KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > Kamu İhale Mevzuatı > Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi (Tüvasaş Genel Müdürlüğü)

Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi (Tüvasaş Genel Müdürlüğü)

Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi'nin (Tüvasaş Genel Müdürlüğü) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale Yönetmeliği

TÜRKİYE VAGON SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN (TÜVASAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARI İÇİN SATINALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ile istisnaya tabi tutulan mal ve hizmet alımları için uygulanacak olan esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 — 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ile istisnaya tabi tutulan mal ve hizmet alımları için uygulanacak olan esas ve usulleri kapsar.

Hukuki Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun değişik 3 üncü maddesinin (g) bendi ile geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte yer alan;
Tüvasaş: Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketini,
İdare: TÜVASAŞ Genel Müdürlüğünü,
İhale yetkilisi: Yönetim Kurulu, Genel Müdür veya Genel Müdürce yetki devri yapılmış görevlileri,
Ünite: Daire Başkanlıkları, Fabrika Müdürlükleri ve Genel Müdüre doğrudan bağlı diğer birimleri,
Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
Hizmet: Her türlü raylı taşıt imalatı ve onarımına yönelik her türlü taşeron hizmetleri, vagon ve alan temizliği, eğitim, bakım ve onarım, taşıma, sigorta, gümrükleme, danışmanlık, plan, proje, etüt, tasarım, mühendislik, tanıtım, basım ve yayım, muhasebe taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını,
Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek ve tüzel kişileri,
Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek ve tüzel kişileri,
Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini İdarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, İdareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,
Ortak Girişimci: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturdukları iş ortaklığını,
Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek ve tüzel kişileri,
İstekli: Mal veya hizmet alımları ihalesine teklif veren tedarikçi ve hizmet sunucusunu,
Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
İhale dokümanı: İhalenin bidayetinden nihayetine kadar olan (imzalanan sözleşme dahil) bütün belgeler,
Yaklaşık Maliyet: İhale yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere bulunan maliyeti,
İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları için istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,
Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,
Uygun Teklif: Bedel, nitelik ve ihale dokümanlarında belirtilen diğer şartlar yönünden idare lehine en avantajlı teklifi,
Zeyilname: İhale dokümanı değişiklik belgesini,
I. İhale Komisyonu: 17/a maddesinde belirtilen yetki tutarının üzerinde bulunan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihale işlemlerini karara bağlamak üzere idare bünyesinde oluşturulan komisyonu,
II. İhale Komisyonu: 17/a maddesinde belirtilen yetki tutarı dahil bu tutarın altında bulunan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihale işlemlerini karara bağlamak üzere İdare bünyesinde oluşturulan komisyonu,
Özel İhale Komisyonu: Gerekli ve zorunlu görülen işlerde, başkanı ve üyeleri ile çalışma alanı ve süresi kuruluş kararında belirtilmek suretiyle Yönetim Kurulunca kurulacak olan ihale komisyonunu,
Ön Yeterlik Komisyonu: Siparişi veren ünitenin teklifi ve ihale yetkilisinin onayı ile teşkil edilen ve ihaleye iştirak eden isteklinin mali, ekonomik, mesleki ve teknik yeterliliğini değerlendiren komisyonu,
İhtisas Komisyonu: İhale komisyonunun başkanının önerisi ve ihale yetkilisinin onayı ile teşkil edilen ve teklifleri teknik yönden inceleyip, değerlendiren komisyonu,
Talepçi Ünite: İhale konusu işi talep eden idare bünyesinde yer alan bütün birimleri,
Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,
Belli İstekliler Arasında İhale Usulü: İdare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,
Pazarlık usulü: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,
Doğrudan temin: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü,
Sözleşme: Mal veya hizmet alımları için idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,
Protokol: Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kamu niteliğini haiz kuruluşlarla yapılan sözleşmeyi,
Sipariş Teyidi: Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu niteliğini haiz kuruluşlardan yapılacak mal ve hizmet alımlarının şartlarını belirleyen belgeyi,
Amil-i Mütehassıs Firma: Başka üreticisi veya tedarikçisi bulunmayan belli bir malzemenin veya hizmetin patent hakkına veya yed-i vahit belgesine sahip tek yapımcı, tek üretici, tek tedarikçiyi,
FOB: Gemide teslimi,
FOT: Kamyonda teslimi,
C+F: Malın bedelini ve taşıma ücretini,
CİF: Malın bedelini, sigorta ve navlunu,
ifade eder.

Temel İlkeler
Madde 5 — Bu Yönetmeliğe göre yapacağı ihalelerde idare; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.
Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Ancak ertesi mali yılda gerçekleşebilecek veya süreklilik arz eden (ödeneği her yıl rutin olarak programlanan) mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

Komisyonlar ve Görevleri
Madde 6 — Komisyonlar ve görevleri aşağıda belirtilmiştir;
a) I. İhale Komisyonu
17/a maddesinde belirtilen yetki tutarının üzerinde olan mal ve hizmet alımları için Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, planlama, mali işler, satınalma üniteleri başkanları ile talepçi ünitenin başkan veya müdürü veya ihale yetkilisince onayları verilmiş vekillerinden olmak üzere en az beş üyeden teşekkül eder. Ayrıca, ihale komisyonu üyelerinin toplam sayısının tek sayıda olması esasına uygun olarak, lüzumlu görüldüğünde satınalma ünitesinin önerisi ve ihale yetkilisinin onayı ile idare içinden veya dışından başka üyelerde ihale komisyonuna dahil edilir. İhale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından gerektiğinde ihtisas komisyonlarından, ilgili birimlerden veya diğer idarelerden yazılı görüş alınarak yapılır. İdarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, diğer idarelerden veya kamu niteliğine sahip meslek odalarından ihale komisyonuna üye alınabilir.
b) II. İhale Komisyonu
17/a maddesinde belirtilen yetki tutarına kadar (söz konusu tutar dahil) olan mal ve hizmet alımları için Genel Müdürün görevlendireceği birinin başkanlığında, planlama, mali işler, satınalma ünitelerinden görevlendirilecek şube müdürleri ile talepçi üniteden şube müdürü veya kısım amiri veya ihale yetkilisince onayları verilmiş vekillerinden olmak üzere en az beş üyeden teşekkül eder. Bu maddenin (a) bendinde belirtilen usuller çerçevesinde faaliyet gösterir.
c) İhtisas Komisyonu
İhale komisyonu vereceği kararlar için istişari mahiyette çalışmalar yaptırmak üzere, ihale komisyonu başkanının yazılı önerisi ve ihale yetkilisinin onayı ile kurulacak ihtisas komisyonuna konuyu inceletebilir. İhtisas komisyonunun değerlendirme esnasında ihtiyaç duyabileceği ve ihaleye iştirak eden isteklilerin tekliflerinin esasını değiştirmeyecek ek bilgi ve açıklamalar satınalma ünitesi kanalıyla istenir.
d) Ön Yeterlik Komisyonu
İhaleye çıkış şartları, teknik ve idari şartnamelerde istenenler karşısında isteklinin yeterliliğinin olup olmadığını tespit etmek üzere siparişi veren ünitenin teklifi ve ihale yetkilisinin onayı ile biri başkan ve iki üye olmak üzere en az üç kişiden oluşan komisyondur. Bu komisyon tekliflerin ihale komisyonuna gelmesinden önce istekliden istenen ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeleri ile istenen diğer belgelerin incelenmesi ile rapor tanzim edebileceği gibi, ayrıca ihale yetkilisinden onay alınarak yerinde inceleme yapılabilir. Ön yeterlik alamayan istekliler ihaleye katılamazlar. Ön yeterlik verildiği hallerde Ön Yeterlik Komisyonunun vereceği yeterlik belgesi ilgilinin teklif mektubuna eklenir.
e) Özel İhale Komisyonu
Gerekli ve zorunlu görülen işlerde; Mali İşler Dairesi Başkanı veya aynı daireden bir ünite müdürü, ihale konusu iş ile ilgili iki uzmanın bulunması ve toplam üye sayısının en az beş olması veya bunu aşması durumunda toplam üye sayısının tek sayıda olması koşullarıyla başkanı ve üyeleri ile çalışma alanı ve süresi kuruluş kararında belirtilmek suretiyle Yönetim Kurulunca kurulacak olan ihale komisyonudur.
f) İhale Komisyonunun Çalışma Esasları ve Görevleri şunlardır.
İhale komisyonu üyelerince talep edilmesi durumunda gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyası, ilan veya davet yapıldığı tarihten itibaren satınalma ünitesince ihale komisyonu üyelerinin incelemesine açılır.
İhale komisyonu 6 ncı maddenin a bendindeki esaslar dahilinde eksiksiz toplanır. İhale komisyonu başkanının veya üyelerinin ve vekillerinin gaybubeti halinde gaybubetin bitimine kadar ihale yetkilisinin onayı ile görevlendirme yapılır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri karşı oluş nedenlerini ayrıca yazılı ve gerekçeli bir raporla karar tarihini takip eden günün mesai bitimine kadar Komisyon Başkanına bildirirler.
Tekliflerin ihale dokümanlarında belirtilen koşullara uygunluğunu incelemek, uygun görülenleri idari, teknik ve ticari yönlerden incelemek ve değerlendirmek, en uygun teklif için karar almak ve alınan kararların tatbiki için ihale dosyasını Satınalma ve Ticaret Dairesi Başkanlığı’na intikal ettirmek İhale Komisyonunun başlıca görevleridir. İhale Komisyonu teklifleri inceleme ve değerlendirme safhasında gerekli gördüklerinde kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden bedeli karşılığında Satınalma ve Ticaret Dairesi kanalıyla görüş isteyebilir. Ayrıca, ihale komisyonu ihaleye iştirak eden isteklilerin tekliflerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi safhasında tekliflerinin esasını değiştirmemek kaydıyla isteklilerden tamamlayıcı bilgi ve belgeleri Satınalma ve Ticaret Dairesi kanalıyla isteyebilir.
İhale komisyonu tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idare menfaatlerine daha uygun olacağına kanaat getirdiği takdirde, gerekçesini belirtmek suretiyle, alım konusu mal ve hizmetlerin niteliğine ve günün piyasa şartlarına göre; ihale dosyasında öngörülen ihale usulünün değiştirilerek, diğer ihale usullerinden birine ihale yetkilisinin onayı ile dönülmesi yönünde karar alabilir.
İhale komisyonu, ihaleye iştirak eden isteklilerin tekliflerinin ana hatlarını, ihale bedelini, şartlarını, teslim yerini ve sürelerini belirten bir tutanak düzenler.
İhale komisyonunun kararlarında aşağıda belirtilen hususların bulunması şarttır.
1) Karar tarihi, numarası ve dosya işareti (numarası)
2) Talepte bulunan ünitenin adı
3) Sipariş konusu mal veya hizmetin cinsi
4) Teklif veren istekliler ve fiyatları
5) Teklifin şartnamelere uygunluğu
6) Ödeme ve teslim şartları
7) Birim fiyatı (siparişe esas olan para cinsi ile ifade edilmeli ve fiyatın sabit veya eskalasyonlu olup olmadığı toplam bedeli kaydedilmek suretiyle açıkça belirtilmelidir.)
8) Seçilen isteklinin adı ve diğerlerine tercih nedeni
9) Tek teklif üzerinden ihale kararı veriliyorsa bunun ve diğer dikkate alınmayan tekliflerin varsa sebep ve gerekçelerinin açıklanması,
10) Varsa diğer açıklama ve düşünceler
İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. İhale komisyonunun kararları ihale yetkilisinin onayı ile yürürlüğe girer. Sorumluluklarla ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla ihale yetkilisi komisyon kararlarına uyup uymamakta serbesttir. İhale komisyon kararları, ihale yetkilisince onaylanmayarak iade edildiği takdirde, iade sebepleri de göz önünde tutularak konu İhale komisyonunca yeniden incelenir.
İhale komisyonu kararları yetki limitlerine göre ihale yetkilisince opsiyon süresini geçmemek üzere en kısa sürede onaylanır veya gerekçesi belirtilmek suretiyle iptal edilir.
İhale; ihale yetkilisince kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
g) İhale Komisyonu Sekreteryası ve Görevleri aşağıdaki gibidir.
İhale Komisyonunun sekreterya görevi Satınalma ve Ticaret Dairesi bünyesinde yer alan raportörlük ünitesince yerine getirilir. Sekreteryanın görevleri şunlardır:
1) Satınalma ve ihale komisyonu gündemini tespit ederek üyelere duyurmak.
2) Komisyonun toplanmasını sağlamak.
3) Teklif zarflarından çıkan geçici teminat ile diğer evrakın noksan olup olmadığının ve usulüne uygun olup olmadığının ihale komisyonunca kontrolünü müteakip, tespit edilen hususların tutanağa geçirilmesi.
4) Komisyon yazışmalarını opsiyon sürelerini dikkate alarak yapmak.
5) İhale dosyasının raportörlüğe tevdi edildiği tarihten itibaren ihale komisyonu üyelerince istenmesi durumunda gerekli inceleme yapmalarını sağlamak üzere, ihale dosyasını ihale komisyonu üyelerinin incelemesine açmak.
6) Tutulan tutanakları ve komisyon kararlarını hazırlayıp üyelere imzalatmak.
7) Gizliliğin korunması için gerekli tüm tedbirleri almak.

Yetkiler
Madde 7 — Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde;
a) Yönetim Kurulu, bütün ihale komisyonlarına,
b) Genel Müdür veya yetkili kılacağı kişiler Yönetim Kurulunca kurulan komisyonlar dışındaki bütün Komisyonlara,
c) Satınalma ve Ticaret Dairesi Başkanı günlük alımlarda kullanılmak üzere, kendi mutemetlerine,
Her yıl idare bütçesinde belirlenen Yönetim Kurulunun yetki devrine dair kararda yazılı parasal tutarlara kadar alım ve ihale izni vermeye, kararları onaylamaya, sözleşme yapma izni vermeye veya sözleşme imzalamaya yetkilidir.

İhale İşlem Dosyası
Madde 8 — İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki, yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilan metinleri, adaylar ve istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

İKİNCİ BÖLÜM
İhaleye Katılım Kuralları

Yaklaşık Maliyet
Madde 9 — Yaklaşık maliyet hesabı Planlama ünitesince yapılır. Planlama ünitesi yaklaşık maliyet belirleme çalışmaları esnasında ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri ilgili ünitelerden talep edebilir. Planlama ünitesi gerek duyduğunda diğer ünitelerdeki çalışanlarında içinde yer alabileceği ve ihale yetkilisinin onayı ile teşkil edeceği komisyon marifetiyle de yaklaşık maliyet hesabı yapabilir. Mal veya hizmet alımları ihalesi yapılmadan önce, her türlü fiyat araştırması ve hesaplaması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz. Yaklaşık maliyet hesabında, Resmi mercilerce ilan edilen birim fiyatlar, meslek odaları ve benzeri kuruluşlar tarafından tespit edilen fiyatlar, idarenin kendi alımlarının güncellenmesinden elde edilen fiyatlar, piyasada ihale konusu malı veya hizmeti üreten veya pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden proforma fatura almak suretiyle yapılacak piyasa araştırması gibi hususlar esas alınarak hesaplanır. Yaklaşık maliyetin hesabına ilişkin süreçte kullanılan her tür bilgi ve belgeye hesap cetveli ekinde yer verilir.

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler
Madde 10 — İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış ve isteklinin;
1) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan durumda veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olmadığına,
2) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan durumda veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olmadığına,
3) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına,
4) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına,
5) İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine,
6) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olmadığına,
ilişkin belgeler ile taahhütname.
e) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.
g) İstenmesi halinde, bu Yönetmelikte ve idari şartnamede adı, şekli ve içeriği belirtilen yeterlik belgeleri.
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
j) İdari şartnamede istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b), (c), (d)’ de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
Yabancı istekliler kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları
Madde 11 — İhale konusu mal veya hizmetin durumuna göre siparişi veren ünitenin istemesi durumunda ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak belirlenen aşağıdaki bilgiler ve belgeler istenebilir.
a) Ekonomik ve mali yeterliliğin belirlenmesi için;
1) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler,
2) İsteklinin, ilgi mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,
3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.
b) Mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesi için;
1) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, kamu veya özel sektörlerde idarece belirlenecek oranda gerçekleştirdiği veya denetlediği, idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler,
2) İsteklinin üretim ve veya imalat kapasitesine araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,
3) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,
4) İhale konusu hizmet işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitimi mesleki niteliklerini gösteren belgeler,
5) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,
6) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, Kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,
7) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilmiş sertifikalar,
8) Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları,
İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirilmesinde kullanılacağı, ihale dokümanlarında ve ihale veya ön yeterliliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

Mal Alımı İhalelerinde Uygulanmak Üzere Ekonomik, Mali, Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgelere İlişkin Açıklamalar ve Değerlendirme Kriterleri
Madde 12 — Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ait belgelere ilişkin açıklamalar ve değerlendirme kriterleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler (idari şartnamede belirlenecek standart formlar)
İdarece gerek görüldüğünde bu belgeler, ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyit ettirilebilir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.
İş ortaklığında, bu belgeler ortaklarca hisseleri oranına bakılmaksızın müştereken karşılanabilir.
b) İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
Bu belgelerin istenildiği durumlarda;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,
yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır.
Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla kadarki belgelerini sunabilirler, bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.
Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler.
Serbest meslek erbabının vereceği ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yıl değerinin en az (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermesi ve ortaklardan her birinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları sağlaması zorunludur. Ancak, pilot ortağın hissesinin % 50 den fazla olduğu durumlarda pilot ortağın tek başına aranılan şartları sağlaması yeterlidir.
İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde açılış bilançosunun verilmesi yeterli olup bu bilançoların da ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.
c) İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler:
Ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu satış faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.
Bu belgelerin; son yıl değerlerinin, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 15 inden, toplam satış geliri için ise, isteklinin teklif edeceği bedelin % 10 undan az olmaması gerekir. İsteklinin öngörülen bu kriterlerden birini sağlaması yeterli kabul edilir.
Sunulan gelir tablosu veya serbest meslek kazanç defteri özeti ile taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin toplam satış gelirini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gerekmektedir.
Taahhüdü altındaki işlerin değerlendirilmesinde, işin kamu veya özel sektörde sözleşmeye bağlı olarak sürdürülmesi şartı aranır.
İsteklinin, iş ortaklığı olarak taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı o iş ortaklığındaki hissesi oranında dikkate alınır.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, yıllık ciro veya yıllık toplam satış geliri olarak pilot ortaktan asgari değerin % 70’i, diğer ortakların her birinden ise % 30’u istenir. Pilot ortağın ve diğer ortakların tek başına taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı tam olarak, pilot ortağın ve diğer ortakların başka iş ortaklığında taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı o iş ortaklığındaki hisseleri oranında dikkate alınır. İş ortaklığı ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı ibraz etmesi zorunludur.
İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde ihalenin yapıldığı tarihe kadar olan toplam ciro veya toplam satış gelirini gösteren belgelerin verilmesi yeterli olup, gelir tablosu veya serbest meslek kazanç defteri özeti ile taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin toplam satış gelirini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gerekmektedir.
Gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro veya toplam satış geliri, gelirin elde edildiği yılın 30 Haziran tarihinden itibaren Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık TEFE üzerinden, ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle güncelleştirilir.
d) İş deneyim belgeleri:
Bu belgelerin istenildiği mal alım ihalelerinde, son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgelerdir.
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işlerdir.
Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki mal alımlarının benzer alım kabul edileceği ilgili idarece tespit edilir ve ön yeterlik ve ihale dokümanı ile ihale ilan ve ihaleye ve ön yeterliğe davet belgelerinde belirtilir.
İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25 inden az olmamak üzere ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenebilir.
İş deneyim belgeleri (idari şartnamede belirlenecek standart form), bir taahhüt kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirilen mal tedariklerinde isteklinin başvurusu üzerine, taahhüdün gerçekleştirildiği idare tarafından düzenlenerek sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.
Sözleşmenin, idarenin izni ile devredilmesi halinde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde işin en az % 70 ini gerçekleştiren yükleniciye iş deneyim belgesi düzenlenir. Alt yüklenicilere de sözleşmenin devri öncesindeki veya sonrasındaki dönemde üstlendikleri işleri bir bütün olarak bitirmeleri halinde iş deneyim belgesi verilir.
İş ortaklığı yüklenicilerin gerçekleştirdikleri işlerde, ortakların her birine iş ortaklığındaki hissesini de belirtir iş deneyim belgesi düzenlenir.
Yabancı yükleniciler ile yerli yüklenicilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri mal tedarikleri ile ilgili olarak, iş sahibi kurum veya kuruluşun o ülke mevzuatına uygun biçimde düzenlemiş olduğu iş deneyim belgeleri kabul edilir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirilen taahhütlerin yüklenicileri, iş deneyim belgesi için; sözleşme, kabul tutanağı, ödeme belgeleri ile varsa tasfiye tutanağı, iş artış olurları ve devir sözleşmesini ekleyerek, ilgili kurum veya kuruluşa başvurur.
İbraz edilen belgeler ile bu belgelere dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgesinde yer alan bilgilerin doğruluğundan, belge vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar ile adına belge düzenlenen kişiler sorumludur.
Bir taahhüt kapsamında özel sektörde yerine getirilen mal tedariklerinde ise iş deneyimini tevsik için yükleniciler, işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin düzenlenen fatura veya serbest meslek makbuzu suretlerini, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar.
İstekliler tarafından iş deneyimine ilişkin olarak başvuru belgeleri ile birlikte sunulan bu belgeler, ihale veya ön yeterlik aşamasında ihale komisyonunca değerlendirilerek isteklinin iş deneyimine sahip olup olmadığı belirlenir. İhale komisyonu, iş deneyimine ilişkin değerlendirmelerinden, istekli ise verdiği belge ve bilgilerin doğruluğundan sorumludur.
İş ortaklıklarında pilot ortağın iş deneyimi, idarece yeterlik kriteri olarak öngörülen orana göre toplam teklif bedeli üzerinden hesaplanacak tutarın % 30’undan az olamaz. Pilot ortağa ait iş deneyim belgesinin idarece belirlenen yeterlik kriterini sağlaması şartıyla, diğer ortaklardan iş deneyim belgesi aranmaz.
İş deneyim belgeleri, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde, tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip olması ve her ihalede bu oranın aranması zorunludur.
Alt yüklenicilerin iş deneyiminin değerlendirilmesinde; yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmeleri şartıyla, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınır. Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılacak sözleşmelerde, nevi itibariyle en az bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi şartı aranır.
Şahıs şirketlerinde (komandit şirketin komanditer ortağı hariç) ortakların şirketten ayrılmaları halinde, ortaklık döneminde gerçekleştirilen işlere ait, şirket adına düzenlenmiş olan iş deneyim belgesi ayrılan ortakların hisseleri oranında ihalelerde şahsi iş deneyimi olarak değerlendirilir. Bu belgelerin şirket adına kullanılmasında belge tutarı değerlendirilirken ayrılan ortakların hisselerine isabet eden tutar belge toplamından düşülür.
İhale konusu alım veya benzer alımlarla ilgili olarak istenen iş deneyiminin belgelendirilmesinde tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri değerlendirilir. Birden fazla iş deneyim belgesinin tutarı, toplanarak dikkate alınmaz.
İsteklilerin tek başına gerçekleştirdikleri işlere ait iş deneyim belgeleri tam olarak, iş ortaklıklarında ortak olarak gerçekleştirdikleri işlere ait iş deneyim belgeleri ise o iş ortaklığındaki hissesi oranında değerlendirilir.
İhale komisyonları, iş deneyim belgelerinde yazılı tutarları; yurt içinde sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren, ihalenin ilk ilan tarihine kadar aylık TEFE üzerinden, yabancı para cinsinden iş deneyim tutarlarını ise, ihalenin ilk ilan tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden güncelleştirir.
İhale komisyonları isteklilerce ibraz edilen iş deneyimiyle ilgili belgelerdeki bilgilerin tahkiki amacıyla; iş deneyimine ilişkin sözleşme, kabul tutanağı, ödeme belgeleri ve varsa iş artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi gibi belgelerden gerekli gördüklerini isteyebilir.
e) Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler:
İdarece, isteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin durumunun ihale konusu işi yerine getirebilmek için uygun olup olmadığının tespiti amacıyla aşağıdaki belgelerden gerekli olanlar istenilebilir:
a) İstekli imalatçı ise imalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporu,
b) İstekli yetkili satıcı ise, imalatçının imalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesi,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi.
İhale konusu işin özelliğine göre gerek duyulduğu taktirde isteklinin araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunup bulunmadığı ile varsa bu faaliyetlerini yürüttüğü birimine ilişkin belgeler de ayrıca istenilebilir. İş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın idarece istenen belgeleri vermesi yeterlidir.
f) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:
İhale konusu alımın/işin özelliğine göre, teklif edilen malın üretim aşamalarında istenilen kalite ve özelliklerde üretilebilmesini teminen gerekli yeterliğe sahip personel çalıştırıldığına dair belgeler ile ihale konusu malın ve daha sonra gerektiğinde yedeklerin, yedek parçaların kolay ve hızlı temin edilebilirliği ile servis ve bakım-onarım hususlarında iyi bir organizasyon yapısına sahip olunduğuna ilişkin belgeler istenilebilir. İş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın idarece istenen belgeleri vermesi yeterlidir.
g) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
İdarenin ihtiyacına uygun olarak imal ettirilmek suretiyle satın alınması öngörülen mal alım ihalelerinde, bu imalatın yapılabilmesi ve ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler istenilebilir.
Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman isteklinin kendi malı ise fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilmesi, taahhüt edilerek temin edilecek olması durumunda ise noter onaylı taahhütnamenin ibrazı gerekir.
Geçici ithalle getirilmiş veya 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihale ilk ilan tarihine kadar olan kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.
İş ortaklığında tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın değerlendirilir.
h) Kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler:
İstekliden, kalite kontrolünün ne şekilde gerçekleştirildiğine dair belgeler istenilebilir.
Bu belgelerin istenilmesi durumunda;
a) Kalite kontrolünün isteklinin birimi tarafından yerine getirilmesi halinde yeterli personele ve kalite kontrolünün yapılabilmesi için gerekli tesislere sahip olduğuna ilişkin belgelerin,
b) Kalite kontrolünün teknik kuruluşlar tarafından yapılması halinde bu kuruluşun standartlara uygunluğu ile bir akreditasyon kuruluşunca akredite edilip edilmediğine ilişkin belgelerin,
verilmesi gerekmektedir.
İş ortaklığında ortaklık oranına bakılmaksızın bu belgeleri en az bir ortağın sağlaması gerekir.
ı) Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar:
İdare, ihale konusu mallara ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalatta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, laboratuar yeterlik belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belge isteyebilir. Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının Türk Akreditasyon Kurumu’ndan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından verilen belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumu’ndan teyit alınması zorunlu değildir.
İlgili kamu kuruluşlarının düzenlemeleri ile getirilen mecburi standartlara; TSE marka zorunluluğu getirilen sanayi malları için TSE belgesine; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki ürünler için gıda sicil ve gıda üretim sertifikasına ilişkin hükümlere şartnamelerde yer verilir.
i) Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları:
İdarece gerek görüldüğü takdirde, teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi istenilebilir. İdarelerce bunların doğruluğunun teyidi için üretim ve/veya imalat aşaması ile sevkiyat aşamalarında idarece belirlenen uzmanlarca denetlenmesi de talep edilebilir.Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanmak Üzere Ekonomik, Mali, Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgelere İlişkin Açıklamalar ve Değerlendirme Kriterleri
Madde 13 — Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ait belgelere ilişkin açıklamalar ve değerlendirme kriterleri aşağıda belirtilmiştir;
a) Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerdir. (idari şartnamede belirlenecek standart formlar)
İdarece gerek görüldüğünde bu belgeler ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden veya şubesinden teyit ettirilebilir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.
İş ortaklıklarında, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın ortaklarca müştereken karşılanabilir.
b) İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
Bu belgelerin istenildiği durumlarda;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri, dönen varlıklardan ve hakediş gelirleri kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,
yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır.
Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.
Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler.
Serbest meslek erbabının vereceği ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının; son yılının veya son iki yıllık ortalamasının en az (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermesi ve ortaklardan her birinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları veya serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değeri sağlaması zorunludur. Ancak pilot ortağın hissesinin % 50’ den fazla olduğu durumlarda pilot ortağın tek başına aranılan şartları sağlaması yeterli sayılır.
c) İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki son iki yıla ait, isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerdir. Serbest meslek erbabından satın alınacak hizmetlerde ise ciro serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Hizmet işleri ile ilgili ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu hizmet faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.
Bu belgelerin istenildiği durumlarda; son iki yılın ortalamasının, toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’ inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10’ undan az olmaması gerekir. İsteklinin öngörülen bu kriterlerden birisini sağlaması yeterli kabul edilir.
Sunulan gelir tablosu veya serbest meslek kazanç defteri ile ihale konusu hizmet ile ilgili yeterliğin belirlenmesine ilişkin taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin gelirlerini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gereklidir.
Taahhüdü altındaki işlerin değerlendirilmesinde, işin kamu veya özel sektörde sözleşmeye bağlı olarak sürdürülmesi şartı aranır.
İsteklinin, iş ortaklığı olarak taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin hizmet gelirleri o iş ortaklığındaki hissesi oranında dikkate alınır.
İş ortaklığında, yıllık ciro veya ihale konusu hizmet geliri olarak pilot ortaktan asgari değerin % 70’i, diğer ortakların her birinden ise % 30’u istenir. Pilot ortağın ve diğer ortakların tek başına taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı tam olarak, pilot ortağın ve diğer ortakların başka iş ortaklığında taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı o iş ortaklığındaki hisseleri oranında dikkate alınır. İş ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı ibraz etmesi zorunludur.
Gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro veya ihale konusu iş gelirleri gelirin elde edildiği yılın 30 Haziran tarihinden itibaren Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık TEFE üzerinden, hakedişlerden alınacak gelirleri ise hakedişin tahakkuk tarihinden itibaren aylık TEFE üzerinden ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle güncelleştirilir.
d) İş deneyim belgeleri:
İsteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerdir.
İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenebilir.
İş ortaklıklarında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise asgari iş deneyim tutarının en az % 30’unu sağlaması gerekir.
İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi ve iş durum belgesi ile iş denetleme ve iş yönetme belgesidir.
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.
Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale ilan veya ihaleye davet ve ön yeterliğe davet belgelerinde belirtilir.
İhale komisyonları, iş deneyimi olarak ibraz edilen belgelerin ihale konusu işe benzerlik ve öngörülen asgari tutarı sağlayıp sağlamadıkları yönünden yapacakları yeterlik değerlendirme işlemlerini bu Yönetmelikte yer alan esaslara göre gerçekleştirirler.
e) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:
İsteklinin mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenebilmesi için;
a) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair,
b) İsteklinin kendisinin veya yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren,
bilgi ve/veya belgelerdir.
Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, bu personelin ihale konusu hizmetin uzmanı ve halen isteklinin bünyesinde çalışıyor olması şartı aranır. Deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, isteklinin bünyesinde halen çalışmakta olduğu hususu ise sosyal güvenlik kurumu onaylı prim ödeme belgeleri ile tevsik edilir. Bu belgelerde, istekli adına prim ödendiğinin belirtilmiş olması gerekir.
Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından ve limited şirketlerin müdür olan ortakları ile anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas üyeleri ve genel müdür olan ortaklarından, istekli bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.
İdarenin, ihale dokümanında istediği "Teknik Personel Taahhütnamesi" bu kriter kapsamında değerlendirilemez ve anahtar teknik personel aynı zamanda "Teknik Personel Taahhütnamesi"nde yer alamaz.
İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar personelin tamamı değerlendirilir.
f) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.
Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir.
Geçici ithalle getirilmiş veya 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.
İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.
g) Kapasite, araştırma geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler:
İdare, istekliden üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamaya yönelik belgeler, TSE belgesi ve TSEK belgesi gibi belgeler isteyebilir. Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının Türk Akreditasyon Kurumu’ndan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.
Sunulacak hizmetin belirli malları veya bazı malzemeleri de içermesi durumunda söz konusu malzeme ve malların kalitesini sağlamaya yönelik belgeler de istenebilir. Yemek hazırlama ve dağıtımına ilişkin hizmetlerde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen, 560 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki ürünler için gıda sicil ve gıda üretim sertifikasına ilişkin hükümler şartnamelere konulabilir.
Bu bilgi ve belgelerin hangilerinin isteneceği ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri, işin niteliğine göre idarece belirlenir. İş ortaklıklarında, en az bir ortağın bu belgeleri sağlaması yeterlidir.

İhaleye Katılamayacak Olanlar
Madde 14 — Aşağıda sayılan kişi veya kuruluşlar doğrudan ve dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde idare tarafından açılan ihalelere katılmazlar.
a) 4734 sayılı kanun veya diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kapsamına giren suçlardan veya organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.
b) İdarenin ihale yetkilisi ve bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler ile ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
c) (b) bendinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlatları.
d) (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurumlarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).
İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmetleri ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Şartnameler
Madde 15 — İhale konusu mal veya hizmet alımlarının her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarece hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımlarının özelliği nedeniyle idarece hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlattırılabilir. Teknik şartnameler, ilgili ünitece hazırlanır ve ARGE Dairesi Başkanının onayı ile yürürlüğe girer. Yapılacak değişikliklerde de aynı usul uygulanır. Teknik şartnameler hazırlandığı tarihten itibaren bir yıl geçtikten sonra kullanıldığında aynı yöntemle güncelleştirilir.

Şartnamelerin Hazırlanması
Madde 16 — a) İdari Şartnameler: İdari şartnameler ve ek’i sözleşme taslağı, sipariş mektubu ve ihale dokümanı niteliğindeki diğer formatlar Satınalma ve Ticaret Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanır. Satınalma ve Ticaret Dairesi idari nitelikteki ihale dokümanlarını hazırlarken İdare bünyesinde yer alan ilgili Ünitelerin ve uzmanların bilgi ve görüşünü talep edebilir. Tip İdari şartname ve sözleşme taslağı Hukuk Müşavirliğinin mütalaası ve Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer.
b) Teknik Şartnameler: Teknik şartnameler ihtiyaç konusu alımın bütün özelliklerini, teknik kriterlerini, varsa kod numarası ile Türk ve uluslar arası standartları ve normları kapsayacak şekilde ilgili Ünitece hazırlanır. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.
Teknik şartnamelerde varsa ulusal ve/veya uluslar arası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli marka, model, patent, menşei kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez.
Ancak, ulusal ve/veya uluslar arası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka ve model belirtilebilir. Ayrıca, İdarenin müşterisi ile yaptığı sözleşme ve/veya protokol çerçevesinde yapmayı taahhüt ettiği işler kapsamında müşteri tarafından belli bir marka ve model talebinin yapıldığı durumlarda, teknik şartnamelerde marka ve model belirtilebilir.
İdarenin uyguladığı teknik projelerden kaynaklanan zorunluluk nedeniyle ve onay belgesinde belirtilmek suretiyle teknik şartname düzenlenmesine gerek kalmaksızın uluslar arası kabul gören stok numarası, parça numarası ile alıma çıkılabileceği gibi özelliği nedeni ile onay belgesinde ihale konusu işin tek kaynaktan ve/veya üretici firma kodu ve/veya prospektüsü ile alınabileceği durumlar ile, ARGE projelerinde ise idari ve/veya teknik şartname düzenlenmeyebilir.

İhale İlan Süreleri ve Kuralları
Madde 17 — Açık İhale Usulünde ilan yapılması esastır. Diğer ihale ve alım usullerinde ise ilan yapılmaz. Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle;
a) Parasal değeri satınalma ünitesinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının yetki tutarına kadar olan mal veya hizmet alımları ihalesi, ihale tarihinden en az 5 (beş) gün önce, İdarenin ilan panosunda veya yayımlanmakta olan mahalli gazetelerin birinde,
b) Parasal değeri satınalma ünitesinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının yetki tutarının üzerinde olan mal veya hizmet alımları ihalesi, ihale tarihinden en az 7 (yedi) gün önce Resmî Gazete’de veya Kamu İhale Bülteninde, en az bir defa yayımlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulur.
İdare, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslar arası ilan ve yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilan edebilir. Ancak, uluslar arası ilan yapılması halinde yukarıda belirtilen asgari ilan sürelerine 12 (on iki) gün eklenir. Ayrıca, ihale ilan metni ihale konusu ile iştigal ettiği bilinen isteklilere posta yolu ile de gönderilebilir.
İhalenin sadece idarenin ilan panosunda ilan edildiği durumlarda, ayrıca ihale ilan metninin ihale konusu işle iştigal ettiği idarece bilinen isteklilere posta yoluyla da gönderilmesi zorunludur.
Ancak zorunlu ve acil durumlarda, ihale yetkilisinin onayı ile ihale ilanından vazgeçilebilir. Bu zorunlu ve acil durumların talep yazısında ve ihale onay belgesinde açıkça belirtilmesi gerekir. İlanın yapılmaması durumunda, ihale yazılı olarak ihale konusu iş ile iştigal ettiği bilinen bütün ilgililere yazılı olarak duyurulur.

İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi
Madde 18 — İdare, gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihaleyi saatinden önce iptal edebilir.
Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
İhalenin iptal edilmesi durumunda iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhale Süreci

Uygulanacak İhale Usulleri
Madde 19 — İdare tarafından yapılacak mal veya hizmet alımlarının ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır.
a) Açık ihale usulü,
b) Belli istekliler arasında ihale usulü,
c) Pazarlık usulü.

Açık İhale Usulü
Madde 20 — Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. 17 nci maddenin (a) bendin de yazılı meblağın üzerinde kalan ihalelerde açık ihale usulünün uygulanması esastır. Açık ihale usulünde, ihale duyurusu ilan yoluyla yapılır. İlan yapıldıktan sonra gerek görülmesi durumunda Satınalma ve Ticaret Dairesi Başkanlığı ihaleye katılımın artırılması amacıyla 17 nci maddede belirtilen diğer yöntemlerle ihale ilanı konusunda isteklilere bilgi verebilir. Bu usulde teklifler gizli ve yazılı olarak verilir. İstekliler, şartnamede belirtilen esaslara uygun olarak tekliflerini hazırlayıp zarfladıktan sonra, son teklif verme tarih ve saatine kadar belirtilen adrese ulaşacak şekilde postalarlar veya elden verirler. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez ve açılmaz. Teklif zarfının ağzının kapalı olması ve zarfın üzerinde ihale dosya numarasının, hangi işe ait olduğunun, İdarenin adresinin ve açık adresi ile isteklinin adının ve açık adresinin yazılı olması zorunludur. Teklif mektuplarında, teklif edilen fiyatın, hem yazı hem de rakamla açık olarak yazılması, kazıntı ve silinti bulunmaması gereklidir. Teklif mektubunda kazıntı ve silinti bulunması durumunda teklif geçersiz kabul edilir. Rakamla yazılan teklif fiyatı ile yazı ile yazılan teklif fiyatı arasında fark var ise, yazı ile yazılan esas alınır.
Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı veya teklif edilen bedelin ihale komisyonunca kabul edilebilecek düzeyde bulunmaması durumunda, yeniden İdarenin belirleyeceği usulle ihaleye çıkılır.
İhalenin pazarlık usulüne çevrilmesi durumunda şartnamede belirtilen nitelik ve şartların aynen muhafazası zorunludur. Yeni ihale yapılıncaya kadar geçecek günler için de aynı nitelikler korunarak günlük ihtiyaçlar oranında doğrudan temin yoluyla alım yapılabilir. Ancak ihale, şartnamede belirtilen nitelikte mal ve hizmet bulunamaması sebebiyle geri kalmış ise, günlük ihtiyaçlar şartnameye bağlı kalınmaksızın temin edilebilir.

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü
Madde 21 — İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji, özel durumlar gerektirmesi veya ihalenin yapılmasında aciliyet gerektiren haller nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ihalesi uzmanlığı, teknik liyakatı ve yetenekleri bilinen belli istekliler arasında ihale usulüne göre yaptırılabilir.
Bu usulde, ihale yetkilisinin onayı ile teknik, liyakat ve yeterlikleri İdare tarafından bilinen en az 3 (üç) istekliden ilan yapılmaksızın ihale dokümanı gönderilerek teklif alınarak değerlendirmesi yapılır.
Bununla beraber bu ihale usulünün uygulanmasından önce, yararlı ve gerekli görüldüğü taktirde, istekliler bir ön yeterlik değerlendirilmesine tabi tutulabilir. Şartnamelerinde belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda ihaleye davet edilebilecek aday sayısının ve teklif veren istekli sayısının ikiden az olması durumunda ihale iptal edilebilir. İhale bu şekilde iptal edilirse, ön yeterlik ve ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksikler giderilmek suretiyle, ihale idarenin belirleyeceği usulle tekrarlanır.

Pazarlık Usulü
Madde 22 — Pazarlık usulü ile ihale yapılabilmesi için aşağıda belirtilen hallerden en az birinin bulunması zorunludur:
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması veya 6 ncı maddenin (f) bendinde belirtilen şartların oluşması,
b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenilmeyen olayların veya İdare tarafından önceden öngörülmeyen ihtiyaçların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,
c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,
d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması,
e) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi,
f) Mal veya hizmetin özelliği veya önemi itibariyle satın almanın belirli bir firmadan yapılmasında fayda görülmesi,
g) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması,
h) İdarenin gerekli görmesi durumunda, yaklaşık maliyeti 17 nci maddenin a bendinde belirtilen meblağa kadar olan mal veya hizmet alımları,
Pazarlık yönteminde istekli veya istekliler ilan yapılmaksızın davet edilebilir. Pazarlık yöntemiyle ihaleye davet edilen isteklilerden ihale yetkilisinin onayının alınması kaydıyla geçici teminat mektubu istenmeyebilir. Bu yöntemde teklif yazılı mektup şeklinde verilmez. İstenilen belgelerin tamam olması ve isteklinin ihale dokümanının okunup kabul edildiğine ilişkin imzalarının alınmasını müteakip teknik ve fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. Pazarlık yönteminde ihaleye davet edilen isteklinin veya isteklilerin ihaleye iştirak ettiğini belgeleyen pazarlık ihalesine katılım tutanağı ve bütün teknik ve ticari görüşmelerin yazılı olarak kayıt altına alınacağı pazarlık tutanağı tanzim edilerek, ihaleye iştirak eden istekli veya istekliler ile komisyon üyelerince imzalanır.

Doğrudan Temin
Madde 23 — Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın, sözleşme yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir.
a) İdarenin, yaklaşık maliyeti yedi milyar Türk Lirasını aşmayan günlük acil ihtiyaçları (Bu bedel her yıl İdarece güncellenir.)
b) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi,
c) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile özel bir hakka sahip olması,
d) İhalesi yapılana kadar temininde zaman kaybı bakımından idareye zarar verebilecek ve ihale süreci tamamlanıncaya kadar idarenin ihtiyaç duyacağı mal ve hizmetler,
e) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, idareyi temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları,
f) İdarenin ihtiyacına uygun taşınmaz mal kiralanması veya Yönetim Kurulunun onayı alınmak kaydıyla taşınmaz mal alımı,
g) Genel ve katma bütçeli idareler, özel idareler, belediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, Özel kanunlarla kurulmuş kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, bağımsız bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bu kuruluşların yarıdan fazla sermaye ile ortak oldukları her çeşit kuruluş, müessese ve ortaklıkların sahip oldukları veya ürettikleri mal ve hizmetler kıymet takdiri yapılmak suretiyle doğrudan doğruya bu kuruluşlardan temin edilebilir. Bu kuruluşlardan mal ve hizmet alımı, teminat alınmadan sipariş teyit mektubu veya protokol ile gerçekleştirilir.
(a) bendine göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurulmadan, teminat alınmadan ve sözleşme yapılmadan Satınalma ve Ticaret Dairesi mutemetlerince ve/veya ihale yetkilisince görevlendirilebilecek diğer ünitelerdeki mutemetlerce piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaç temin edilir. Bu usulle yapılacak işlemlerde yazılı satınalma kararı ve/veya yazılı sipariş şartı aranmayacak, yapılan işlemler bir tutanakla tespit edilecektir.
(b) ve (c) bentlerine göre yapılacak alımlarda, tekliflerin hazırlanması için yeterli süre tanınmak suretiyle davet edilecek istekli ile idarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamak amacıyla teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. Bu bentlere uygun doğrudan alım taleplerinde amil-i mütehassıs olarak belirlenen firmanın tek üretici veya satıcı olduğunun belgelenmesi zorunludur. Belgelemenin yapılamadığı durumlarda siparişi veren ünite tarafından oluşturulan komisyon marifeti ile düzenlenen ve siparişi veren ünitenin bağlı bulunduğu ita amirince onaylanan doğrudan alıma ilişkin gerekçeli raporun, talep belgeleri ile birlikte Satınalma ve Ticaret Dairesine gönderilmesi esastır.
(b), (c), ve (d) bentlerine göre yapılacak alımlarda, mal veya hizmetin niteliğine göre ihtiyaç olması halinde ihtiyaca uygun bir sözleşme düzenlenebilir ve teminat alınabilir.
(g) bendine göre yapılacak alımların takibi Satınalma ve Ticaret Dairesi Başkanlığı Mutemet ve Resmi Alımlar Şubesince gerçekleştirilir. Bu bende göre yapılacak alımlarda Genel Müdürün yetkisi mevcut yetkisinin üç katıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhalenin İlanı, İhale Dokümanı Verilmesi

İhale İlanlarında Bulunması Zorunlu Hususlar
Madde 24 — İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmez. İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
1) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.
2) İhale konusu işin adı, niteliği, türü ve miktarı.
3) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri ve (idarece öngörülmüşse) teslim tarihi, hizmet alımı ihalelerinde işin yapılacağı yer ve (idarece öngörülmüşse) işe başlama tarihi ve işin yapılacağı yer ile işin tamamlanma süresi.
4) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.
5) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.
6) Tekliflerin geçerlilik süresi.
7) Teklif ve sözleşme türü.
8) İhale konusu iş için kısmi veya alternatif teklif verilip verilemeyeceği.
9) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.
10) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.
11) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.
12) Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak koşuluyla, isteklice belirlenecek oranda teminat verileceği.
13) İdarenin ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmadığı.
14) İhalenin özelliğine göre gerekli görülecek diğer hususlar.
İlanlarda hata fark edilmesi durumunda, ihale yetkilisinin onayı ile ilan yenilenir veya ihale dokümanını satın almış veya satın alacak bütün istekliler değişiklik konusunda yazılı olarak bilgilendirilir.

İhalenin İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar
Madde 25 — İhale dokümanında isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.
İdari şartnamede ihale konusuna göre aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
1) İşin adı, tanımı, niteliği ve miktarı ve varsa TSE standardı ve/veya beynelmilel normu,
2) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.
3) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.
4) Fiyat esasları (sabit veya eskalasyon esaslı).
5) Yurt dışından yapılacak alımlarda fiyat teklifinin FOB, FOT, CİF ve C+F teslim koşullarından birine uygun olarak verileceği.
6) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.
7) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.
8) Tekliflerin geçerlilik süresi.
9) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği.
10) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinin kime ait olacağı.
11) Yurt dışından yapılacak alımlarda teslim şeklinin FOB veya FOT olarak belirlenmesi durumunda ulaşım, sigorta, gümrük vergi, resim ve harçlarının İdareye ait olduğu.
12) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken usul ve esasları.
13) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken usul ve esasları.
14) İdarenin, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmadığı.
15) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ilişkin şartları.
16) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.
17) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.
18) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezaları.
19) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde olacağı.
20) Yurt dışından yapılacak alımlarda ithalat rejimi kararlarına ve ticaret anlaşmalarına göre ödeme şartlarının ve sevk belgelerinin neler olacağı.
21) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksikliği durumunda karşılıklı yükümlülükleri.
22) Mevcut ve muhtemel vergi resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.
23) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartları.
24) Anlaşmazlıkların çözümü.
25) Yurt dışı alımlarda geçici ve kesin teminat mektubunun kontr-garantiyi haiz bir Türk bankası tarafından verileceği.
26) Yurt dışı alımlarda belgelerde hangi lisanın geçerli olacağı.
27) Gerektiğinde yükleniciden istenecek garantilerin mahiyeti ve şekli.
28) Ambalaj şekli.
29) Numune istenip istenmediği.
30) İş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.
31) Yurt dışından yapılacak alımlarda teklif ile birlikte proforma faturanın verileceği hususu.
32) Sipariş ve sözleşmenin feshi ve tasfiyesi.
33) Geçici ve kati kabulleri.
34) Devir ve temlik edilme hususlarını.
35) Yüklenicinin ağır hastalığı, ölümü, iflası, hüküm giymesi, tutukluluk hali ve/veya firmanın iflası, tasfiyesi, devri ve birleşmesi ile özel durumlarda nasıl davranılacağının açıklanması.
36) Mal ve hizmet alımlarında işin özelliği gerektirdiği takdirde, işletme ve bakım sırasında çıkacak sorunları önlemek amacıyla bu işlerin kapsamında ihtiyaç duyulacak sayıda ve nitelikte elemanın eğitilmesi.
37) Teminat ve belgelerin iadesi.
38) İhale konusunun özelliğine göre siparişi veren ünite ile Satınalma ünitesinin ekleyeceği diğer hususlar.
39) Sözleşme, şartnameler, teklifler ve diğer ihale belgeleri arasında aykırılık olursa idare lehine olanın uygulanacağı hususu.

İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi
Madde 26 — İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idare tarafından tespit edilir. İhale dokümanlarının satış hakkı Satınalma ünitesine aittir. İdare, dokümanın satışına ilişkin olarak bağış, yardım veya başka her ne ad altında olursa olsun ek bir ücret talep edemez, ihale doküman bedelinin bütçesi dışında vakıf, sandık, dernek, birlik gibi hesaba yatırılmasını isteyemez. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ve özel hallerde katılımı artırmak için amil-i mütehassıs firmalara şartnameler bedelsiz olarak verilebilir. İstek halinde ödemeli olarak isteklilere ihale dokümanları gönderilebilir.

İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması
Madde 27 — İlanlarda hata fark edilmesi durumunda, ihale yetkilisinin onayı ile ilan yenilenir veya ihale dokümanını satın almış veya satın alacak bütün istekliler değişiklik konusunda yazılı olarak bilgilendirilir. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idare tarafından tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden önce bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on gün süre ile ertelenebilir. İhalenin ne kadar süre ile ertelendiği faks ile bildirilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır. Ayrıca, idarenin ihale ilan süresini yirmi günden daha az süreli olarak belirlediği ihaleler hariç, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden on gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme günü öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin faks ile veya e-mail ile gönderilir. Yapılan açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale veya ön yeterlik dokümanlarını alanlara da, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanı ile birlikte yazılı olarak verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması

Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması
Madde 28 — Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihale dosya numarası ve idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir.
Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde üzerine açıkça "alternatif teklif" ibaresi yazılarak sunulur.
Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Genel Evrak Şefliğince alınan teklif zarfları ihale komisyonunun sekreteryasını yürüten Satınalma ünitesindeki raportörlüğe bir tutanakla saat yazılarak teslim edilir.
Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenen bütün belgeler de yukarıda açıklanan esas ve usullere uygun olarak idareye sunulur.

Tekliflerin Geçerlilik Süresi
Madde 29 — Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İhtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla uzatılabilir.

Geçici Teminat
Madde 30 — İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale konusu mal veya hizmetin sadece yurt dışından temin edilebileceği durumlarda ihaleye iştirak edecek olan veya ihaleye davet edilecek olan yurt dışı firmalardan geçici teminat istenmeyebilir.

Teminat Olarak Kabul Edilebilecek Değerler
Madde 31 — Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:
a) Tedavüldeki Türk Parası.
b) Bankalar ve özel finans kuruluşları tarafından verilen teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontr garantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kuruluşlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.
Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların muhasebe veya mali işlerden sorumlu birime yatırılması zorunludur.
İhale üzerinde kalan istekli ile ikinci en uygun teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra muhasebe veya mali işlerden sorumlu birime teslim edilir ve sözleşmenin yürürlüğe girmesi veya opsiyon sürelerinin sonuna kadar tutulur. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ikinci en uygun teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan sonra iade edilir.
Teklif açıldıktan sonra opsiyon süresi dolmadan teklifinden dönen veya sözleşme imzalamaktan kaçınan, sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gerekli işlemleri tamamlamayan, teklifi ile birlikte yanıltıcı ve sahte belge veren, satın alma ve ihale işlemlerine hile ve fesat karıştıran isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.
Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Banka Teminat Mektupları
Madde 32 — Geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresiz olması esastır. Ancak, doğrudan yurt dışından yapılacak alımlarda kesin teminat mektupları süreli olup, kesin teminat mektubunun süresi işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle İdare tarafından belirlenir. İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Banka teminat mektupları işi bittikten sonra istekliye veya yetkilendirilmiş vekiline iade edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Tekliflerin Değerlendirilmesi

Tekliflerin Alınması, Açılması ve Değerlendirilmesi
Madde 33 — İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. Zarfın üzerinde teklifin hangi işe ait olduğu, ihale dosya numarası ve ihaleyi yapan idarenin adı ve açık adresi, isteklinin adı ve tebligata esas açık adresi yazılı değilse veya zarfın içinde teklif mektubu ile geçici teminat bulunmuyorsa, bu tür teklifler ihale komisyonunca değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale tarihinde isteklilerin veya yetkili vekillerinin katılabileceği oturumda, değerlendirmeye alınan teklif mektupları, isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile mektup muhteviyatı yazılarak bir zarf açma tutanağı düzenlenir. Zarflar alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler bu tutanakta belirtilir. Ayrıca değerlendirmeye alınmayan teklif mektupları da, söz konusu tutanakta yer alır. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez ve teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.
İhale komisyonunun talebi üzerine idare adına Satınalma ve Ticaret Dairesi, tekliflerin ihale komisyonunca incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.
Teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde, ihale komisyonunca belirlenen sürede, İdare adına Satınalma ve Ticaret Dairesince isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenebilir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
İsteklilerin teklifinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar İhale Komisyonu tarafından resen düzeltilir. Bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen 2 iş günü içinde faks ile yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
İhale kararının ihale yetkilisine sunulmadan önceki herhangi bir safhasında isteklinin yasaklandığının tespiti halinde istekli değerlendirme dışı bırakılır.
İhale Komisyonu teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder ve reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu; yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer durumda olan.
b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer durumda olan.
c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik pirim borcu veya kesinleşmiş vergi borcu olan.
d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.
e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen.
f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.
g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.
h) 14 üncü maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
i) 52 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.
En uygun teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak en uygun teklif belirlenir. En uygun teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümanında nispi ağırlıklar belirlenir.
En düşük fiyatın en uygun teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da en uygun teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, aynı teklif fiyatında bulunan istekliler pazarlık usulü ile ikinci bir ihaleye davet edilerek ihale sonuçlandırılır.

İhale Sonucunun Bildirilmesi ve Sözleşmeye Davet
Madde 34 — İhale kararının ihale yetkilisince onaylanmasını müteakip en geç üç gün içinde; Üzerinde ihale kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen en geç on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu, imzası alınmak suretiyle elden veya faks ile yada posta ile tebliğ edilir.Yabancı istekliler için bu süreye 12 gün ilave edilir. İhalenin sonucu ihaleye iştirak eden diğer isteklilere de ihale kararının ihale yetkilisince onaylanmasını müteakip en geç üç gün içinde faks ile yada posta ile yazılı olarak bildirilir.

Kesin Teminat
Madde 35 — Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.
Ancak, danışmanlık hizmet ihalelerinde ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kesin teminat sözleşme yapılmadan önce alınmayabilir. Bu durumda, düzenlenecek her hak edişten % 6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur.

Ek Kesin Teminat
Madde 36 — Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedel ile sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde, bu artış tutarının en az % 6’sı oranında ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapmak suretiyle de karşılanabilir.


Avans Verilmesi
Madde 37 — Sözleşmesinde yer alması ve istihkak ödemelerinde verildiği oranda mahsup edilmesi kaydıyla, yükleniciye bankalardan alınan şartsız avans teminat mektubu veya Devlet Tahvili karşılığında avans verilebilir. Bu Yönetmeliğin 23/g maddesinde belirtilen Kurumlardan alınacak mal veya hizmete karşı ödenecek avanslar için teminat aranmayabilir.

Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu
Madde 38 — İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.
Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, en uygun ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak en uygun ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 34 üncü maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde en uygun ikinci teklif sahibi istekliye 34 üncü maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır. En uygun ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Bir ay içinde ihale yenilenir.

Sözleşmenin İmzalanmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu
Madde 39 — İdare, belirlenen süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür.

İhalenin Sözleşmeye Bağlanması
Madde 40 — Sözleşmeler İdare tarafından hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.
YEDİNCİ BÖLÜM
Sözleşmelerin Düzenlenmesi ve Uygulanması

Sözleşmede Yer Alması Zorunlu Hususlar
Madde 41 — Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
1) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.
2) İdarenin adı ve adresi.
3) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.
4) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.
5) Sözleşmenin bedeli ve süresi.
6) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.
7) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.
8) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı.
9) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.
10) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar.
11) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.
12) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.
13) İşin yapılan yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.
14) Gecikme halinde alınacak cezalar.
15) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.
16) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.
17) İdarenin ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmadığı.
18) Sözleşmede değişiklik yapılması şartları.
19) Sözleşmenin devir, temlik ve feshine ilişkin şartlar.
20) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.
21) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.
22) Anlaşmazlıkların çözümü.
23) Numune onaylanması usul ve esasları.
24) İhale dokümanları arasında (sözleşme dahil) mübayenet olması durumunda İdare lehine olanın uygulanacağı hususu.

Süre Uzatımı Nedenleri
Madde 42 — Süre uzatımı nedenleri aşağıda belirtilmiştir;
a) Mücbir Sebepler
Mücbir sebep sözleşme taraflarının denetim ve hatası dışında ortaya çıkan ve sözleşmenin uygulanmasını kısmen veya tamamen engelleyen durumlar olup, başlıcaları aşağıda belirtilmiştir.
1) Yangın.
2) Su taşkını, sel, kasırga, deprem ve benzeri doğal afetler.
3) Kanuni grev, her türlü iş yavaşlatma yada iş bırakma.
4) Genel salgın hastalık.
5) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
6) Savaş hali.
7) Sabotaj.
8) Ambargo.
9) Malın yüklü bulunduğu nakil vasıtasının kazaya uğraması, yanması, batması.
10) Sözleşme yapılmasından önce yürürlükte olan kanun ve nizamlardaki değişikliklerden doğan imkansızlıklar.
11) Yüklenicinin hatasının ve kontrolünün dışında meydana gelen ve İdarece makul görülecek diğer haller.
Süre uzatılması verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.
b) İdareden kaynaklanan sebepler
1) Sözleşmede bulunması koşuluyla, yer tesliminin geç yapılması.
2) Sözleşmesine göre İdare tarafından yükleniciye verilmesi gereken proje, belge ve numunelerin süresinde verilememesi.
3) Onay için İdareye tevdi edilen projelerin süresi içinde yükleniciye iade edilememesi.
4) Sözleşmesine göre İdare tarafından verilmesi gereken malzemelerin zamanında verilememesi.
5) Projelerde ve teknik şartnamelerde İdarece değişiklik yapılması ve bu değişikliğin iş hacmini sözleşmedeki limitlerin haricinde etkilemesi.
6) Yüklenicinin kusuru olmaksızın taahhüdün kısmen veya tamamen durdurulması veya ertelenmesi.
7) Sözleşmelerde yer alan ve İdareye ait sorumlulukların yerine getirilememesi.
c) Üçüncü Kişilerden Kaynaklanan Sebepler
1) Sözleşmelerinde, KİT’lerden veya tekel durumundaki üreticilerden malzeme temini veya hizmet alımı öngörülmüş olması koşulu varsa, bu kuruluşların teslimatlarında veya hizmetlerindeki gecikmeler.
2) Yasal grevler ve yüklenici işyerleri dışındaki lokavtlar.
3) Sözleşmesinde, yurt dışından getirilmesi öngörülen malzemelerin ithalatında yurt dışındaki gecikmeler nedeniyle yüklenicinin kusuru dışında meydana gelen gecikmeler.
Üçüncü kişilerin sebebiyet verdiği bu hallerin süre uzatımı nedeni olabilmesi için belgelendirilmesi gerekmektedir.

Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri
Madde 43 — a) Mal alımlarında muayene ve kontroller Kalite Kontrol Dairesi’nce yapılır. Kalite Kontrol Dairesi ölçüsel kontrolleri yaparak gerekli gördüğünde ilgili birimde fonksiyon testini yaparak veya yaptırarak ilgili amirin onayını alır.
b) Kalite Kontrol Dairesi Başkanı gerek gördüğü mal alımlarında en az üç kişiden oluşan bir Muayene ve Kabul Komisyonu oluşturarak muayene ve kabul işlemlerinin bu komisyon marifetiyle yapılmasını sağlar.
c) Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilir.
d) Sözleşme konusu malın veya hizmetin niteliğine göre muayene ve kabul işlemleri, gerekli görüldüğünde uluslar arası tanınmış bağımsız uzman kalite kontrol firmaları veya üniversiteler ya da resmi kuruluşlar marifetiyle yaptırılır veya teslim eden firmanın test raporlarıyla yetinilir. Muayene ve kabul giderinin kime ait olacağı ihale dokümanında, teklif isteme dokümanında ve sözleşmede belirtilir.
e) Muayene ve kabul sırasında hasar, noksanlık, evsaf bozukluğu, sözleşme ve şartnameye uygunsuzluk gibi hallerin görülmesi durumunda bu hususlar girdi muayene raporunda belirtilir. Gerek görüldüğünde bu konuda talepçi ünite bir rapor hazırlayarak Satınalma Dairesi’ne gönderir. Bu rapora göre kullanıma engel bir durum yoksa makam onayı ile belirli bir oranda nefaset kesilerek kabul yapılabilir.
f) Tespit edilen hasar, noksanlık, evsaf bozukluğu, sözleşme ve şartnameye uygunsuzluk gibi hallerin duyurulması, sözleşme veya şartnamedeki süreler içerisinde yapılır. Kusurun yükleniciye ait olduğunun tespit edilmesi halinde mal veya hizmetin kabulü yapılmaz.
g) Muayene ve kabul işlemleri sonucunda oluşturulan kabul ve ret raporları yükleniciye bildirilmek üzere Kalite Kontrol Dairesi tarafından Malzeme Dairesi’ne, Malzeme Dairesi’nce de Satınalma Dairesi’ne gönderilir.
h) Malın veya hizmetin muayene ve kabul işlemleri sırasında ortaya çıkarılamayan bir kusur söz konusu ise ve söz konusu kusurun daha sonra kullanım ve işletim esnasında ortaya çıkması durumunda bu husus yükleniciye bildirilmek üzere Satınalma Dairesi’ne bildirilir. Kusurlu malın yüklenici tarafından makul bir sürede değiştirilmesi gerektiği hususuna sözleşmelerde yer verilmesi zorunludur.
i) Sözleşmelerde belirtilen malzemelerin teslimi esnasında, miktar ve taşıma hasarı kontrolü, Sevk ve Tesellüm Şube Müdürlüğü’nce yapılır.
j) Hizmet alımlarının hakediş tanzimi dahil kontrol ve denetim işlemleri Teknik Hizmetler Dairesi tarafından yapılır.

Kesin Teminatın Geri Verilmesi
Madde 44 — Kesin teminat ve varsa ek kesin teminat, sözleşme konusu malın veya hizmetin sözleşme ve şartnamesine uygun bir şekilde teslim edilmesini müteakip, yüklenicinin İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmesinde belirtilen esaslara göre iade olunur. Mal alımlarında işin bir garanti süresi bulunmakta ise, sözleşmesinde belirtilmek kaydıyla garanti süresi kadar geçerli olmak üzere sözleşme bedelinin yüzde üçü oranında garanti teminatı alınmak suretiyle kesin teminat iade edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Fiyat Farkı, İş Artışı ve Eksilişi, Sözleşmenin Devri ve Temliki veya Feshi

Fiyat Farkı
Madde 45 — Sabit fiyat esastır. Fiyatları Kamu İdarelerince tespit edilen malların alımında yapılan zam kadar fiyat farkı verilebilir. Hizmet alımlarında ise sadece asgari ücretteki artışlar yansıtılır. Ancak, şartnamesinde ve sözleşmesinde açık bir şekilde kararlaştırılmadıkça fiyat farkı verilmez.

İş Artışı ve Eksilişi
Madde 46 — Malzeme ve hizmet siparişlerinde, ihale safhasında veya sözleşme süresi içerisinde doğacak ihtiyaçların karşılanması için, fiyat piyasa durumları bakımından fayda görülmesi halinde; sözleşmeden önce yaklaşık maliyetin veya sözleşmeden sonra sözleşme bedelinin % 30’una kadar, ihale yetkilisinin onayı ile, ihale kapsamında artırma veya İdarece gerek görülmesi durumunda eksiltme yapılabilir.

Hizmet Alımları Süre Uzatımı
Madde 47 — Hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerin sürelerinin bitiminde, fiyat ve piyasa durumu bakımlarından fayda görülmesi, yüklenicinin hizmetlerinden memnun kalınması ve idarenin sahip olacağı diğer avantajlar göz önünde bulundurulması kaydıyla yeni bir ihaleye çıkılmaksızın aynı fiyat ve şartlarla (45 inci maddede yer alan usul ve esaslar dikkate alınarak) bir yıl veya sözleşmesinde yazılı süre kadar sözleşme sürelerinde bir defadan fazla olmamak üzere uzatma yapılabilir. Uzatma kararları ihale yetkilisinin onayı ile yapılır.

Sözleşmenin Devri ve Temliki
Madde 48 — İhale yetkilisinin onayı alınmadıkça sözleşme konusu işin bir kısmı veya tamamı başkasına devredilemez ve sözleşmeden doğan alacaklar temlik edilemez. İhale yetkilisinin devrine karar verdiği sözleşmelerde devir işlemi nedeniyle değişiklik yapılamaz.

Sözleşmenin Feshi
Madde 49 — a)Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir.
b)Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç hakkında 50 ve 51 inci maddeye göre işlem yapılır.
c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 50 ve 51 inci maddeye göre işlem yapılır.
d) Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilebilir ve sözleşme feshedilebilir. Bu durumda hesabı tasfiye edilir.
e) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 52 nci maddede sayılan fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve feshedilerek hesabı tasfiye edilir. İdarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.
f) Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi durumunda gecikme otuz takvim gününü aştığı takdirde şartnamesine ve sözleşmesine göre verilmiş bir ceza varsa İdare bu cezayı devam ettirmekte veya sözleşmeyi fesih ederek kalan işi yüklenici nam ve hesabına yaptırıp yaptırmamakta serbesttir. İdarenin sözleşmeyi fesih etmeye karar vermesi durumunda, yüklenicinin kesin teminatı gelir kaydedilir ve yüklenicinin nam ve hesabına ihaleye çıkılır.

Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi
Madde 50 — Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı tasfiye edilerek, kesin teminat iade edilir.

Öngörülmeyen Durumlar Nedeniyle İşin Tasfiyesi
Madde 51 — Hizmet sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle işin, sözleşmede belirtilen bedelin ve artış şartlarının üzerinde bir artış ile tamamlanabileceğinin tespit edilmesi halinde hesabı tasfiye edilip kesin teminat iade edilmek suretiyle sözleşme feshedilebileceği gibi ihale yetkilisinin vereceği onay ile söz konusu artış yaptırılarak iş tamamlattırılabilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Yasaklar ve Sorumluluklar

Yasak Fiil ve Davranışlar
Madde 52 — İhalelerde ve sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır.
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
d) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak.
e) Taahhüdünü yerine getirirken İdareye zarar vermek.
f) Bilgi ve deneyimini İdarenin zararına kullanmak.
g) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.
h) Yüklenicilerin iş ve işlemlerine teknik ve mali yapılarına ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri ifşa etmek.

Tedarikçilerin Sorumluluğu
Madde 53 — Tedarikçiler taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme verilmesi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludurlar. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre tedarikçiye ikmal ve tazmin ettirilir.

Hizmet Sunucularının Sorumluluğu
Madde 54 — Hizmet sunucuları (danışmanlık dahil) taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir.

Diğer Özel Hükümler
Madde 55 — Özel hükümlerin konulması gereken sözleşmelere bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda işin özelliği göz önünde bulundurularak özel hükümler konulabilir.

ONUNCU BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 56 — 5/8/1996 tarihli ve 22718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TÜVASAŞ Alım Satım ve İhale Yönetmeliğinin alıma ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 57 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde istisna hali dikkate alınarak 4734 ve 4735 sayılı Kanunların hükümleri kıyasen uygulanır.

Yürürlük
Madde 58 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 59 — Bu Yönetmelik hükümlerini TÜVASAŞ Genel Müdürü yürütür.Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi’nin (Tüvasaş Genel Müdürlüğü) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi’nin (Tüvasaş Genel Müdürlüğü) 4734 Sayılı Kanunun 3/g Maddesi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan "Hizmet", "Tedarikçi", "Hizmet Sunucusu", "Yüklenici", "Teklif", "I. İhale Komisyonu" ile "II. İhale Komisyonu" tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve söz konusu maddeye aşağıdaki "İhale Komisyonları", "EXWORKS", "TSE Markası", "TSEK Markası", "TEFE", "OHSAS" ve "HACCP" tanımları eklenmiştir. Ayrıca, "Ortak Girişimci" tanım başlığı "Ortak Girişim" olarak değiştirilmiştir.
"Hizmet: Her türlü raylı taşıt imalâtı, onarımı, montaj ve demontajına yönelik her nevi taşeron hizmetleri, vagon ve alan temizliği, eğitim, bakım ve onarım, taşıma, sigorta, gümrükleme, danışmanlık, plân, proje, etüt, tasarım, mühendislik, tanıtım, basım - yayım ve tercüme işini,"
"Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren veya mal alımının yapıldığı gerçek veya tüzel kişileri,"
"Hizmet Sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren veya hizmet alımının yapıldığı gerçek veya tüzel kişileri,"
"Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi veya doğrudan alım yöntemiyle kendisine sipariş verilen tedarikçi veya hizmet sunucusunu,"
"Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde ve alımlarda isteklinin İdareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve bilgileri,"
"I. İhale Komisyonu: Mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihale işlemlerini karara bağlamak üzere Genel Müdür tarafından İdare bünyesinde oluşturulan sürekli komisyonu,"
"II. İhale Komisyonu: Mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihale işlemlerini karara bağlamak üzere Genel Müdür tarafından gerekli görüldüğünde İdare bünyesinde oluşturulan görev süresi ve yetki limitleri belirlenmiş komisyonu,"
"İhale Komisyonları: I. İhale Komisyonu ile II. İhale Komisyonunu,"
"EXWORKS: Tedarikçinin işyerinde yapılan teslimi,"
"TSE Markası: Üzerine veya ambalajına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsünün garantisi altında olduğunu,"
"TSEK Markası: Üzerine veya ambalajına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer ülkelerin standartlarına veya Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsünün garantisi altında olduğunu,"
"TEFE: Toptan Eşya Fiyat Endeksini,"
"OHSAS: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Belgesini,"
"HACCP: Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Yönetim Sistem Belgesini,"
MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a), (b), (d) bentleri ve (f) bendinin dördüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"a) I. İhale Komisyonu
Mal ve hizmet alımları için Genel Müdürün, görevlendireceği bir personelin başkanlığında, plânlama, malî işler, satınalma ve ticaret üniteleri ile talepçi üniteden birer kişi olmak üzere en az beş asil üye ve asillerin bulunmadığı hâllerde çağrılmak üzere beş yedek üyeden teşekkül eder. Ayrıca, ihale komisyonu üyelerinin toplam sayısının tek sayıda olması esasına uygun olarak, lüzum görüldüğünde satınalma ünitesinin önerisi ve ihale yetkilisinin onayı ile İdare içinden veya dışından başka üyelerde ihale komisyonuna dâhil edilebilir. İhale sürecindeki bütün değerlendirmeler İhale Komisyonu tarafından gerektiğinde ihtisas komisyonlarından, ilgili birimlerden veya diğer İdarelerden yazılı görüş alınarak yapılır. İdarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması hâlinde, diğer İdarelerden veya kamu kurumu niteliğine sahip meslek odalarından ihale komisyonuna üye alınabilir."
"b) II. İhale Komisyonu
Mal ve hizmet alımları için, yetki limiti ve görev süresinin belirlenmesi koşuluyla, I. İhale Komisyonunun iş yükünün yoğun olması ve benzeri nedenlerle Genel Müdürün gerekli gördüğü durumlarda, görevlendireceği bir personelin başkanlığında, plânlama, malî işler, satınalma ve ticaret üniteleri ile talepçi üniteden birer kişi olmak üzere en az beş asil üye ve asillerin bulunmadığı hâllerde çağrılmak üzere beş yedek üyeden teşekkül eder. Bu maddenin (a) bendinde belirtilen usuller çerçevesinde faaliyet gösterir."
"d) Ön Yeterlik Komisyonu
İhaleye çıkış şartları, teknik ve idarî şartnamelerde istenenler karşısında isteklinin yeterliliğinin olup olmadığını tespit etmek üzere siparişi veren ünitenin teklifi ve ihale yetkilisinin onayı ile bir başkan ve iki üye olmak üzere en az üç kişiden oluşan komisyondur. Bu komisyon tekliflerin ihale komisyonlarına gelmesinden önce, istekliden istenen ekonomik, malî, meslekî ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile istenen diğer belgeleri inceleyip rapor tanzim edebileceği gibi, ayrıca ihale yetkilisinden onay alınarak yerinde inceleme yapabilir. Yeterlik alamayan istekliler ihaleye katılamazlar. Ön yeterlik verildiği hâllerde Ön Yeterlik Komisyonunun vereceği yeterlik belgesi ilgilinin teklif mektubuna eklenir."
"İhale komisyonu tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında İdare menfaatlerine daha uygun olacağına kanaat getirdiği takdirde, gerekçesini belirtmek suretiyle, alım konusu mal ve hizmetlerin niteliğine ve günün piyasa şartlarına göre; ihale dosyasında öngörülmüş bulunan ihale usulünden vazgeçerek diğer bir ihale usulüne ihale yetkilisinin onayı ile dönülmesi yönünde karar alabilir. İhale dosyasının pazarlık usulüne döndürüldüğü durumlarda İdare gerekli görürse pazarlığa davet edilecek isteklilerden bir önceki ihale dosyasında belgelerinin tam olması ve ihale komisyonunca yeterli görülmüş olması kaydıyla pazarlık ihalesine katılıma ve yeterliğe ilişkin belge istemeyebilir."
MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 10 — İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri ile birlikte sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması hâlinde, ilk ilân/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması hâlinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilân/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması hâlinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması hâlinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.
d) Aşağıda sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname (idarî şartnamede belirlenecek standart form),
1) İflâs eden, tasfiye hâlinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.
2) İflâsı ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme İdaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.
3) Türkiyenin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.
4) Türkiyenin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.
5) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, meslekî faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.
6) İhale tarihi itibarıyla, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından meslekî faaliyetten men edilmiş olan.
7) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
e) Şekli ve içeriği idarî şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) İdarî şartnamede belirlenen geçici teminat,
g) İstenmesi hâlinde, bu Yönetmelikte ve idarî şartnamede adı, şekli ve içeriği belirtilen yeterlik belgeleri,
h) Vekâleten ihaleye katılma hâlinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) İsteklinin iş ortaklığı olması hâlinde, şekli ve içeriği idarî şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,
j) İdarî şartnamede istenmesi hâlinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
l) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,
m) İş deneyimi istenilmesi hâlinde iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname ile tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması hâlinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname (idarî şartnamede belirlenecek standart form),
n) İhaleye iştirak eden isteklinin "Teklif açıldıktan sonra opsiyon süresi dolmadan teklifinden dönen veya sözleşme imzalamaktan kaçınan, bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinde belirtildiği gibi sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gerekli işlemleri tamamlamayan, teklifi ile birlikte yanıltıcı veya sahte belge veren, satın alma ve ihale işlemlerine hile ve fesat karıştıran ve de bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde belirtilen durumlarda isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir." şeklindeki hükmü okuyup, anladığı kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğine dair taahhütname.
İsteklinin iş ortaklığı olması hâlinde, birinci fıkranın (b), (c), (d), (l), (m) ve (n) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
Ayrıca, ilgili mevzuatı uyarınca; meslekî faaliyetin sürdürülmesi ve ihale konusu işin yapılması için alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat ve benzeri belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere ilân ve ilgisine göre ön yeterlik veya idarî şartnamede yer verilir. İş ortaklığında iş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri sunması zorunludur.
Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen kurum ve kuruluşların ihaleye iştirak etmeleri durumunda yukarıda belirtilen belgeler aranmayabilir.
İhale üzerinde kalıp, sözleşmeye davet edilen yabancı istekli, ihale tarihi itibarıyla birinci fıkranın (d) bendinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunar. Bu belgelerin, isteklinin tâbi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması hâlinde bu duruma ilişkin yazılı beyanını verir. Ancak, bu husus yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki misyon şefliklerine veya bu ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti misyon şefliklerine teyit ettirilir."
MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (a), (b), (c), (d), (ı) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"a) Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler (idarî şartnamede belirlenecek standart formlar) Banka referans mektubunun (idarî şartnamede belirlenecek standart form) ihale veya son başvuru tarihinden önceki 3 ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.
İdarece gerek görüldüğünde bu belgeler, ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyit ettirilebilir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.
İş ortaklıklarında, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın istenen asgarî tutarı sağlayacak şekilde ortaklarca müştereken sunulabilir."
"b) İsteklinin bilânçosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin bilânçosunun istenildiği mal alım ihalelerinde, isteklilerce, ihalenin veya son başvurunun yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait yıl sonu bilânçosunun veya gerekli görülen bölümlerinin yoksa bunlara eşdeğer belgelerin verilmesi zorunludur. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilânçosunu veya gerekli görülen bölümlerini yoksa bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerin istenildiği durumlarda;
1) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/ kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
2) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması,
3) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’ten küçük olması, yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır.
Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, bir önceki yılın yanı sıra iki önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan bu iki yılın ortalaması üzerinden asgarî değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilânçosunu veya gerekli görülen bölümlerini yoksa bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan isteklilerin sunacakları iki önceki yıla ait anılan belgelerin şartları sağlamaması durumunda ise iki önceki yılın yanı sıra üç önceki yılın belgeleri sunulabilir, bu takdirde sunulan iki önceki ve üç önceki yıllara ilişkin belgelerin ortalaması üzerinden asgarî değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bilânçoların veya bilânçoların gerekli görülen bölümlerinin, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli malî müşavir veya serbest muhasebeci malî müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.
Yayınlanması zorunlu olmayan bilânçolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli malî müşavir veya serbest muhasebeci malî müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler.
Serbest meslek erbabının vereceği ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yıl değerinin en az (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilânçolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
İsteklinin iş ortaklığı olması hâlinde, iş ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermesi ve ortaklardan her birinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde belirtilen şartları sağlaması zorunludur. Ancak, pilot ortağın hissesinin %50’den fazla olduğu durumlarda pilot ortağın tek başına aranılan şartları sağlaması yeterlidir.
İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde belirtilen bilânço oranlarını karşılayan açılış bilânçosunun verilmesi yeterli olup, bu bilânçoların da ilgili mevzuata göre düzenlenmiş ve yeminli malî müşavir veya serbest muhasebeci malî müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir."
"c) İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler:
Bu belgelerin istenildiği mal alım ihalelerinde, isteklilerce ihalenin veya son başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıla ait, isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi zorunludur. Yeterlik şartlarını bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, bir önceki yılın yanı sıra iki önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan bu iki yılın ortalaması üzerinden yeterlik şartlarının sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde; bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler iki önceki yıla ait gelir tablosunu sunabilirler. İki önceki yıla ait gelir tablosunun aşağıda belirtilen yeterlik şartını sağlamaması hâlinde ise, iki önceki yılın yanı sıra üç önceki yılın gelir tablosu sunulabilir. Bu takdirde sunulan iki önceki veya üç önceki yıllara ilişkin gelir tablolarının ortalaması üzerinden yeterlik şartlarının sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabından satın alınacak mallarda, ciro serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin %15’ inden, toplam satış geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin %10’ undan az olmaması gerekir. İsteklinin öngörülen bu kriterlerden birini sağlaması yeterli kabul edilir.
Sunulan gelir tablosu veya serbest meslek kazanç defteri özeti ile taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin toplam satış gelirini gösteren belgelerin yeminli malî müşavirce veya serbest muhasebeci malî müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gerekmektedir.
Taahhüdü altındaki işlerin değerlendirilmesinde, işin kamu veya özel sektörde sözleşmeye bağlı olarak sürdürülmesi şartı aranır.
İsteklinin, ortak girişim ortağı olarak taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı; iş ortaklıklarında anılan iş ortaklığındaki hisse oranı üzerinden dikkate alınır.
İş ortaklığı şeklinde teklif veren isteklilerin, yıllık ciro veya yıllık toplam satış geliri olarak pilot ortağın ve diğer ortakların iş ortaklığındaki hisseleri oranında asgarî yeterlik kriterini sağlamaları gerekir. İş ortaklığı ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermesi zorunludur.
İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde ihalenin yapıldığı tarihe kadar olan toplam ciro veya toplam satış gelirini gösteren belgelerin verilmesi yeterli olup, gelir tablosu veya serbest meslek kazanç defteri özeti ile taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin toplam satış gelirini gösteren belgelerin yeminli malî müşavirce veya serbest muhasebeci malî müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gerekmektedir.
Gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro veya toplam satış geliri, gelirin elde edildiği yılın 30 Haziran tarihinden itibaren (bir sonraki ayda yayımlanan Haziran ayı indeksi esas alınarak) Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık TEFE (Tablo:2 genel satırındaki indeks) üzerinden, ihalenin ilk ilân veya davet tarihi itibarıyla (ihalenin ilk ilân veya davet tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan, bir önceki ayın indeksi esas alınarak) güncelleştirilir."
"d) İş deneyim belgeleri:
İş deneyim belgelerinin istenildiği mal alım ihalelerinde, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve İdarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgelerin isteklilerce verilmesi zorunludur.
İş deneyimi olarak, ihale konusu işin özelliği dikkate alınarak istekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az ve %50’sinden fazla olmamak üzere İdarece belirlenecek bir oranda ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.
İş ortaklıklarında pilot ortağın, asgarî iş deneyim tutarının en az %30’unu sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması ve pilot ortakla diğer ortakların iş deneyim tutarları toplamının asgarî iş deneyim tutarının tamamını sağlaması şarttır. Pilot ortağa ait iş deneyim belgesinin İdarece belirlenen yeterlik kriterini sağlaması hâlinde, diğer ortaklardan iş deneyim belgesi aranmaz.
İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu alım veya benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimini ortaya koyan ve iş deneyim belgesinin istenilmesini zorunlu kılan hükümler hariç olmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Kamu İhale Kurumunca yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen belgelerdir."
"ı) Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar:
İdare, ihale konusu mallara ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalâtta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, laboratuar yeterlik belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belge isteyebilir. Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının Türk Akreditasyon Kurumu’ndan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından verilen belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumu’ndan teyit alınması zorunlu değildir. İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın bu belgeleri en az bir ortağın sağlaması gerekir.
İlgili kamu kuruluşlarının düzenlemeleri ile getirilen mecburî standartlara; TSE marka zorunluluğu getirilen sanayi malları için TSE belgesine; şartnamelerde yer verilir."
"i) Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları:
İdarece gerek görüldüğü takdirde, teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi istenilebilir. İdarece bunların doğruluğunun teyidi için üretim ve/veya imalât aşaması ile sevkıyat aşamalarında İdarece belirlenen uzmanlarca denetlenmesi de talep edilebilir."
MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"a) Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerdir (idarî şartnamede belirlenecek standart formlar). Banka referans mektubunun (idarî şartnamede belirlenecek standart formun), ihale veya son başvuru tarihinden önceki 3 ay içinde düzenlenmiş olması gerekir. İdarece gerek görüldüğünde bu belgeler, ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyit ettirilebilir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.
İş ortaklıklarında, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın istenen asgarî tutarı sağlayacak şekilde ortaklarca müştereken sunulabilir."
"b) İsteklinin bilânçosu veya eşdeğer belgeleri:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilânçosu veya gerekli görülen bölümleri ya da bunlara eşdeğer belgelerdir. Bu belgelerin istenildiği durumlarda;
1) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri, dönen varlıklardan ve hakediş gelirleri kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
2) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
3) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’ten küçük olması, yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilânçolarda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.
Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgarî değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilânçosunu veya bilânçonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler iki önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu bilânço belgelerinin yeterlik şartını sağlamaması hâlinde, iki önceki yılın bilânço belgeleri ile üç önceki yılın bilânço belgeleri sunulabilir ve belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgarî değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu düzenleme serbest meslek kazanç defteri için de geçerlidir.
Bilânçoların veya bilânçoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuata göre düzenlenmiş ve yeminli malî müşavir veya serbest muhasebeci malî müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.
Yayınlanması zorunlu olmayan bilânçolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli malî müşavir veya serbest muhasebeci malî müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler.
Serbest meslek erbabının vereceği ilgili mevzuata göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere, toplam gelir/toplam gider oranının; son yılın veya son iki yılın ortalamasının en az 1,25 olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilânçolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
İsteklinin iş ortaklığı olması hâlinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermesi ve ortaklardan her birinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde belirtilen şartları veya serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değeri sağlaması zorunludur."
"c) İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki son iki yıla ait, isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerdir. Serbest meslek erbabından satın alınacak hizmetlerde ise ciro serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Hizmet işleri ile ilgili ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu hizmet faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.
Bu belgelerin istenildiği durumlarda; bu belgelerdeki tutarların toplam ciro için teklif edilecek bedelin %15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin %10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgarî kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik şartını sağlamaması hâlinde, iki önceki yılın gelir tablosu ile üç önceki yılın gelir tablosu sunulabilir ve gelir tablosu sunulan yılların ortalaması üzerinden asgarî değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Sunulan gelir tablosu veya serbest meslek kazanç defteri ile ihale konusu hizmet ile ilgili yeterliğin belirlenmesine ilişkin taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin gelirlerini gösteren belgelerin yeminli malî müşavirce veya serbest muhasebeci malî müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gereklidir.
Taahhüdü altındaki işlerin değerlendirilmesinde, işin kamu veya özel sektörde sözleşmeye bağlı olarak sürdürülmesi şartı aranır.
İsteklinin ortak girişim olarak taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin ihale konusu hizmet işi gelirleri, iş ortaklığında o ortak girişimdeki hissesi oranında hesaplanır.
İş ortaklığında, yıllık ciro veya ihale konusu hizmet işleri geliri olarak pilot ortağın ve diğer ortakların iş ortaklığındaki hisseleri oranında asgarî yeterlik kriterini sağlamaları gerekir. İş ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermesi zorunludur.
Gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro veya ihale konusu iş gelirleri, gelirin elde edildiği yılın 30 Haziran tarihinden itibaren (bir sonraki ayda yayımlanan Haziran ayı indeksi esas alınarak) Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık TEFE (Tablo:2 Genel satırındaki indeks) üzerinden; hakedişlerden alınacak gelirleri ise hakedişin tahakkuk tarihinden itibaren (hakedişin tahakkuk tarihinin içinde bulunduğu ayda yayımlanan bir önceki ayın indeksi esas alınarak) aylık TEFE (Tablo:2 Genel satırındaki indeks) üzerinden ihalenin ilk ilân veya davet tarihi itibarıyla (ihalenin ilk ilân veya davet tarihinin içinde bulunduğu ayda yayımlanan bir önceki ayın indeksi esas alınarak.) güncelleştirilir."
"d) İş deneyim belgeleri:
İsteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği İdarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerdir.
İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az ve %50’sinden fazla olmamak üzere İdarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenebilir.
İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgarî iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgarî iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgarî iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.
İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve iş deneyim belgesinin istenilmesini zorunlu kılan hükümler hariç olmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Kamu İhale Kurumunca yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen belgelerdir."
"e) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:
İsteklinin meslekî ve teknik yeterliğinin belirlenebilmesi için;
1) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için İdarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair,
2) İsteklinin kendisinin veya yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitimi ve meslekî niteliklerini gösteren,
bilgi ve/veya belgelerdir.
Asgarî yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi hâlinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.
Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından ve limitet şirketlerin müdür olan ortakları ile anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas üyeleri ve genel müdür olan ortaklarından, istekli bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde söz konusu hizmette çalıştırılması istenen asgarî personel sayısının % 40’ını geçmemek üzere; ihale tarihinden önceki beş (5) yıl içerisinde bu hizmetlerde 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenebilir.
İdarenin, ihale dokümanında istediği "Teknik Personel Taahhütnamesi" bu kriter kapsamında değerlendirilemez ve anahtar teknik personel aynı zamanda "Teknik Personel Taahhütnamesi"nde yer alamaz. Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.
İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar personelin tamamı değerlendirilir."
"f) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgarî yeterlik kriterleri öngörebilir.
Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.
Ancak, isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli malî müşavir ya da serbest muhasebeci malî müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.
Geçici ithalle getirilmiş veya 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilân tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartıyla isteklinin kendi malı sayılır.
İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalât kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili düzenleme yapabilir.
İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir. İdare, ihale dokümanında iş ortaklıklarında ortakların her birinin, üretim ve/veya imalât kapasite raporuna ilişkin olarak iş ortaklığındaki hisseleri oranında asgarî yeterliğe sahip olmasına yönelik düzenleme yapabilir."
"g) Kapasite, araştırma geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler:
İdare, istekliden üretim veya imalât kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamaya yönelik belgeler, TSE Belgesi ve TSEK Belgesi gibi belgeler isteyebilir. Ayrıca, İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, HACCP belgesi, OHSAS belgesi, bilgi teknolojisi-bilgi güvenliği yönetim sistem belgesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi, deney-analiz-kalibrasyon laboratuarlarının kalite yeterliliği ile personel belgelendirilmesine ilişkin düzenleme yapabilir.
Kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve personel belgelendirilmesine ilişkin belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından verilen belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.
HACCP belgesi ve OHSAS belgesinin, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından herhangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Ayrıca bu belgeler için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınmaz.
İş ortaklıklarında, pilot ortağın ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir.
Yetkili kuruluşların düzenlemeleri ile getirilen mecburî standartlara; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile yetkili kuruluşların gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair yaptıkları düzenlemeler çerçevesinde getirilen zorunluluklara ihale dokümanında yer verilir.
Sunulacak hizmetin belirli malları veya bazı malzemeleri de içermesi durumunda söz konusu malzeme ve malların kalitesini sağlamaya yönelik belgeler de istenebilir. Bu bilgi ve belgelerin hangilerinin isteneceği ve bunlara ait asgarî yeterlik kriterleri, işin niteliğine göre İdarece belirlenir."
MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 14 — Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.
a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,
b) İlgili mercilerce hileli iflâs ettiğine karar verilenler.
c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
d) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).
g) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının 8 inci alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri.
İdare bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler İdarenin açmış bulunduğu ihalelere katılamazlar.
Ayrıca ihale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir."
MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 17 — Açık ihale usulünde ilân yapılması esastır. Diğer ihale ve alım usullerinde ise ilân yapılmaz. Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle;
a) Parasal değeri satınalma ünitesinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının yetki tutarına kadar olan (yetki tutarı dâhil) mal veya hizmet alımları ihalesi, ihale tarihinden en az 5 (beş) gün önce, İdarenin ilân panosunda veya Sakarya da yayımlanmakta olan mahalli gazetelerin birinde,
b) Parasal değeri satınalma ünitesinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının yetki tutarının üzerinde olan mal veya hizmet alımları ihalesi, ihale tarihinden en az 7 (yedi) gün önce Resmî Gazete’de veya Kamu İhale Bülteninde,
en az bir defa ilân edilir.
İdare, yukarıda belirtilen zorunlu ilânların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslar arası ilân ve yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilân edebilir. Ancak, uluslar arası ilân yapılması hâlinde yukarıda belirtilen asgarî ilân sürelerine 12 (on iki) gün eklenir. Ayrıca, ihale ilân metni ihale konusu ile iştigal ettiği İdarece bilinen gerçek veya tüzel kişi niteliğindeki firmalara posta yolu ile de gönderilebilir. İhalenin sadece İdarenin ilân panosunda ilân edildiği durumlarda, ayrıca ihale ilân metni İdarece bilinen gerçek veya tüzel kişi niteliğindeki firmalara posta yoluyla da gönderilir.
Ancak, zorunlu ve acil durumlarda, ihale yetkilisinin onayı ile ihale ilânından vazgeçilebilir. Bu zorunlu ve acil durumların talep yazısında ve ihale onay belgesinde açıkça belirtilmesi gerekir. İlânın yapılmaması durumunda, ihale yazılı olarak ihale konusu iş ile iştigal ettiği İdarece bilinen bütün gerçek veya tüzel kişi niteliğindeki firmalara yazılı olarak duyurulur.
İdare, ihale ilân tarihinden önceki son iki yıl içinde İdarenin ihale konusu iş ile ilgili açtığı ihalelere davet edilmesine rağmen bunlardan hiçbirine iştirak etmemiş gerçek veya tüzel kişi niteliğindeki firmalara ihale ilânı göndermeyebilir."
MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 20 — Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Bu Yönetmeliğin 21, 22 ve 23 üncü maddelerinde belirtilen hususlar hariç olmak üzere parasal değeri Genel Müdürün parasal yetki tutarının üzerinde kalan ihalelerde açık ihale usulünün uygulanması esastır. Mal ve hizmet alımlarında İdare, parasal değeri Genel Müdürün parasal yetki tutarının altında bulunanlar için ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (f) bendinde veya 21 inci maddenin son fıkrasında belirtilen şartların oluşması durumunda açık ihale usulüne başvurabilir. Açık ihale usulünde, ihale duyurusu ilân yoluyla yapılır. İlân yapıldıktan sonra gerek görülmesi durumunda Satınalma ve Ticaret Dairesi Başkanlığı ihaleye katılımın artırılması amacıyla 17 nci maddede belirtilen diğer yöntemlerle ihale ilânı konusunda isteklilere bilgi verebilir. Bu usulde teklifler gizli ve yazılı olarak verilir. İstekliler, şartnamede belirtilen esaslara uygun olarak tekliflerini hazırlayıp zarfladıktan sonra, son teklif verme tarih ve saatine kadar belirtilen adrese ulaşacak şekilde postalarlar veya elden verirler. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez ve açılmaz. Teklif zarfının ağzının kapalı olması ve zarfın üzerinde ihale dosya numarasının, hangi işe ait olduğunun, İdarenin ve de isteklinin adları ile açık adreslerinin yazılı olması zorunludur. Teklif mektuplarında, teklif edilen fiyatın, hem yazı hem de rakamla açık olarak yazılması gereklidir. Tekliflerde çelişki, kazıntı ve silinti bulunması durumunda teklif geçersiz kabul edilir.
Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı veya teklif edilen bedelin ihale komisyonunca kabul edilebilecek düzeyde bulunmaması durumunda, yeniden İdarenin belirleyeceği usulle ihaleye çıkılır.
İhalenin pazarlık usulüne çevrilmesi durumunda ihale konusu işin esasını etkileyen nitelik ve şartların aynen muhafazası zorunludur. Yeni ihale yapılıncaya kadar geçecek günler için de aynı nitelikler korunarak günlük ihtiyaçlar oranında doğrudan temin yoluyla alım yapılabilir. Ancak, şartnamede belirtilen nitelikte mal ve hizmet bulunamaması sebebiyle ihale geri kalmış ise, günlük ihtiyaçlar şartnameye bağlı kalınmaksızın temin edilebilir."
MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 21 — İşin özelliğinin uzmanlık, ileri teknoloji, özel durumlar gerektirmesi veya ihalenin yapılmasında aciliyet gerektiren hâller nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı ya da 6 ncı maddenin (f) bendinde veya bu maddenin son fıkrasında belirtilen şartların oluşması durumunda mal veya hizmet alımları ihalesi uzmanlığı, teknik liyakati ve yetenekleri İdarece bilinen belli istekliler arasında ihale usulüne göre yaptırılabilir.
Bu usulde, ihale yetkilisinin onayı ile teknik, liyakat ve yeterlikleri İdare tarafından bilinen en az üç istekliden ilân yapılmaksızın ihale dokümanı gönderilip, teklif alınarak değerlendirmesi yapılır.
Bu ihale usulünün uygulanmasından önce, yararlı ve gerekli görüldüğü taktirde, istekliler bir ön yeterlik değerlendirilmesine tâbi tutulabilir. Bankalardan temin edilecek belgeler, adayların iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyim belgeleri üzerinden öngörülecek kriterler, İdarece işin niteliğine uygun ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde, parasal tutar olarak belirlenir ve yeterlik kriterleri olarak istenir. Şartnamelerinde belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır.
İdarece gerek görülmesi hâlinde, tekliflerin alınması aşamasında isteklilerin yeterliğinin devam edip etmediğinin tetkiki amacıyla ön yeterlikte istenilen bilgi ve belgeler ile öngörülen kriterleri değiştirmemek şartıyla yeterlik belgelerinden güncellemeye konu olabileceklerin tekliflerle beraber güncellenerek verilmesi istenebilir.
Belirtilen asgarî yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda ihaleye davet edilebilecek aday sayısının ve teklif veren istekli sayısının ikiden az olması durumunda ihale iptal edilebilir. İhalenin bu şekilde iptal edilmesi durumunda veya ön yeterlik değerlendirmesine ya da ön yeterliği kazanıp ihaleye davet edilen gerçek veya tüzel kişiliğe sahip isteklilerin hiç birinin ihaleye iştirak etmemesi durumunda ihale İdarenin belirleyeceği usulle tekrarlanır. İhalenin pazarlık usulüne çevrilmesi durumunda ihale konusu işin esasını etkileyen nitelik ve şartların aynen muhafazası zorunludur."
MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 22 — Pazarlık usulü ile ihale yapılabilmesi için aşağıda belirtilen hâllerden en az birinin bulunması zorunludur.
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması, verilen tekliflerin uygun olmaması veya 6 ncı maddenin (f) bendinde, 21 inci maddenin son fıkrasında veya 33 üncü maddenin yedinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen şartların oluşması,
b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi anî ve beklenilmeyen olayların, savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların veya İdare tarafından önceden öngörülmeyen ihtiyaçların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,
c) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması,
d) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi,
e) Mal veya hizmetin özelliği veya önemi itibarıyla satın almanın belirli bir firmadan yapılmasında fayda görülmesi,
f) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve yeknesaklığın sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması,
g) İdarenin gerekli görmesi durumunda, parasal değeri Genel Müdürün parasal yetki tutarına kadar olan (yetki tutarı dâhil) mal veya hizmet alımları.
İşin özelliğinin gerektirmesi nedeniyle pazarlık usulüyle yapılacak ihalelerde isteklilerin ekonomik ve malî yeterlikleri ile meslekî ve teknik yeterliklerinin belirlenmesinin öngörüldüğü durumlarda, bankalardan temin edilecek belgeler, isteklinin iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyim belgeleri üzerinden öngörülecek kriterler, İdarece işin niteliğine uygun ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde, parasal tutar olarak belirlenir ve yeterlik kriterleri olarak istenir.
Pazarlık yönteminde istekli veya istekliler ilân yapılmaksızın davet edilebilir. Pazarlık yöntemiyle ihaleye davet edilen isteklilerden ihale yetkilisinin onayının alınması kaydıyla geçici teminat mektubu istenmeyebilir. Bu yöntemde teklif yazılı mektup şeklinde verilir. Pazarlık oturumu ihaleye iştirak eden bütün isteklilerin huzurunda yapılır. İhale komisyonlarınca, istenilen belgelerin tamam olup olmadığının kontrolü yapılır ve ihale dokümanının okunup kabul edildiğine ilişkin olarak, ihaleye iştirak eden isteklilerin imzaları alınır. Pazarlık yönteminde ihaleye davet edilen isteklinin veya isteklilerin ihaleye iştirak ettiğini belgeleyen pazarlık ihalesine katılım tutanağı ve teknik ve ticari görüşmelerin yazılı olarak kayıt altına alınacağı pazarlık tutanağı tanzim edilerek, ihaleye iştirak eden istekli veya istekliler ile komisyon üyelerince imzalanır."
MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 23 — Aşağıda belirtilen hâllerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın, sözleşme yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir.
a) İdarenin, yaklaşık maliyeti Satınalma ve Ticaret Dairesinin bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısına Genel Müdür tarafından devredilen parasal yetki tutarının %7’sini aşmayan ihtiyaçları,
b) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi veya sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması,
c) İhalesi yapılana kadar temininde zaman kaybı bakımından İdareye zarar verebilecek nitelikte olup, ihale süreci tamamlanıncaya kadar İdarenin ihtiyacını karşılayacak oranda sipariş (ihale) dosyasından ayrılarak temin edilecek mal ve hizmetler,
d)Yokluğu İdarenin raylı taşıt üretim ve onarımına ilişkin ana faaliyetlerini aksatabilecek acil olan mal ve hizmet alımları,
e) Gümrük, nakliye ve sigorta işlemleri ile ilgili hizmet alımları,
f) Genel ve katma bütçeli İdareler, özel İdareler, belediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, özel kanunlarla kurulmuş kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, bağımsız bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bu kuruluşların yarıdan fazla sermaye ile ortak oldukları her çeşit kuruluş, müessese ve ortaklıkların sahip oldukları veya ürettikleri mal ve hizmetler kıymet takdiri yapılmak suretiyle doğrudan doğruya bu kuruluşlardan temin edilebilir. Bu kuruluşlardan mal ve hizmet alımı, teminat alınmadan sipariş teyit mektubu veya protokol ile gerçekleştirilir.
(a) bendine göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonları kurulmadan, teminat alınmadan ve sözleşme yapılmadan Satınalma ve Ticaret Dairesi mutemetlerince veya ihale yetkilisince görevlendirilebilecek diğer ünitelerdeki mutemetlerce piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaç temin edilir. Bu usulle yapılacak işlemlerde yazılı satınalma kararı veya yazılı sipariş şartı aranmaz, yapılan işlemler bir tutanakla tespit edilir.
(b) bendine göre yapılacak alımlarda, tekliflerin hazırlanması için yeterli süre tanınmak suretiyle davet edilecek istekli ile İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamak amacıyla teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. Bu bende uygun doğrudan alım taleplerinde amil-i mütehassıs olarak belirlenen firmanın tek üretici veya satıcı olduğunun belgelenmesi zorunludur. Belgelemenin yapılamadığı durumlarda doğrudan alıma ilişkin gerekçeli raporun, talep belgeleri ile birlikte Satınalma ve Ticaret Dairesine gönderilmesi esastır.
İdare gerekli gördüğü durumlarda (a), (b), (c), (d) ve (e) bentleri kapsamındaki mal veya hizmet alımları için teminat isteyebilir ve sözleşme yapabilir.
(f) bendine göre yapılacak alımların takibi Satınalma ve Ticaret Dairesi Başkanlığı Mutemet ve Resmî Alımlar Şubesince gerçekleştirilir. Bu bende göre yapılacak alımlarda Genel Müdürün yetkisi mevcut yetkisinin üç katıdır.
Bu madde kapsamında yapılacak mal veya hizmet alımlarında doğrudan alım onay belgesi tanzim edilerek, parasal yetki tutarına göre ilgili makamca onaylanır."
MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (14) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"14) Teklif açıldıktan sonra opsiyon süresi dolmadan teklifinden dönen veya sözleşme imzalamaktan kaçınan, bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinde belirtildiği gibi sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gerekli işlemleri tamamlamayan, teklifi ile birlikte yanıltıcı veya sahte belge veren, satın alma ve ihale işlemlerine hile ve fesat karıştıran ve 33 üncü maddede belirtilen durumlarda isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir şeklinde hüküm ve isteklinin bu hükmü okuyup anladığı, kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğine dair taahhütname vereceği hususu ve ihalenin özelliğine göre İdarece gerekli görülecek diğer hususlar."
MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"İhale dokümanının kapsamı ve idarî şartnamede yer alması zorunlu hususlar
Madde 25 — İhale dokümanında isteklilere talimatları da içeren idarî şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, teknik resimler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.
İdari şartnamede ihale konusuna göre aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
1) İşin adı, niteliği, miktarı ve varsa TSE standardı veya beynelmilel normu.
2) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.
3) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.
4) Teklif fiyatının hangi para cinsinden verileceği, fiyatın sabit olup olmayacağı, şayet fiyat farkı öngörülecekse, fiyat farkının hangi usullere göre belirleneceği.
5) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.
6) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.
7) Tekliflerin geçerlilik süresi.
8) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği.
9) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinin kime ait olacağı.
10) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken usul ve esasları.
11) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken usul ve esasları.
12) İdarenin, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tâbi olmadığı.
13) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ilişkin şartları.
14) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde İdarenin serbest olduğu.
15) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdarenin serbest olduğu.
16) İhale konusu işin teslim şartları ve gecikmesi hâlinde alınacak cezaları ve İdarece öngörülmüşse işin başlama ve bitirme tarihi ile yapılma yeri.
17) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.
18) Yurt dışından yapılacak alımlarda ithalât rejimi kararlarına ve ticaret anlaşmalarına göre ödeme şartlarının, teslim şeklinin ve sevk belgelerinin neler olacağı.
19) Süre uzatımı verilebilecek hâller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksikliği durumunda karşılıklı yükümlülükleri.
20) Mevcut ve muhtemel vergi resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.
21) Denetim, muayene, geçici ve kat’î kabuller ile kısmî kabuller ve benzeri hususları içeren kabul işlemlerine ilişkin şartları.
22) Anlaşmazlıkların çözüm yolları.
23) Yurt dışı alımlarda geçici ve kesin teminat mektubunun kontr-garantiyi haiz bir Türk bankası tarafından verilebileceği.
24) Yurt dışı alımlarda belgelerde hangi lisanın geçerli olacağı.
25) Gerektiğinde yükleniciden istenecek garantilerin mahiyeti ve şekli.
26) Ambalaj şekli.
27) Numune istenip istenmeyeceği.
28) İdarece öngörülmüşse iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.
29) Yurt dışından yapılacak alımlarda teklif ile birlikte proforma faturanın verileceği hususu.
30) Sipariş ve sözleşmenin feshi ve tasfiyesi.
31) Devir ve temlik edilme hususları.
32) Yüklenicinin ağır hastalığı, ölümü, iflâsı, hüküm giymesi, tutukluluk hâli ve/veya firmanın iflâsı, tasfiyesi, devri ve birleşmesi ile özel durumlarda nasıl davranılacağının açıklanması.
33) Mal ve hizmet alımlarında işin özelliği gerektirdiği takdirde, işletme ve bakım sırasında çıkacak sorunları önlemek amacıyla bu işlerin kapsamında ihtiyaç duyulacak sayıda ve nitelikte elemanın eğitilmesi.
34) Teminat ve belgelerin iadesi.
35) Sözleşme, şartnameler, teklifler ve diğer ihale belgeleri arasında aykırılık olursa İdare lehine olanın uygulanacağı hususu.
36) Teklif açıldıktan sonra opsiyon süresi dolmadan teklifinden dönen veya sözleşme imzalamaktan kaçınan, sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gerekli işlemleri tamamlamayan, teklifi ile birlikte yanıltıcı ve sahte belge veren, satın alma ve ihale işlemlerine hile ve fesat karıştıran ve 33 üncü maddede belirtilen durumlarda isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir şeklinde hüküm ve isteklinin bu hükmü okuyup anladığı, kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğine dair taahhütname vereceği hususu.
37) İhale konusunun özelliğine göre İdarece eklenecek diğer hususlar."
MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 26 — İhale ve ön yeterlik dokümanı İdarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde İdare tarafından tespit edilir. İhale dokümanlarının satış hakkı satınalma ünitesine aittir.
İdare, dokümanın satışına ilişkin olarak bağış, yardım, veya başka her ne ad altında olursa olsun ek bir ücret talep edemez, ihale doküman bedelinin bütçesi dışında vakıf, sandık, dernek veya birlik gibi hesaba yatırılmasını isteyemez.
Kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel hâllerde katılımı artırmak için amil-i mütehassıs firmalara ve İdareden kaynaklanan ihale tekrarlarında bir önceki ihaleye iştirak eden isteklilerin bir sonraki ihale için de şartname talep etmeleri durumunda ihale dokümanları bu isteklilere bedelsiz olarak verilir.
İdarece gerek görülmesi durumunda ihale dokümanları isteklilere bedelli olarak CD ortamında verilebilir.
İstek hâlinde isteklilere ihale dokümanları ödemeli olarak gönderilebilir."
MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme ve çelişki bulunmaması ve teklif mektubunun adı ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. İhale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması hâlinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde üzerine açıkça "Alternatif Teklif" ibaresi yazılarak sunulur."
MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 31 — Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.
a) Tedavüldeki Türk Parası veya teklifindeki yabancı para birimi üzerinden nakit para.
b) Bankalar ve özel finans kuruluşları tarafından verilen teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
İlgili mevzuata göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontr-garantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kuruluşlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir. Yurt dışı alımlarda, Türkiye’de faaliyet de bulunan bankaların veya özel finans kuruluşlarının doğrudan düzenleyecekleri teminat mektupları da kabul edilebilir.
Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dâhil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.
Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların Malî İşler Dairesi Başkanlığına yatırılması zorunludur.
İhale üzerinde kalan istekli ile ikinci en uygun teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra malî işlerden sorumlu birime teslim edilir ve sözleşmenin yürürlüğe girmesi veya opsiyon sürelerinin sonuna kadar tutulur. Teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklilere ait teminatlar hemen, diğer isteklilere ait teminatlar ihale komisyon kararının ihale yetkilisince onaylanmasından sonra iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması hâlinde, ikinci en uygun teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan sonra iade edilir.
Teklif açıldıktan sonra opsiyon süresi dolmadan teklifinden dönen veya sözleşme imzalamaktan kaçınan, bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinde belirtildiği gibi sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gerekli işlemleri tamamlamayan, teklifi ile birlikte yanıltıcı veya sahte belge veren, satın alma ve ihale işlemlerine hile ve fesat karıştıran ve 33 üncü maddede belirtilen durumlarda isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.
İsteklinin iş ortaklığı olması hâlinde ortaklar hisseleri oranında teminat verebilecekleri gibi toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir."
MADDE 17 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 33 — İhale komisyonlarınca tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi hususları aşağıda yer alan hükümler çerçevesinde yerine getirilir.
Genel Evrak Şefliğince zimmetle ihale komisyon raportörüne teslim edilen teklifler, ihale komisyon raportörünce bir tutanakla (idarî şartnamede belirlenecek standart form) ihale komisyonuna teslim edilir. İhale komisyonlarınca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bu tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. Zarfın üzerinde ihale dosya numarası veya ihale konusu işin adı ve isteklinin adı ve tebligat adresi bulunmuyor ve zarfın kapatılan yeri imzasız ve kaşe vurulmamışsa, zarfın içinde teklif mektubu ile geçici teminat bulunmuyorsa, bu tür teklifler ihale komisyonunca değerlendirmeye alınmaz. İhale tarihinde isteklilerin veya yetkili vekillerinin katılabileceği oturumda, değerlendirmeye alınan teklif mektupları, isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile mektup muhteviyatı yazılarak bir Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı düzenlenir. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı sütun içerecek şekilde düzenlenir. Zarflar alınış sırasına göre açılır. Hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda, sunulan zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler bu tutanakta belirtilir. Ayrıca değerlendirmeye alınmayan teklif mektupları da, söz konusu tutanakta yer alır. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak Açık İhale, Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usullerinde Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak da (idarî şartnamede belirlenecek standart form) doldurulur. Bu tutanağa tekliflerin toplam tutarları yazılır. Bu tutanakların onaylı suretini isteyenlere, bunların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri verilir. Bu aşamada; yukarıda belirtilen nedenlerle değerlendirmeye alınmayan teklifler hariç hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez ve teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.
İhale komisyonunun talebi üzerine İdare adına Satınalma ve Ticaret Dairesi, tekliflerin ihale komisyonunca incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hâle getirilmesi amacıyla istenilemez ve yapılamaz.
Teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ve belgeleri eksik olduğu ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması hâlinde bu eksik belgeler ve ekleri İdarece tamamlatılamaz. Ancak, İhale komisyonları teklif veya başvuru ekinde yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördükleri belge ve bilgileri isteyebilir. Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması hâlinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler ve aday veya isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu aslî unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler İdarece tamamlatılır. Bu çerçevede tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdarece aday veya isteklilere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Ancak teklif fiyatı İdarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete ve ihaleye iştirak eden diğer isteklilerin teklif fiyatlarına kıyasla çok yüksek olan isteklilerden ihale komisyonları bilgi ve belge tamamlatma yoluna gitmeyebilir.
İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi hâlinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi hâlinde kabul edilir.
Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
İsteklilerin teklifinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Hata bulunması hâlinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınarak aritmetik hatalar ihale komisyonları tarafından re’sen düzeltilir. Bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen 2 işgünü içinde elden veya faks ile yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi hâlinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hâli hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
İhale kararının ihale yetkilisine sunulmadan önceki herhangi bir safhasında isteklinin yasaklandığının tespiti hâlinde istekli değerlendirme dışı bırakılır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde Kamu İhale Kurumunca yayımlanan yönetmelikler ve tebliğlerde belirtilen hükümler doğrultusunda İdarece işlem yapılır.
İdarî şartnamede Türk Lirası ve/veya başka para birimleri cinsinden teklif verilebileceği öngörülen ihalelerde tekliflerin değerlendirilmesi, teklif edilen bedellerin ihale tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden ödemeye esas para birimine çevrilmesi suretiyle yapılır.
Ayrıca, farklı teslim şekilleri içeren tekliflerin alınması durumunda, tekliflerin değerlendirilebilmesi için değerlendirmede esas alınacak teslim yeri/şekli tip idarî şartnamesinde belirtilerek, teklifler eşit şartlara getirilmek suretiyle değerlendirilir ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.
İhale komisyonları verilen tekliflerden diğer tekliflere veya İdarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonları, imalât sürecinin ekonomik olması seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullar, teklif edilen malların özgünlüğü hususlarında yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak (gerek gördüğünde yazılı açıklamaların belgelendirilmesini isteyebilir), aşırı düşük teklifleri değerlendirir veya kurulacak bir ihtisas komisyonuna değerlendirme yaptırabilir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonlarınca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.
En uygun teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak en uygun teklif belirlenir. En uygun teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümanında nispî ağırlıklar belirlenir. İhale dokümanında fiyat dışı unsurların dikkate alınacağının belirtilmesi hâlinde, İdare ihale konusu malın özelliğine göre aşağıda belirtilen unsurlardan tümünü veya bir kısmını dikkate alarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyebilir.
1) İşletme ve Bakım Maliyeti: İşletme ve bakım maliyeti, İdarece satın alınacak malların ekonomik ömürleri ve kapasiteleri çerçevesinde işletilmeleri veya kullanılmaları, bakımları, dolaylı olarak değişken maliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi ile kullanım döneminde çıkabilecek olası sorunların giderilmesini kapsar.
Satın alınacak malların işletme ve bakım maliyeti, malların kullanım ömrü boyunca ortaya çıkacak maliyetin en önemli bölümünü oluşturmaktadır.
Malların kullanım ömrünün tamamı, bir bölümü veya garanti süresi göz önüne alınarak, bu süre içindeki; periyodik bakım aralıkları, periyodik bakımların süreleri, periyodik bakımda değişecek yedek parça ve sarf malzemelerinin maliyeti, periyodik bakımların işçilik maliyeti ve İdarenin arıza, hasar veya kullanım ömrünün dolması nedeniyle ihtiyaç duyacağı ve hâlen elinde bulunan benzer mallarla ilgili mevcut veriler esas alınmak suretiyle belirli bir çalışma süresi içinde alınması öngörülen yedek parçaların maliyeti, ve işletme-bakım maliyeti niteliğindeki diğer maliyetler değerlendirilir.
Ancak bu maliyetler, kullanım ömrü bir yıldan kısa süreli olan mal alım ihalelerinde dikkate alınmaz.
2) Maliyet Etkinliği: İhale konusu malın/makinenin/tesisin/üretim hattının/teknoloji transferinin alım bedeli ile üretim için gerekli olan girdi maliyetleri ve malın üretilmesi/makinenin kullanılması için zorunlu olan işletme ve bakım maliyetleri, varsa enerji tüketim maliyeti veya üretim aşamasında kullanılan personel sayısından kaynaklanacak ilâve maliyet unsurlarının toplamının nihaî üretim içinde minimum seviyede olması suretiyle en fazla faydanın sağlanmasıdır.
İdare maliyet etkinliğinin hesabında; bir malın sadece satın alma bedelini değil bir birim ürünün elde edilmesi için satın alma bedeli üzerinden hesaplanacak yıllık amortisman tutarına yukarıda sayılan yıllık işletme dönemi giderlerini de ilâve ederek yaklaşık birim üretim ve satış maliyeti unsurlarını da ilâve etmek suretiyle yaklaşık bir maliyet belirlemek ve ikame edilebilir mallar arasında en düşük maliyetli malın/makinenin maliyet etkinliğini büyük olarak değerlendirmek durumundadır.
3) Verimlilik: Alınması düşünülen mal ile kullanım alanına göre en fazla iş, ürün ve bu gibi çıktıların elde edilmesidir. İstekliler teknik şartnamede yer alan verimliliği garanti ettiklerini belirtirler. Değerlendirmede, fiyat teklifinde bulunulan malların verimliliğinin birim maliyeti hesaplanır.
4) Kalite: Bir malın belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama yeteneğine dayanan özelliklerinin toplamıdır. Malın kalitesi, tasarım, üretim, servis ve bakım gibi birbiri ile ilişkili faaliyetlerin her aşamasından etkilenir. Bu hususların objektif olarak değerlendirilmesi ve belgelere dayandırılması gerekir.
5) Teknik Değer: Tedarik edilecek malın kullanım alanına bağlı olarak ileri teknolojiler ile üretilmiş olması, kapasite ve verimlilik açısından yeni dizaynlara uygun olması, sistemin ihtiyaca göre taşınabilir olması, sistem tasarımı, yerleşim birimi, montaj ve aksesuarı, işletme koşullarına uygun olması, iş güvenliği açısından gerekli koşulları taşıması, üretim metot ve teknikleri açısından rakipleri ile yarışabilir olması gibi unsurlardan işin özelliğine göre İdarelerce uygun bulunanlar dikkate alınabilir.
6) Özel İlave Kriterler: İdarece, ihale konusu malın niteliği gereği dikkate alınmasında yarar görülen eğitim, satış sonrası servis imkânlarının mevcut olup olmadığı, yok etme masrafı gibi özel ilâve kriterler ihale dokümanında belirlenebilir. Ancak, bu kriterlerin ihale konusu malın ekonomik açıdan avantajını ortaya koymaya yönelik olması ve mümkün olduğu takdirde parasal değer olarak ifade edilebilmesi esas olmalıdır.
En düşük fiyatın en uygun teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da en uygun teklif olduğu anlaşıldığı takdirde;
1) Kısmî teklife açık ihalelerde; birden fazla en uygun teklifin tek bir kalem için geçerli olması durumunda ihale komisyonu üzerine en fazla kalem ihale edilen istekli lehine takdir hakkını kullanabilir.
2) İdarece teslim süresinin öngörülmediği ihalelerde; ihale komisyonu teslim süresi daha kısa olan istekli lehinde karar verebilir.
3) İdarece garanti süresinin öngörülmediği ihalelerde; ihale komisyonu garanti süresi daha uzun olan istekli lehinde karar verebilir.
4) İş deneyiminin ön görüldüğü ihalelerde; ihale komisyonu en fazla iş deneyim tutarına sahip istekli lehinde karar verebilir.
5) İdarece fiyat dışı unsurların öngörüldüğü ihalelerde; ihale komisyonu fiyat dışı unsurları dikkate alarak karar verebilir.
6) Yukarıda belirtilen hususların mevcut olmadığı durumlarda, aynı teklif fiyatında bulunan ve bunların en uygun teklif sahibi olduğu anlaşılan istekliler davet edilerek pazarlık usulü ile ihale sonuçlandırılabilir.
Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır.
1) İflâs eden, tasfiye hâlinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer durumda olan.
2) İflâsı ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme İdaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer durumda olan.
3) Türkiyenin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik pirim borcu veya kesinleşmiş vergi borcu olan.
4) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, meslekî faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.
5) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan İdareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu İdare tarafından ispat edilen.
6) İhale tarihi itibarıyla, mevzuat gereği kayıtlı olduğu oda tarafından meslekî faaliyetten men edilmiş olan.
7) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.
8) 14 üncü maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
9) 52 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen."
MADDE 18 — Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilen değerlerle değiştirilebilir."
MADDE 19 — Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu ile sosyal güvenlik ve vergi borcuna ilişkin değerlendirme kriterleri
Madde 38 — İhale üzerinde kalan istekli, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen hususlarla ilgili belgeleri ve kesin teminatı İdareye sunarak sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.
Mücbir sebep hâlleri dışında, bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir ve hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi gereğince altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir. Bu durumda İdare, en uygun ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak en uygun ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 34 üncü maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde en uygun ikinci teklif sahibi istekliye 34 üncü maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır. En uygun ikinci teklif sahibinin de mücbir sebep hâlleri dışında, birinci fıkrada belirtilen hususları yerine getirmemesi ve sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi gereğince altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir ve ihale iptal edilir. Bir ay içinde ihale yenilenir.
Türkiye’de kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun değerlendirilmesinde isteklinin;
1) İlgili mevzuata göre tahakkuk eden prim borçlarının süresi içinde ödenmemesi hâlinde kesinleşmiş prim borcu olduğu,
2) Prim borcuna karşı dava açılmışsa bu dava karar düzeltme aşaması dâhil kesin hükme bağlanana kadar kesinleşmiş prim borcu olmadığı,
3) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak ilgili kurum tarafından belli bir vadeye bağlanarak tecil edilmiş prim borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş prim borcu olmadığı,
4) Prim borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili için ilgili kurum tarafından yapılan her türlü işleme karşı dava açılması hâlinde açılan dava karar düzeltme aşaması dâhil kesin hükme bağlanana kadar kesinleşmiş prim borcu olmadığı,
kabul edilir.
Türkiye’de kesinleşmiş vergi borcunun değerlendirilmesinde ise isteklinin;
1) Beyan üzerine alınan veya maktu olarak belirlenip ödemesi belirli tarihlerde yapılan vergilerde ödeme vadesi geçmiş olup ödeme yapılmamış ise kesinleşmiş vergi borcu olduğu,
2) Re’sen, ikmalen veya İdarece yapılan tarhiyatlara karşı dava açma süresi geçirilmediği sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,
3) Re’sen, ikmalen veya İdarece yapılan tarhiyatlara karşı vergi yargısında dava açılmışsa bu dava karar düzeltme aşaması dâhil kesin hükme bağlanana kadar kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,
4) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak vergi İdaresi tarafından taksitlendirilmiş veya tecil edilmiş vergi borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,
5) Vergi borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili için vergi İdaresince yapılan her türlü işleme karşı vergi yargısında dava açılması hâlinde açılan dava karar düzeltme aşaması dâhil kesin hükme bağlanana kadar kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,
kabul edilir.
İsteklinin ilgili vergi dairesinden aldığı vergi borcu olmadığına dair belgede, nakil olduğunun belirtilmesi durumunda, kayıtlı olduğu bir önceki vergi dairesinden de vergi borcu olmadığına dair belge alınarak İdareye ibraz edilmesi gerekmektedir."
MADDE 20 — Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 41 — Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
1) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı.
2) İdarenin adı ve tebligata esas adresi.
3) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.
4) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.
5) Sözleşmenin bedeli ve süresi.
6) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ve sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.
7) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dâhil olacağı ve vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.
8) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar.
9) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.
10) Garanti istenilen hâllerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar ve garanti teminatı.
11) Hizmet alımlarında işin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.
12) Gecikme hâlinde alınacak cezalar.
13) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilisi durumunda karşılıklı yükümlülükler.
14) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.
15) İdarenin ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tâbi olmadığı.
16) Sözleşmede değişiklik yapılması şartları.
17) Sözleşmenin devir, temlik ve feshine ilişkin şartlar.
18) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.
19) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.
20) Anlaşmazlıkların çözümü.
21) Varsa numune onaylanması usul ve esasları.
22) İhale dokümanları arasında sözleşme dâhil mübayenet olması durumunda İdare lehine olanın uygulanacağı hususu."
MADDE 21 — Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin (d) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"d) Sözleşme konusu malın veya hizmetin niteliğine göre muayene ve kabul işlemleri, gerekli görüldüğünde uluslararası tanınmış bağımsız uzman kalite kontrol firmaları veya üniversiteler ya da resmî kuruluşlar marifetiyle yaptırılır veya teslim eden firmanın test raporlarıyla yetinilebilir. Muayene ve kabul giderinin kime ait olacağı ihale dokümanında belirtilir."
"j) Hizmet alımlarının hakediş tanzimi dâhil kontrol ve denetim işlemleri Genel Müdürlükçe görevlendirilecek ilgili ünite tarafından yapılır. İlgili ünitenin amiri gerek gördüğü hizmet alımlarında en az üç kişiden oluşan bir Muayene ve Kabul Komisyonu oluşturarak muayene ve kabul işlemlerinin bu komisyon marifetiyle yapılmasını sağlar."
MADDE 22 — Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 44 — Kesin teminat ve varsa ek kesin teminat, sözleşme konusu malın veya hizmetin sözleşme ve şartnamesine uygun bir şekilde teslim edilmesini müteakip, yüklenicinin İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmesinde belirtilen esaslara göre iade olunur. Sözleşme konusu işin bir garanti süresi bulunmakta ise sözleşmesinde belirtilmek kaydıyla garanti süresi kadar geçerli olmak üzere sözleşme bedelinin %3’ü oranında garanti teminatı alınmak suretiyle kesin teminat iade edilir."
MADDE 23 — Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"e) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 52 nci maddede sayılan fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve feshedilerek hesabı tasfiye edilir. İdarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir."
"f) Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi durumunda gecikme İdarenin tip idarî şartname ve sözleşme taslağında belirleyeceği süreyi aştığı takdirde şartnamesine ve sözleşmesine göre verilmiş bir ceza varsa İdare bu cezayı devam ettirmekte veya sözleşmeyi fesih ederek kalan işi yüklenici nam ve hesabına yaptırıp yaptırmamakta serbesttir. İdarenin sözleşmeyi fesih etmeye karar vermesi durumunda, yüklenicinin kesin teminatı gelir kaydedilir ve yüklenicinin nam ve hesabına ihaleye çıkılır. Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir."
MADDE 24 — Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 51 — Öngörülemeyen durumlar nedeniyle sözleşme konusu işin, sözleşmede belirtilen bedelin ve artış şartlarının üzerinde bir artış ile tamamlanabileceğinin tespit edilmesi hâlinde hesabı tasfiye edilip kesin teminat iade edilmek suretiyle sözleşme feshedilebileceği gibi ihale yetkilisinin vereceği onay ile söz konusu artış yaptırılarak iş tamamlattırılabilir."
MADDE 25 — Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 57 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde istisna hâli dikkate alınarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 818 sayılı Borçlar Kanunu ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Kamu İhale Kurumunca yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve kararlarda belirtilen hükümler uygulanır."
Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş, ilân edilmiş, sipariş edilmiş veya sözleşmeye bağlanmış işler; duyurunun yapıldığı, ilân edildiği, siparişin verildiği veya sözleşmeye bağlandığı tarihteki Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 26 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

RESMİ GAZETE SAYISI: 25384 RESMİ GAZETE TARİHİ: 25.02.2004
Değişiklik: RESMİ GAZETE SAYISI: 25951 RESMİ GAZETE TARİHİ: 29.09.2005

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru