KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Bilgi ve Belge Eksikliği

KİK Kararları `İbraz edilenin aynısıdır` şerhi olan belgenin onay işleminin, belgenin aslından yapılıp yapılmadığına ilişkin noterden sorgulama yapılıp bilgi eksikliği sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Anahtar personel listesinin teklifle birlikte sunulmaması, bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilip sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Anahtar personelin ihale tarihinde isteklinin bünyesinde çalıştığını gösterir belgelerin ihalede sunulmaması bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklama kapsamında sunulan belgelerin Serbest muhasebeci mi yoksa mali müşavir tarafından mı onaylandığının belli olmaması bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilebilir mi?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklama kapsamında sunulan maliyet tespit raporunda tarih bulunmaması bilgi ekslikliği kapsamında değerlendirilip sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklaması kapsamında sunulan belgelerdeki maliyetlerin hangi döneme ait olduğu belli olmadığı durumda bu eksiklik bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilip sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklamasında yer alan faturalarda mali müşavirin imzası ve kendi kaşesi olduğu halde TÜRMOB kaşesi olmaması nedeni ile istekli elenir mi yoksa bu eksiklik sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Aşırı düşük sorgulama kapsamında sunulan belgelerdeki eksiklik, bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idareye sunulan belgelerdeki bilgi eksikliği sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulmayan belgeler sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Aşırı düşük teklif açıklamasında sunulan birim maliyet cetvelinin hangi döneme ait olduğu belli değilse bu durum, bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilip sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Belgelerde bilgi eksikliği olması halinde, bu eksikliklerin tamamlanması ile ilgili idarenin talebine cevap vermeyen isteklilerin geçici teminatı idarece gelir kaydedilir mi?
KİK Kararları Bilanço ve gelir tablosu sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Bilanço ve gelir tablosundaki yetkili kişilerin imzasının olmaması durumunda bu onay eksikliği sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Bilanço ve iş hacmine ilişkin belgelerde bulunan mali müşavirin kaşesinin, ilgili belgelerde olmaması bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilip sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Bilanço veya gelir tablosunun serbest muhasebeci tarafından imzalanması halinde, bu durum bilgi eksikliği olarak değerlendirilip bu belgelerin mali müşavir veya yeminli mali müşavir tarafından onayı sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Bilanço veya iş hacmine ilişkin-ciro- belgelerin serbest muhasebeci tarafından onaylanması halinde bu durum bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilip sonradan tamamalatılabilir mi?
KİK Kararları Bilançoda tarih belirtilmemesi bilgi eksikliği kapsamına girer mi?
KİK Kararları Bilgi eksikliği kapsamında verilen bilgilerin yanlış olması, isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesine neden olur mu?
KİK Kararları Bilgi eksikliği tamamlatılırken, belgelerdeki tüm bilgi eksiklikleri mi yoksa sadece eksikliğe konu olan kısım mı tamamlatılır?
KİK Kararları Bilgi eksikliğinin tamamlanması için isteklilere en az kaç gün süre verilmelidir?
KİK Kararları Bilgi eksikliğinin tamamlatılabilmesi için isteklilere verilen süreye ek olarak ayrıca bir süre öngörülebilir mi?
KİK Kararları Bilgi eksikliğinin tamamlatılması için isteklilere en az kaç gün öngörülmesi gerekir?
KİK Kararları Bilgi eksikliğinin tamamlatılması için isteklilere en az kaç gün süre verilmelidir?
KİK Kararları Bilgi eksikliğinin tamamlatılmasına yönelik belgeler, ilgili kurumdan mı yoksa istekliden mi istenir?
KİK Kararları Bir evrak, ihale dosyasının içinde olmazsa fakat geçerliliğe sahip olsa, bilgi eksikliği olarak değerlendirilip sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları CE belgesi sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Dokümanda istenilen fakat ihalede sunulmayan belgeler sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Fotokopi olarak sunulan belgenin aslı bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Fotokopi olarak sunulan bir belge, bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Hangi durumlarda bilgi eksikliği tamamlatılabilir?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde, özel sektörden alınan ve iş deneyim için idareye sunulan belgelerden biri olan SGK prim ödemelerini gösteren belgeleri sunmayan isteklinin bu belgeleri sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları İdarece istenen analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli sunulmadığı takdirde bu belgeler, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler kapsamında olur mu?
KİK Kararları İhalede bilanço fotokopi olarak sunulduğunda, bu durum bilgi eksikliği olarak değerlendirilip sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları İhalede fotokopi olarak sunulan belgenin, `aslı idarece görülmüştür` şerhi sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları İhalede isteklilerden teklifleri ile birlikte sunulması istenilen imalatçı veya üretici şirkete ait imza sirküsünün sunulmaması nedeni ile istekli elenir mi yoksa bu belge sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları İhalede istenilen gıda üretim izin belgesinin sunulmaması durumunda bu belge sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları İhalede istenilen proforma faturanın aslının yabancı dilde sunulup da, Türkçe tercümesinin sunulmaması durumunda, ilgili belge sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları İhalede sunulan belgelerde bulunan tüm bilgi eksiklikleri sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları İhalede sunulan bilanço veya gelir tablosunda, belgeleri düzenleyen mali müşavirin kaşesinin bulunmaması sonradan tamamlatılabilir mi veya bu nedenle istekli elenir mi?
KİK Kararları İhalede sunulan bilançonun bazı sayfalarının onaylı olmaması durumu, sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları İhalede sunulan geçici teminatın süresinin yetersiz olması, bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilip bu süre tamamlanarak teklif değerlendirmeye alınabilir mi?
KİK Kararları İhalede sunulan iş deneyim belgesinde işin kabul tarihinin olmaması bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları İhalede sunulan iş deneyim belgesinde, belgenin düzenlendiği işin bilgisi ile işe ait ihale kayıt numarasının farklı olması durumu bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilebilir mi?
KİK Kararları İhalede sunulan kalite belgesinde TÜRKAK onayının bulunmaması bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilip sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları İhalede sunulan yabancı dildeki kalite belgesinin tercümesi, bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilip sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları İhalede sunulmayan numune sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları İhalede yabancı dilde belge sunulmasına rağmen, Türkçe belge sunulmadığı takdirde bu belge sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları İhalelerde hangi belgeler sonradan tamamlatılmaz?
KİK Kararları İhalelerde hangi eksiklikler sonradan tamamlatılır?
KİK Kararları İhalelerde sunulması gereken bir belge ihalede verilmediği durumda, sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları İhalesine girilen idarelerin istekliye ait kendi kayıtlarında olan bilgi veya belgelerin, ihale dosyasında olmadığı için ilgili isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhaleye giren isteklinin ortaklık hisse oranlarının, ihalede sunulan ticaret sicil gazetesinde bulunmaması bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilip bu bilgi sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları İhaleye katılımın ön koşulu sayılabilecek belge eksiklikleri, bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilebilir mi?
KİK Kararları İstekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde belge tutarının bulunmaması halinde, bu eksiklik bilgi eksikliği olarak değerlendirilip tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları İstekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde sözleşme, kabul tarihi, belge tutarı veya ihale kayıt numarasının yanlış düzenlenmesi sonucu ilgili bilgiler, bilgi eksikliği olarak değerlendirilip sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları İsteklilerin aşırı düşük açıklama kapsamında sunduğu belgelerde bilgi eksikliği olursa bu eksiklik sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları İsteklilerin sunduğu belgeler hakkında tereddüt yaşandığında idarenin bu belgeleri sorgulaması, bilgi alması zorunlu mudur?
KİK Kararları İsteklilerin sunduğu iş deneyim belgesinde, işin geçici kabulunun yapıldığı ve işin tamamlandığı anlaşılmasına rağmen işin kesin kabulünün yapıldığının belirtilmemesi bilgi eksikliği kapsamına girer mi?
KİK Kararları İş bitirme belgesinde belge tutarı ve kabul tarihinin bulunmaması durumunda, bu eksiklikler idare tarafından sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları İş deneyim belgelerindeki bilgi eksikliği sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları İş deneyim belgesi eski unvanına ait olup, yeni unvana ait ticaret sicil gazetesinin sunulmaması elenme nedeni midir yoksa bu konudaki bilgi veya belge sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları İş deneyim belgesi olarak özel sektöre yapılan iş için sunulan belgelerden birini vermeyen isteklinin eksik belgesi sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları İş deneyim belgesinde belge tutarının yazılı olmaması, bilgi eksikliği kapsamında değerlendirlip sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları İş deneyim belgesinde belge tutarının yazılmamış olması durumunda, bu eksiklik sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları İş deneyim belgesinde geçici kabul tarihinin bulunmaması bilgi eksikliği olarak değerlendirilip bu bilgi sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları İş deneyim belgesinde kabul tarihinin olmaması, sonradan tamamlatılabilir bir eksiklik midir?
KİK Kararları İş deneyim belgesinde toplam sözleşme tutarının olmaması bilgi eksikliği kapsamında değerlendirlip bu eksiklik sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları İş deneyim belgesinde, işin hangi yılın birim fiyatlarına göre yapıldığına dair herhangi bir bilginin olmaması bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları İş deneyim için sunulması gereken sözleşmenin yanında faturanın ihalede sunulmaması halinde, bu belge bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilip sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Kendi malı olduğuna dair isteklinin sunduğu belgelerdeki bilgilerin anlaşılamaması durumu bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilip bu belirsizlik sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Mal alım ihalesi için sunulan iş deneyim belgesinde kesin kabul tarihinin bulunmaması, bilgi eksikliği olarak değerlendirilip sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Mali müşavirler tarafından düzenlenen bilançolarda kaşe eksikliği olması durumunda bu husus bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilip sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Noter tarafından onaylanan belgede tarih bulunmaması, belgenin geçersiz olmasına neden olur mu veya bu eksiklik sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Oda kayıt belgesinde tarih olmaması, bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Ortaklık durum belgesinde, belge sahibinin ortaklık durumunun belirtilmemesi bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Sunulan malzemelerin teknik şartnameye uygun olduğuna dair resmi kurumlardan alınması gereken belgenin teklif zarfının içinde olmaması halinde belge sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Teklif dosyasında eksik bulunan bilanço, ciro veya satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Teklif ile birlikte sunulan belgelerde, ihale kayıt numarasının olmaması eksiklik midir?
KİK Kararları Teklif ile birlikte verilmesi gereken belgenin geçerli olmaması veya hiç verilmemesi durumunda idare bu belgeleri sonradan tamamlatabilir mi?
KİK Kararları Teklif mektubu ekinde sunulmayan bir belgenin sonradan ihale işlem dosyasına dahil edilmesi mümkün müdür?
KİK Kararları Teklif mektubunda imzanın atılmamış olması bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilip bu eksiklik sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Teklifle birlikte ihalede sunulan fakat hatalı olan bilançodaki bilgiler, eksik bilgi kapsamında değerlendirilip bu hata sonradan düzelttirilebilir mi?
KİK Kararları TÜRKAK teyit yazısının süresinin dolması nedeniyle uygun olmayan belgedeki bu eksiklik sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Usulüne uygun olarak onaylanmamış şekilde ihalede sunulan belgelerdeki onay eksikliği bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilebilir mi?
KİK Kararları Vekaletname ile şirket adına ihaleye teklif veren kişinin imza beyannamesinin fotokopi olması durumunda, ilgili belge sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Vergi borcu olmadığına dair sunulan belgede, belgeyi düzenleyen idare yetkilisinin imzasının olmaması bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilebilir mi?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde benzer iş olarak B-II grubu tanımlandığında, teklifle birlikte yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgelerinin teklifle birlikte sunulmaması halinde bu belgeler sonradan tamamlatılabilir mi?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru