KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Anahtar Personel

KİK Kararları Anahtar personel için belli bir konuda eğitim sertifikasına sahip olma şartı aranabilir mi?
KİK Kararları Anahtar personel için daha önce benzer bir işte belirli bir süre çalışmış olma şartı aranabilir mi?
KİK Kararları Anahtar personel için ihalede sadece sigortalı hizmet listesi sunulması durumunda, ilgili personel için prim ödemesinin yapılıp yapılmadığına yönelik idarece bir işlem yapılmalı mıdır?
KİK Kararları Anahtar personel ile ilgili diğer tüm belgeler ihalede sunulmasına rağman, anahtar teknik personel niteliğindeki personel listesi formunu vermeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Anahtar personel olarak beyan edilen kişi, ihaleye giren şirketin bünyesinde en az ne kadar süre çalışmış olması gerekir?
KİK Kararları Anahtar personel olarak bildirilen kişinin aynı zamanda şirket ortağı da olması gerekir mi?
KİK Kararları Anahtar personel olarak bildirilen kişinin, son bir yıl isteklinin farklı işyerlerinde çalışmış olması, anahtar personelin isteklinin bünyesinde çalıştığı anlamına gelir mi?
KİK Kararları Anahtar personel olarak elektrik mühendisi istenilen ihalede, elektronik ve haberleşme bölümü mezunu olan kişi anahtar personel olarak kabul edilir mi?
KİK Kararları Anahtar personel olarak Elektrik-Elektronik Mühendisi istenilen ihalede, elektrik mühendisi anahtar personel olarak kabul edilir mi?
KİK Kararları Anahtar personel olarak gösterilen kişi başka bir şirkette de anahtar personel olarak çalışabilir mi?
KİK Kararları Anahtar personel olarak gösterilen kişi başka bir şirkette teknik personel olarak çalışabilir mi?
KİK Kararları Anahtar personel olarak gösterilen kişiye ait üye tanıtım belgesi, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge olarak kabul edilir mi?
KİK Kararları Anahtar personel olarak gösterilen personelin son bir yıl isteklinin bünyesinde çalıştığını gösterir belge sunulmaması bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilip sonradan tamamlatılabilir mi?
KİK Kararları Anahtar personel olarak gösterilen şirket yöneticileri için halen şirket bünyesinde çalışıldığına dair belge olarak ortaklık durum belgesinin bulunması yeterli olur mu?
KİK Kararları Anahtar personel olarak istenen kişilerin müdür vb. niteliklerde olması gerektiğine dair, idarece düzenleme yapılabilir mi?
KİK Kararları Anahtar personel olarak şirket müdürünün bildirilmesi halinde, bu kişi için ayrıca hangi belgenin ihalede sunulması gerekir?
KİK Kararları Anahtar personel, mevzuatta nasıl tanımlanmıştır?
KİK Kararları Anahtar personele ait belgelerin sonradan tamamlatılması mevzuata uygun mudur?
KİK Kararları Anahtar personele ait SGK işe giriş bildirgelerindeki şirket adresi ile ihalede sunulan diğer belgelerdeki şirket adreslerinin farklı olması ihaleden elenme nedeni olur mu?
KİK Kararları Anahtar personele yönelik daha önceki bir iş için düzenlenen oda kayıt belgesi, başka bir ihalede de geçerli olur mu?
KİK Kararları Anahtar personelin niteliği ve sayısı, hangi kriterlere göre belirlenmelidir?
KİK Kararları Anahtar personelin şirketin ortağı olduğunun ticaret sicil gazetesinde görülmesine rağmen, şirket müdürü olduğunu gösterir herhangi bir belgenin verilmesi gerekir mi?
KİK Kararları Anahtar personelin, ihaleye giren şirketin merkezinin dışındaki işyerinde çalışması mevzuatta istenilen şartı sağlar mı?
KİK Kararları Anahtar teknik personel beyannamesini sunmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Anahtar teknik personel için ihalede sadece işe giriş bildirgesinin sunulması bilgi eksikliği olarak değerlendirilebilir mi?
KİK Kararları Anahtar teknik personel için SGK dan alınan tahakkuk fişi, kişinin şirket bünyesinde çalıştığını gösterir belge olarak kabul edilir mi?
KİK Kararları Anahtar teknik personel ile ilgili `KİK025.3-Y` nolu standart formu sunmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Anahtar teknik personel niteliğindeki personelin listesini sunmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Anahtar teknik personel olarak gösterilen kişinin ihale süreci devam ederken başka bir şirkette çalıştığı belirlenirse isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
KİK Kararları Anahtar teknik personelin deneyim süresi ile ilgili olarak ihalede hangi belgenin sunulması gerekir?
KİK Kararları Anahtar teknik personelin hem Bağ-Kur`a hem de SSK` ya kayıtlı olması hususu, kamu ihale mevzuatına aykırılık olarak değerlendirilebilir mi?
KİK Kararları Anahtar teknik personelin şirketin bünyesinde çalıştığına dair SGK`nın internet sitesinden alınan belgenin sunulması durumunda bu belge geçerli olur mu?
KİK Kararları Anahtar teknik personelin tanımı nedir?
KİK Kararları Anahtar teknik personelin, eski işyeri sicil numarası ve adresinden SGK prim ödemelerinin yapılması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
KİK Kararları Aynı kişi birden fazla istekli tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilebilir mi?
KİK Kararları Bir istekli tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen bir mimar veya mühendis, başka bir firmada teknik personel olarak veya anahtar teknik personel olarak çalışabilir mi?
KİK Kararları Bir kişi, iş ortaklıklarında hem kendi şahıs şirketi olarak ortak hem de aynı ihaleye giren başka bir isteklinin bünyesinde anahtar personel olarak gösterilebilir mi?
KİK Kararları Bir mühendis, birden fazla istekli tarafından anahtar personel olarak gösterilebilir mi?
KİK Kararları Bir şirkette anahtar personel olarak gösterilen kişi, aynı anda başka bir şirkette anahtar veya teknik personel olarak çalışabilir mi?
KİK Kararları Büro tescil belgesi, odaya kayıt belgesi olarak kabul edilir mi?
KİK Kararları Daha önce kamuda çalışmış kişi ihalede anahtar personel olarak gösterildiği taktirde, deneyim süresi hangi belgeyle belirtilir?
KİK Kararları Gerçek kişi isteklilerden, anahtar teknik personel olarak gösterilen şahsın isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranır mı?
KİK Kararları Gerçek kişi olarak ihaleye giren ve anahtar personel olarak gösterilen kişiler için de başka bir şirket bünyesinde çalışmayacağına dair beyan sunulmalı mıdır?
KİK Kararları Gerçek kişi olarak ihaleye girip kendisini anahtar personel olarak beyan eden isteklinin, anahtar teknik personel niteliğindeki personel listesini- KİK025.3- ihalede sunması zorunlu mudur?
KİK Kararları Gerçek kişi olarak ihaleye girip kendisini anahtar personel olarak sunan isteklinin, prim ödendiğini veya ortaklık/görev süresini gösteren belgelerin ihalede sunulması zorunlu mudur?
KİK Kararları Hangi meslek grupları, anahtar personel olarak belirlenebilir?
KİK Kararları Hangi yapım ihalelerinde anahtar teknik personel istenilemez?
KİK Kararları Hizmet ihalelerinde anahtar personel istenebilir mi?
KİK Kararları İhale kapsamında gösterilen anahtar personel için hangi durumda şirket bünyesinde çalıştığına dair belge sunulmasına gerek yoktur?
KİK Kararları İhale tarihinden önce işe alınmış bir kişinin ihale tarihi itibari ile halen isteklinin bünyesinde çalışıp çalışmadığı belli değil ise, bu durum SSK`dan teyit edilmeli midir?
KİK Kararları İhalelerde anahtar personel ile ilgili hangi belgeler sunulmalıdır?
KİK Kararları İhaleye giren şirketin %50 sinden fazla hisseye sahip başka bir şirket çalışanı, anahtar teknik personel olarak gösterilebilir mi?
KİK Kararları İnternet ortamından alınan SSK belgesinin ayrıca tasdik edilmesine gerek var mı?
KİK Kararları İstekli tarafından anahtar personel listesinde belirtilmemesine rağmen, anahtar personele ilişkin yeterlik şartlarını sağlayan bir kişinin, ihale komisyonunca haricen anahtar teknik personel olarak değerlendirilmesi mümkün müdür?
KİK Kararları İş ortaklığı olarak ihaleye giren isteklilerden birinin, anahtar teknik personelin yeterliliklerini karşılaması yeterli midir?
KİK Kararları Limited şirketlerde anahtar teknik personel olarak gösterilen kimler için isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz?
KİK Kararları Limited şirketlerde müdür olmayan ortak, anahtar personel olarak gösterilirse, o ortağın da SSK belgesinin de sunulmasına gerek var mı?
KİK Kararları Limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ve anahtar personel olarak bildirilen kişiler için de başka bir şirkette çalışmayacağına dair beyan sunulması gerekir mi?
KİK Kararları Mühendislik büro tescil belgesi, deneyim süresini gösteren belge olarak kabul edilir mi?
KİK Kararları Önceden şirket bünyesinde çalışıp da son bir yıl içinde anahtar personel listesinde belirtilen kişinin ihalede oda kayıt belgesinin sunulması gerekir mi?
KİK Kararları Şirket birleşmelerinde, anahtar personelin şirketlerde geçen süresi, devralan veya yeni kurulan şirkete geçer mi?
KİK Kararları Şirket müdürleri, yönetim kurulu üyeleri ve başkanları ile şahıs şirketleri ortakları anahtar personel olarak bildirildiğinde bu kişiler için ihalede hangi belge sunulmalıdır?
KİK Kararları Şirket müdürü ortakların ihalede anahtar teknik personel olarak belirlenmesi halinde, bu kişilerin isteklinin bünyesinde çalıştırıldığına dair belgelerin ihalede sunulması gerekir mi?
KİK Kararları Şirket müdürünün anahtar personel olarak belirlendiği durumda, bu kişinin son bir yıldır isteklinin bünyesindeki görev durumunu gösterir belge olarak ticaret sicil gazetesinin sunulması yeterli midir?
KİK Kararları Şirket ortağı olmasına rağmen şirket müdürü olmayan ve anahtar personel olarak gösterilen kişi için SSK bildirgesi sunulması gerekir mi?
KİK Kararları Şirketi temsile yetkili şirket müdürü dışındaki müdürler, anahtar personel olarak öngörüldükleri takdirde, şirket bünyesinde çalıştıklarına dair sosyal güvenlik kurumu belgelerini sunmaları gerekir mi?
KİK Kararları Ticaret sicil gazetesinde teknik müdür olarak belirtilen kişi, anahtar personel olarak gösterilirse şirket bünyesinde çalıştığına dair SSK belgesi vermek mecburiyetinde mi?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde istenilen anahtar personel, ilan tarihinden önce mi , ihale tarihinden önce mi işe alınmış olmalı?
KİK Kararları Yapım ihalelerinde, limited şirkette müdür olan ve anahtar personel olarak bildirilen kişi için anahtar teknik personel beyannamesinin sunulmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?

Sorunuzun cevabını aşağıda bulunan KİK Karar Arama Motorunu kullanarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz!

İpucu: Arama yaparken klasik Google arama yöntemlerinin tamamını kullanabilirsiniz. Örneğin, tırnak işareti kullanarak arama yapabilirsiniz, eksi (-) işareti ile aramalarınızda görünmesini istemediğiniz sonuçları filtreleyebilirsiniz, veya (or) yapısını kullanabilirsiniz.

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru