KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2004/UK.Z-347 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2004/UK.Z-347 numaralı KİK Kararı

Kredi Yurtlar Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2 Kalem Motorin ve Kalorifer Yakıtı Alımı İhalesi ihalesiyle ilgili Ayrancı Petrol Nak. Tes. Kerestecilik Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 16.03.2004 tarih ve 2004/UK.Z-347 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2004/UK.Z-347)

Toplantı No: 2004/021
Gündem No: 13
Karar Tarihi: 16.03.2004
Karar No: 2004/UK.Z-347
Şikayetçi:
 Ayrancı Petrol Nak. Tes. Kerestecilik Ltd. Şti. Yeni Tavas Yolu Üzeri Zeytinköy Mevkii Bağbaşı / DENİZLİ
İhaleyi yapan idare:
 Kredi Yurtlar Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğü – DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.01.2004 / 1312
Başvuruya konu ihale:
 2 Kalem Motorin ve Kalorifer Yakıtı Alımı İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
09.03.2004 tarih ve 07.0174/2004-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Ayrancı Petrol Nak. Tes. Kerestecilik Ltd. Şirketi tarafından, Kredi Yurtlar Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğü’nce açık ihale usulü ile yapılan 2 Kalem Motorin ve Kalorifer Yakıtı Alımı İhalesine ilişkin olarak 02.01.2004 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu, idarenin 05.01.2004 tarihli yazısıyla reddedilmesi üzerine 05.01.2004 tarih ve 1312 sayıyla kayıtlarımıza alınan dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, Kamu İhale Kurulunun 2004/AK.M-2004/10.1 sayılı Kararıyla; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesiyle belirlenen ön inceleme konuları bakımından aykırılık bulunduğu tespit edildiğinden itirazen şikayet başvurusunun reddine, anılan Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verildiği, İdare tarafından gönderilen ihale dosyasının İncelenmesi sonucunda hazırlanan 09.03.2004 tarih ve 07.0174/2004-3E sayılı esas inceleme raporunda; İddiaların incelenmesi kapsamında incelenen ihale işlemleri ile ilgili olarak iptal kararı verilmesi veya düzeltici işlem tesisi mümkün bulunmadığından ihale işlem dosyasında tespit edilen mevzuata aykırılıkların 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi gereğince değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun İdarenin bağlı olduğu Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmesinin uygun olacağı, hususlarına yer verilmiştir.
Karar:

  09.03.2004 tarih ve 07.0174/2004-3E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi: Ayrancı Petrol Nak. Tes. Kerestecilik Ltd. Şirketi 05.01.2004 tarihli şikayet dilekçesi ile; Kredi Yurtlar Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğünün 12.12.2003 tarihinde yaptığı Motorin ve Kalorifer Yakıtı Alımı İhalesine katıldığı, fuel-oil rafine çıkış fiyatının kar marjı % 7.5 olduğu halde % 9.4 kırım yapan firmanın ihaleyi kazandığı, bunun aşırı düşük teklif olduğu iddialarıyla, Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur. Kredi Yurtlar Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından 12.12.2003 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Motorin ve Kalorifer Yakıtı Alımı İhalesine Yonca Petrol, Karahan İnşaat, Eroğlu Petrol, Adnan Gör Petrol, Ayrancı Petrol, ve Erzurum Petrol olmak üzere toplam 6 isteklinin katıldığı, Yonca Petrol Ltd. Şti.’nin teklif mektubu usulüne uygun olmadığından, Karahan İnşaat firmasının ise eksik ve usulüne uygun olmayan belgeleri tamamlamadığından tekliflerinin değerlendirmeye alınmadığı, 19.12.2003 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Eroğlu Petrol Akaryakıt Nakliyat Ltd. Şirketinin üzerinde bırakıldığı belirtilerek ihale yetkilisinin onayına sunulduğu ve ihale yetkilisince kararın 26.12.2003 tarihinde onaylandığı, Ayrancı Petrol Nak. Tes. Kerestecilik Ltd. Şti.’nin 24.12.2003 ve 02.01.2004 tarihli dilekçeler ile idareye şikayet başvuruda bulunduğu, idarenin 05.01.2004 tarihli kararı ile; firmanın iddialarının doğru olmadığı ve ihalenin iptal edilmesine gerek bulunmadığına karar verildiği, ihaleyi kazanan firma ile 12.01.2004 tarihinde sözleşmenin imzalandığı anlaşılmaktadır. Kamu İhale Kurulunun 2004/AK.M-2004/10.1 sayılı Kararıyla; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesiyle belirlenen ön inceleme konuları bakımından aykırılık bulunduğu tespit edildiğinden itirazen şikayet başvurusunun reddine, anılan Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilmiştir. A- Başvuru sahibinin iddiaları incelendiğinde, Kredi Yurtlar Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğünün 12.12.2003 tarihinde yaptığı Motorin ve Kalorifer Yakıtı Alımı İhalesine katıldıkları, fuel-oil rafine çıkış fiyatının kar marjı % 7.5 olduğu halde % 9.4 kırım yapan firmanın ihaleyi kazandığı yönündeki iddiası değerlendirildiğinde; 4734 sayılı Kanunun “ Aşırı Düşük Teklifler ’’ başlıklı 38 inci maddesinde; “ İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu; a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.’’ hükmü yer almaktadır. Kredi Yurtlar Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğünün 12.12.2003 tarihinde yaptığı Motorin ve Kalorifer Yakıtı Alımı İhalesine ilişkin olarak ihaleyi kazanan Eroğlu Petrol Akaryakıt Nakliyat Ltd. Şirketinin toplam kırım miktarının motorinde % 9.47, kalorifer yakıtında ise % 9.46 olduğu anlaşılmıştır. Firmanın Petrol Ofisi A.Ş.’nin bayisi olduğu, dağıtım şirketinin bayi kar oranının motorinde % 6.13, depo fiyatı üzerinden peşin alım iskonto oranının ise buna ilaveten % 2 olduğu, kalorifer yakıtı alımlarında ise bayi kar oranının % 3.60, depo fiyatı üzerinden peşin alım iskonto oranının ise buna ilaveten %1.5 olduğu belirlenmiştir. İhale komisyonu tarafından İhaleyi kazanan Eroğlu Petrol Akaryakıt Nak. Ltd. Şirketi’nin teklifi aşırı düşük kabul edilmiş, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi gereğince sorgulanmış; firmanın 18.12.2003 tarihli cevabi yazısında; kalorifer yakıtı alımı ile ilgili olarak bayi iskonto oranlarının % 3.60, navlun % 1, sene sonu primi olarak da % 1 indirimle toplam indirim oranlarının % 5.60 olduğunu, firmalarının sene sonu primlerinin artması için kırım oranını yüksek tuttuklarını belirtmiştir. İhale işlem dosyasında bulunan verilerin değerlendirilmesi sonucunda; Eroğlu Petrol Akaryakıt Nakliyat Ltd. Şirketi’nin peşin alım iskonto oranı ile birlikte motorin alımlarında toplam kar marjının % 10.13, kalorifer yakıtı alımlarında ise toplam kar marjının % 7.1 olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda 2 Kalem Motorin ve Kalorifer Yakıtı Alımı İhalesine teklif veren Eroğlu Petrol Akaryakıt Nakliyat Ltd. Şirketi’nin teklifi motorin alımında aşırı düşük olmamakla birlikte götürü bedel üzerinden toplam teklifinin aşırı düşük olduğunun anlaşıldığı, İdarece İhaleyi kazanan Eroğlu Petrol Akaryakıt Nakliyat Ltd. Şirketi’nin teklifinin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi gereğince reddedilmesi gerekirken değerlendirmeye alınarak ihalenin anılan firmaya verilmesinin yukarıda belirtilen mevzuat hükmüne aykırı olduğu anlaşılmakla; şikayetçinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olduğu yönündeki iddiası yerinde bulunmuştur. Kredi Yurtlar Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ihale ile ilgili olarak tespit edilen aykırılıkların 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, ihale kararı ve işlemlerinin iptali gerekmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında incelenen ihale işlemleri ile ilgili olarak iptal kararı verilmesi veya düzeltici işlem tesisi mümkün bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle; Yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemleri ile ilgili olarak değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun İdarenin bağlı olduğu Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bildirilmesine,
   Oybirliği ile karar verildi.

Karşı Oy:
   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru