KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Bilanço

KİK Kararları 2011 yılı Mayıs ayına kadar ihale dokümanlarında bilanço hangi oranlarda belirlenmelidir?
KİK Kararları Adi ortaklık adına düzenlenmiş bilançonun ihalede sunulması durumunda bu belge kabul edilir mi?
KİK Kararları Bilanço bilgileri tablosunun ihalede sunulması zorunlu mudur?
KİK Kararları Bilanço esasına göre defter tutmayanlar, bilanço değerlerini karşılamak mecburiyetinde mi?
KİK Kararları Bilanço için hangi dönemi kapsayan bilgiler sunulmalı?
KİK Kararları Bilanço istenilen ihalede, ihalenin yapıldığı yılda kurulan şirket bilanço olarak işletme hesabını sunabilir mi?
KİK Kararları Bilanço ve gelir tablosunda mali müşavirin kaşesi olmasına rağmen, ilgili belgelerde TÜRMOB kaşesi olmaması nedeniyle istekli elenir mi?
KİK Kararları Bilanço ve gelir tablosunun idarece kabul edilebilmesi için kimler tarafından onaylı olması gerekir?
KİK Kararları Bilanço ve gelir tablosunun serbest muhasebeci tarafından imzalanması durumunda, belgeler geçerli olur mu?
KİK Kararları Bilanço ve iş hacmine ilişkin belgelerin istenildiği ihalede, bu belgeleri onaylayan kişilere ilişkin belgenin de istenilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Bilanço, serbest muhasebeci tarafından imzalanıp kendi kaşesi olduğunda TÜRMOB kaşesinin de olması gerekir mi?
KİK Kararları Bilançoda mali yıl dönemi ne zamandır?
KİK Kararları Bilançoda, inşaat maliyeti ve hakedişlerin gösterilmesi zorunlu mudur?
KİK Kararları Bilançodaki mali borçlar hangi kalemdeki rakamlar dikkate alınarak hesaplanır?
KİK Kararları Bilançolarda, yıllara yaygın inşaat maliyeti ve hakediş gelirinin gösterilmesi zorunlu mudur?
KİK Kararları Bilançolarda, yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişlerinin gösterilmemesi teklifin değerlendirme dışı bırakılması neden olur mu?
KİK Kararları Bilançonun her sayfasının imzalı olmaması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe olur mu?
KİK Kararları Bilançonun mali müşavir tarafından kaşe imza ile imzalanması elenme nedeni midir?
KİK Kararları Bilançonun serbest muhasebeci tarafından onaylanması yeterli midir?
KİK Kararları Bilançonun veya gelir tablosunun her sayfasının onaylı olma zorunluluğu var mı?
KİK Kararları Bilançoyu imzalayan kişinin mali müşavir olup olmadığının belli olmadığı ayrıca TÜRMOB kaşesinin bulunmadığı durum, ihaleden elenme nedeni midir veya bu belirsizlik sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Bir yıldan fazla olan bilanço oranlarının nasıl hesaplanması gerektiği ile ilgili karar
KİK Kararları Bir yıldan fazla süreli hizmet alımı ihaleleri için, bilanço ve iş deneyim belgeleri için öngörülen oranlardan daha yüksek oranlar yeterlik kriteri olarak belirlenebilir mi?
KİK Kararları E-vergi levhası veya tahakkuk fişi, isteklilerden istenilen bilanço ve iş hacmini gösteren belge yerine geçer mi?
KİK Kararları Hangi hizmet ihalelerinde bilanço yeterlilik kriteri olarak istenemez?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde ortak girişim yapıp ihaleye giren iş ortaklarından sadece birinin bilançoyu sunması yeterli midir?
KİK Kararları Hizmet ihalesinde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda kurulmuş şirket için bir önceki yılın/ mali yılın tamamında ticari faaliyette bulunması gerektiğine ilişkin bir şart var mıdır?
KİK Kararları Hizmet ihalesinde, ihalenin yapıldığı yılda kurulan şirket, bilançosunu sunmazsa elenir mi veya açılış bilançosunu sunması yeterli midir?
KİK Kararları İhalede sunulan bilançoda, yıllara yaygın inşaat maliyetinin gösterilmemesi gerekçesi ile isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları İhalede sunulan kurumlar vergisi beyannamesinin yetkili kişilerce onaylı olmasına rağmen bilanço ve gelir tablosunda hiç onay bulunmaması bilgi eksikliği olarak değerlendirilebilir mi?
KİK Kararları İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan isteklinin, açılış bilançosunu sunması yeterli midir?
KİK Kararları İstekli tarafından sunulan bilanço ve gelir tablosundaki rakamlarla, vergi dairesindeki rakamların birbiriyle uyumlu olmaması halinde, bu durum yasak fiil ve davranış kapsamında değerlendirilir mi?
KİK Kararları İstekliler tarafından sunulan bilançonun aktif sayfasının mali müşavirce onaylı olduğu halde, pasif sayfasının mali müşavirce onaylı olmaması elenme nedeni midir?
KİK Kararları İş ortaklıklarında iş hacmine ilişkin belgeler ve bilançonun ortaklardan biri tarafından sunulması yeterli midir?
KİK Kararları Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve eklerinin yalnızca ilk sayfasının mali müşavir onayı taşıması yeterli midir?
KİK Kararları Mali müşavir tarafından düzenlenen rapordaki bilanço oranları ile, bilançoda bulunan rakamların idarece hesaplanıp sonucun rapordan farklı çıkması durumunda ne yapılması gerekir?
KİK Kararları Mali müşavirin bilanço için sunduğu raporun taşıması gereken kriter nedir?
KİK Kararları Ortak girişim olarak ihaleye giren isteklilerden birinin bilançoyu vermesi yeterli midir?
KİK Kararları Şahıs şirketine ait bilanço veya cirolar, birleşilen limited şirket tarafından kullanılabilir mi?
KİK Kararları Şirket Birleşmelerinde, bilanço ve ciro değerleri nasıl hesaplanır?
KİK Kararları Takvim yılından farklı hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablosu sunan istekli için hangi işlem yapılır?
KİK Kararları Teklif aşamasında verilmeyen bilanço, sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Yabancı ülkede düzenlenen bilanço ve gelir tabloları hangi ülke mevzuatına göre düzenlenmeli ve bu belgeleri kim onaylamış olmalıdır?
KİK Kararları Yeminli mali müşavirin imzaladığı belge üzerinde TÜRMOB kaşesinin de olma zorunluluğu var mı?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru