KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2006/UM.Z-2320 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2006/UM.Z-2320 numaralı KİK Kararı

TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2006/88043 İhale Kayıt Numaralı Akaryakıt ( Benzin, Motorin) Alımı İhalesi ihalesiyle ilgili Opet Petrolcülük A.Ş tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 02.10.2006 tarih ve 2006/UM.Z-2320 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2006/UM.Z-2320)

Toplantı No: 2006/046
Gündem No: 30
Karar Tarihi: 02.10.2006
Karar No: 2006/UM.Z-2320
Şikayetçi:
 Opet Petrolcülük A.Ş, Bulgurlu Mah. Sarıgazi Cad. 47 Üsküdar / İSTANBUL
İhaleyi yapan idare:
 T.K.İ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, Hipodrum Cad. No:12 Akköprü Yenimahalle / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2006/88043 İhale Kayıt Numaralı “Akaryakıt ( Benzin, Motorin) Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.09.2006 tarih ve 07.07.40.0017/2006-52E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            T.K.İ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından 12.09.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Akaryakıt ( Benzin, Motorin) Alımı” ihalesine ilişkin olarak Opet Petrolcülük A.Ş’nin 14.08.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.08.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.08.2006 tarih ve 26521 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.08.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdari Şartnamenin 59 ncu maddesi ile Teknik Şartnamenin 5.4 ncü maddesinde, benzin depolama kapasitesi ve/veya tüketimi az olan, İdareye ait bazı işyerleri ile Merkez ile Müessese ve İşletme Müdürlüklerinin talepleri halinde, benzin ve motorin alımının tüm akaryakıt istasyonlarında ve sözleşme kapsamında uygulanan fiyatlar geçerli olmak üzere, akaryakıt çeki ile yapılabileceğinin ifade edildiği, Ancak;

 

            Alınacak çeklerin toplam parasal tutarı ve her bir çekin ihtiva etmesi gereken parasal değer ihale dokümanlarında belirtilmediği, akaryakıt çekinin kıymetli evrak nevinde olması nedeniyle, hazırlama (özel kağıt ihtiyacı, hologram kullanımı, özel baskı, numaralandırma vb.) maliyetlerin yüksek olduğu, bu nedenle sağlıklı bir analiz yapılabilmesi, tüm isteklilerin eşit kriterler doğrultusunda teklif verebilmesi ve idarenin yüksek maliyete maruz kalmaması açısından, alınacak toplam akaryakıt çeki meblağının ve her bir çekin kaç YTL tutarında parasal değer taşıyacağı bilgilerinin şartnamede belirtilmesi gerektiği, rafinerilerle ilgili şehir arasındaki uzaklığın fazlalığına paralel olarak nakliye giderinin artış göstermesi sebebiyle, Türkiye genelinde akaryakıt ürünleri istasyonlarda farklı fiyatlarda satıldığı, hangi ilde ne miktarda akaryakıt alımı yapılacağı bilinmeden, Türkiye genelinde geçerli tek bir fiyat belirleme imkanı mümkün olmamasının yanı sıra, isteklilerin belirsizlikten dolayı yüksek fiyat teklif etmeleri suretiyle İdarenin mağdur duruma düşmesinin söz konusu olabileceği, 2006 yılından itibaren istasyonlardan yapılan satışların ilgili istasyonda mevcut yazar kasa fişi üzerinden işlem görme mecburiyetinin getirildiği, İdarenin Türkiye genelindeki herhangi bir istasyondan yapacağı akaryakıt alımının ilgili istasyon tarafından ve istasyonda geçerli perakende satış fiyatı üzerinden fatura edilmesi ya da ilgili yazar kasada hazırlanacak fişle belgelendirilmesinin Kanuni bir zorunluluk olduğu, dolayısıyla söz konusu alımın İdareye doğrudan ihaleyi kazanan dağıtıcı firma tarafından fatura edilmesinin mümkün olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdari Şartnamenin;

 

18 nci maddesinde “Her bir iş kalemi için tekliflerin birim fiyat üzerinden verileceği,”

 

21 nci maddesinde “Bu ihalede işin tamamı için veya Teknik Şartname eki ihtiyaç listesindeki gruplar bazında kısmi teklif verileceği”,

 

48 nci maddesinde “Yükleniciye fiyat farkı verileceği”,

 

59 ncu maddesinde ve Teknik Şartnamenin 5.4 ncü maddesinde, “Benzin depolama kapasitesi ve/veya tüketimi az olan, bazı işyerlerimiz ile Merkez ile Müessese ve İşletme Müdürlüklerinin talepleri halinde, benzin ve motorin 50 alımı akaryakıt çeki ile yapılabilecektir. Akaryakıt çekleri yüklenicinin tüm akaryakıt istasyonlarında geçerli olacaktır. Sözleşmenin imzalanmasından önce sözleşme konusu ilçedeki bayilerin ad ve adresleri bildirilecektir. Akaryakıt çekleri için de sözleşme kapsamında uygulanan birim fiyatlar geçerli olacaktır” hükmü yer almaktadır.

 

İdare tarafından ihaleye teklif vermek üzere ihale dokümanı satın alan isteklilere doküman eki olarak akaryakıt ihtiyaç listesi ile aylık akaryakıt termin programının yer aldığı listenin verildiği, aylık akaryakıt termin programında Ankara merkez dahil olmak üzere müessese müdürlüklerinden her birinin bir yıllık süre içerisinde aylar itibariyle tüketeceği motorin ve benzinin litre olarak miktarları ile çekle alımı yapılacak akaryakıt türünün (Benzin) belirtildiği, akaryakıt ihtiyaç listesinde ise Ankara merkez dahil olmak üzere alım yapılacak müessese müdürlüklerinden her birinin yıllık toplam motorin ve benzin ihtiyaçları ile ne kadar tank kapasiteleri ve benzin tankı bulunmayan müessese müdürlüklerinden her birinin isimlerinin ayrı ayrı belirtildiği, ayrıca idari şartnamede akaryakıt çekleri için sözleşme kapsamında uygulanan birim fiyatların geçerli olacağının duyurulduğu ve tekliflerini buna göre oluşturmalarının istenildiği görülmüştür.

 

İdare tarafından yapılan düzenlemeden de anlaşılacağı üzere; alıma konu akaryakıtın ne kadarının idarenin deposuna teslim edileceği, ne kadarının çekle alınacağına ilişkin miktarın litre bazında istekliler tarafından bilindiği, tekliflerin verilmesi aşamasında birim fiyatların da istekliler tarafından oluşturulacağı göz önüne alındığında, idarenin ne kadar akaryakıtı çekle alacağına ilişkin toplam parasal tutarın her bir istekli tarafından bilinebileceği, kaldı ki anılan ihaleye katılmak üzere 10 isteklinin doküman aldığı ve 6 isteklinin teklif verdiği, grup bazında verilen teklif fiyatların birbirine çok yakın olduğu, hatta başvuru sahibinin iki gruba teklif verdiği dikkate alındığında, dokümanda çekle alınacak akaryakıtın parasal tutarının idare tarafından belirtilmemesinin isteklileri, tekliflerin oluşturulması aşamasında tereddüde düşürecek bir husus olmadığı, ayrıca her bir çekin ihtiva etmesi gereken parasal tutarın ise sözleşmenin uygulanması aşamasında idare ile ihale üzerinde kalan istekli arasında yapılması gereken bir düzenleme olduğu sonucuna varılmıştır

 

Diğer taraftan, çekle bayilerden alınacak akaryakıta karşı yüklenicinin idareye karşı doğrudan sorumlu olması nedeniyle, idarenin yükleniciye bağlı bayilerden ve sözleşme kapsamında uygulanan birim fiyatlar üzerinden doğrudan akaryakıt alımı yapacaktır. Bayiler ise her bir akaryakıt alımında, alıma ilişkin fatura ve/veya yazar kasa fişlerini idareye verecektir.  İdare tarafından yapılan alım için bayilere verilen çeklere ilişkin bedel ise daha sonra yüklenici ile bayi arasında yapılacak olan mahsuplaşma işlemi ile giderileceğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru