KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2007/UH.Z-49 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2007/UH.Z-49 numaralı KİK Kararı

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi tarafından yapılan 2006/136095 İhale Kayıt Numaralı Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti İhalesi ihalesiyle ilgili Özlem Temiz. Lojistik Özel Sağ. Hizm. İlaç. Bil. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 08.01.2007 tarih ve 2007/UH.Z-49 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2007/UH.Z-49)

Toplantı No: 2007/001
Gündem No: 62
Karar Tarihi: 08.01.2007
Karar No: 2007/UH.Z-49
Şikayetçi:
 Özlem Temiz. Lojistik Özel Sağ. Hizm. İlaç. Bil. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti, Mithatpaşa Cad. Kat.7 Daire.13 250 Karataş/İZMİR
İhaleyi yapan idare:
 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, 1374 Sokak Nu 11 35210 Alsancak Konak/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.12.2006 / 40543
Başvuruya konu ihale:
 2006/136095 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.01.2007 tarih ve 08.17.46.0130/2007-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nce 06.11.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti ihalesine ilişkin olarak Özlem Temiz. Lojistik Özel Sağ. Hizm. İlaç. Bil. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 04.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 15.12.2006 tarih ve 40543 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.11.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Belirlenen aykırılıklar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; aşırı düşük sorgulamasına verdikleri cevabın kabul edilmeyerek ihalenin bir başka istekli üzerinde bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, ihale dokümanında çalıştırılacak personel sayısına ilişkin çelişkiler bulunduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde, işin miktarının; “157 temizlik personeli + 3 şef ile 12 ay” şeklinde ifade edildiği görülmüştür. İhaleye ait teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde; “Hizmetin yürütülebilmesi için temizlik işlerinde çalıştırılacak işçi sayısı 157 (Yüzelliyedi) kişidir. Yüklenici firma, her 50 personel için 1 kişi olmak üzere nitelikli 3 kişiyi, genel yönetici ve/veya ekip sorumlusu olarak istihdam edecektir. Belirtilen personel sayısından bu hizmetler için eleman ayrılamaz.

 

Başvuru sahibi, teknik şartnamenin “İşin Yürütülebilmesi İçin Gerekli Personel” başlıklı 3 üncü  maddesinin, İşçilerin Özellikleri alt maddesinin 2 nolu alt bendinde yer alan; "Yüklenici firma en az 3 kişi olmak üzere maliyeti kendine uygun gördüğü sayıda yönetici bulundurup onayını idareden alacak ve çalıştıracaktır." Düzenlemesi nedeniyle, maliyeti şirketlerine ait olmak üzere yönetici vasfını haiz olarak çalıştırılacak 3 personelin firma kadrosunda hazır olduğu, iş yeri teslimi yapıldıktan sonra hastane baştabipliğinin onayını alınarak çalışmaya başlatılacaklarını, merkez kadrosundan hastaneye verilecek 3 personelin hizmetin başında Genel Yönetici ve Ekip Sorumlusu olarak istihdam edileceğini ifade ettiklerini, ayı şartnamenin 1 inci maddesinde ki "hastanemizin malzemeli genel temizlik işine ait 157 ( yüz elli yedi) kişiyle hizmet alımı yapılmasıdır." ifadesi gereği tekliflerini 157 kişi üzerinden verdiklerini beyan etmektedir.

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesi, teknik şartnamenin 3 üncü maddesi ile birlikte değerlendirildiğinde, yüklenicinin çalıştıracağı işçi sayısının toplam 160 olduğunda tereddüde düşülmesine yer olmadığı anlaşılmıştır. İhale ilanı da bu doğrultuda düzenleme içermektedir. Kaldı ki, iddia edilen aykırılık ihale dokümanının düzenlenmesine ilişkin olup, başvuru sahibinin teklif vermeden önce dokümana yönelik bir başvuruda bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

Dolayısıyla, ihale konusu işte çalıştırılacak işçi sayısı konusunda ihale dokümanında esasa etkili bir aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

İhale konusu işin asgari maliyetinin (Giyim ve malzeme gideri hariç) 1.366.062,34 YTL olduğu hesaplanmıştır. Şikayetçinin sunduğu teklifin 1.375.000 YTL olduğu görülmüştür. Anılan şikayetçinin teklifini 157 kişi üzerinden hesapladığı anlaşılmıştır. Başvuru sahibinin, teklifinde; giyim bedeli olarak toplam 2.355 YTL ve malzeme gideri olarak 34.551,33 YTL öngördüğü, bu tutarlar teklif miktarından düşüldüğünde kalan tutarın asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı, bu nedenle anılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı belirlenmiştir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale üzerinde bırakılan Nilay Öz. Güv.Temizlik Gıda Tabl. San. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu belgeler incelendiğinde; anılan isteklinin teklif miktarının 1.378.000 YTL olduğu, bu tutarın giyim ve malzeme giderleri düşüldükten sonra kalan kısmının 1.363.398,91 YTL olduğu, bunun, yol giderinin kişi başına aylık 48,47 yerine 48,36 YTL olarak hesaplanmasından kaynaklandığı, dolayısıyla, giyim ve malzeme hariç teklif tutarı asgari işçilik maliyetinin altında kalan anılan isteklinin teklifinin de aşırı düşük olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır. Üstelik, aynı isteklinin idari şartnamenin 7.2.2 ve 7.2.3 maddeleri gereğince sunduğu bilançonun ve gelir tablosunun da, serbest muhasebeci onayını taşımaları nedeniyle, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39 ve 40 ıncı maddelerinde öngörülen onay şekline uygun olmadığı, bu durumun da anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirdiği anlaşılmıştır.

 

Biltem Tem. Paz. San.ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşır düşük teklif sorgulamasına verdiği cevabın, teknik şartnamenin 5 inci maddesinde sayılan malzemelerden (u), (v), (w) ve (x) şeklinde sayılan malzemelere ilişkin açıklama ve belgelendirme içermediği, açıklamasında eksiklik bulunun anılan isteklinin teklifinin de değerlendirme dışı bırakılmasının gerektiği anlaşılmıştır.

 

Haf-M Enerji Tem. Müh. İnş. Gıda Sağ. Nak. Taah. San.ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgelerinden 236.309,08 tutarındaki belgenin miktar olarak yetersiz kaldığı, diğer belgenin ise sözleşme tarihi ile kabul tarihi arasında 1 gün bulunduğu, söz konusu belgede, bu haliyle, 1 gün içinde 1.018.700 YTL tutarında genel temizlik ve çöp toplama işe yapıldığının beyan edildiği, bu bilgilerin çelişki ve tereddüt yarattığı, bu durumun açıklığa kavuşturulması gerektiği, anılan belgenin gerçekliği ve içeriğinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı konusunda idarece yapılacak araştırma sonucunda söz konusu belgenin geçerli kabul edilip edilmeyeceğine karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Öncü Güv. Sis. Tem. Kurye Dağ. Tas. İnş. San.ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunduğu açıklama ve belgeler incelendiğinde, 160 kişi yerine 157 kişi için giyim gideri öngörüldüğü anlaşıldığından, anılan isteklinin açıklamalarının da uygun görülmemesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

A-Kaya Tem. Nak. İnş. Yem. Ürt. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti ve Barut Tem.Yem.Nak. İnş.ve Güv. Sis. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ortaklarından Barut Tem.Yem.Nak. İnş.ve Güv. Sis. Tic. Ltd. Şti.’ne ait iş deneyim belgesinde kabul tarihinin belirtilmemiş olduğu, bu eksikliğin idarece bilgi eksikliği kapsamında tamamlattırma yoluna gidilmek suretiyle değerlendirilmesi gerektiği belirlenmiştir.

 

Karahan Group İnş. Nak. Taah. San.ve Tic. Ltd. Şti.’nin 7.3.2-b maddesi kapsamında sunduğu sigorta prim ödeme belgelerinin 4 aya ait olması gerekirken, sadece 2 aya ilişkin olması nedeniyle şartnameye uygun olmadığı, bu nedenle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Ali Benzer İnş.Gıda San.ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunduğu açıklama ve belgeler incelendiğinde, personelin giyim giderleri ile malzeme giderleri konusunda yapılan açıklamaların fatura, proforma fatura vb. belgeler ile belgelendirilmemiş olduğu, bu nedenle anılan isteklinin açıklamalarının da uygun görülmemesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yukarıda belirtilen tespitler doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru