KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > Kamu İhale Mevzuatı > Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (B) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARAR

29/6/2009 TARİHLİ VE 2009/15187 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Esasların amacı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca, yurt içi ve yurt dışından yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Esaslar, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile Müsteşarlıkça harcama yetkisi verilen birimlerin, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Başbakan tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gerektiğine veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olduğuna Müsteşar tarafından karar verilen mal ve hizmet alımları ile bu kapsamda Müsteşarlıkça veya Müsteşarlık adına diğer idarelerce gerçekleştirilecek yapım işlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Esaslar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi ve geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Esasların uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yer alan tanımlara ilave olarak bu Esaslarda geçen;
a) Gizlilik içinde yürütülmesi gereken mal ve hizmet alımları ile yapım işleri: Kanuni veya idari düzenlemeler uyarınca, hakkında gizlilik kararı verilen veya yürütülmesi özel güvenlik önlemlerini gerektiren veya Devlet istihbaratı güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasına ilişkin olan ve bu Esasların 2 nci maddesinde belirtilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini,
b) İhale yetkilisi: Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarını,
c) İlgili idare: Müsteşarlık adına yapım işi ile yapım işine konu hizmet alımı yaptırılacak idareleri,
ç) Müsteşar: Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarını,
d) Müsteşarlık: Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığını,
e) Sözleşme: Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,
f) Standardizasyon: İşletme-idame maliyetlerinin asgari düzeye indirilmesi ve/veya mevcut sistemlerle uyumun sağlanması amacıyla kalite, marka, model veya üretici firma birliğinin sağlanması işlemini,
g) Yaklaşık maliyet: İhale veya alım öncesi idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen değeri,
ğ) Yapım işine konu hizmet: Etüt, proje, danışmanlık, mimarlık, mühendislik ve benzeri hizmetleri,
ifade eder.

Temel ilkeler
MADDE 5 – (1) Bu Esaslar kapsamındaki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkelerin yanı sıra ulusal menfaat, güvenlik ve gizliliğin gerektirdiği hususlar, standardizasyonun korunması ve süratle hareket ilkeleri de dikkate alınır.İKİNCİ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Genel Esaslar

Mal ve hizmet alımlarında uygulanacak ihale usulleri
MADDE 6 – (1) Bu Esaslara göre yapılacak mal ve hizmet alımlarında aşağıda belirtilen ihale usulleri uygulanır.
a) Açık ihale usulü.
b) Belli istekliler arasında ihale usulü.

Açık ihale usulü
MADDE 7 – (1) Açık ihale usulü, ilan yapılmaksızın idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür.
(2) Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesini müteakip ihale sonuçlandırılır.
(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, Müsteşarlıkça çıkartılacak yönergede belirtilir.

Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 8 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü; ilan yapılmaksızın, idarece belirlenen adaylar arasında yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucunda uygun görülenlerin ihaleye davet edildiği usuldür.
(2) İhtiyaç duyulan mal veya hizmetin uzmanlık veya ileri teknoloji gerektirmesi, güvenlik ve gizlilik nedeniyle yapılacak işin veya ihtiyaç duyulan mal, hizmet veya sistem ile ulusal menfaat ve güvenirliğin gerektirdiği durumlarda ve/veya ARGE projelerinin gerçekleştirilmesinde ve standardizasyonun sağlanmasında bu usul uygulanır.
(3) Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesini müteakip ihale, fiyat üzerinden görüşme yapılarak sonuçlandırılır.
(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, Müsteşarlıkça çıkartılacak yönergede belirtilir.

Doğrudan temin
MADDE 9 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde, idarenin ihtiyaçlarını ilan yapılmaksızın, davet edilen isteklilerle idari ve teknik şartlar ile fiyat üzerinde görüşme yapılarak doğrudan temin edilebildiği usuldür.
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edildiği alımlar.
b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olduğu alımlar.
c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan ve asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve süresi üç yılı geçmeyen sözleşmeyle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınacak mal ve hizmet alımları.
ç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen ve her yıl Kamu İhale Kurumunca güncelleştirilen limit dahilindeki mal ve hizmet alımları.
d) İdarenin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.
e) Gizlilik, standardizasyonun korunması, ARGE projeleri ve acil istihbarat ihtiyaçlarını temin etmek maksadıyla; ihtiyaç ünitelerince teklif edilip ihale yetkilisince uygun görülen ve onaylanan tek kaynak alımları.
f) Kamu kurum ve kuruluşları ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme veya şirketlerin ürettikleri devlet güvenlik istihbaratıyla ilgili mal ve hizmet alımları.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasının uygulanmasında, komisyon kurma ve bu Esaslarda belirtilen yeterlik kurallarını arama, teminat alma ve sözleşme yapma zorunluluğu bulunmaksızın ihale yetkilisi veya harcama yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından, fiyat üzerinden görüşmeler yapılarak ihtiyaçlar temin edilebilir.
(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, Müsteşarlıkça çıkartılacak yönergede belirtilir.


Alım isteği
MADDE 10 – (1) Bu Esaslar kapsamındaki her türlü mal ve hizmet alımları, ihtiyaç ünitesince Müsteşardan alınacak onay ile yapılır.

İhaleye katılabilme şartları
MADDE 11 – (1) İhalelere katılmak için Müsteşarlıkça belirlenen gerekli nitelik ve yeterliğe sahip bulunmak ve talep edilen bilgi, belge ve teminatları vermek zorunludur.

İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 12 – (1) İhalelere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinde belirtilenler katılamazlar.

İhale dokümanı
MADDE 13 – (1) Müsteşarlık tarafından hazırlanan ihale konusu mal veya hizmete ait alımla ilgili talimatları içeren idari şartnameler ile varsa teknik şartnameler, sözleşme taslakları ve gerekli diğer belge ve bilgiler Müsteşarlıkça davet edilen isteklilere bedelli veya bedelsiz olarak verilebilir.

İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 14 – (1) Mal ve hizmet alımlarında, isteklilerin sözleşmeye davet edilmesi, sözleşme yapılıp yapılmaması ve sözleşme yapılacak ise sözleşmenin türü ve sözleşmede yer alması zorunlu hususların neler olacağı Müsteşarlıkça belirlenir ve ihale dokümanında bu hususa yer verilir.
(2) Müsteşarlık ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili sözleşmeler noter tasdikine tabi değildir.

Yurt içi alımlarında geçici ve kesin teminat işlemleri
MADDE 15 – (1) İhalelerde teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek oranda geçici teminat alınır. Kesin teminat ise ihale bedelinin % 6’sından az olamaz. Ancak özellikli durumlarda ve gerekçe belirtmek suretiyle Müsteşar onayı ile geçici veya kesin teminat alınmamasına karar verilebilir. Müsteşarlığa verilecek olan geçici ve kesin teminatlar banka mektubu veya nakit olabilir.
(2) Geçici ve kesin teminatın nakit olarak verilmesi durumunda bedel, MİT Saymanlık Müdürlüğünce tedavüldeki Türk parası olarak kayıtlara alınır.
(3) Onay belgesi ve idari şartnamede belirtilmesi şartıyla yabancı para birimiyle yapılan ihalelerde ve alımlarda teminatlar teklif edilen para birimi üzerinden alınır.

Yurt içi alımlarında teminat mektupları
MADDE 16 – (1) Bu Esaslar kapsamında yurt içinden yapılacak mal ve hizmet alımlarında bankalarca verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 35 inci maddesine göre Kamu İhale Kurumunun tespit ettiği hususlar geçerlidir.
(2) Kesin teminat mektubunun alınması durumunda süresi, ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle Müsteşarlık tarafından belirlenir.
(3) Müsteşarlığa verilecek teminat mektuplarının; ilgili mevzuat uyarınca Türkiye’de bankacılık faaliyetinde bulunmalarına izin verilen yerli ve yabancı bankalarca düzenlenmesi şarttır.
(4) Ayrıca, Türkiye dışında faaliyette bulunan yabancı bankaların kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
(5) Yabancı bankaların kontrgarantilerine dayanılarak verilecek banka teminat mektuplarında, kontrgarantiyi veren yabancı banka ismi ve teminatın kontrgarantili olduğunun belirtilmesi esastır.
(6) Müsteşarlıkça, kesin teminat mektuplarının geçerlilik süresi ile ilgili hususlarda kesin kabulün yapılacağı tarihe kadar gerektiğinde garanti süresini de kapsayacak şekilde düzenlemeler yapılabilir.
(7) İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.
(8) Kesin teminat mektubu, yüklenicinin taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümleri uyarınca eksiksiz ve sorunsuz yerine getirmesi ve kesin kabulünün yapılmasını müteakip iade edilir.

Yurt içi alımlarında teminat olarak kabul edilecek değerler
MADDE 17 – (1) Müsteşarlıkça yurt içi mal ve hizmet alımlarında;
a) Tedavüldeki Türk parası,
b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları,
teminat olarak kabul edilir.

Yurt içi alımlarında avans işlemleri
MADDE 18 – (1) Bu Esaslar kapsamında yurt içinden yapılacak mal ve hizmet alımlarında ihale veya onay belgesi ve sözleşmede belirtilmesi kaydıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde teminat mektubu karşılığı avans verilebilir.
(2) Avans verilmesi durumunda, alınacak avans teminat mektuplarının süresi, mahsup süresi gözönünde bulundurularak Müsteşarlıkça belirlenir.

Yurt dışı alımlarda ödeme şekilleri
MADDE 19 – (1) Yurt dışından alınacak her türlü mal ve hizmet alımları;
a) Akreditif açılmak suretiyle ödeme,
b) Mal mukabili ödeme,
c) Peşin ödeme,
suretiyle yapılabilir.

Yurt dışı alımlarında gelecek yıllara devreden peşin ödeme, mal mukabili ve akreditif işlemleri
MADDE 20 – (1) Bütçe yılı içerisinde sözleşmesi yapılıp akreditifi açılmış ancak çeşitli nedenlerden dolayı mahsubu yapılamayan mal ve hizmet alımına ilişkin akreditif ve peşin ödemeler sonraki yıllara devredebilir. Bütçe yılı içerisinde sözleşmesi imzalanıp, sonraki yıllara devreden mal mukabili alımların bedeli ise devredildiği yılın bütçesinden ödenir.

Yurt dışı alımlarında geçici teminat işlemleri
MADDE 21 – (1) Yurt dışından yapılacak mal ve hizmet alımlarında tedarikçilerden geçici teminat mektubu alınması hususu Müsteşarlığın takdirindedir.
(2) Geçici teminat mektubunun alınması durumunda, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.
(3) Geçici teminat mektubunun geçerlilik süresinin, tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 (otuz) gün fazla süreli olması şarttır.
(4) Tekliflerin geçerlilik süresinin uzatılması durumunda geçici teminat mektuplarının süresinin de aynı süre ile uzatılması esastır. İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

Yurt dışı alımlarında kesin teminat işlemleri
MADDE 22 – (1) Akreditif açılmak suretiyle yapılan geçici ve kesin kabullü mal ve hizmet alımlarında, akreditif açılmadan önce sözleşme bedelinin % 10’undan az olmamak kaydıyla kesin teminat mektubu alınabilir.
(2) Peşin ödeme suretiyle yapılan mal ve hizmet alımlarında yükleniciden ödeme yapılmadan önce sözleşme bedelinin % 100’ü oranında kesin teminat mektubu alınır.
(3) Mal mukabili ödemesi yapılan mal ve hizmet alımlarında kesin teminat mektubu alınması zorunlu değildir.
(4) Kesin teminat mektubunun alınması durumunda süresi, ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle Müsteşarlık tarafından belirlenir.
(5) İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş kesin teminat mektubu kabul edilmez.
(6) Kesin teminat mektubu; yüklenicinin taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümleri uyarınca eksiksiz ve sorunsuz yerine getirmesi veya kesin kabulünün yapılmasını müteakip iade edilir.
(7) Müsteşarlığa verilecek teminat mektuplarının; ilgili mevzuat uyarınca Türkiye’de bankacılık faaliyetinde bulunmasına izin verilen bankalarca düzenlenmesi şarttır.
(8) Ayrıca, Türkiye dışında faaliyette bulunan yabancı bankaların kontrgarantisi üzerine, Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
(9) Yabancı bankaların kontrgarantilerine dayanılarak verilecek teminat mektuplarında, kontrgarantiyi veren yabancı banka ismi ve teminatın kontrgarantili olduğunun belirtilmesi esastır.
(10) Müsteşarlıkça, teminat mektuplarının geçerlilik süresi ile ilgili hususlarda kesin kabulün yapılacağı tarihe kadar gerektiğinde garanti süresini de kapsayacak şekilde düzenlemeler yapılabilir.
(11) Bu Esaslar kapsamında yurt dışından yapılacak mal ve hizmet alımlarında bankalarca verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şekli, Müsteşarlık tarafından belirlenir.

Yurt dışı alımlarında avans işlemleri
MADDE 23 – (1) Bu Esaslar kapsamında yurt dışından yapılacak mal ve hizmet alımlarında ihale veya onay belgesi ile sözleşmede belirtilmesi kaydıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde teminat mektubu karşılığı avans verilebilir.
(2) Avans verilmesi durumunda, alınacak avans teminat mektuplarının süresi, mahsup süresi gözönünde bulundurularak Müsteşarlıkça belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yapım İşlerine İlişkin Genel Esaslar

Yapım ihalelerinde uyulması gereken hususlar
MADDE 24 – (1) İlgili idareler aracılığıyla gerçekleştirilecek olan her yapım ihalesinde;
a) Müsteşarlık tarafından, ihale konusu işin bu Esaslar kapsamında gerçekleştirilmesine ilişkin onayın alınmasını müteakip gerekli resmi yazı, ilgili idareye gönderilir.
b) İlgili idare, gerekli prosedürün tamamlanmasını ve yapım işlerine konu tanım, tarif ve açıklamaların yer aldığı protokolün hazırlanmasını müteakip yapım ihalelerine davet edilecek isteklileri belirleyerek, Müsteşarlığa bildirir.
c) Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda; ilgili idarece bildirilen firmalar arasından belirlenenler ve Müsteşarlık tarafından tespit edilerek davet edilmesi uygun bulunan firmalar, ilgili idareye bildirilir.
ç) İhale onay belgesinin hazırlanması, onaylanması ve bu Esasların 29 uncu maddesine göre oluşturulacak olan ihale komisyonunun teşkili ilgili idarenin harcama veya ihale yetkilisince gerçekleştirilir.
d) Müsteşarlık tarafından bildirilen firmalar davet edilerek bu Esasların 25 inci maddesinde belirtilen usuller çerçevesinde ihale gerçekleştirilir. İhale komisyonunun alacağı karar ihaleyi yapan ilgili idarenin harcama veya ihale yetkilisince onaylanarak ihale ivedilikle sonuçlandırılır.
e) Müsteşarlığın yapım işlerinde, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin (a) ve (c) bentleri uygulanmaksızın ihaleye çıkılabilir.
f) Yapım işine konu geçici ve kesin kabullerde, Müsteşarlık personeli de müşahit üye olarak görev alır.
g) Protokol ve teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir.
ğ) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinde belirtilenler ihalelere katılamazlar.
(2) Müsteşarlıkça belirlenen yapım işi ihtiyacının karşılanmasında, ilgili idarelere yaptırılacak yapım işi ve yapım işine konu hizmet alımları ile ilgili ihale dokümanının hazırlanması, ihalenin sonuçlandırılması, teminat ve sözleşmenin yürütülmesine ilişkin her türlü işlemler, bu Esaslar çerçevesinde Müsteşarlıkça hazırlanan veya ilgili idarece hazırlanmakla birlikte Müsteşarlıkça uygun görülen doküman kapsamında yürütülür.
Yapım işlerinde uygulanacak ihale usulleri
MADDE 25 – (1) Bu Esaslara göre gerçekleştirilecek yapım işlerinde aşağıda belirtilen ihale usulleri uygulanır.
a) Açık ihale usulü.
b) Belli istekliler arasında ihale usulü.

Açık ihale usulü
MADDE 26 – (1) Açık ihale usulü; Müsteşarlıkça bu Esasların 24 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri uyarınca belirlenen ve ilan yapılmaksızın davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür.
(2) Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesini müteakip ihale sonuçlandırılır.
(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, Müsteşarlıkça çıkartılacak yönergede belirtilir.

Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 27 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü; Müsteşarlıkça bu Esasların 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca belirlenen ve ilan yapılmaksızın, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür.
(2) Yapım işinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi ve/veya standardizasyonun sağlanmasında bu usul uygulanır.
(3) Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesini müteakip ihale sonuçlandırılır.
(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, Müsteşarlıkça çıkartılacak yönergede belirtilir.

Yapım işine konu hizmet alımı
MADDE 28 – (1) Müsteşarlıkça belirlenen yapım işine konu hizmet alımlarından, ilgili idarelere yaptırılacak işlerde bu Esasların 24 üncü maddesindeki hükümler ile 27 nci maddesindeki ihale usulü uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler

İhale komisyonu
MADDE 29 – (1) İhale komisyonu; bir komisyon başkanı, bir idari komisyon üyesi, iki uzman üye ve idarelerin mali işlerinden sorumlu bir personelin katılımı ile beş kişiden az olmamak koşuluyla tek sayıda üyeden oluşur.
(2) Müsteşarlığın mal, hizmet alımları ile yapım işlerinde ihale komisyonunda görevlendirilecek asıl ve yedek üyeler, Müsteşar tarafından belirlenir.
(3) Müsteşarlığın ilgili idarelerce gerçekleştirilecek yapım işleri ihalelerinde ihale komisyonunda görevlendirilecek asıl ve yedek üyeler, ilgili idarenin ihale yetkilisi tarafından belirlenir.
(4) Komisyon üyelerinin en az ikisinin ihaleye konu işin uzmanı olması şarttır.
(5) İhale komisyonu tam ve eksiksiz toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup, karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini ihale komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

İhale sonucunun Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi
MADDE 30 – (1) Müsteşarlık ihtiyaçları için gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine konu ihale sonuçları, sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen süre içerisinde, Kamu İhale Kurumuna bildirilir. Bu Esaslar kapsamında gerçekleştirilen ihalelere ilişkin sonuç bildirimleri, Kamu İhale Bülteninde yayımlanmaz.

Sözleşmede değişiklik yapılması
MADDE 31 – (1) Sözleşme imzalandıktan sonra sözleşme bedeli ile mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihalesinde teklif edilen ve idarece uygun görülen malın, hizmetin veya yapım işinin niteliğini değiştirecek yeni bir sözleşme yapılamaz.
(2) Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.
a) İşin yapılma veya teslim yeri.
b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.
(3) Yurt dışından gerçekleştirilecek olan mal mukabili alımlarda, sözleşme düzenlenmesi zorunlu değildir.
(4) Müsteşarlıkça diğer idarelere yaptırılacak yapım işi ve yapım işine konu hizmet alımına ait sözleşmelerde yapılacak değişikliklerde Müsteşarlıktan uygun görüş alınır.

İş miktarında artma ve eksilme olması
MADDE 32 – (1) Mal ve hizmet alımlarıyla yapım işi sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;
a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,
b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,
şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işleri ile birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 20'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.
(2) İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.
(3) Sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.

Sözleşmenin devri
MADDE 33 – (1) Sözleşme, zorunlu hallerde mal ve hizmet alımları için ihale yetkilisi veya harcama yetkilisinin, yapım işleri için Müsteşarın yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. Bu hususlara uymaksızın devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir, varsa kesin teminat ve ek kesin teminatlar irat kaydedilir. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciden tazmin ettirilir.

Sözleşmenin feshi
MADDE 34 – (1) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine veya teklif mektubunda taahhüt ettiği şartlara uygun olarak yerine getirmemesi nedeniyle, ihale dokümanında belirtilen oranlarda gecikme cezası uygulanmak şartıyla, idarenin belirlediği süre içerisinde nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen, aynı durumunu devam ettirmesi veya bu Esaslarda belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinde; ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
(2) Bu Esaslar kapsamındaki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde yüklenicinin, ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
(3) Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih hallerinde, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 21 inci maddesi uygulanır.
(4) Bu maddede yer alan hususlar idari şartnamede belirtilir.

Mücbir sebepler
MADDE 35 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilecek haller aşağıda belirtilmiştir.
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
d) Tedarike ve yapım işine konu işin özelliği nedeni ile idari şartnamede belirtilmek kaydıyla idare tarafından ilave edilecek diğer haller.
(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Ancak mal, hizmet ve yapım işinin özelliğine göre ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla bu bildirim ve/veya belgelendirme süresi için farklı düzenleme yapılabilir. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi veya cezasız süre uzatımı gibi hususlar idari şartnamede belirtilmek kaydıyla idarece düzenlenir.

Fiyat farkı
MADDE 36 – (1) İhalelerde ve alımlarda esas alınacak para birimi yabancı ülke para birimi olduğunda fiyat farkı verilmez. İhale veya onay belgesi ile idari şartnamede belirtilmek kaydıyla Türk parası esas alınarak yapılacak ihale ve alımlarda 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan esaslara göre fiyat farkı verilebilir.

İş ve işyerinin sigortalanması
MADDE 37 – (1) Bu Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek yapım işlerinde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 9 uncu maddesi hükmü uygulanır.

Yerli istekliler ile ilgili düzenleme
MADDE 38 – (1) Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı teklif eden yerli istekliler ile hizmet ve yapım işlerinde bütün yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında ihale dokümanına hükümler konulabilir. Ancak yabancı istekli ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz.

Yasak ve sorumluluklar
MADDE 39 – (1) Bu Esaslar kapsamında yapılacak ihale işlerine ilişkin yasak fiil ve davranışlar hususunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümleri uygulanır.

Diğer hususlar
MADDE 40 – (1) Bu Esaslar kapsamındaki mal ve hizmet alımları ile Müsteşarlıkça gerçekleştirilecek yapım işlerine ilişkin ihale ve alımlarda sözleşme yapılmasında isteklinin ve idarenin görev ve sorumluluğu, ihalenin veya alımın sözleşmeye bağlanması ve sözleşmede bulunacak hususlar, idare tarafından şikayetlerin incelenmesi, sözleşme değişikliği, sözleşmenin feshi, ek sözleşme düzenlenmesi, denetim, muayene ve kabul işlemleri ile ilgili esaslar Müsteşarlıkça belirlenir.
(2) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan sözleşme bedeli gideri bu Esaslara göre yapılan ihalelerde alınmaz.
(3) Bu Esaslara aykırı olmamak kaydıyla, bu maddeye kadar yapılan düzenlemelerle ilgili olarak ihalenin veya alımın özelliğine göre Müsteşarlıkça ilave düzenlemeler yapılabilir.
(4) Bu Esaslar çerçevesinde yapılan ihale veya alımlara iştirak eden yüklenicilere iş deneyim belgesi verilmez.
(5) Bu Esaslar dahilinde yapılacak alımlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kuralları aranmayabilir.

Yönerge düzenlenmesi
MADDE 41 – (1) Bu Esasların uygulanması ile ilgili hususlar Müsteşarlıkça hazırlanacak yönerge ile düzenlenir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 42 – (1) 18/5/2004 tarihli ve 2004/7631 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönergelerin hazırlanma süresi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Esaslar uyarınca Müsteşarlıkça hazırlanması öngörülen düzenlemeler altı ay içerisinde yürürlüğe konur.

Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği veya alım yapılacağı yazılı olarak duyurulmuş veya ilanı yapılmış bulunan işler, tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 43 – (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.


RESMİ GAZETE SAYISI: 27298 RESMİ GAZETE TARİHİ: 24.07.2009
KARAR SAYISI: 2009/15187 KARAR TARİHİ: 29.06.2009

Değişiklik: RESMİ GAZETE SAYISI: 28115 RESMİ GAZETE TARİHİ: 17.11.2011
KARAR SAYISI: 2011/2376 KARAR TARİHİ: 14.11.2011


14/11/2011 TARİHLİ VE 2011/2376 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

ESASLAR

MADDE 1 – 29/6/2009 tarihli ve 2009/15187 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan; Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"b) İhale yetkilisi: Müsteşarlığın ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişileri ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,"

MADDE 2 – Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru