur mu?
KİK Kararları Mahalli idare birlikleri, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu kapsamında mıdır?
KİK Kararları Mahalli idareler, alt yapı işini mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu aşacak şekilde ihale yapabilir mi?
KİK Kararları Malzemelerin daha önce alınmış olması, maliyet öngörülmemesine gerekçe olabilir mi?
KİK Kararları Mevzuata göre zorunlu olanların haricinde, bir işin birim fiyat ile mi yoksa götürü bedel ile mi ihaleye çıkılacağına hangi hükme göre karar verilir?
KİK Kararları Miktar artışından dolayı yaklaşık maliyet arttırılıyorsa yeni bir ihale kayıt numarası alınmasına gerek var mı?
KİK Kararları Ortakları akraba olan şirketler, aynı ihaleye girebilir mi?
KİK Kararları Ortakları kardeş olan iki ayrı şirket aynı ihaleye girebilir mi?
KİK Kararları Ön mali kontrol sonucu hazırlanan görüş, ihale yetkilisince dikkate alınarak düzeltici işlem tesis edilebilir mi?
KİK Kararları Personelin maaşının zamanında ödenmemesi durumunda, çalışanların maaşlarının idare tarafından ödenerek yüklenicinin hakedişinden kesileceğine dair dokümanda yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Protokol imzalanarak yapılan ihaleler, KİK`in inceleme kapsamında mıdır?
KİK Kararları Raporların doğruluğu konusunda idare ile yüklenici arasında doğabilecek ihtilaflar hangi yöntemle çözüme kavuşturulabilir?
KİK Kararları Renkli fotokopi olarak sunulan belge geçerli olur mu?
KİK Kararları Sehven hata yaptıkları gerekçesiyle idareye sunulan fiyatların dikkate alınmaması gerektiğine dair isteklinin talebi idarece karşılanır mı?
KİK Kararları Son teklif verme saati, ihale saati ile aynı olmak zorunda mıdır?
KİK Kararları Sözleşme sonucunda yüklenicinin işçilere kıdem tazminatını ödememesi durumunda ihaleyi yapan idarenin kıdem tazminatı sorumluluğu var mıdır?
KİK Kararları Sözleşme sürecinde işin yapılmasına yönelik taahhütname istenilmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Takas ihalesi kamu ihale kanunu kapsamında yapılır mı?
KİK Kararları Talep edilmediği gerekçesiyle zarf açma ve belge kontrol tutanağının onaylı suretinin isteklilere verilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Taşıma ihalesinin maliyet kalemleri arasında hangi kalem ayrıca önem arz etmektedir?
KİK Kararları Tek ihalenin kapsamında bulunan birkaç okul için idare, ayrı ayrı ihale kayıt numarası alıp kullanabilir mi?
KİK Kararları Teklfiler verildikten sonra ihalenin iptal edilme gerekçeleri isteklilere bildirilir mi?
KİK Kararları Teklif ile birlikte sunulan yeterlik belgesinde idarenin ve işin adı ile ihale kayıt numarasının yazılmamasından dolayı istekli elenir mi?
KİK Kararları Teklif sahibi olarak belirtilen şirketin teklif mektubunda tüzel kişinin adı yazılı olduğu halde, tüzel kişiliğin şirket müdürü ve ortağı olan kişi, kendi şahıs şirketinin evraklarını sunabilir mi?
KİK Kararları Teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesini soran isteklinin dışında, diğer isteklilere de değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin bildirilmesi gerekir mi?
KİK Kararları Teklifle birlikte sunulan herhangi bir belgenin fotokopi olması nedeniyle istekli ihaleden elenir mi?
KİK Kararları Teklifler alındıktan sonra ihale komisyonunun, yeterlik kriterlerinden herhangi birini herhangi bir ürün için uygulamaktan vazgeçme yetkisi var mıdır?
KİK Kararları Tekliflerde bir iş kalemine ait miktarın eksik belirlenmesi ile meydana gelen hatayı, miktarı fazla belirlenen başka bir iş kaleminin bulunması ortadan kaldırabilir mi?
KİK Kararları Teknik şartnamede istenilen bilgisayar ve cep telefonu giderleri hangi kapsamda değerlendirilmelidir?
KİK Kararları Teknik şartnameyi hazırlayan kişi, ortak olduğu şirketteki hissesini ihaleden kısa bir süre önce devrettiği takdirde ilgili şirket ihaleye girebilir mi?
KİK Kararları Yargıda dava açılan bir iş için dava sonuçlanıncaya kadar yeni bir ihale yapılabilir mi?
KİK Kararları Yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen istekliden idarenin alacağı varsa, bu alacak nasıl tahsil edilir?
KİK Kararları Yerli istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerini kim yapmalıdır?
KİK Kararları Yüklenici tarafından birkaç farklı marka ürünün getirilmesi ve idarenin getirilen bu ürünlerin içinden seçim yapması şeklinde bir kabul yöntemi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Yüklenicinin ihale dokümanlarındaki şartlara uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemesi halinde hangi işlem sonucu sözleşmenin feshedilmesine karar verilir?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru