KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2011/UH.III-3938 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2011/UH.III-3938 numaralı KİK Kararı

Sağlık Bakanlığı Batman Bölge Devlet Hastanesi tarafından yapılan  2011/122720 İhale Kayıt Numaralı 140 Kişilik Hbys Veri Kayıt Personeli İhalesi ihalesiyle ilgili Veysel Müt. Yem. Tem. Nak. Turz. Otom. Teks Gıda İnş. Elekt.Bilg. Hay. Su Ürün. Med. San Tic. Ltd. Şti.- Alperen Müt. Otomos. Sağ. Hiz. Yemek Ürt. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 28.11.2011 tarih ve 2011/UH.III-3938 sayılı KİK kararı.

 

KİK Kararı (2011/UH.III-3938)

Toplantı No: 2011/076
Gündem No: 57
Karar Tarihi: 28.11.2011
Karar No: 2011/UH.III-3938
Şikayetçi:
 Veysel Müt. Yem. Tem. Nak. Turz. Otom. Teks Gıda İnş. Elekt.Bilg. Hay. Su Ürün. Med. San Tic. Ltd. Şti.- Alperen Müt. Otomos. Sağ. Hiz. Yemek Ürt. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Gazikent Mah. Eski Nizip Yolu Üzeri Mobilyacılar Sit. GAZİANTEP
İhaleyi yapan idare:
 Sağlık Bakanlığı Batman Bölge Devlet Hastanesi, Gültepe Mah. Eflatun Cad. 1 72070 BATMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.11.2011 / 47423
Başvuruya konu ihale:
 2011/122720 İhale Kayıt Numaralı "140 Kişilik Hbys Veri Kayıt Personeli" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.11.2011tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.H.[3620].(G025)./2011-71Esayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sağlık Bakanlığı Batman Bölge Devlet HastanesiBaşhekimliği tarafından 09.09.2011tarihinde açık ihale usulüile yapılan “140 Kişilik HBYS Veri Kayıt Personeli” ihalesine ilişkin olarak Veysel Müt. Yem. Tem. Nak. Turz. Otom. Teks Gıda İnş. Elekt.Bilg. Hay. Su Ürün. Med. San Tic. Ltd. Şti.- Alperen Müt. Otomos. Sağ. Hiz. Yemek Ürt. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.İş Ortaklığı’nın  13.10.2011tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.10.2011tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.11.2011tarih ve 47423sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.11.2011tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

2)  Veysel Müt. Yem. Tem. Nak. Turz. Otom. Teks Gıda İnş. Elekt. Bilg. Hay. Su Ürün. Med. San Tic. Ltd. Şti.- Alperen Müt. Otomos. Sağ. Hiz. Yemek Ürt. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.  İş Ortaklığıtarafından aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulan giyim giderlerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanağının gönderilmek suretiyle söz konusu belgede yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı tespitinin inceleme yapılması durumunda değerlendirilmek üzere isteklinin bağlı bulunduğu Ankara Yenimahalle  Vergi  Dairesi Müdürlüğüne bildirilmesine,

 

3) Karsız yaklaşık maliyet tutarının 3.978.314,88 TL olduğu,  idarece ekonomik açıdan en avantajlı 1 inci istekli olarak belirlenen Gökdemir Asf. Ür. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. – Ahmera Tem. Yem. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’na ait teklif tutarının 3.976.358,16 TL olduğu da göz önüne alındığında  anılan istekli içinde   aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin idarece  aşırı düşük teklif olarak belirlendiği ve aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, sunmuş oldukları proforma faturalarda yer alan tutarlarla  yapılamayacağı gerekçesiyle tekliflerinin  değerlendirme dışı  bırakıldığı, oysa sunulan belgelerin mevzuata uygun olduğu ve ihale komisyonun esas ve usul hatası yaptığı iddia edilmektedir.

 

A)Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

           

            İhaleye ait idari şartnamenin “ihale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde; 

              “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı:135 kişi(asgari ücretin %5 fazlası)  ile 24 Ay, 5 kişi(asgari ücretin %35 fazlası)  ile 24 Ay  veri kayıt personelidüzenlemesi yer almaktadır.     

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü,

           

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde;

            “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden işçilik hesaplama modülü kullanılarak % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

            79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

            79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

            79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

            Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

            79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

            79.4.2. İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

            79.4.2.1. İhale komisyonu, teklifin önemli bileşenlerine ilişkin olarak;

            a) Verilecek hizmetin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve hizmetlerin temininde kullanılacak avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle aşırı düşük teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandıracaktır.

            79.4.2.2. Verilecek hizmetin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler, hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya hizmetin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajlı koşul, özgünlük ya da hizmetin ekonomik olması sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gerekmektedir.

            79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

            a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

            b. Fiyat teklifleri,

            c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

            ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

            d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

            e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

            f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

            g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

            79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

            a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

            b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

            Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

            79.4.2.5. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

            a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

            b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

            Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

            ...

            79.4.2.12. İsteklinin açıklamalarını kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırması durumunda ihale konusu işte kullanılması öngörülen mala ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunulacaktır. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar,

            a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

            b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

            İsteklinin satışlar üzerinden açıklama yapabilmesi için malın ticareti ile iştigal ediyor olması; maliyete dayalı açıklama yapabilmesi için ise, son geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alış yapmış olması gerekmektedir.

            İsteklinin son geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura suretleri ile de belgelendirme yapılabilecektir.

            79.4.2.13. İsteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir.

            Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

            79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

            79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

            (79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

            (79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

            Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

            Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

            İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

            İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

            79.4.2.16. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.

            Yukarıda belirtilen maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi esastır. Ancak son geçici vergi beyanname döneminde, yasal defter ve belgelerde açıklama konusu mal veya hizmetlerle ilgili işlem bulunmaması durumunda, isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) hariç, söz konusu tutanaklar bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebilir. Son geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

            Örneğin; 11.1.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2009”, 15.7.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2010” dur.

            79.4.2.17. İşletme hesabına göre defter tutuluyor olması durumunda; yukarıda belirtilen tutanaklar, işletme hesabı defteri ve işletme hesap özeti kayıtlarına göre düzenlenecektir.

            79.4.2.18. İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

            79.4.2.19. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin aşırı düşük teklif sorgulamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 3 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verilecek ve teklifler değerlendirilecektir.

            79.4.2.20. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; malzeme ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

            79.4.2.21. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme giderleri ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

            ...

            79.4.2.25. Personele, çalışma saatleri dışında ihale konusu işle ilgili eğitim verilmesi, işçiler açısından 4857 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin (d) bendine göre fazla çalışmaya yol açacağından, bunun teklif fiyata dahil olacağının ve mesai dışında işçinin kaç saat işle ilgili meşgul edileceğinin idari şartnamede belirtilmesi ve aşırı düşük teklif sorgulamasında dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca, oryantasyon eğitimi dışında, silahlı atış eğitimi, uçuş eğitimi gibi önemli maliyet gerektiren eğitim giderlerinin, teklif fiyata dahil giderler içinde değerlendirilmesi ve bu giderlerin idari şartnamede açıkça belirtilmesi, birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilecek ihalelerde ise birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak öngörülmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu tür eğitim giderleri % 3 oranının içerisinde bulunan bir genel gider olarak kabul edilmeyecek ve teklifin önemli bir bileşeni sayılarak aşırı düşük teklif sorgulamasında dikkate alınacaktır.

            79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

            79.6. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak istenen sürede açıklama yapmasına rağmen teklifi reddedilen isteklilere, açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin kesinleşen ihale kararı ile birlikte bildirilmesi zorunludur.

            79.7. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurumca ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “işçilik hesaplama modülü”ne (www.kik.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.” açıklamaları yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25.3 üncü maddesinde; “      25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

            135 Vasıflı Personel Asgari Ücretin % 5 Fazlası
            5 Vasıflı Personel Asgari Ücretin % 35 Fazlası

            25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

            Personelin yol gideri günlük brüt (2,00 TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir.
İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak, yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak, hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkânı verilecektir. İstekliler de tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.

            25.3.3. Malzeme giderleri:

            Çalıştırılacak personele yüklenici tarafından aşağıda teknik özellikleri belirtilen iş kıyafetleri verilecektir.
            Yazlık ve kışlık olarak dağıtımı yapılacaktır. Kışlık formalar her bir erkek için ;
            1. %100 pamuklu gabardin kumaştan yapılmış pantolon. (1 adet)
            2. Uzun kollu trikoton gömlek (1 adet)
            3. 1 çift ayakkabı ( üzeri deri, lastik tabanlı)
            4. Deri kemer (1 adet)
            5. Kravat
            Kışlık formalar, her bir bayan işçi için;
            1. %100 pamuklu gabardin kumaştan yapılmış pantolon ( 1 adet)
            2. Uzun kollu trikoton gömlek (1 adet)
            3. 1 çift ayakkabı ( üzeri deri, lastik tabanlı kolej modeli)
            4. Fular ( 1 adet)
            5. Deri kemer ( 1 adet)
            Yazlık erkek forması ( her bir erkek işçi için );
            1. %100 pamuklu gabardin kumaştan yapılmış pantolon ( 1 adet)
            2. Kısa kollu trikoton gömlek (1 adeJ
            3. 1 çift yazlık ayakkabı ( deri, lastik tabanlı veya suni kösele)
            4. Kemer ( deri) 1 adet
            Yazlık bayan forması, her bir bayan işçi için;
            1. %100 pamuklu gabardin kumaştan yapılmış pantolon ( 1 adet)
            2. Kısa kollu trikoton gömlek (1 adet)
            3. 1 çift yazlık ayakkabı ( deri)
            4. Deri kemer (1 adet)

            25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

            25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1 (bir) olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

            İhale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetveli standart formuna aşağıda yer verilmiştir:

           

 

A

B

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen      Birim Fiyat

        

Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/

saat

1

Veri Kayıt Personeli ( Asgari ücretin % 5 Fazlası ) en az lise mezunu

Kişi

135,00

24,00

 

 

2

Veri Kayıt Personeli ( Asgari ücretin % 35 Fazlası ) tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik mezunu

Kişi

5,00

24,00

 

 

3

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Veri Kayıt Personeli ( Asgari ücretin % 5 Fazlası ) en az lise mezunu

Kişi

6,00

29,00

 

 

Toplam Tutar  (K.D.V Hariç)

 

 

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; başvuruya konu ihaleye 4 teklif verildiği, idare tarafından sınır değer belirlenmediği fakat İlter Disa Sos. Hiz. Oto. Des. ve İşl. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti, Ceytech Vil. İltş.Tek.Tic. Ltd. Şti. ile başvuru sahibi olan Veysel Müt. Yem. Tem. Nak. Turz. Otom. Teks Gıda İnş. Elekt. Bilg. Hay. Su Ürün. Med. San Tic. Ltd. Şti.- Alperen Müt. Otomos. Sağ. Hiz. Yemek Ürt. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’na ait  tekliflerin ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak belirlendiği, anılan isteklilerden 26.09.2011 tarih ve saat 10.00’a kadar aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmalarının istenildiği, Disa Sos. Hiz. Oto. Des. ve İşl. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti’nin aşırı düşük telif açıklamasına cevap vermediği, Ceytech Vil. İltş. Tek. Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamasını idareye 26.09.2011 tarih ve saat 15:15’te verdiği dolayısıyla, idarece belirlenen saatte aşırı düşük teklif açıklamasını sunmadığı, Veysel Müt. Yem. Tem. Nak. Turz. Otom. Teks Gıda İnş. Elekt. Bilg. Hay. Su Ürün. Med. San Tic. Ltd. Şti.- Alperen Müt. Otomos. Sağ. Hiz. Yemek Ürt. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın ise aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu belgelerde (proforma faturada) belirtmiş olduğu tutarlarla bugünkü piyasa şartlarında taahhüdünü yerine getiremeyeceği kanaatinin oluştuğu gerekçesiyle açıklaması uygun bulunmayarak tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.   

İdarenin yaklaşık maliyet hesabı incelendiğinde; kar hariç yaklaşık maliyetin 3.978.314,88 TL olduğu ve giyim gideri için bir bedel belirtmediği ancak yapılan hesaplamada 20.129,64 TL öngörüldüğü anlaşılmıştır.

İdari şartnamenin 25 inci maddesinde belirtilen teklif fiyata dahil  giderler esas alınarak, Kamu İhale Kurumunun işçilik hesaplama modülü kullanılarak  yapılan hesaplamada; 135  personelin brüt asgari ücretin %5 fazlası üzerinden asgari işçilik maliyeti toplamının 3.774.308,40 TL, 5 personelin brüt asgari ücretin %35 fazlası üzerinden hesaplanan asgari işçilik maliyeti toplamının 177.498,00 TL ve resmi bayram ve tatil günleri için  hesaplanan maliyetin ise 6.378,84 TL olduğu anlaşılmış olup  toplam asgari işçilik maliyetinin (giyim hariç, yol bedeli ve resmi tatil çalışması ve %3 sözleşme giderleri dahil olmak üzere) ise 3.958.185,24 TL olduğu görülmüştür.

Başvuru sahibi tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesi sonucunda; anılan isteklinin teklif bedeli olan 3.958.724,58 TL ile 3.958.185,24TL’lik (giyim hariç, yol bedeli ve resmi tatil çalışması ve %3 sözleşme giderleri dahil olmak üzere) asgari işçilik maliyetinin karşılandığı, giyim gideri için toplam 519,12 TL (504,00 TL giyim bedeli ve  15,12 TL %3 sözleşme gideri) öngörüldüğü, bu gideri tevsik etmek için 06.09.2011 tarihli  Oskar İnşaat Tem. Tekstil Ürünleri – Gürsel ER tarafından düzenlenen proforma fatura (pantolon 0,50 TL, gömlek 0,15 TL, ayakkabı 1,00 TL, kemer 0,10 TL) ve ekinde maliyet/satış tutarı tespit tutanağının (Ek–O.5) sunulduğu görülmüştür.

Söz konusu proforma faturada, “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yer aldığı, ayrıca maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.5) düzenlendiği, ihale konusu işte kullanılması öngörülen giyim eşyasına ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin belirtildiği, belirtilen bu tutarların, teklif edilen bedellerin altında olmadığı, proforma fatura  ve tutanağın SMMM Levent Kızılay tarafından kaşelenip, imzalandığı anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, başvuru sahibinin giyim giderini Kamu İhale Genel Tebliğinin 79 uncu maddesine uygun olarak tevsik ettiği anlaşıldığından, teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

            Bununla birlikte; başvuru sahibinin giyim giderini tevsik etmek için sunduğu 06.09.2011 tarihli maliyet/satış tutarı tespit  tutanağında (Ek-0.5) (Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumu) yer alan (pantolon 0,50 TL, gömlek 0,15 TL, ayakkabı 1,00 TL, kemer 0,10 TL vs.) giyim giderlerinin  hayatın olağan akışına  ve ticari hayatın gereklerine aykırı olduğu anlaşıldığından, Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.18  inci maddesi uyarınca durumun ilgili Ankara Yenimahalle  Vergi Dairesi Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

           

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            Diğer yandan söz konusu ihalede karsız yaklaşık maliyet tutarının 3.978.314,88 TL olduğu ve  idarece ekonomik açıdan en avantajlı 1 inci istekli olarak belirlenen Gökdemir Asf. Ür. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. – Ahmera Tem. Yem. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’na ait teklif tutarının ise 3.976.358,16 TL olduğu  göz önüne alındığında  yukarıda yer alan Tebliğ uyarınca anılan istekli içinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Veysel Müt. Yem. Tem. Nak. Turz. Otom. Teks Gıda İnş. Elekt. Bilg. Hay. Su Ürün. Med. San Tic. Ltd. Şti.- Alperen Müt. Otomos. Sağ. Hiz. Yemek Ürt. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirmeye alınması ve Gökdemir Asf. Ür. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.–Ahmera Tem. Yem. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’na aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

2) Veysel Müt. Yem. Tem. Nak. Turz. Otom. Teks. Gıda İnş. Elekt. Bilg. Hay. Su Ürün. Med. San. Tic. Ltd. Şti. – Alperen Müt. Otomas. Sağ. Hiz. Yemek Ürt. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulan giyim giderlerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanağının gönderilmesi suretiyle söz konusu belgede yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı tespitinin inceleme yapılması durumunda değerlendirilmek üzere isteklinin bağlı bulunduğu Ankara Yenimahalle Vergi Dairesi Müdürlüğüne bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Kazım  ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ali  KAYA

Kurul Üyesi

Hakan  GÜNAL

Kurul Üyesi

 

Adem  KAMALI

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 


 

Karşı Oy:

KARŞI OY

 

            4734 sayılı Kanun’un 38. maddesi uyarınca; ihale komisyonunun verilen teklifleri anılan Kanun’un 37. maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, sunulan açıklamaların imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ve teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü çerçevesinden değerlendireceği hüküm altına alınmıştır.

 

           İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25.3 üncü maddesinde; “      25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

            135 Vasıflı Personel Asgari Ücretin % 5 Fazlası
            5 Vasıflı Personel Asgari Ücretin % 35 Fazlası

            25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

            Personelin yol gideri günlük brüt (2,00 TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir.
İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak, yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak, hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkânı verilecektir. İstekliler de tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.

            25.3.3. Malzeme giderleri:

            Çalıştırılacak personele yüklenici tarafından aşağıda teknik özellikleri belirtilen iş kıyafetleri verilecektir.
            Yazlık ve kışlık olarak dağıtımı yapılacaktır. Kışlık formalar her bir erkek için ;
            1. %100 pamuklu gabardin kumaştan yapılmış pantolon. (1 adet)
            2. Uzun kollu trikoton gömlek (1 adet)
            3. 1 çift ayakkabı ( üzeri deri, lastik tabanlı)
            4. Deri kemer (1 adet)
            5. Kravat
            Kışlık formalar, her bir bayan işçi için;
            1. %100 pamuklu gabardin kumaştan yapılmış pantolon ( 1 adet)
            2. Uzun kollu trikoton gömlek (1 adet)
            3. 1 çift ayakkabı ( üzeri deri, lastik tabanlı kolej modeli)
            4. Fular ( 1 adet)
            5. Deri kemer ( 1 adet)
            Yazlık erkek forması ( her bir erkek işçi için );
            1. %100 pamuklu gabardin kumaştan yapılmış pantolon ( 1 adet)
            2. Kısa kollu trikoton gömlek (1 adeJ
            3. 1 çift yazlık ayakkabı ( deri, lastik tabanlı veya suni kösele)
            4. Kemer ( deri) 1 adet
            Yazlık bayan forması, her bir bayan işçi için;
            1. %100 pamuklu gabardin kumaştan yapılmış pantolon ( 1 adet)
            2. Kısa kollu trikoton gömlek (1 adet)
            3. 1 çift yazlık ayakkabı ( deri)
            4. Deri kemer (1 adet)

            25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

            25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1 (bir) olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdarenin yaklaşık maliyet hesabı incelendiğinde; kar hariç yaklaşık maliyetin 3.978.314,88 TL olduğu ve giyim gideri için bir bedel belirtmediği ancak yapılan hesaplamada 20.129,64 TL öngörüldüğü anlaşılmıştır.

İdari şartnamenin 25 inci maddesinde belirtilen teklif fiyata dahil  giderler esas alınarak, Kamu İhale Kurumunun işçilik hesaplama modülü kullanılarak  yapılan hesaplamada; 135  personelin brüt asgari ücretin %5 fazlası üzerinden 3.774.308,40 TL, 5 personelin brüt asgari ücretin %35 fazlası üzerinden hesaplanan asgari işçilik maliyet toplamının 177.498,00 TL ve resmi bayram ve tatil günleri için de 6.378,84 TL olmak üzere toplam (giyim hariç, yol bedeli ve resmi tatil çalışması ve %3 sözleşme giderleri dahil olmak üzere) 3.958.185,24 TL olduğu görülmüştür.

Başvuru sahibi tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesi sonucunda; anılan isteklinin teklif bedeli 3.958.724,58 TL ile 3.958.185,24 TL’lik (giyim hariç, yol bedeli ve resmi tatil çalışması ve % 3 sözleşme giderleri dahil olmak üzere) asgari işçilik maliyetinin karşılandığı, giyim gideri için toplam 519,12 TL (504,00 TL giyim bedeli, 15,12 TL %3 sözleşme gideri) öngörüldüğü, bu gideri tevsik etmek için 06.09.2011 tarihli  Oskar İnşaat Tem. Tekstil Ürünleri – Gürsel ER tarafından düzenlenen proforma fatura (pantolon 0,50 TL, gömlek 0,15 TL, ayakkabı 1,00 TL, kemer 0,10 TL) ve ekinde maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek–O.5) sunulduğu görülmüştür.

Söz konusu proforma faturada, “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yer aldığı, ayrıca maliyet/satış tutarı tespit tutanağı(Ek-O.5) düzenlendiği, ihale konusu işte kullanılması öngörülen giyim eşyasına ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin belirtildiği, belirtilen bu tutarların, teklif edilen bedellerin altında olmadığı, proforma fatura  ve tutanağın SMMM Levent Kızılay tarafından kaşelenip, imzalandığı anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, başvuru sahibinin giyim giderini Kamu İhale Genel Tebliğinin 79 uncu maddesine uygun olarak tevsik ettiği anlaşılmakla birlikte, her ne kadar Kurul Çoğunluğu tarafından, ihale üzerinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülmüş ise de; Veysel Müt. Yem. Tem. Nak. Turz. Otom. Teks Gıda İnş. Elekt. Bilg. Hay. Su Ürün. Med. San Tic. Ltd. Şti.- Alperen Müt. Otomos. Sağ. Hiz. Yemek Ürt. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.  İş Ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamasında giyim için öngördüğü  tutarlar  ile ihale dokümanında özellikleri belirtilen giyim bedelinin karşılanmasının ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu,  giyim için teklif ettiği bedel ile ihale konusu işin yerine getirilmesinin mümkün olmadığı, ticari şirketlerin iktisadi amacının kar elde etmek olduğu, kar elde etmese dahi en azından zarar etmemek üzere ticari faaliyetlerine devam etmelerinin bir zorunluluk olduğu aksi takdir de söz konusu şirketlerin zarar etmemek ve kar elde etmek için  kayıt dışı ticari yollara başvurmalarının kuvvetle muhtemel olduğu anlaşıldığından, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği bedel ile ihale konusu işi yerine getirmesi mümkün olmadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde idarece tesis edilen işlemin yerinde olduğu yönündeki kanaatimle Kurul Çoğunluğunun kararına katılmıyorum.        

 

 

                                                                                                          Ali KAYA

                                                                                                          Kurul Üyesi              


 

                                                                       KARŞI OY   

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde özetle; tekliflerinin idarece  aşırı düşük teklif olarak belirlendiği ve aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu sunmuş oldukları proforma faturalarda yer alan tutarlarla  yapılamayacağı gerekçesiyle değerlendirme dışı  bırakıldıkları oysa sunulan belgelerin mevzuata uygun olduğu ve ihale komisyonun esas ve usul hatası yaptığı, iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

           

İncelemeye konu ihalede;

 

Sağlık Bakanlığı Batman Bölge Devlet Hastanesi tarafından 140 Kişilik HBYS Veri Kayıt Personeliişinin açık ihale usulüile ihaleye çıkarıldığı, yaklaşık maliyetin toplam   4.177.230,62 TL olarak belirlendiği; 

İdarenin yaklaşık maliyet hesabı incelendiğinde; kar hariç yaklaşık maliyetin 3.978.314,88 TL olduğu ve giyim gideri için bir bedel belirtmediği ancak yapılan hesaplamada 20.129,64 TL olduğu anlaşılmıştır.

            İdari şartnamenin 25 inci maddesinde belirtilen teklif fiyata dahil  giderler esas alınarak, Kamu İhale Kurumunun işçilik hesaplama modülü kullanılarak  yapılan hesaplamada; 135  personelin brüt asgari ücretin %5 fazlası üzerinden 3.774.308,40 TL, 5 personelin brüt asgari ücretin %35 fazlası üzerinden hesaplanan asgari işçilik maliyet toplamının 177.498,00 TL ve resmi bayram ve tatil günleri için de 6.378,84 TL olmak üzere toplam (giyim hariç, yol bedeli ve resmi tatil çalışması ve %3 sözleşme giderleri dahil olmak üzere) 3.958.185,24 TL olduğu görülmüştür.

 

Kurul tarafından yapılan değerlendirmede ise, başvuru sahibi firma olan Veysel – Alperen ortak girişiminin yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklaması kabul edilmiştir.

 

Kurul çoğunluğu tarafından kabul edilen, Veysel – Alperen ortak girişiminin yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olduğuna ilişkin değerlendirmeye aşağıda yapmış olduğum açıklamaya istinaden katılmıyorum.

            Başvuru sahibi tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesi sonucunda; anılan isteklinin teklif bedeli (3.958.724,58TL) ile 3.958.185,24TL’lik (giyim hariç, yol bedeli ve resmi tatil çalışması ve %3 sözleşme giderleri dahil olmak üzere) asgari işçilik maliyetinin karşılandığı, giyim gideri için toplam 519,12TL (504,00TL giyim bedeli, 15,12TL %3 sözleşme gideri) öngörüldüğü, bu gideri tevsik etmek için 06.09.2011 tarihli  Oskar İnşaat Tem. Tekstil Ürünleri – Gürsel ER tarafından düzenlenen proforma fatura (pantolon 0,50TL, gömlek 0,15TL, ayakkabı 1,00TL, kemer 0,10TL) ve ekinde maliyet/satış tutarı tespit tutanağı  (Ek–O.5) sunulduğu görülmüştür.

 4734 sayılı Kanun’un 38. maddesi uyarınca; ihale komisyonunun verilen teklifleri anılan Kanun’un 37. maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, sunulan açıklamaların imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ve teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü çerçevesinden değerlendireceği hüküm altına alınmıştır.

 

Her ne kadar Kurul tarafından, Veysel – Alperen ortak girişiminin aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülmüş ise de; bu firmanın aşırı düşük teklif açıklamasında giyim için öngördüğü toplam 519,12 TL tutar ile (idarenin yaklaşık maliyetinde giyim bedeli için belirlediği toplam 20.129,64 TL maliyetin karşılanmasının mümkün olmadığı) söz konusu maliyetlerin karşılanmasının ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu,

 

Ticari şirketlerin iktisadi amacının kar elde etmek olduğu, kar elde etmese dahi en azından zarar etmemek üzere ticari faaliyetlerine devam etmelerinin bir zorunluluk olduğu aksi takdirde söz konusu şirketlerin zarar etmemek ve kar elde etmek için  kayıt dışı ticari yollara başvurmalarının kuvvetle muhtemel olduğu, Kurul tarafından aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülen başvuru sahibi (Veysel – Alperen ortak girişim) firmanın teklif ettiği bedel ile ihale konusu işin yerine getirilmesinin mümkün olmadığı, bu sebeple bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği gerekçesiyle Kurul çoğunluğunun vermiş olduğu karara katılmıyorum.

 

                                                                                                                     

                                                                                                                    Hakan GÜNAL

                                                                                                                      Kurul Üyesi

 

   

 

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru