KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2006/UH.Z-2748 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2006/UH.Z-2748 numaralı KİK Kararı

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Iğdır Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan Erzurum Daphane Ovası Arazi Toplulaştırma Projesi Hizmeti Alımı İhalesi ihalesiyle ilgili Aktaşlar Harita ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 20.11.2006 tarih ve 2006/UH.Z-2748 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2006/UH.Z-2748)

Toplantı No: 2006/056
Gündem No: 33
Karar Tarihi: 20.11.2006
Karar No: 2006/UH.Z-2748
Şikayetçi:
 Aktaşlar Harita ltd. Şti., Tabakhane Mahallesi Buhara Sokak Aktaş Apt. No: 19/4 Taşköprü/KASTAMONU
İhaleyi yapan idare:
 Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Iğdır Bölge Müdürlüğü,IĞDIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.11.2006 / 33337
Başvuruya konu ihale:
  “Erzurum Daphane Ovası Arazi Toplulaştırma Projesi Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.11.2006 tarih ve 08.15.32.0025/2006-44 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Iğdır Bölge Müdürlüğü tarafından 25.09.2006 tarihinde  Açık İhale Usulü yapılan “Erzurum Daphane Ovası Arazi Toplulaştırma Projesi Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Aktaşlar Harita  Ltd. Şti.’nin 02.11.2006 tarih ve 33337 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 25.09.2006 tarihinde yapılan ihaleye, diğer bir isteklinin adamları tarafından darp edilerek engellenmeleri nedeniyle giremedikleri, ihaleye teklif verebilselerdi idarenin büyük oranda bir tasarruf sağlayacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinde idarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği,

 

Başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örnekleri ile ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin ve 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 256 YTL başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgenin eklenmediği tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 07.11.2006 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru