KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Analizler

KİK Kararları 2010 yılında yapılan ihalelerde, bir işçi için bir günlük veya saatlik en az ne kadar ücret öngörülmelidir?
KİK Kararları Anahtar teslim götürü bedel işlerin analizlerinde, hangi kalemlerin gösterilmesi gerekir?
KİK Kararları Anahtar teslimi götürü bedel bir ihalede, istekli tarafından belirlenen imalat kalemlerindeki miktarların,yaklaşık maliyet hesabında esas alınan miktarlarla aynı olması gerekir mi?
KİK Kararları Anahtar teslimi götürü bedel ihalelerde, idare tarafından tespit edilen imalat niktarları ile istekliler tarafından tespit edilen imalat miktarları arasındaki farkın ne kadar olması teklifin kabul edilmesini sağlar?
KİK Kararları Anahtar teslimi götürü bedel ihalelerde, iş kalemleri ayrı ayrı mı yoksa iş kalemleri birleştirilmek suretiyle mi birim fiyatlar oluşturulur?
KİK Kararları Anahtar teslimi götürü bedel işlerde analiz istenilmesine rağmen, birkaç kaleme ilişkin eksik miktar teklif edilmesi elenme nedeni midir?
KİK Kararları Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, aşırı düşük açıklaması için yeterli belgeler nelerdir?
KİK Kararları Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, fiyat analizi içeriği ile ilgili açıklayıcı karar
KİK Kararları Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, idare tarafından belirlenen iş kalemlerine ait miktarlarla, istekli tarafından belirlenen miktarlar arasında farklılık olması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, idarece tespit edilen imalat miktarları ile isteklilerce tespit edilen imalat miktarları arasında fark olması nedeniyle açıklama reddedilir mi? (Açıklayıcı karar)
KİK Kararları Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde, analizlerde imalat miktarları doldurularak isteklilere verilebilir mi?
KİK Kararları Anahtar teslimi götürü bedel teklif verilen yapım ihalesinde, idarenin belirlediği yaklaşık maliyet hesabı ile isteklilerin belirlediği imalat miktarları arasında farklılık olması nasıl değerlendirilmelidir?
KİK Kararları Anahtar teslimi götürü bedel usulü ile yapılan işlerde, idareler tarafından hesaplanan miktarlar ile birebir aynı miktarların teklif edilme zorunluluğu var mı?
KİK Kararları Anahtar teslimi götürü olarak yapılan ihalelerde, istekliler tarafından hesaplanan iş kalemlerine ilişkin metrajlar ile yaklaşık maliyetteki metrajların birebir örtüşmesi gerekir mi?
KİK Kararları Anahtar teslimi yapım ihalelerinde isteklilerin aşırı düşük açıklama kapsamında sundukları analizlerdeki miktar ile yaklaşık maliyetteki miktar arasında bulunan % kaç oranında farklılık olması KİK tarafından makul karşılanmıştır?
KİK Kararları Analiz fiyatlarını tevsik edici proforma faturalarda iş kaleminin ayrıntılarına yer verilmeden sadece isimlerine yer verilmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Analiz istenen ihalede, isteklinin teklifi sınır değerin altında kalır ve aşırı düşük teklif olursa, anılan analizde yer alan maliyetlerin proforma faturalarla ayrıntılı olarak açıklanmasının istenilmesi gerekir mi?
KİK Kararları Analiz istenilmesinin amacı nedir?
KİK Kararları Analizler faks çıktısı olarak idareye sunulabilir mi?
KİK Kararları Analizler, ihalede teklif ile birlikte yeterlik kriteri olarak istenebilir mi?
KİK Kararları Analizler, isteklilerden hangi aşamada istenilmelidir?
KİK Kararları Analizlerde bulunan aritmetik hata sonradan düzeltilebilir mi veya bu hatadan dolayı istekli elenir mi?
KİK Kararları Analizlerde değişiklikler yapılabilmesi mümkün müdür?
KİK Kararları Analizlerde dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili karar
KİK Kararları Analizlerde her iş kaleminin girdi cinsi miktarı ve tutarı yönünden ayrıntılarına yer verilmesi gerekir mi?
KİK Kararları Analizlerde her işçi için saatlik ne kadar ücret öngörüldüğünün açık olarak belirtilmesine gerek var mı?
KİK Kararları Analizlerde imza olmaması, ihaleden elenme nedeni olur mu?
KİK Kararları Analizlerde işçilik hesaplaması yapılırken haftalık ve günlük kaç saat üzerinden hesaplama yapılmalıdır?
KİK Kararları Analizlerde, Bayındırlık Bakanlığı rayiçlerini kullanan ve bu rayiçlerin poz numaralarını da belirterek liste halinde sunan istekliler, rayiçlere ilişkin proforma fatura, teklif alındığına dair yazı veya benzeri belgeleri ayrıca sunmaları gerekir mi?
KİK Kararları Analizlerde, çalıştırılacak işçilerin nitelikleri ve sayıları belirtilmeden bütün işçilik giderine ilişkin olarak tek bir fiyat yazılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Analizlerde, işçilik ve buna ilişkin miktar ve rayiçlerin ayrıca bulunmasına gerek var mı?
KİK Kararları Analizlerdeki miktarların değişikliği ile ilgili karar
KİK Kararları Analizlerdeki rayiç fiyatların, virgülden sonra iki haneden fazla olacak şekilde yazılması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Analizlerin fotokopi olması, ihaleden elenme nedeni midir?
KİK Kararları Analizlerin, birim fiyat tariflerine ve teknik şartname düzenlemelerine uygun olmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Aşırı düşük açıklama kapsamında sunulan analizlerde, bazı imalat kalemlerinin maliyetinin teklif fiyatına yansıtılmaması veya imalat kalemlerinin metrajlarının idarece belirlenen analizlerdeki miktarlardan düşük olması durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Bir imalat kalemindeki işçilik miktarı, o imalat kaleminin ilişkili olduğu veya referans alındığı bayındırlık birim fiyat analizlerinde öngörülen işçilik miktarından düşük belirlenebilir mi?
KİK Kararları Bir iş kaleminin analizinin yapılmasının mümkün olmadığı durumda istekli tarafından ne yapılmalıdır?
KİK Kararları Birim fiyat teklif cetvelinde bulunan kalemin, analizde değiştirilmesi halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Farklı yerlerde yapılacak işlerin bedelleri analizlere nasıl yansıtılmalıdır?
KİK Kararları Fiyat analizi ile ilgili karar
KİK Kararları Hangi durumdaki analizler, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur?
KİK Kararları Herhangi bir isteklinin analizleri, o isteklinin birim fiyat teklif cetvelindeki tutarları karşılıyorsa söz konusu teklif kabul edilir mi?
KİK Kararları Herhangi bir iş kalemine ilişkin analizin alt iş kalemlerine ayrıştırılarak yapılması zorunlu mudur?
KİK Kararları Hesap cetveli idareye sunulurken hangi hususa dikkat edilmelidir?
KİK Kararları İdare tarafından tüm iş kalemleri için bir analiz formatı mı yoksa her bir iş kalemi için ayrı ayrı mı analiz formatı düzenlenmelidir?
KİK Kararları İhalede teklifle birlikte sunulması gereken analizler, ihalede yeterlilik kriteri olarak belirlenmediği takdirde, analizlerin verilmemesi nedeniyle isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları İstekli tarafından aşırı düşük açıklaması için yapılan analizler, teklif bileşenlerini açıklama konusunda yeterli midir?
KİK Kararları İstekli tarafından teklif edilen bedelin, analizi sunulan bedelden yüksek olması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları İstekli, analizde sunulan ve ihalede kullanılacak ürünün, kendi malı olması nedeniyle ilgili ürün için analizde herhangi bir bedel öngörmemesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları İsteklice sunulan analizdeki kâr oranının, idare tarafından isteklilere verilen analiz formatındaki kâr oranından farklı belirlenmesi ihaleden elenme nedeni midir?
KİK Kararları İstekliler tarafından belirlenen birim fiyat analizlerinde kullanılan girdilere ait miktarların, herhangi bir kuruma ait birim fiyat analizinde öngörülen miktarlarla örtüşme zorunluluğu var mı?
KİK Kararları İstekliler tarafından birim fiyatlar esas alınarak açıklama yapılmışsa, bu birim fiyatların dayanağı olan analizlere ve buradaki miktarlara bağlı kalınması gerekli midir?
KİK Kararları İstekliler tarafından özel pozlar için yapılan analizlerde, hangi bilgilerin olması gerekir?
KİK Kararları İstekliler tarafından sunulan alt analiz birim fiyatlar ile aşırı düşük açıklama kapsamında sunulan alt analiz birim fiyatların farklılık arz etmesi durumunda teklif değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları İstekliler tarafından sunulan analizler ile ilgili açıklayıcı karar
KİK Kararları İstekliler tarafından, idarelerce belirtilen yöntemden farklı fiyat analizi sunulabilir mi?
KİK Kararları İstekliler, hangi durumda iş kalemleri için kamu kurumları tarafından belirlenen birim fiyatları kullanarak analiz düzenlemek zorunda değildir?
KİK Kararları İstekliler, idarenin belirlediği yöntemden farklı analiz sunabilir mi?
KİK Kararları İsteklilerce pozlar için hazırlanan analizlerde, hangi iş kalemlerinin belirtilmesi gerekir?
KİK Kararları İsteklilerce sunulan analizdeki miktarlarla Bakanlık tarafından belirlenen analizlerdeki miktarlar arasında fark olması durumu nasıl değerlendirilir?
KİK Kararları İsteklilerin analizlerle birlikte hangi belgeyi idareye sunması gerekir?
KİK Kararları İş kalemleri, grupları için isteklilerin hazırlayacakları analizlerde, açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de gösterilecek midir?
KİK Kararları İş ortaklığı olarak girilen ihalede, analizlerin tüm ortaklar tarafından imzalaması zorunlu mudur?
KİK Kararları Makine olan işte, araçlar için analiz nasıl hesaplanır?
KİK Kararları Pozdaki iş kalemi miktarının yanlış yazılması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına sebep midir?
KİK Kararları Proforma faturalara dayanarak elde edilen birim fiyatlar, analiz fiyatlarına yansıtılabilir mi?
KİK Kararları Sunulan analizlerde, iş kalemine ilişkin girdilerin miktar ve birim fiyatlarının belirtilmesi gerekir mi?
KİK Kararları Teklif cetvelinde verilen tutar ile analizlerde verilen tutarın birbiri ile uyumlu olması zorunlu mudur?
KİK Kararları Teklif dosyasında analiz kapsamında sunulan hesap cetvellerinin, idarece tanımlanan her bir iş kalemi için birim fiyatı ve miktarı gösteren her bir iş kalemini içermesi zorunlu mudur?
KİK Kararları Teklif ekinde analiz istenilmesi mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Teklif ile birlikte analiz sunmayan istekliler ihaleden elenir mi?
KİK Kararları Tesisat işlerinde sadece hangi kalemlerin analizlerde belirtilmesi yeterlidir?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden hesap cetvelinin de istenilmesinin amacı nedir?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde hangi durumda, istekliler tarafından sunulan analizlerdeki bilgiler ile idarelerin hazırladığı analizlerdeki bilgilerin birebir aynı olması gerekir?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde hangi durumlarda isteklilerin analiz sunmasına gerek bulunmamaktadır?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde iş kalemleri için idarelerce analiz hazırlamaları gerekir mi?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde stokta bulunan ürünlerin analizlerde fiyatlandırılması zorunlu mu?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde tebliğdeki yeni hükümlere göre, isteklilerin analizlerine dayanak olabilecek bilgi ve belgeler nelerdir?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde, sıralı analiz girdilerinin hazırlanmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
KİK Kararları Yapım ihalesinde, iş kalemlerinin bir kısmı için piyasadan teklif almış olan isteklinin, aşırı düşük açıklamasında bu iş kalemleri için analiz sunmasına gerek var mıdır?
KİK Kararları Yapım olarak ihaleye çıkılan fakat normal bir yapım işinden farklı bir iş olan ihalede, analiz formatının düzenlenmesi ile ilgili karar

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru