KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > Kamu İhale Mevzuatı > Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (B) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (b) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR

Amaç
MADDE l − (1) Bu Esasların amacı, MKE tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca yapılacak alımlarda uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 − (1) Bu Esaslar; savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken ya da devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini kapsar.

Hukuki dayanak
MADDE 3 − (1) Bu Esaslar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi ile geçici 4 üncü maddesinin hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 − (1) Bu Esasların uygulanmasında;
a) Hizmet: Bu Esaslar kapsamına giren bakım onarım, taşıma, sigorta, yükleme ve boşaltma, teknik yardım, teknik eğitim, araştırma ve geliştirme, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ve yazılım hizmetleri gibi hizmetler ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,
b) İdare: İhaleyi yapan birimi,
c) İhale/alım onay belgesi: Tedarik edilecek mal, hizmet ve yapım işleri için, ihale/alım ön hazırlıkları yapıldıktan sonra ve ihaleye/alıma çıkılmadan önce, ihaleyi/alımı yapacak alım organı tarafından hazırlanan, işin özelliğine göre gerekli bilgi ve belgeleri içeren ve ihale/alım yetkilisi tarafından onaylanan belgeyi,
ç) İhale/alım yetkilisi: MKE birimlerince ihtiyaç olarak bildirilen mal, hizmet ve/veya yapım işlerinin satın alınması için onay vermeye yetkili kılınan birimleri,
d) Mal: Bu Esaslar kapsamında satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ve üretimle ilgili kurum dışında yaptırılan işler (fason imalat) ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
e) MKE: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünü,
f) TSK: Türk Silahlı Kuvvetlerini,
g) Yapım: Bu Esaslar kapsamındaki her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, yenileme, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleriyle benzeri yapım işlerini,
ifade eder.

Temel ilkeler
MADDE 5 − (1) MKE, yapacağı tüm tedariklerde saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik ve kamuoyu denetiminin sağlanmasından, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasından ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumludur.
(2) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı veya yapım işleri bir arada ihale edilemez.
(3) Ödeneği olmayan veya devlet/firma kredisi kullanılan tedariklerde kaynağı planlanmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.
(4) Bu Esaslara göre yapılacak ihaleler için ihale kayıt numarası alınır.

İhale komisyonlarının oluşumu ve yetki limitleri
MADDE 6 − (1) İhale komisyonlarının oluşumunda Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır.
(2) MKE birimlerinin ihale ve alım yetkilerinin limitleri konusunda MKE yetkilidir.

Yaklaşık maliyet
MADDE 7 − (1) İhale öncesi her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir, dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.
(2) Yaklaşık maliyete ihale ilanlarında yer verilmez.
(3) Yaklaşık maliyet isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz. Ancak, yaklaşık maliyetin sınaî ve teknolojik zorunluluklar nedeniyle belirlenemediği hallerde, bu hususa onay belgesinde yer verilerek yaklaşık maliyet belirlenmeksizin alıma çıkılabilir.

Yasaklar ve ceza
MADDE 8 − (1) Bu Esaslara göre yapılacak tedariklerde, ceza ve yasaklara ilişkin hükümler hariç, Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Şartnameler
MADDE 9 − (1) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin MKE tarafından hazırlanması esastır. Ancak, mal alımları, hizmet alımları ve yapım işlerinin özelliği nedeniyle MKE tarafından hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlattırılabilir.
(2) İhale konusu mal alımları, hizmet alımları ve yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir.
(3) Teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak şekilde belirlenir.
(4) Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Ancak doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda teknik şartname veya yerine geçen teknik dokümanlarda bu fıkrada belirtilen şartlar aranmayacaktır.
(5) Şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.
(6) Onay belgesinde belirtilmek ve muayene metodu dokümanı hazırlanması kaydıyla, teknik şartname düzenlenmesine gerek kalmaksızın, uluslararası kabul gören stok numarası, parça numarası veya Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen standart numaralar ile alıma çıkılabileceği gibi özelliği nedeni ile onay belgesinde ihale konusu işin tek kaynaktan ve/veya üretici firma kodu ve/veya prospektüsü ile alınabileceği durumlar ile ARGE projelerinde idari ve/veya teknik şartname düzenlenmeyebilir.
(7) İdari şartnamelerde, alımların konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı.
b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi.
c) İsteklilere talimatlar.
ç) Teminatlara ait şartlar.
d) Süre uzatımı verilebilecek haller.
e) Gecikme cezası ile ilgili koşullar.
f) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kim tarafından ödeneceği.
g) Anlaşmazlıkların çözümü.

İlan süreleri, kuralları ve ilanlarda bulunması zorunlu hususlar ile ilanın uygun olmaması
MADDE 10 − (1) Açık ihale usulünde ilan yapılması zorunludur. Diğer ihale usullerinde ise zorunlu değildir.
(2) İhale konusu alımlar, işin özelliğine göre, bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için 15 günden az olmamak üzere yeterli süre tanımak suretiyle, MKE’nin internet sitesinde ve Kamu İhale Bülteninde ilân edilir. Ayrıca aşağıdaki şekillerden biri veya ikisi ile ilân edilmek suretiyle de duyurulabilir:
a) İhale konusu işle iştigal ettiği bilinen firmalara yazı ile duyurmak.
b) Belediye yayın sistemi ve ticaret odaları aracılığıyla duyurmak.
(3) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez. İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.
b) İhale/alım konusu mal, hizmet veya yapım işinin adı, niteliği, türü, miktarı.
c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri ve şekli, hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde ise işin yapılacağı yer.
ç) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve öngörülmüş ise hangi bedelle alınacağı.
d) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.
e) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.
f) Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek oranda geçici teminat verileceği.
g) Tekliflerin geçerlilik süresi.
ğ) Kısmi teklif verilip verilemeyeceği.
h) MKE’nin, bu ihalede, ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tâbi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu.
(4) İlânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, maddi hatalı hususlar için son teklif verme gününden 10 günden daha az olmamak kaydıyla, ihale dokümanında belirtilen süre öncesine kadar düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale gerçekleştirilebilir. Düzeltme ilanı metni ayrıca ihale dokümanını alan tüm isteklilerin varsa fakslarına veya elektronik ortamda adreslerine bildirilir.
(5) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına uygun olmayan ilânlar geçersizdir ve ilân yenilenmedikçe ihale yapılamaz.

Uygulanacak ihale usulleri
MADDE 11 − (1) Bu Esaslara göre yapılacak ihaleler açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilir.
(2) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.
(3) Belli istekliler arasında ihale usulü, ilansız yapılabilecek yeterlik değerlendirmesi sonucunda davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Daha önce açık ihale usulü ile yapılan ihalede teklif çıkmaması ve/veya işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi, ulusal menfaat ve güvenilirliğin gerektirdiği durumda ve/veya ARGE projelerinin gerçekleştirilmesinde bu usul kullanılabilir. Bu usulde ihale, tekliflerin alınmasını ve idari ve teknik şartname gereklerini karşılayan istekliler tespit edilerek değerlendirilmesini müteakiben istekliler arasında ihale kararına esas olacak indirimli son yazılı fiyat teklifleri alınarak sonuçlandırılır.

Doğrudan temin
MADDE 12 − (1) Bu Esaslar kapsamında, aşağıda belirtilen nitelikteki alımlar doğrudan temin suretiyle yapılabilir:
a) Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait bulunan kuruluşlardan, MKE iştiraklerinden, Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla özel kuruluş kanunları ile kurulan vakıf ve bunun sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerden, özel kanunlarla kurulmuş ve bu kanunlarla kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliği haiz kuruluşlar ile araştırma-geliştirme kuruluşlarından alınabilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.
b) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin ihtiyaç sahibi birim amiri tarafından oluşturulacak en az üç kişilik bir komisyonca tespit edildiği alımlar.
c) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olduğu alımlar.
ç) Mevcut mal, teçhizat, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olarak ilk tedarikin yapıldığı gerçek veya tüzel kişilerden alınacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.
d) Savunma ve güvenlik ile ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ivedi olarak tedarik edilmesi zorunlu olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.
e) Sözleşmesi feshedilen işlerden, ihtiyaç sahibi birim tarafından acilen tedariki istenilen mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.
f) Borsaya tabi mallar.
g) Tabii afet, kaza ve benzeri olağanüstü haller sebebiyle ihtiyaç duyulacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.
ğ) MKE tarafından yapılacak ARGE faaliyetleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.
h) Tedarikçi adayı firmaların üretim yeteneklerinin kanıtlanmasına veya yeni ürünlerin müşterilere kabul ettirilmesine yönelik olarak ihtiyaç duyulacak mal ve hizmetler.
ı) Bu Esaslar kapsamında olup yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen ve aynı Kanunun 67 nci maddesine göre her yıl güncellenen parasal limiti aşmayan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.
i) İşbirliği sözleşmeleri: Daire başkanlıkları kendi görev alanlarına giren konulardaki ilgili işbirliği sözleşmelerini MKE iç mevzuat esasları çerçevesinde yapar. İsteklilerden gelen işbirliği teklifleri, MKE Genel Müdürünün oluru ile oluşturulacak komisyonlar tarafından, teknik, malî, ekonomik ve pazar durumu açısından değerlendirilmesini içeren bir raporun hazırlanmasından sonra MKE Yönetim Kurulu tarafından verilecek karara istinaden kabul edilip uygulamaya geçirilir.
j) Off-set yükümlülükleri.
k) MKE’nin, uluslararası uyuşmazlıkların çözümü sırasında kullandığı tahkim usulü uyarınca Türk ve yabancı uyruklu avukatlardan yapacağı hizmet alımları.
(2) Doğrudan temin usulünün uygulanması halinde, teklifini hazırlaması için yeterli süre tanınmak suretiyle davet edilecek veya teklif alınacak istekli ile MKE arasında, ihtiyaçları en uygun şekilde karşılamak amacıyla teknik şartlar ve fiyat üzerinde, ihale yetkilisi tarafından belirlenecek komisyon marifetiyle görüşme yapılır. Mutabık kalınan hususlar bir tutanağa bağlanarak alım yetkilisinin onayına sunulur. Onay alındıktan sonra sözleşme yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

Teminatlar
MADDE 13 − (1) Teminatlara ilişkin hususlarda Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır.

Avans verilmesi
MADDE 14 − (1) Yükleniciye avans verilip verilmeyeceği, verilecekse oranı ve şartları, ihale/alım onay belgesinde, idari şartnamede ve sözleşmede belirtilir.

Fiyat farkı verilmesi
MADDE 15 − (1) MKE’nin taraf olduğu uluslararası projeler, savunma sanayi projeleri ve ARGE projelerine ait sözleşmelerde alıcılar tarafından fiyat farkı belirlenmişse, bu kapsamda MKE tarafından yapılacak mal ve hizmet alımlarına ait sözleşmelerde aynı fiyat farkı uygulamasına yer verilebilir. Bunun dışında yapılan alımlarda ise idari şartnamesinde bulunması kaydıyla 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun hükümlerine göre fiyat farkı verilebilir.

İhale dokümanında değişiklik yapılması
MADDE 16 − (1) İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, ihale yetkilisinden onay alınarak önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.
(2) İlân yapıldıktan sonra tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin tespit edilmesi ya da isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, beş günden az olmamak üzere, o ihale için belirlenmiş olan ilan süresinin son dörtte birlik süresine kadar zeyilname ile değişiklikler yapılabilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı sağlanır.
(3) Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi, zeyilname ile 20 güne kadar ertelenebilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 17 − (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, telefonu, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak kaşelenir/mühürlenir.
(2) Teklifler ihale dokümanında belirtilen son teklif verme saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, ilan ve/veya dokümanda belirtilen birime verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir.
(3) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 18 − (1) İdari şartnamede belirtilmek kaydıyla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesindeki ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliklerinin belirlenmesiyle ilgili hususlar isteklilerden talep edilebilir. MKE, bu hususlarla ilgili süre ve şartları kendisi belirleyebilir.

Tekliflerin geçerlilik süresi
MADDE 19 − (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. MKE tarafından ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve ihale koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir. Ancak, bu sürenin bitimine rağmen ihalenin sonuçlandırılamayacağının ihale komisyonunca belirlenmesi halinde, ihale yetkilisinin onayı ve isteklinin kabulü ile bu süre en fazla 90 günlük süreler halinde yeteri kadar uzatılabilir.

Teklif mektuplarının alınması ve açılması
MADDE 20 − (1) Teklifler, ihale dokümanında belirtilen son teklif verme gün ve saatine kadar ihaleyi yapan birimin, taşra birimlerinde ise ticaret müdürlüklerinin haberleşme servisine verilir. Alım birimlerinin haberleşme servislerince alınan teklif zarfları, ihale saatinde, ihale komisyonunun başkanına veya birinci üyesine imzası karşılığında teslim edilir.
(2) Zarfın üzerinde teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan MKE biriminin açık adresinin yazılı olması şartları aranır. Bu Esasların 17 nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
(3) İhale tarihinde isteklilerin katılabileceği oturumda değerlendirmeye alınan teklif zarfları açılarak Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı düzenlenir. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 21 − (1) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden söz konusu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.
(2) İhale komisyonunun talebi üzerine MKE, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama hiçbir şekilde fiyat üzerinde görüşme yapılıncaya kadar teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.
(3) İlk değerlendirme ve işlemler sonucunda, istenen belgeleri noksansız ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.
(4) Teklifler, ihale komisyonunca, ihale dokümanında belirtilen esaslar doğrultusunda incelenir. Mukayese tabloları düzenlenir, gerekli ekonomik analizler yapılır.
(5) İhale komisyonu tarafından, idarî ve teknik şartnamelerde belirtilen koşulları karşılayan teklifler arasında teknik, idarî, ekonomik ve ticarî açıdan değerlendirme için; fiyat, teslim şekli, teslim yeri, teslim süresi, ödeme şartları gibi hususlar incelenir.
(6) Dış alımlarda ayrıca; yürürlükteki ithalât ve gümrük mevzuatı, navlun, sigorta maliyetleri için uygun taşıma aracının tespiti gibi hususlar dikkate alınarak, toplam maloluş tutarı yönünden de değerlendirme yapılır.
(7) İsteklilerin teklifinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından resen düzeltilir. Bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir veya imza karşılığı tebliğ edilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklif değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminat gelir kaydedilir.

Aşırı düşük teklifler
MADDE 22 − (1) İhale komisyonu, teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya MKE’nin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder ve imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ve teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Değerlendirme sonucunda açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

İhalenin açık eksiltme ile sonuçlandırılması veya indirim yaptırılması
MADDE 23 − (1) Teklifler, ilk açıldıkları hâli ile geçerlidir. Kapalı zarfların ihale komisyonu huzurunda açılmasından sonra ihaleye katılanların kendiliğinden yapacakları indirim teklifleri dikkate alınmaz.
(2) Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde; teklif edilen fiyatların birbirine eşit veya yakın
ya da yaklaşık maliyete göre yüksek olması hâllerinde, teknik ve idarî şartları tam olarak karşılayan istekliler davet edilerek açık eksiltmeye gidilebilir veya isteklilerin huzurunda açılmak üzere, kapalı zarfla indirimli teklifleri istenebilir.
(3) Açık eksiltmeye gidilmesi durumunda, açık eksiltme oturumunda, komisyon, en düşük fiyat üzerinden en az üç tur olmak üzere belirleyeceği açık eksiltme turu sayısını açık eksiltmeye başlamadan önce isteklilere açıklar.
(4) Açık eksiltmeye davet edilen istekliler, nihaî teklif olduğunu belirttikleri yazılı teklifleri ile de katılabilirler. Yazılı teklifler, ilk oturumda, şifahî teklifler alınmaya başlanılmadan önce okunur ve tutanağa geçirilir.
(5) Açık eksiltme yapılırken, ihaleden çekilen istekli, açık eksiltme tutanağına ihaleden çekildiğini yazıp imzalar ve ihale mahallini terk eder. Komisyon, son açık eksiltme turu sonunda kalan istekliden, yazılı teklifi alır ve ihaleyi sonuçlandırır.
(6) Açık eksiltmelerde, isteklilerin rekabetini kıracak sözler söylenmesi veya istekliler arasında anlaşmaya daveti ima edecek işaretler veya hareketlerde bulunulması, eksiltmenin güvenilirliğini bozacak şekilde görüşme ve konuşmalar yapılması yasaktır.
İhalenin/alımın karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 24 − (1) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar. İhale yetkilisi, ihale kararını onaylar veya gerekçesini belirterek iptal eder. İhale; kararın onaylanması hâlinde geçerli, iptal edilmesi hâlinde ise hükümsüz sayılır.
(2) İhale komisyonlarınca alınan ihale/alım kararları, ihale yetkilisince karar tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir.
(3) İhale kararları ihale yetkilisi tarafından onaylanmadan önce, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

Kesinleşen ihale/alım kararının bildirilmesi
MADDE 25 − (1) İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylanmasından sonra en kısa sürede ihale üzerinde bırakılan istekli de dâhil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine bildirilir ve MKE’nin internet sitesinde ilan edilir.
(2) Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi kabul edilir. İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.

Uyulması gereken diğer kurallar
MADDE 26 − (1) Bu Esaslar kapsamındaki mal alımları, hizmet alımları ve yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:
a) Yıllara sâri mal, hizmet alımları ve yapım işlerini içeren projelerin plânlanan sürede tamamlanarak, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibarıyla ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. Ancak; ertesi malî yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için bir önceki malî yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.
b) İhale dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz. İlân sürelerinin hesaplanmasında ilânın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz.
c) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati, çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlândan sonra çalışma saati değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır.
ç) Yapım işi ihalelerinde, bu Esaslarda yer almayan konularda, idari şartnamede belirtilmesi koşuluyla, Kamu İhale Kurumu tarafından yürürlüğe konulan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin hükümleri uygulanır.

İhalelerde esas alınacak para birimi
MADDE 27 − (1) İhale ve alımlarda esas alınacak para birimi ihale/alım onay belgesinde belirtilir.
(2) Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yabancı para birimi cinsinden teklif edilen fiyatlar, tekliflerin açıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir.

Sözleşmeye davet ve sözleşmenin yapılması
MADDE 28 − (1) Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte ihale sonuç bilgileri Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı bu aşamada da teyit ettirilir.
(2) İhale ve alımlar sonucu yapılacak sözleşmelerin onay belgesinde ve idari şartnamesinde aksi belirtilmedikçe noter tasdiki/tescili zorunlu değildir.

Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar
MADDE 29 − (1) Bu Esaslara göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı, idarenin adı ve adresi.
b) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.
c) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi.
ç) Ödeme yeri ve şartları, avans verilip verilmeyeceği, verilecekse avansın şartları ve miktarı ile yıllara sâri alımlarda avans teminat mektubunun iade şartları.
d) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dâhil olacağı.
e) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.
f) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar.
g) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.
ğ) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.
h) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.
ı) Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve/veya gecikme halinde uygulanacak cezalar.
i) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları.
j) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.
k) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.
l) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.
m) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.
n) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.
o) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.
ö) Anlaşmazlıkların çözüm şekli ve bu konuda Ankara mahkemelerinin ve icra dairelerinin yetkili olacağı.
(2) İşin özelliği nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde yukarıda belirtilen hususlara ilave maddeler, idarî şartnamede bulunması kaydıyla eklenebilir.
(3) Bu Esasların 12 nci maddesine göre doğrudan temin usulüyle yapılacak alımlarda yukarıdaki hususların yer alıp almayacağına MKE tarafından karar verilir.

Sözleşme kapsamında yapılacak işin artışı ve eksilişi
MADDE 30 − (1) İdari şartnamesinde belirtilmek kaydıyla birim fiyat teklif alınmak suretiyle yapılan mal veya hizmet alımı sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin % 25'i oranına kadar eksik veya fazla alım işlemi, sözleşmesi gereğince fiyat farkı verilen durumlar hariç, sözleşme birim fiyatı değişmeksizin ve ek sözleşme yapılmadan ihale yetkilisinden alınacak onay ile yapılabilir.
(2) Anahtar teslimi götürü bedel veya birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen yapım işleri sözleşmelerinde sözleşme bedelinin % 20’si oranına kadar eksik veya fazla alım işlemi, sözleşmesi gereğince fiyat farkı verilen durumlar hariç, sözleşme birim fiyatı değişmeksizin ve ek sözleşme yapılmadan ihale yetkilisinden alınacak onay ile yapılabilir.

Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler
MADDE 31 − (1) Hizmet alımlarında bütün yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşleri alınarak yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında ihale dokümanına hükümler konulabilir. Ancak, yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz.

Diğer hususlar
MADDE 32 − (1) Bu Esaslarda belirtilen mal, hizmet ve yapım işlerinden, 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan liste kapsamında bulunanlar için savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütüleceğine dair Milli Savunma Bakanlığından çerçeve karar alınır. Bu liste kapsamında bulunmayan mal, hizmet ve yapım işlerinde ise savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütüleceğine dair Milli Savunma Bakanlığından karar alınır.
(2) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinde yer alan Kamu İhale Kurumu geliri, bu Esaslara göre yapılan alım ve ihalelerde alınmaz.
(3) Bu Esaslarda hüküm bulunmayan hâllerde genel hükümlere uyulur.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 33 − (1) 8/3/2004 tarihli ve 2004/7004 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Başlanmış olan ihaleler ve alımlar
GEÇİCİ MADDE l − (1) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği veya alım yapılacağı yazılı olarak duyurulmuş veya ilanı yapılmış bulunan işler, tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 34 − (1) Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 35 − (1) Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.


RESMİ GAZETE SAYISI: 27782 RESMİ GAZETE TARİHİ: 11.12.2010
KARAR SAYISI: 2010/1091 KARAR TARİHİ: 27.09.2010

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru