KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Benzer İş

KİK Kararları Belediye hizmet bina inşaatı işi, benzer iş olarak hangi grup kapsamındadır?
KİK Kararları Benzer iş olarak bilgisayar kullanıcısı, veri hazırlama, veri girişi ve kontrol işletmeni hizmetleri olarak tanımlanan ihalede, elektrik sayaçlarını okuma işi benzer iş olarak kabul edilir mi?
KİK Kararları Benzer iş olarak kamu kurumlarında yapılan işlerin kabul edileceğinin belirtilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Benzer iş tanımı hangi kriterlere göre yapılmalıdır?
KİK Kararları Benzer iş tanımı, ihale konusu işin adı ile aynı olabilir mi?
KİK Kararları Benzer iş tanımında bitirilmiş işlerin kabul edileceği şeklinde bir düzenleme yapılabilir mi?
KİK Kararları Benzer iş tanımında, sadece kamu ve özel hastanelerde yapılan otomasyon işinin kabul edileceğinin belirtilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Benzer iş tanımlaması nasıl yapılmalıdır ve isteklilerin sundukları hangi iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilmelidir?
KİK Kararları Benzer iş tanımları, hangi kritere göre belirlenmelidir?
KİK Kararları Benzer işin personel çalıştırılmasına dayalı işler olarak belirlendiği ihalede, temizlik işleri benzer iş kapsamına girer mi?
KİK Kararları Benzer işte, ihale konusu alanda daha önce belirli büyüklükte ve belli sürede iş yapma şartı aranabilir mi?
KİK Kararları Bilgisayar kullanıcısı hizmet alımı ihalesinde, personel destek hizmet alımı işi benzer iş olarak kabul edilir mi?
KİK Kararları Bina temizliği işi, sokakların ve caddelerin temizliği ihalesinde benzer iş olarak kabul edilir mi?
KİK Kararları Bina temizlik işleri, hastanede yapılan temizlik ihalesinin benzer işinin kapsamına girer mi?
KİK Kararları Bir işin yapım ihalelerinin benzer iş tebliğindeki B-III grubu kapsamına girip girmediği nasıl anlaşılır?
KİK Kararları Bir işin yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair benzer iş tebliğindeki A grubu iş kapsamında değerlendirilebilmesi için şart nedir?
KİK Kararları Çöp toplama ve temizlik ihalesinde, ilaçlama ve bina temizliği işinden elde edilen iş deneyim belgeleri kabul edilir mi?
KİK Kararları Çöp toplama, cadde ve sokakların süpürülmesi işinde, bina temizliği ve park bahçe alanlarının bakım ve onarımı işi benzer iş olarak kabul edilir mi?
KİK Kararları Güvenlik ihalesinin benzer iş tamınında sadece silahlı güvenlik hizmeti yapılması kriteri konabilir mi?
KİK Kararları Hangi durumlarda iş deneyim belgelerine konu olan işlerin değerlendirmesinde, Bayındırlık Bakanlığının belirlediği yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğ dikkate alınır?
KİK Kararları Hastane tarafından yapılan destek hizmet alımı ihalesinde, sadece kamu veya özel hastanelerde yapılan personel çalıştırılmasına dayalı işlerin benzer iş olarak kabul edileceğinin belirtilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Hastane temizlik ihalesinde benzer iş tanımına, `yataklı tedavi kurumları ve hastane temizlik işlerinin benzer iş olarak kabul edileceğinin` yazılması mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları Hastanece yapılan yemek ihalesinde benzer işin, kamu veya özel sağlık kuruluşlarında yemek hizmeti verilmesi şeklinde, sadece sağlık kuruluşlarına yönelik tanımlama yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Hastanede gerçekleştirilecek temizlik ihalesinin benzer iş tanımında, hastane temizlik hizmetleri yapmış olmak şeklinde sınırlama yapılabilir mi?
KİK Kararları Hastanede yapılacak temizlik ihalesinde, benzer iş tanımının hastanede yapılan temizlik işleri ile sınırlandırılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Hastanede yapılan temizlik ihalesinde, benzer işin hastanelerde yapılan genel temizlik hizmetleri olarak tanımlanması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Hastanelerde gerçekleştirilecek temizlik ihalelerinin benzer iş tanımında, hastane temizlik hizmetleri yapılmış olmak tanımlaması yapılarak sınırlama yapılabilir mi?
KİK Kararları Hastanelerde yapılan temizlik işlerinde, `hastanede yapılan temizlik işlerinin` benzer iş olarak kabul edileceğinin belirtilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Hizmet ihalesinde birden fazla işin bir arada yapılması durumunda, benzer iş tanımı belirlenirken hangi hususa dikkat edilmelidir?
KİK Kararları Hizmet ihalesinde, benzer iş olarak yapım işine yönelik tanımlama yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İçinde çamaşır yıkama işi de bulunan bir iş deneyim belgesi ile hastane genel temizlik ihalesine girildiği taktirde, çamaşır yıkama kısmı ayrıştırılır mı yoksa belge tutarı tamamen mi dikkate alınır?
KİK Kararları İhale konusu iş taşıma işi olduğu halde, ihale konusu işte yapılan benzer iş tanımının öğrenci taşıma işi olarak belirlenmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale konusu işin tanımı ile benzer iş tanımının birbiri ile aynı olması mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları İhalelerde benzer iş tanımı belirlenirken idarelerce hangi hususlara dikkat edilmelidir?
KİK Kararları İhalelerde benzer işin belirlenmesinin amacı nedir?
KİK Kararları İhalelerde rekabetin oluşması için benzer iş tanımı yapılırken hangi hususa dikkat edilmelidir?
KİK Kararları İş deneyim belgeleri incelenirken, benzer iş kapsamına girmeyen kısımların da kararın idarece belirtilmesi gerekir mi?
KİK Kararları İş deneyim belgesinde yer alan ancak benzer iş tanımına uymayan işlerin tutarları, iş deneyim miktarının tespitinde dikkate alınır mı?
KİK Kararları İş deneyim belgesindeki tüm işler ihalede istenilen benzer iş kapsamına girmiyorsa, iş deneyim belgesi geçersiz olur mu yoksa benzer iş kapsamına giren işler dikkate alınır mı?
KİK Kararları İş deneyim belgesinin tamamının benzer iş kapsamına girmemesine rağmen iş deneyim belgesindeki işin bir kısmı benzer iş kapsamına giriyor ve benzer iş kapsamına giren kısmın parasal tutarı ihalede istenilen oranı karşılıyorsa bu belge kabul edilebilir mi?
KİK Kararları Kartlı sistemle öğle yemeği hizmet alım işi ihalesinde, benzer işin kartlı sistemle bir tek sözleşmeye dayalı olarak yapılmış olan yemek hizmeti alım işleri şeklinde belirlenmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Kent temizliğine yönelik çöp toplama, çöplerin kamyonla nakli işi ile, cadde-sokak süpürme işleri bir bütün olarak benzer iş olarak belirlenebilir mi?
KİK Kararları Malzeme dahil yemek pişirme ihalesinin benzer işinde,` malzeme dahil yemek pişirme` tanımlaması da yapılabilir mi?
KİK Kararları Malzemeli yemek ihalelerinde, benzer iş tanımında belirtilen hizmetlerin `malzeme dahil` olarak istenmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Malzemeli yemek ihalesinde benzer iş tanımının `malzemeli yemek işi yapmış olmak` olarak belirlenmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Malzemeli yemek ihalesine ait iş deneyim belgesi, personel çalıştırılmasına dayalı işlerin benzer iş olarak kabul edileceği ihalelerde benzer iş olarak kabul edilir mi?
KİK Kararları Malzemeli yemek pişirme ve servis ihalesinde benzer iş nasıl belirlenmelidir?
KİK Kararları Malzemesiz yemek pişirme ihalesine, malzemeli yemek işi yapmış olan istekliler de girebilir mi?
KİK Kararları Malzemesiz yemek pişirme ihalesine, malzemeli yemek işi yapmış olan istekliler de girebilir mi?
KİK Kararları Meslek lisesi ikmal inşaatı işi, benzer iş olarak B-III grubu işler arasına girer mi?
KİK Kararları Mezarlık duvarları ile çevre düzenleme inşaatı işi, benzer iş olarak B-II grubu işler kapsamına girer mi?
KİK Kararları Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde belirtilen `araştırma binaları ve laboratuarlar` ibaresinden, iki yapının aynı anda veya iki fonksiyonun aynı bina programı kapsamında projelendirilmesi mi anlaşılmalıdır?
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı olan ihalede, öğrenci taşıma işine ait iş deneyim belgesi geçerli olur mu?
KİK Kararları Sağlık merkezinde yapılan temizlik ihalesinde, benzer işin `hastanede yapılan temizlik işi yapmak` şeklinde sınırlandırılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Silahlı özel güvenlik hizmet ihalesinde benzer iş tanımının, silahlı özel güvenlik hizmeti şeklinde belirtilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Sonuç karşılığı laboratuar hizmeti alımı ihalesinde benzer iş olarak kit karşılığı cihaz alımının tanımlanması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Spor tesisi inşaatı işi, hangi grup iş kapsamına girer?
KİK Kararları Sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmet ihalesinde, benzer iş tanımının sağlık hizmetlerinde personel tahsisi şeklinde belirlenmesi mevzuata aykırılık oluşturu mu?
KİK Kararları Temizlik ihalelerinde, çöp toplama işlerinden elde edilen iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilir mi?
KİK Kararları Temizlik ihalesinde benzer iş olarak, `malzemeli temizlik` işi yapmış olmak şartı aranabilir mi?
KİK Kararları Temizlik ihalesinde benzer işin hastanede yapılan işler ile sınırlandırılması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Temizlik ihalesinde, benzer iş olarak `kapalı mekan temizlik hizmeti yapmış olmak` tanımlaması yapılabilir mi?
KİK Kararları Temizlik ihalesinde, çöp temizliği ile ilgili işler benzer iş kapsamına girer mi?
KİK Kararları Temizlik işi ile birlikte birkaç işin aynı ihale kapsamında yapılması durumunda, benzer iş tanımında sadece temizlik işlerinin kabul edileceği düzenlemesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Temizlik ve çöp toplama ihalesinde benzer iş olarak, temizlik ve çöp toplama işlerinin tamamının birlikte yapılmış olma şartı aranabilir mi?
KİK Kararları Temizlik ve ilaçlama ihalesinde benzer iş tanımı, `temizlik ve ilaçlama işlerinin ikisini de yapmış olmak` şeklinde belirlenebilir mi?
KİK Kararları Temizlik ve ilaçlama ihalesinde, sadece temizlik işini kapsayan iş deneyim belgesi benzer iş kapsamına girer mi?
KİK Kararları Tıbbi atıkların ayrı toplanması, taşınması ve sterilize edildikten sonra bertaraf edilmesi ihalesinde, benzer iş tanımının ihalenin adı ile aynı şekilde belirlenmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Veri giriş ihalelerinde benzer iş tanımı, personel çalıştırılmaya dayalı hizmet işlerinin kabul edileceği şeklinde belirlenebilir mi?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde benzer iş belirlenirken hangi hususlara dikkat edilmelidir?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde benzer iş belirlenirken, hangi hususlara dikkat etmelidir?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde iş deneyim belgelerinin benzer iş kapsamına girip girmediğine yönelik değerlendirme nasıl yapılabilir?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde, benzer iş olarak kabul edilebilecek diplomalar için kriter belirlenirken dikkate alınması gereken hususlar nelerdir?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde, benzer işe denk sayılacak meslek olarak restoratör mimar olma şartı aranabilir mi?
KİK Kararları Yapım ihalesinde iş deneyim belgesindeki işin bir kısmının benzer iş kapsamına girmesi durumunda, o iş deneyim belgesi kabul edilir mi?
KİK Kararları Yapım ihalesinde iş ortaklığı olarak ihaleye girildiği takdirde, hangi durumda özel ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmasına gerek bulunmamaktadır?
KİK Kararları Yapım işleri benzer iş tebliğine göre farklı iş grupları için `ve` bağlacı kullanılarak birden fazla gruba ait belge istenildiği taktirde, `ve` bağlacı birden fazla işi birlikte yapmış olma şartını mı ifade eder, `ve` bağlacının maksadı nedir?
KİK Kararları Yemek hazırlama ve dağıtım ihalesinde benzer iş tanımına, `yemek dağıtım` ifadesinin de eklenmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Yemek hazırlama ve pişirme ihalesinde, personel çalıştırılmasına yönelik tüm işlerin benzer iş olarak kabul edileceği düzenlemesi yapılabilir mi?
KİK Kararları Yeşil alanların bakım ve onarımı işi, yapımla ilgili hizmet işleri kapsamına girer mi?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru