KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Aşırı Düşük

KİK Kararları Açıklama talep edilmeyen bir konuda açıklama yapılmadığı gerekçesiyle istekliler değerlendirme dışı bırakılabilir mi?
KİK Kararları Alt analizlerdeki poz fiyatlarıyla aşırı düşük sorgulamasında düzenlenen analizlerdeki poz fiyatları arasında farklılık olması durumunda istekli ihaleden elenir mi?
KİK Kararları Amortismana tabi giderler aşırı düşük açıklamasında sorgulanır mı?
KİK Kararları Anahtar teslim götürü bedel olarak yapılan yapım ihalesinde, aşırı düşük açıklaması ile ilgili açıklayıcı karar
KİK Kararları Anahtar teslimi götürü bedel ihalelerde, aşırı düşük açıklaması sunulurken aşağı yönde yapılan düzeltmeler sonucunda teklif edilen yeni birim fiyatlar kabul edilir mi?
KİK Kararları Anahtar teslimi götürü bedel ihalelerde, istekliler tarafından hesaplanan iş miktarları ile idare tarafından belirlenen miktarların farklılık arz etmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Anahtar teslimi götürü bedel ihalelerde, yapılacak işle ilgili idarenin metrajları ile isteklilerin metrajları arasında kabul edilemeyecek kadar farkın olması ile ilgili miktar bilgilerinin olduğu karar
KİK Kararları Anahtar teslimi götürü bedel olarak yapılan yapım ihalesinde, aşırı düşük açıklamasına konu olan iş kalemlerine ait metrajların belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Anahtar teslimi götürü bedel yapım işlerinin aşırı düşük açıklamasında isteklilerden hangi belgeler istenir?
KİK Kararları Araç kiralama işinde aşırı düşük açıklaması yapılırken hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili karar
KİK Kararları Asgari işçilik maliyeti ve diğer malzeme giderleri toplamından oluşan kârsız yaklaşık maliyetin altında teklif veren istekliler için aşırı düşük sorgulama yapılmasına gerek var mı?
KİK Kararları Asgari işçilik tutarının üstünde, kar hariç yaklaşık maliyetin altında olan teklifler için aşırı düşük teklif sorgulaması yapılır mı?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklama kapsamında akaryakıt fiyatı nasıl belgelendirilir?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklama kapsamında giyim için yapılan belgelendirme, açıklamanın kabul edilmesi için yeterli midir?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklama kapsamında idareye sunulan hangi belgelerde imza ve kaşe bulunması zorunlu değildir?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklama kapsamında istekli tarafından sunulan proforma fatura ekinde bulunan maliyet-satış tutarı tespit tutanağının bazı sayfalarının imzasız ve kaşesiz olmaması, belgeyi geçersiz kılar mı?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklama kapsamında istekliler tarafından sunulan faturalar kim tarafından onaylanmalıdır?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklama kapsamında kullanılabilecek belgeler kapsamında faturalar var mıdır?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklama kapsamında sunulan belgede, meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine yazılması istenilen ibare ile bu ibarenin dayanağını teşkil eden maliyet-satış tutarı tespit tutanağındaki bilgilerin-kriterlerin örtüşmemesi, açıklamanın kabul edilmesine engel midir?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklama kapsamında sunulan belgelerin hangi geçici vergi beyanname dönemine ait olması gerektiği ile ilgili hangi tarih dikkate alınmalıdır?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklama kapsamında sunulan maliyet cetvelinin hangi geçici vergi beyanname dönemine ait olduğunun idarece anlaşılamaması durumunda bu durum bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklama kapsamında sunulan proforma fatura veya maliyet-satış tutarı tespit tutanağında tarih bulunmaması, açıklamanın değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklama kapsamında sunulan tutanağın her sayfasının onaylı olmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklama kapsamında yapılan açıklamanın `maliyete dayalı açıklama` mı yoksa `satışlar üzerinden açıklama` mı olduğunun belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturu mu?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklama kapsamında,hangi durumda `maliyet-satış tutarı tespit tutanağı` düzenlenir?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklamalarda belgelendirmenin mevzuata uygun olmasına rağmen, öngörülen bedellerin piyasa fiyatlarına uygunluğu sorgulanabilir mi?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklamaları hangi kriterlere göre yapılmalı ve değerlendirmelidir?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklamaları mevzuata uygun olmayan isteklilerin de tekliflerini uygun gören idarecilerin bu tutumu mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklamaların belgeye dayalı ve mevzuat şartlarına uygun olması, açıklamanın kabul edilmesi için yeterli midir?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklamalarında istekliler kamu kurumlarının hazırladığı birim fiyatları kullanmak zorunda mıdır?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklamalarında yararlanılan, hangi ayların hangi vergi dönemine ait olduğunu açıklayan karar
KİK Kararları Aşırı düşük açıklamalarında, isteklilerin belirli bir kar oranı ile işi nasıl gerçekleştirecekleri sorgulanabilir mi?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklamalarının değerlendirmeye alınabilmesinin ön koşulu nedir?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklamalarının tebliğdeki şekil şartlarına uygun olarak yapılması, açıklamanın geçerli ve kabul edilmesi için yeterli midir?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklamalarının yeterli görülmeme gerekçelerinin isteklilere bildirilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklaması ekinde sunulan maliyet icmal tablosunda damga vergisi ve karar pulu oranının eksik belirtilmesi açıklamanın değerlendirme dışı bırakılmasına neden midir?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklaması ile ilgili alınan faturaların düzenlenme tarihi ve geçici vergi beyanname dönemlerini belirten örnek karar
KİK Kararları Aşırı düşük açıklaması istenildiği zaman, müddetin belirlenmesinde yazının isteklilere tebliğ edildiği gün hesaba katılır mı?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklaması kapsamında idareye, faturalar mı yoksa tutanaklar mı sunulmalıdır?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklaması kapsamında sunulan proforma faturada, faturayı onaylayan YMM`nin kimliğine ilişkin belgelerin bulunmaması sonradan tamamlatılabilir bir durum mudur?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklaması kapsamında sunulan teklif yazıları, sözleşmeye konu işin de teklif yazısı alınanlara yaptırılacağı anlamına gelir mi?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklaması kapsamında, teklif edilen ürünün veya hizmetin ücretsiz karşılanacağına dair taahhütname verilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklaması, birim maliyet cetveli ile yapılabilir mi?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklaması, iş kalemlerine ait maliyetlerin, geçmiş döneme ait maliyet ortalamaları esas alınarak muhasebe ve defter kayıtlarına dayalı olarak yapılması mümkün müdür?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklamasında hiçbir analize yer verilmemesi, mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklamasında inşaat sigortası giderine dair herhangi bir belge sunulmaması, açıklamanın kabul edilmesine engel midir?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklamasında istekliden istenilmediği halde istekli tarafından sunulan belge üzerinden aşırı düşük açıklamasının değerlendirilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklamasında malzemeye ait faturaların notere onaylattırılması halinde ilgili açıklama geçerli olur mu?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklamasında proforma fatura düzenleyen kişinin imalatçı olduğunu kanıtlamak için herhangi bir belgenin sunulması gerekir mi?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklamasında sunulan belgelerin şekil yönünden mevzuattaki tüm şartları sağlamalarına rağmen sadece hayatın olağan akışına aykırı olması gerekçe gösterilerek teklif değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklamasında, amortismana ilişkin sorgulama yapılmalı mı?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklamasında, ihale kapsamındaki işlerin herhangi bir üçüncü kişi tarafından bedelsiz olarak yapılacağı şeklinde yapılan açıklama mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklamasında, zarar edeceğinin belirtilmesi açıklamanın kabul edilebilmesi için uygun bir gerekçe midir?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklamasını belgelere dayalı olarak yapmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklamasının birkaç sayfadan oluşması durumunda son sayfanın isteklilerce imzalanması yeterli midir yoksa her sayfanın imzalanması zorunlu mudur?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklamasının marketlerin kataloglarına, fiyatlarına dayanılarak yapılması durumunda hangi bilgilere dikkat edilmelidir?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklamasının noter onaylı sözleşme ile yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Aşırı düşük aşamasında yapılan açıklamada, maliyet kalemine ilişkin olarak eksik sayıda hesaplama yapılması mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları Aşırı düşük bulunan isteklilerce açıklama istenilen analizlerde işçilik gideri tutarları analiz toplamının % 3`üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenebilir mi?
KİK Kararları Aşırı düşük fiyat sorgulamasında, yapılacak eğitimin istekliye olan maliyetinin bedeli ve belgesinin olmasına gerek var mı?
KİK Kararları Aşırı düşük sorgulama kapsamında istekli tarafından sunulan belgelerdeki bilgilerin, ticari hayatın durumuna uyumlu olmadığı sonucuna varılması durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Aşırı düşük sorgulama kapsamında sunulan faturaların idare tarafından aslına uygun olduğunu belirten şerhin düşülmesi yeterli midir?
KİK Kararları Aşırı düşük sorgulamalarında, idarece açıklamaları kabul edilen tüm isteklilerin açıklamalarının ayrıca KİK tarafından incelenmesi talebi ile KİK`e şikayet başvurusunda bulunulabilir mi?
KİK Kararları Aşırı düşük sorgulaması kapsamında, proforma faturada belirtilen fiyatın analize daha az olarak yansıtılması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Aşırı düşük sorgulaması yapılan isteklilerin belgelerle açıklama yapmak yerine, sadece tekliflerinin geçerli olduğunu beyan etmeleri aşırı düşük açıklamaların kabul edilmesi için yeterli midir?
KİK Kararları Aşırı düşük sorgulamasında ihale konusu işte çalıştırılacak araçla ilgili nasıl bir belgelendirme yapılması mevzuata uygun görülmüştür?
KİK Kararları Aşırı düşük sorgulamasında inşaat imalatı niteliğindeki bir iş kaleminin sırf tesisat analizleri altında ayrıntılandırıldığı gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Aşırı düşük sorgulamasında maliyete dayalı açıklama yapılan tutanakta ağırlıklı ortalama birim satış tutarı kısmının doldurulması gerekir mi?
KİK Kararları Aşırı düşük sorgulamasında malzemelere ait bedellerin mevzuat hükmüne göre belgelendirilmesi, ilgili açıklamanın kabul edilmesi için yeterli midir?
KİK Kararları Aşırı düşük sorgulamasında montaj bedeli, malzeme giderleri ile birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı açıklanmalıdır?
KİK Kararları Aşırı düşük sorgulamasında sunulan birim maliyet cetvelinin hangi geçici vergi beyanname dönemine ait olduğunun tespit edilemediği durumda aşırı düşük açıklama geçerli olur mu?
KİK Kararları Aşırı düşük sorgulamasında sunulan faturaların, ihale tarihinin içinde bulunduğu vergi dönemine ait olmasına rağmen, son geçici vergi beyan dönemine ait olmadığı gerekçesi ile kabul edilmemesi mevzuata uygun mu?
KİK Kararları Aşırı düşük sorgulamasında, bir saatlik işçilik ücretini asgari ücretin altında belirleyen isteklinin açıklaması kabul edilir mi?
KİK Kararları Aşırı düşük sorgulamasında, kamu kurum veya kuruluşlarının yayınladığı fiyatlarla açıklama yapan istekliler hangi belgeyi sunmalıdır?
KİK Kararları Aşırı düşük sorgulamasında, ürünü satan firmadan alınan ve ürünün alış fiyatından daha düşük fiyatla satılacağına dair taahhüt beyan eden proforma fatura geçerli olur mu?
KİK Kararları Aşırı düşük sorgulamaya tabi tutulan isteklilerden idare tarafından hatalı bir açıklama istenildiği durumda idarece nasıl bir işlem yapılmalıdır?
KİK Kararları Aşırı düşük teklif açıklama sürecinde imalatçı veya satıcının, maliyetine satış yapacağını taahhüt etmesi ve isteklilerin tekliflerini buna göre oluşturmaları mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Aşırı düşük teklif açıklamalarında sunulacak faturaların hangi beyanname dönemine ilişkin olması gerekir?
KİK Kararları Aşırı düşük teklif açıklamalarının belgesiz yapılması durumunda, isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Aşırı düşük teklif açıklaması için proforma fatura düzenleyen kişinin imalatçı olup olmadığı idarece sorgulanabilir mi?
KİK Kararları Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idareye sunulan birim maliyetlerin hangi vergi beyanname dönemine ait olduğu belli değilse bu eksiklik sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında istekli tarafından sunulan maliyet tespit raporunda tarih olmaması elenme nedeni midir veya bu bilgi sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu mu?
KİK Kararları Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulması gereken birtakım belgelerin teklif aşamasında sunulmasına rağmen, sınır değerin altında fiyat veren istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenir mi?
KİK Kararları Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, başka bir şirketten alınan teklif mektubunun sunulması durumunda ilgili açıklama kabul edilir mi?
KİK Kararları Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, birim maliyet bileşenlerinin tamamını kapsayan bir proforma faturanın sunulması yeterli midir?
KİK Kararları Aşırı düşük teklif açıklamasında isteklilerden kalite belgesi istenebilir mi?
KİK Kararları Aşırı düşük teklif açıklamasında sunulan belgelerde bulunmayan bilgilerin şikayet dilekçesi ekinde sunularak açıklanmaya çalışılması idare tarafından dikkate alınır mı?
KİK Kararları Aşırı düşük teklif açıklamasında sunulan stok tespit raporunun ihale tarihinden sonra düzenlenmiş olması ihaleden elenme nedeni olur mu?
KİK Kararları Aşırı düşük teklif için yapılan açıklamanın yeterli görülmeme nedeninin isteklilere bildirilmesi gerekir mi?
KİK Kararları Aşırı düşük teklif sınırın altında kalan isteklilerin, aşırı düşük açıklaması yapmak için sadece analizler, hesap cetveli vb belgeleri kullanarak açıklama yapmaları yeterli midir?
KİK Kararları Aşırı düşük teklif sorgulamalarında yapılacak açıklamanın kabul edilmesi için belgelendirmelerin doğru yapılmasının önemine dair örnek karar
KİK Kararları Aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında istekli tarafından sunulan faturanın, serbest muhasebeci tarafından onaylanması yeterli midir?
KİK Kararları Aşırı düşük teklif sorgulaması yapabilmek için hangi koşulların olması gerekir?
KİK Kararları Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasının amacı nedir?
KİK Kararları Aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap vermeyen isteklinin teklifi geçerli bir teklif olarak kabul edilebilir mi?
KİK Kararları Aşırı düşük teklif sorgulamasında idareye verilen proforma faturaların tarihleri, teklif geçerlilik süresi ile bağlantılı mıdır?
KİK Kararları Aşırı düşük teklif sorgulamasında, belgelendirmelerin mevzuata uygun olması açıklamaların kabul edilmesi için yeterli midir?
KİK Kararları Aşırı düşük teklif sorgulamasının amacı nedir?
KİK Kararları Aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılabilmesi için hangi şartların oluşması gerekir?
KİK Kararları Aşırı düşük teklifler ihale komisyonu dışında başka bir komisyon tarafından incelenebilir mi?
KİK Kararları Aşırı düşük tekliflerin açıklaması kapsamında idareye sunulan belgelerin fotokopi olması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Aşırı düşük tekliflerin açıklamasında verilen faturaların hangi geçici vergi beyanname dönemine ait olması gerektiği ile ilgili karar
KİK Kararları Aşırı düşük tekliflerin sorgulanmasının amacı nedir?
KİK Kararları Aşırı düşük tekliflerle ilgili olarak idareler tarafından sorgulama yapılırken, sadece ihale sonucunda verilen nihai teklif üzerinden mi yoksa her teklif bileşeni için ayrı ayrı mı aşırı düşük teklif sorgulaması yapılır?
KİK Kararları Aşırı düşük teklifte istekli tarafından, bazı iş kalemlerine ilişkin maliyetlerin başka iş kalemleri gruplarının maliyetlerine ilişkin analizlerine yansıtıldığına dair yapılan açıklama kabul edilebilir mi?
KİK Kararları Aşırı düşükle ilgili belgelerin, hangi durumda faks ile idareye gönderilmesi durumunda belgeler kabul edilir?
KİK Kararları Aşırı düşüklerde, maliyetin belgelendirilmiş olması açıklamanın uygun görülmesi için yeterli midir?
KİK Kararları Aynı iş kalemine düşük teklif veren isteklilere aşırı düşük sorgulama yapılmamasına karşın, yüksek fiyat teklif veren istekliler için sorgulama yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Belge ile kanıtlanmayan aşırı düşük açıklaması kabul edilir mi?
KİK Kararları Belgelere dayalı olarak yapılmayan aşırı düşük açıklama kabul edilebilir mi?
KİK Kararları Belli istekliler usulü ile yapılan yapım ihalelerinde, aşırı düşük açıklama kapsamında sunulan belgelerin hangi beyanname döneminde olacağı ön yeterlik tarihine göre mi yoksa son yeterlik tarihine göre mi belirlenir?
KİK Kararları Bir ihalede çalıştırılması düşünülen araçlar için aşırı düşük açıklama kapsamında motorlu araç trafik belgesinin sunulması, mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Bir istekli aynı ihalede teklif veren başka bir isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasını inceleyebilir mi?
KİK Kararları Bir teklifin aşırı düşük olup olmadığı hangi esaslara göre belirlenir?
KİK Kararları Çöp ihalesinde aşırı düşük açıklamanın hangi kalemler için yapıldığı ile ilgili örnek karar
KİK Kararları Devletten olan vergi alacağının aşırı düşük açıklamasında avantajlı koşul olarak belirtilmesi, açıklamanın kabul edilebilmesi için mevzuata uygun bir gerekçe midir?
KİK Kararları Elektrik süpürgesi ve çim biçme makinesi için aşırı düşük teklif sorgulamasında açıklama istenilir mi?
KİK Kararları En düşük teklif veren isteklinin, aşırı düşük sorgulamasına cevap vermediği için ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Firmanın belirlediği kâr oranı, aşırı düşük tekliflerin sorgulanmasında önemli bir bileşen olarak dikkate alınır mı?
KİK Kararları Geçici teminatlarını almış ve idare talep ettiği halde iade etmemiş isteklilerin teklif tutarları, sınır değer hesaplanırken dikkate alınır mı?
KİK Kararları Geçici vergi dönemleri hangi dönemlerdir?
KİK Kararları Geçmiş yıllarda yapılan hakedişler, aşırı düşük açıklamasında geçerli bir belge olarak kabul edilir mi?
KİK Kararları Geçmiş yıllarda yapılmış işlere ait hakediş belgeleri, aşırı düşük açıklama kapsamında sunularsa geçerli olur mu?
KİK Kararları Giyim bedelinin stoklarda mevcut olması nedeniyle, aşırı düşük açıklamasının stok tespit raporunda giyim bedellerine ait birim fiyat öngörülmemesi mevzuata uygun bir açıklama mıdır?
KİK Kararları Giyim dahil teklif edilmesi gereken asgari tutardan daha düşük teklif veren istekliler için aşırı düşük sorgulama yapılır mı yoksa bu isteklilerin teklifleri sorgulama yapılmadan değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Giyim için aşırı düşük açıklama yapma yöntemi KİK tarafından mevzuata uygun görülen örnek karar
KİK Kararları Güvenlik ihalelerininin aşırı düşük teklif açıklama kapsamında mali sorumluluk sigorta gideri için sigorta acenteliği bölge müdürlüğünce onaylanan teklif fiyat kabul edilir mi?
KİK Kararları Güvenlik ihalesinde aşırı teklif sorgulamasında dikkate alınacak hususlar nelerdir?
KİK Kararları Güvenlik ihalesinde giyim için yapılan aşırı düşük açıklamasında, belgelendirmenin mevzuata uygun yapılmasına rağmen, öngörülen bedellerin piyasa fiyatlarına uygunluğunun sorgulanmasına örnek karar
KİK Kararları Hangi durumda aşırı düşük teklif açıklamasında zarar etmek gerekçesi kabul edilebilir?
KİK Kararları Hesaplar arası muavin döküm belgesi, ihale mevzuatında malların stokta bulunduğunun ispatı olarak kullanılabilir mi?
KİK Kararları Hizmet ihaleleri ile ilgili aşırı düşük tekliflerin belirlenmesine yönelik sınır değer hesaplama var mı?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde aşırı düşük açıklama `fatura` ile yapılabilir mi?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde aşırı düşük açıklamasının `alış faturası` ile yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde aşırı düşük açıklamasının demirbaş defteri ile yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde aşırı düşük sorgulama kapsamında, isteklilerin açıklamalarını kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırması durumunda hangi tutanağın sunulması gerekir?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin açıklanması için isteklilere en az kaç gün süre öngörülmelidir?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde hangi durumda teklifler için aşırı düşük sorgulama yapılması gerekir?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde idarece belirlenen karsız yaklaşık maliyete eşit tutarda teklif veren istekli için aşırı düşük teklif sorgulaması yapılır mı?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde istekli aşırı düşük açıklamasını satın aldığı mallara dayandırması durumunda, hangi belgeyi idareye sunması gerekir?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde istekliler stokta bulunan ürünlerin aşırı düşük açıklamasını stok tespit tutanağı ile yapabilir mi?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde isteklilerin, aşırı düşük açıklamalarını maliyete dayalı olarak yapabilmeleri için hangi şartı sağlaması gerekir?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde tekliflerin aşırı düşük olup olmadığı hangi kriterlere göre değerlendirilir?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde tüm kalemler için mi yoksa belirlenen kalemler için mi aşırı düşük sorgulaması yapılır?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde yaklaşık maliyetten kâr oranının düşülerek aşırı düşük tekliflerin belirlenebilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde, aşırı düşük açıklamalarında teklif fiyatına dahil gider kalemlerinin belgelendirilmesi gerekir mi?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde, aşırı düşük teklifler sadece nihai teklif üzerinden mi yoksa her iş kalemi üzerinden mi sorgulanmalıdır?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin belirlenebilmesi için sınır değer hesabı var mıdır?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde, idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda istekliler aşırı düşük belgelendirmesini nasıl yapabilir?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde, yaklaşık maliyetin %10` unun altında kalan tekliflerin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinin aşırı düşük açıklamalarındaki yeni hükme göre, aşırı düşük açıklamalarının envanter defterinin onaylı örneği ile yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinin aşırı düşük açıklamalarının stok tespit raporu ile yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinin aşırı düşük açıklaması kapsamında sunulan proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması zorunluluğu var mıdır?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinin aşırı düşük açıklamasında, yol ücreti için belediyenin belirlediği karar tutanağı sunulabilir mi?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinin aşırı düşük açıklamasını, kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırması halinde istekli hangi belgeyi sunmalıdır?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinin aşırı düşük sorgulaması kapsamında, tebliğdeki bilgi ve belgelere göre açıklama yapılması mümkün olmadığı durumda istekliler tarafından nasıl bir açıklama yapılabilir?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinin aşırı düşük teklif açıklamalarında, birim fiyatların maliyete dayalı olarak açıklama yapılması halinde isteklilerin hangi şartları karşılaması gerekir?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinin aşırı düşük teklif açıklamalarının birim fiyatlarının satışlar üzerinden yapılması halinde, isteklilerin hangi şartları karşılaması gerekir?
KİK Kararları Hizmet ihalesinde aşırı düşük açıklamalarının değerlendirilmesi amacıyla, idare tarafından sınır değer tespiti yapılabilir mi?
KİK Kararları Hizmet ihalesinde aşırı düşük açıklamalarının, idareler tarafından değerlendirilirken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili karar
KİK Kararları Hizmet ihalesinde aşırı düşük teklifin belirlenmesinde birinci kriter nedir?
KİK Kararları Hizmet ihalesinde aşırı düşük tekliflerin belirlenmesine örnek karar
KİK Kararları Hizmet ihalesinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ile ilgili karar
KİK Kararları Hizmet ihalesinde aşırı düşük tekliflerin idare tarafından değerlendirilmesindeki takdir yetkisi hangi kriterlere göre yapılmalıdır?
KİK Kararları Hizmet ihalesinde diğer tekliflere göre aşırı düşük teklifler hangi kriterlere göre değerlendirilir?
KİK Kararları Hizmet ihalesinde istekliler tarafından iş kalemlerine öngörülen fiyatlar, yaklaşık maliyetteki ilgili iş kalemleri için belirlenen fiyatın % kaçının altında kaldığı takdirde aşırı düşük sorgulama yapılmalıdır?
KİK Kararları Hizmet ihalesinde isteklinin teklif ettiği bedelin, yaklaşık maliyetin yarısından daha düşük olmasına rağmen aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerekli midir veya teklifin kabul edilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Hizmet ihalesinde kullanılacak araçlar için aşırı düşük açıklama kapsamında, araçlara ait hangi belgeler sunulabilir?
KİK Kararları Hizmet ihalesinde kullanılacak araçlar için aşırı düşük açıklama kapsamında, araçlara ait kira sözleşmesinin sunulması yeterli midir?
KİK Kararları Hizmet ihalesinde teklif edilen bedel, yaklaşık maliyetin % kaçı kadar olursa aşırı düşük sorgulama yapılmasına gerek bulunmamaktadır?
KİK Kararları Hizmet ihalesinde tekliflerin aşırı düşük olup olmadığının belirlenmesi ve yorumlanması ile ilgili karar
KİK Kararları Hizmet ihalesinde tekliflerin aşırı düşük olup olmadığının hangi verilere göre yapıldığına dair örnekli açıklama
KİK Kararları Hizmet ihalesinde verilen tekliflerin aritmelik ortalaması alınarak aşırı düşük tekliflerin belirlenmesi için sınır değer belirlenmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Hizmet ihalesinde verilen tekliflerin aritmetik ortalamasının ve yaklaşık maliyetin altında teklif veren istekli için aşırı düşük sorgulama yapılması gerekir mi?
KİK Kararları Hizmet ihalesinde verilen tekliflerin aşırı düşük olup olmadığı nasıl belirlenir? (örnekli)
KİK Kararları Hizmet ihalesinde yaklaşık maliyetin piyasa fiyatlarını yansıtmadığı düşünülen durumda, tekliflerin aşırı düşük olup olmadığı hangi kritere göre değerlendirilebilir?
KİK Kararları Hizmet ihalesinde yaklaşık maliyetin yüzde kaçı oranında verilen teklif için aşırı düşük sorgulama yapılmaması mevzuata uygun görülmemiştir?
KİK Kararları Hizmet ihalesinde, yaklaşık maliyete ve tekliflerin aritmetik ortalamasına göre tekliflerin aşırı düşük olarak belirlenmesine yönelik örnek karar
KİK Kararları Hizmet ihalesinde, yaklaşık maliyetin % kaçı oranında daha düşük teklif veren istekli için aşırı düşük teklif sorgulama yapılması gerektiği belirtilmiştir?
KİK Kararları Hizmet ihalesinin aşırı düşük sorgulaması kapsamında işçilik hesaplama modulü ile işçilik maliyetinin açıklaması yapılabilir mi?
KİK Kararları Hizmet ihalesinin aşırı düşük teklif aşamasında yapılan açıklamaların belgeye dayandırılma zorunluluğu var mı?
KİK Kararları Hizmet kapsamında çalıştırılacak araçlar için aşırı düşük sorgulaması yapıldığında, araçların firma ortaklarına ait olması durumunda herhangi bir belge sunulmasına gerek var mı?
KİK Kararları Hizmet veya malın teminine yönelik gerçekleştirilecek sözleşme, aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılabilecek bir belge olarak geçerli olur mu?
KİK Kararları İdare aşırı düşük sorgulamasını, önemli gördüğü bir kalem üzerinde gerçekleştirmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İdare tarafından % 1,5 oranında kar öngörülerek hesaplanan yaklaşık maliyetin altında kalan tekliflerin, aşırı düşük teklif sorgulamasına tabii tutulması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İdare tarafından aşırı düşük teklif olarak belirlenen teklifler değerlendirmeye alınır mı?
KİK Kararları İdare tarafından istenilen aşırı düşük açıklamasına, aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta ihaleye iş ortaklığı olarak giren şirketlerden özel ortağın imzasının olmaması mevzuata aykırı mıdır?
KİK Kararları İdare tarafından istenilen maliyet-satış tutarı ile isteklice sunulan proforma fatura arasında uyumsuzluk olduğu belirlendiğinde idarece nasıl bir işlem yapılmalıdır?
KİK Kararları İdare tarafından yapılan aşırı düşük sorgulamasında sadece analiz istenilmesi yeterli midir, analize dayanak olan belgelerin de istenilmesine gerek var mı?
KİK Kararları İdarece belirlenen kâr hariç yaklaşık maliyetten yüksek teklif veren istekliler için aşırı düşük sorgulaması yapılır mı?
KİK Kararları İdareler tarafından aşırı düşük aşamasındaki fiyat değerlendirmelerinde, piyasa fiyatlarının dikkate alınmasına gerek var mı?
KİK Kararları İdareler, aşırı düşük olarak belirledikleri tekliflere ilişkin açıklamaları değerlendirirken, hangi ölçütleri dikkate aldıklarını belirtmek zorunda mı?
KİK Kararları İdareler, aşırı düşük teklifleri değerlendirirken hansi hususlara dikkat etmelidir?
KİK Kararları İdareler, isteklilerin verdiği aşırı düşük açıklamalarında,hangi hususları dikkate alarak değerlendirme yapmalıdır?
KİK Kararları İdareler, teklifleri veya aşırı düşük teklifleri sorgularken hangi ilkelere dikkat etmelidir?
KİK Kararları İdareler, tekliflerin aşırı düşük olup olmadığını veya aşırı düşük sorgulamalarını hangi kriterlere göre belirlemeli ve yapmalıdır?
KİK Kararları İdarenin aşırı düşük açıklaması için isteklilere verdiği süre için süre uzatımı talebinde bulunulabilir mi?
KİK Kararları İdarenin belirlediği kârsız yaklaşık maliyetten daha düşük teklif veren isteklilerin teklifleri için aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına gerek var mı?
KİK Kararları İhale kapsamında istenilen araçların aşırı düşük sorgulaması kapsamında nasıl belgelendirileceği ile ilgili karar
KİK Kararları İhale kapsamında kullanılacak araçlar için istekliler, kendi malı olma veya kiraladı ise kiralama ile ilgili aşırı düşük açıklamasında hangi belgeleri sunmalıdır?
KİK Kararları İhale kapsamında yer alan işçilik hizmetlerinin, istekli bünyesinde çalışan işçiler tarafından yerine getirilecek olması gerekçesiyle, işçilik ücretleri için bedel öngörülmeden açıklama yapılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İhale konusu iş kapsamında çalıştırılacak sanatçılarla ilgili aşırı düşük açıklama kapsamında belgelendirme nasıl yapılabilir?
KİK Kararları İhale tarihi dikkate alındığında son geçici vergi beyanname dönemi hangi dönemdir?
KİK Kararları İhalede alt yüklenici çalıştırmayacağını beyan eden isteklinin aşırı düşük açıklamasını üretici şirketin belgeleri ile yapması, ihalede alt yüklenici çalıştırmayacağı beyanı ile çelişir mi?
KİK Kararları İhalelerde işçilik giderine yönelik yapılan aşırı düşük açıklamada hangi hususa dikkat edilmelidir?
KİK Kararları İhalelerde sunulan fiyatların emsal ihalelere göre kırım oranının düşük olup olmaması ile ilgili değerlendirme yapılabilir mi?
KİK Kararları İki taraf arasında imzalanan sözleşmenin aşırı düşük sorgulama kapsamında sunulması mevzuata uygun bir açıklama mıdır?
KİK Kararları İlan tarihinde yayımlanan yeni yıla ait Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait birim fiyatlar yerine bir önceki yıla ait birim fiyatlara göre aşırı düşük açıklama yapılması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları İstekli tarafından aşırı düşük açıklamasının, mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarının kullanılarak yapılması durumunda hangi hususa dikkat edilmelidir?
KİK Kararları İstekli tarafından aşırı düşük için verilen ürün fiyatlarının, resmi kuruluş fiyatlarına göre düşük olması nedeni ile yapılan açıklama değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları İstekli tarafından teklif edilen fiyatların açıklamasının sunulması, aşırı düşük açıklaması için yeterli midir?
KİK Kararları İstekli tarafından verilen aşırı düşük sorgulamada, verilen teklifle kar ve zarar düşüncesinde olunmadığı, firmanın büyütülmesinin amaçlandığı, tanınmak ve hizmet vermek için işin yapılacağının bildirilmesi, kabul edilebilir gerekçe olabilir mi?
KİK Kararları İstekli, aşırı düşük açıklamasında noter masrafına da yer vermeli midir?
KİK Kararları İstekliler aşırı düşük açıklamalarında, malzemelerinin stokta bulunduğuna dair mizan bilgilerini verdikleri taktirde aşırı düşük açıklaması yeterli olur mu?
KİK Kararları İstekliler aşırı düşük sorgulamalarındaki açıklamalarını, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyat analizlerine göre yapma zorunluluğu var mıdır?
KİK Kararları İstekliler piyasada faaliyet gösteren şirketlerden teklif alarak aşırı düşük açıklamalarını yapabilir mi?
KİK Kararları İstekliler tarafından sunulan aşırı düşük açıklamasının, süresinde teslim edilmese dahi idare tarafından teslim alınması gerekir mi?
KİK Kararları İstekliler tarafından sunulan yazılı açıklamada yer alan sigorta maliyetinin, sigorta şirketinden alınan yazı ile belgelendirilmiş olması açıklamanın uygun görülmesi için yeterli midir?
KİK Kararları İstekliler, aşırı düşük açıklamalarında fatura veya benzeri belgeleri sunmadan açıklama yapacakları zaman bu durum için sadece bayındırlık fiyatlarını mı kullanmaları gerekir ya da diğer kamu kurumlarının da fiyatlarını kullanabilirler mi?
KİK Kararları İstekliler, hizmet ihalelerinin aşırı düşük açıklamalarını hangi belgelerle yapmalıdır?
KİK Kararları İstekliler, piyasadan aldıkları fiyatları hangi aşamada sunmaları gerekir?
KİK Kararları İsteklilerden aşırı düşük açıklamalarını hazırlamaları için idare tarafından verilen sürenin başlangıç tarihi ne zaman olur?
KİK Kararları İsteklilerden ikinci defa aşırı düşük açıklama istenebilir mi?
KİK Kararları İsteklilerin aşırı düşük açıklama kapsamında sundukları tutanaklar ve proforma faturalar arasında tutarsızlık olması durumunda ne yapılmalıdır?
KİK Kararları İsteklilerin aşırı düşük açıklaması kapsamında sundukları belgelerin yeterli olup olmadığının asıl kararı hangi kurum tarafından verilir?
KİK Kararları İsteklilerin aşırı düşük açıklamasında, eğitim giderleri için sözleşme ve genel gider hesaplaması zorunluluğu var mıdır?
KİK Kararları İsteklilerin hiçbir analiz sunmadan sadece piyasadan alınan teklifler ile aşırı düşük tekliflerini açıklamaları mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İsteklilerin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin sunulan proforma faturaların ihale tarihinden sonra alındığı gerekçesiyle teklif, değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları İsteklilerin teklifleri, idare tarafından belirlenen karsız yaklaşık maliyetten yüksek olduğu durumda da, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerekir mi?
KİK Kararları İsteklilerin tekliflerinde yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşulun ne olduğunun belirtilmesi yeterli mi, avantajlı koşulların belgelere dayalı olarak belirtilmesine gerek var mı?
KİK Kararları İsteklilerin, farklı iş kalemlerinden aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İsteklinin teklif ettiği tutar asgari maliyetin üzerinde olduğu halde, yaptığı yazılı açıklama belgeye dayanmadığı için isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları İsteklinin, aşırı düşük açıklamada bulunması istenilmeyen bir hususla ilgili olarak, sunduğu belgelerde bulunan malzeme bedeline ilişkin bilgiye dayanarak, aşırı düşük açıklamasının yeterli bulunmaması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İş deneyim belge tutarını artırmak amacı şeklinde yapılan aşırı düşük açıklaması mevzuata uygun bir açıklama mıdır?
KİK Kararları İş kalemi için analiz hazırlanmadan sadece fiyat teklifi alma ve mali müşavire onaylı birim maliyet cetvelinin sunulması şeklinde yapılan aşırı düşük teklif açıklaması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İş kalemlerinden bazılarına fazla birim fiyat öngörülmüş olması, aşırı düşük teklif verilen diğer iş kalemleri için aşırı düşük sorgulama yapılmasını engeller mi?
KİK Kararları İş yeri hekimi, aşırı düşük sorgulamasında dikkate alınmalı mı?
KİK Kararları İşçilere ödenecek yol bedeli için aşırı düşük açıklamasının nasıl belgelendirildiğine dair karar
KİK Kararları İşin sonucu da dikkate alınarak, bir teklifin aşırı düşük kapsamında olup olmadığı konusunda ihale komisyonunun vereceği kararın sorumluluğu hakkında karar
KİK Kararları İşletme sorumluluğunun isteklinin kendi personelinden karşılama isteği, aşırı düşük açıklamasında kabul edilebilir bir gerekçe midir?
KİK Kararları Kamu ihale genel tebliğindeki yeni hükümlere göre, hizmet ihalesinin aşırı düşük açıklamalarının stok tespit raporuna dayandırılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Kamu kurumlarının internet sitelerinden alınan fiyatların aşırı düşük açıklama kapsamında geçerli belge olarak kabul edilebilmesi için, isteklilerce hangi işlemin yapılması gerekir?
KİK Kararları Kârsız yaklaşık maliyetin üzerinde teklif veren istekliden aşırı düşük açıklaması istenildiği taktirde, açıklama tebliğe uygun olmadığı durumda istekli ihaleden elenir mi?
KİK Kararları Kârsız yaklaşık maliyetin üzerinde teklif veren istekliden, aşırı düşük teklif açıklamasının istenilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Kârsız yaklaşık maliyetin üzerinde teklif veren isteklilere, aşırı düşük sorgulaması yapılır mı?
KİK Kararları Kıyafet ve malzemelerin edinme değerlerine aşırı düşük açıklamasında yer verilmeli mi?
KİK Kararları KİK, hizmet ihalesinde teklif edilen tutarın, yaklaşık maliyetin % kaçının altında kaldığı durumda aşırı düşük sorgulama yapılmamasını uygun görmemiştir?
KİK Kararları Mal alım ihalelerinde aşırı düşük fiyatlar nasıl değerlendirilir?
KİK Kararları Mal alım ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ile ilgili karar
KİK Kararları Mal alım ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ile ilgili karar
KİK Kararları Mal alım ihalelerinde teklif edilen bedelin aşırı düşük teklif olarak kabul edilip edilmeyeceği ile ilgili karar
KİK Kararları Mal alım ihalelerinde tekliflerin aşırı düşük olup olmadığı nasıl belirlenir?
KİK Kararları Mal alım ihalelerinde, aşırı düşük teklifin tespiti için somut bir veri var mıdır?
KİK Kararları Mal alım ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi hangi kriterlere göre yapılır?
KİK Kararları Mal alım ihalelerinde, verilen tekliflerin aşırı düşük olup olmadığı hangi kriterlere göre değerlendirilir?
KİK Kararları Mal alım ihalesinde, teklifi diğer tekliflere ve yaklaşık maliyete göre aşırı olarak düşük olmasına rağmen, aşırı düşük sorgulama yapılmaması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Mal alım ihalesinde, yaklaşık maliyetin % 70` inden daha düşük teklif veren istekli için aşırı düşük teklif sorgulama yapılmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Mal alım ihalesinde, yaklaşık maliyetin yüzde kaçı altında teklif veren istekliye aşırı düşük teklif sorgulama yapılmaması KİK tarafından makul karşılanmıştır?
KİK Kararları Mal alım ihalesinde, yaklaşık maliyetin yüzde kaçı oranında verilen teklif için aşırı düşük sorgulama yapılması KİK tarafından uygun görülmüştür?
KİK Kararları Malın stoklarda bulunduğunun belirtilmesi durumunda, aşırı düşük açıklama envanter defterinin onaylı örneği ile yapılabilir mi?
KİK Kararları Maliyet kalemlerine ilişkin bir gider öngörülmesi veya bunun nasıl karşılanacağının belgelendirilmesi gerekir mi?
KİK Kararları Maliyet-satış tespit tutanağının birden çok sayfadan oluşması durumunda sadece son sayfanın imzalanması yeterli midir yoksa her sayfa imzalanmalı mıdır?
KİK Kararları Maliyet-satış tutarı tespit tutanağı, hizmet kalemlerinin aşırı düşük açıklaması kapsamında kullanılır mı?
KİK Kararları Maliyet-satış tutarı tespit tutanaklarının imzalanıp kaşelenmesi zorunlu mudur?
KİK Kararları Malzeme dahil yemek pişirme ve dağıtım ihalesinde yaklaşık maliyetin % kaçı oranında teklif edilen fiyata ihalenin bırakılması KİK tarafından aşırı düşük olarak kabul edilmemiştir?
KİK Kararları Malzemeli yemek ihalesinde, yaklaşık maliyetin % 38`i oranında düşük teklif veren istekli için aşırı düşük sorgulama yapılmaması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Nakliye işinde aşırı düşük teklif açıklamasının belge ile yapılmasını açıklayan karar
KİK Kararları Özel firmalar tarafından düzenlenen toptan fiyatları gösteren fiyat listesinin, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulması halinde bu belge geçerli olur mu?
KİK Kararları Personel çalışmasına dayalı hizmetlerde, hangi kalemler için aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmamalıdır?
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarı üzerindeki teklifler, aşırı düşük teklif olarak kabul edilebilir mi?
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, kar hariç yaklaşık maliyet bedelinin altında teklif sunan isteklilere aşırı düşük sorgulama yapılması zorunlu mudur?
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet ihalelerinde, isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda hangi kalemler için bir bedel öngörmeleri istenmemelidir?
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde, tekliflerin aşırı düşük olup olmadıkları hangi kritere göre değerlendirilir?
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı olan ihalede, teklifler hangi maliyete göre değerlendirilmelidir?
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı olan ihalelerde, aşırı düşük açıklama kapsamında hangi kalemler için açıklama yapılmasına gerek bulunmamaktadır?
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet ihalelerinde isteklilerin teklifleri değerlendirilirken sözleşme ve genel giderler % kaç olarak hesaplanmalıdır?
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet ihalelerinde karsız yaklaşık maliyetin altında teklif veren isteklilere aşırı düşük sorgulama yapılması zorunlu mudur?
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet ihalelerinde, aşırı düşük teklifleri belirlemek için verilen tekliflerin ortalaması alınarak sınır değerin hesaplanması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet ihalelerinde, kârsız yaklaşık maliyetin altında teklif veren isteklilere aşırı düşük teklif sorgulaması yapılır mı?
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet ihalelerinde, tekliflerin aşırı düşük olup olmadığı nasıl belirlenir?
KİK Kararları Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet ihalesinde, hangi tekliflerin aşırı düşük kapsamına girdiğine dair örnekli karar
KİK Kararları Personel servis hizmet ihalesinde aşırı düşük sorgulaması hangi durumda yapılmalıdır?
KİK Kararları Personel taşıma işinde, aşırı düşük teklif açıklaması yapılırken hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili örnek karar
KİK Kararları Personele dayalı hizmet ihalelerinde, asgari maliyetin üzerinde teklif veren isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenebilir mi?
KİK Kararları Personele dayalı olmayan hizmet ihalelerinde, işçilik maliyeti ile ilgili aşırı düşük yapılabilir mi?
KİK Kararları Personele dayalı olmayan işlerde aşırı düşük açıklaması istenebilir mi?
KİK Kararları Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu mudur?
KİK Kararları Proforma fatura veya maliyet-satış tutarı tespit tutanaklarında, giyim eşyaları için öngörülen özelliklerin belirtilmesi gerekir mi?
KİK Kararları Sınır değerin altında kalan ve tek geçerli teklif sahibi olan istekli için aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Sigorta acentelerinden alınan poliçe ekinde ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden alınan teyit yazılarında imzaları bulunan kişilerin yetkili kişiler olduğunu kanıtlayacak belgelerin sunulması zorunlu mudur?
KİK Kararları Tabldot yemek üretimine ilişkin aşırı düşük açıklaması, maliyet-satış tutarı tespit tutanağı ile yapılabilir mi?
KİK Kararları Taşıma ihalesinin aşırı düşük sorgulamasında isteklilerce hangi kalemin özellikle açıklanması gerekir?
KİK Kararları Tebliğdeki yeni düzenlemeye göre yapım ihalelerinin aşırı düşük sorgulaması hangi kalemler veya gruplar için yapılmamalıdır?
KİK Kararları Tebliğdeki yeni hükümlere göre, hizmet ihalelerinin aşırı düşük açıklamasında istekliler teklif fiyatlarını stoklarda bulunan malzemelere dayandırması ve bu çerçevede stok tespit tutanağı sunması gerekir mi?
KİK Kararları Teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak belirtilen malzemenin aşırı düşük açıklaması işçilik kalemi içinde yapılabilir mi?
KİK Kararları Teklif edilen bedellerin tümünün yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu durumda, isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenir mi?
KİK Kararları Teklif ile birlikte idareye verilen belgelerle aşırı düşük aşamasında verilen belgeler birbiri ile aynı olmak zorunda mı?
KİK Kararları Teklif mektubu ekindeki birim fiyat teklif cetveli ile aşırı düşük açıklamasında sunulan fiyatların birbiri ile örtüşmemesi durumunda teklif değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Teklif vermekle ihale dokümanındaki tüm düzenlemelerin kabul edilmiş ve tüm sorumlulukların üstlenilmiş olması gerekçesi ile, yaklaşık maliyetin altında verilen teklifin idarece aşırı düşük teklif kapsamında kabul edilmemesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Teklifi aşırı düşük olarak belirlenen istekliler ihaleden elenir mi yoksa aşırı düşük açıklamasının ihalenin kazanılmasında önemi var mıdır?
KİK Kararları Tekliflerde tespit edilen net olmayan hususlara ilişkin açıklama talebinin isteklilerin teklif ettikleri fiyatların açıklanması olarak değerlendirilmesi mümkün müdür?
KİK Kararları Tekliflere açıklık getirilmesine ilişkin idare tarafından isteklilere yapılan talep mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Tekliflerin aşırı düşük teklif kapsamına girip girmediği belirlenirken, yaklaşık maliyetteki KDV tutarı da dikkate alınır mı?
KİK Kararları Temizlik ihalesinde aşırı düşük teklif kapsamında giyim bedeli önemli bir bileşen olarak kabul edilir mi?
KİK Kararları Vergi beyanname dönemlerinin hangi tarihler arasında olduğunu açıklayan karar
KİK Kararları Yakıt alımında aşırı düşük teklif sorgulaması hakkında karar
KİK Kararları Yakıt için öngörülen birim fiyat için hangi durumda belgelendirilme yapılmasına gerek bulunmamaktadır?
KİK Kararları Yaklaşık maliyete ve diğer tekliflere göre aşırı düşük olan teklif, idarece aynı yıl yapılan bir ihaledeki rakamların güncellenmesiyle teklifin aşırı düşük olmadığı gerekçesiyle şirket hakkında aşırı düşük açıklaması istenmemesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Yaklaşık maliyetin birim fiyat edilmiş kalemler için aşırı düşük sorgulama yapılması gerekir mi?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde aşırı düşük açıklaması kapsamında, kamu kurumlarının yayınlamış olduğu güncel birim fiyatı olmayan iş kalemleri için daha önceki yılda-yıllarda yayınlanmış birim fiyatlar kullanılabilir mi?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde aşırı düşük açıklaması yapılırken hangi belgeler sunulmalı ve belgelerde hangi bilgiler bulunmalıdır?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde aşırı düşük için sınır değer belirlenirken teklifi geçersiz olan isteklilerin teklif fiyatları da hesaba katılır mı?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde aşırı düşük sınır değer hesabı yapılmadan ihale sonuçlandırılabilir mi?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde aşırı düşük sorgulama yapılan isteklilere, hangi analiz girdileri için açıklama istenilmeyeceği de bildirilmeli midir?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklamasını, ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması şeklinde açıklayan istekli nasıl bir belgelendirme yapmalıdır?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklamasını, piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerini sunarak yapan istekliler hangi belgeleri idareye sunmalıdır?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin belirlenmesi için hangi işlerde hangi sınır değer oranı dikkate alınır?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde hangi iş grupları için aşırı düşük sorgulama yapılmaması gerekir?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde hangi iş kalemleri için aşırı düşük sorgulama yapılması gerekir?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde istekliler aşırı düşük açıklamalarını proforma faturalarla yapmaları durumunda hangi belgeleri sunmalıdır?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde istekliler aşırı düşük açıklamasını kendi ürettiği mallara dayandırması durumunda hangi belgeleri idareye sunmalıdır?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde isteklilerce aşırı düşük teklifleri için yapılan açıklamada, malın stoklarda olduğunun belirtilmesi durumunda hangi belgeler idareye sunulmalıdır?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde isteklinin teklifi, yaklaşık maliyete ve diğer tekliflere göre aşırı düşük teklif olarak kabul edilip ona göre değerlendirme yapılabilir mi?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde sınır değerin tespiti için belirlenen oranın dışında kalanlar elenir mi?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde teklifi sınır değerin altında olmayan istekliden, fiyat analizlerinde öngörülen maliyet bileşenleri ile ilgili açıklama istenebilir mi?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde, aşırı düşük sınır değer tespitinin amacı nedir?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde, aşırı düşük sorgulamasında açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan istekli olduğu durumda, sınır değer yeniden belirlenir mi?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde, isteklilerden aşırı düşük sorgulama yapılması gerektiğinde idareler tarafından hangi hususlara dikkat edilmelidir?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde, teklifi, sınır değerin üstünde olan isteklilere de aşırı düşük sorgulaması yapılır mı?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde, teklifleri aşırı düşük olarak değerlendirilen istekliler için aşırı düşük değerlendirme yapmadan ihale sonuçlandırılıbilir mi?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde,teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük sorgulaması yapılmadan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Yapım ihalelerindeki aşırı düşük teklif açıklamasına uygulanacak olan kriterler, mal alım ihalelerinde kullanılabilir mi?
KİK Kararları Yapım ihalelerinin aşır düşük aşamasında isteklilerin müteahhitlik karları ve genel giderleri de sorgulanmalı mıdır?
KİK Kararları Yapım ihalelerinin aşır düşük sorgulamalarında isteklilerden inşaat risk sigorta gideri, kesin teminat komisyon gideri, SSK ve muhtasar giderlerinin açıklanmasının istenilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Yapım ihalelerinin aşırı düşük açıklamasının, kamu kurumlarınca yayınlanmış karsız birim fiyatın altında teklif edilen imalat kalemleri için piyasada faaliyet gösteren kişilerden alınan tekliflerin sunulması halinde hangi belgeler idareye sunulmalıdır?
KİK Kararları Yapım ihalelerinin aşırı düşük sorgulamalarında, moloz naklinin maliyeti ile birlikte bu maliyeti oluşturan işçilik kalemi için de açıklama yapılması gerekir mi?
KİK Kararları Yapım ihalelerinin aşırı düşük sorgulamasında, proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı en az ne kadar olmalıdır?
KİK Kararları Yapım ihalelerinin aşırı düşük teklif açıklamasında, tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerden hiçbiri ile açıklama yapılması mümkün olmadığı durumda istekli açıklamasını hangi belgelerle yapabilir?
KİK Kararları Yapım ihalesinde aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında teklif bedelini oluşturan imalatlara ait miktarların nasıl bulunduğuna dair hesaplamaları sunmayan istekli ihaleden elenir mi?
KİK Kararları Yapım ihalesinde hangi iş kalemleri için aşırı düşük istenildiğinin belirtilmemesi hangi durumda eksiklik olarak değerlendirilmez?
KİK Kararları Yapım ihalesinde teklif aşırı düşük olduğunda, açıklama için hangi belgeler idareye sunulmalıdır?
KİK Kararları Yapım ihalesinde verilen teklifin sınır değerin altında olmamasına rağmen, cetveldeki bazı kalemlerin fiyatlarının aşırı düşük olması gerekçesiyle isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılabilir mi?
KİK Kararları Yapım ihalesinde, açıklama istenilmeyecek iş kalemlerini de dikkate alarak isteklinin aşırı düşük açıklamasını teklif bedeli ile değerlendirmek mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Yapım ihalesinde, işçiler için ödenecek SGK ödemeleri aşırı düşük açıklamasında önemli bir teklif bileşeni olarak kabul edilir mi veya bu nedenle istekliler elenir mi?
KİK Kararları Yapım ihalesinin aşırı düşük açıklamasında, bazı kalemler için bir kurumun belirlediği birim fiyatların diğer bazı kalemler için de başka bir kurumun birim fiyat rayiçlerinin kullanılması mümkün müdür?
KİK Kararları Yapım ihalesinin aşırı düşük teklif açıklamasında genel gider veya kar için de açıklama yapmak gerekir mi?
KİK Kararları Yapım işi kapsamında malzeme bulunmadığı takdirde, aşırı düşük teklif açıklamasında belgelendirmenin ve değerlendirmenin nasıl yapılacağına dair karar
KİK Kararları Yemek hizmet ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin belirlenmesine ilişkin sınır değer var mıdır?
KİK Kararları Yemek ihalelerinde tekliflerin aşırı düşük olup olmadığının hangi kriterlere yapılması daha sağlıklı bir değerlendirme olur?
KİK Kararları Yemek ihalelerinin aşırı düşük açıklamaları hangi belgelere göre yapılmalıdır?
KİK Kararları Yemek ihalelerinin aşırı düşük sorgulamalarında istekliler hangi kalemleri açıklamalıdır?
KİK Kararları Yemek ihalelerinin aşırı düşük sorgulamalarında işçilik giderleri de açıklanmalı mıdır?
KİK Kararları Yemek ihalesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan, yaklaşık maliyetten % 35 oranında daha düşük teklif veren isteklinin üzerine ihalenin bırakılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Yemek ihalesinde öngörülen ilaçlama için aşırı düşük açıklamada herhangi bir bedel belirtilmemesi teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Yemek ihalesinde tekliflerin aşırı düşük olup olmadığı hangi kritere göre belirlenir?
KİK Kararları Yemek ihalesinde verilen tekliflerin aşırı düşük olup olmadığı nasıl belirlenir?
KİK Kararları Yemek ihalesinde yaklaşık maliyetin % kaçı oranında teklif edilen fiyat, KİK tarafından aşırı düşük teklif olarak kabul edilmiştir?
KİK Kararları Yemek ihalesinde yaklaşık maliyetin % kaçı oranında verilen teklif, KİK tarafından aşırı düşük olarak kabul edilmemiştir?
KİK Kararları Yemek ihalesinde, KİK tarafından yaklaşık maliyetin % kaçının altındaki teklif için aşırı düşük teklif sorgulama yapılması gerektiği belirtilmiştir?
KİK Kararları Yemek ihalesinde, yaklaşık maliyetin yüzde kaçı oranında verilen teklif aşırı düşük olarak kabul edilmiştir?
KİK Kararları Yemek ihalesinde, yemek için kullanılan gıdaların aşırı düşük açıklaması nasıl yapılmalıdır?
KİK Kararları Yıllık ücretli izin ücreti maliyeti, aşırı düşük teklif sorgulamasında dikkate alınmalı mı?
KİK Kararları Yıllık ücretli izin ve kıdem tazminatı tutarı, aşırı düşük teklif sorgulamasında dikkate alınmalı mı?
KİK Kararları Zararına teklif verdiğini belirten isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru