KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2006/UM.Z-1318 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2006/UM.Z-1318 numaralı KİK Kararı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Daire Başkanlığı tarafından yapılan 2006/26889 İhale Kayıt Numaralı Atlayan Sular Sistemi Alımı İhalesi ihalesiyle ilgili Gürtur İnşaat Taah. Enerji San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 29.05.2006 tarih ve 2006/UM.Z-1318 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2006/UM.Z-1318)

Toplantı No: 2006/027
Gündem No: 63
Karar Tarihi: 29.05.2006
Karar No: 2006/UM.Z-1318
Şikayetçi:
 Gürtur İnşaat Taah. Enerji San. Tic. Ltd. Şti., Ceyhun Atuf Kansu Cad. Oğuzlar Mah. 45.Sokak No:5/3 Balgat-Çankaya/ANKARA
İhaleyi yapan idare:
 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Daire Başkanlığı, Emniyet Mah. Hipodrom Cad. C Blok No:85 Kat:2 06330 Varlık-Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2006/26889 İhale Kayıt Numaralı “Atlayan Sular Sistemi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
18.05.2006 tarih ve 07.02.75.0063/2006-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Daire Başkanlığı’nca 17.03.2006 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan Atlayan Sular Sistemi Alımı ihalesine ilişkin olarak Gürtur İnşaat Taah. Enerji San. Tic. Ltd. Şti.’nin 14.04.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.04.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 08.05.2006 tarih ve 13859 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.05.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:

  Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Ankara Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından 17.03.2006 tarihinde yapılan 1 Kalem 6 Üniteli Atlayan Sular Sistemi alımı işinin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendine istinaden yapıldığı, idarenin 09.03.2006 tarih ve 232 sayılı yazıları ile ihalenin iptal edildiğinin taraflarına bildirildiği, bunun üzerine firmalarının 04.04.2006 tarihli dilekçe ile 4734 sayılı kanunun 41 inci maddesi gereğince iptal gerekçesinin açıklanmasının istenilmesi üzerine idarenin 06.04.2006 tarih ve 5949 sayılı yazıları ile ihalenin gerekli rekabet ortamı oluşmadığından iptal edildiğinin bildirildiği ve söz konusu yazının 11.04.2006 tarihinde firmalarına tebliğ edildiği, bunun üzerine 14.04.2006 tarihli şikayet dilekçe ile idareye başvurarak iptalin yanlış olduğunun gerekçeleriyle açıklanmasına karşın firmalarına 01.05.2006 tarihinde tebliğ edilen 27.04.2006 tarih ve 7528 sayılı yazılarında hiçbir açıklama yapılmayarak şikayetlerinin dikkate alınmadığı, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) fıkrasında “İdarelerin yaklaşık maliyeti 86.278 YTL’ye kadar olan mamul mal malzeme veya hizmet alımlarının” en az üç istekli davet edilerek pazarlık usulü ile yapılabileceği hükmünün düzenlendiği, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde; ihale yetkilisince gerekçesi belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edileceğinin hüküm altına alındığı ancak, iptal yetkisinin hukuka uygun olarak kullanılması ve iptal yetkisinin somut dayanaklarının olması gerektiği, idarenin 06.04.2006 tarihli yazısında söz konusu alımla ilgili gerekli rekabet ortamı oluşmadığından iptal edildiğinin belirtildiği, idarece bu ihalede kanuna uygun olarak yeterli sayıda istekli davet edilmiş ve yaklaşık maliyetle uygun bir teklif verilmiş ise rekabetin oluştuğunun açık olduğu, ihale komisyonunca iptal edilmeyen piyasa fiyatlarının altında ekonomik açıdan son derece avantajlı olan teklife rağmen sadece rekabet ortamı oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin 4734 sayılı Kanuna aykırı olduğu, Firmalarının ihale dokümanı satın aldığı ve teklifte yer alan belgeler için masraflar yaptığı, şartnamedeki tüm koşulları sağlayarak piyasa fiyatlarının altında teklif verdiği, tekliflerinin yaklaşık maliyet ve piyasa fiyatları ile karşılaştırıldığında ekonomik olarak son derece avantajlı olduğu, idarenin iptal kararının kaldırılması, İddialarına yer verilmiştir. İptal gerekçesi ile sınırlı olarak başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 17.03.2006 tarihinde yeterliği yapılan ihaleye dört firmanın davet edildiği, 2 firmanın ihale dokümanı satın aldığı, ihaleye katılan firmalardan Yakuttaş Ltd. Şti’nin verdiği ortaklık hisse beyanı ile taahhütnamesinin formata uygun olmaması ile imza sirküleri ile ticaret sicili gazetesinin fotokopi olması nedeniyle teklifinin değerlendirmeye alınmadığı, Gürtur Ltd. Şti.’nin ise belgelerinin tam olduğunun görülmesi üzerine anılan firmaya yeterlik verilerek 17.03.2006 tarih ve 26889 sayılı yazı ile 17.03.2006 tarihinde saat 14.10’da fiyatı içeren teklifinin verilmesinin istenildiği ve anılan firmanın belirtilen saatte teklif verdiği ve 17.03.2006 tarihinde ihale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda gerekli rekabet ortamı oluşmadığından ihalenin iptaline karar verildiği, kararın 24.03.2006 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylandığı anlaşılmıştır. 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendinde İdarelerin yaklaşık maliyeti 86.278 Yeni Türk Lirasına kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımlarının pazarlık usulüyle yapılabileceği, bu bent kapsamında ihalelerde ilan yapılmasının zorunlu olmadığı, ancak ihalelere en az üç isteklinin davet edilmesi gerektiği, bu bent kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınmasının zorunlu olmadığı hüküm altına alınmıştır. Anılan Kanunun Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptalinin düzenlendiği 39 uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir” denilmektedir. Bahse konu ihaleye dört firmanın davet edildiği, davet edilen firmalardan 2’sinin ihale dokümanı satın aldığı, sadece başvuru sahibi yeterli görülerek anılan firmadan fiyat teklifinin istenildiği ve yapılan değerlendirme sonrasında gerekli rekabet ortamı oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği anlaşılmaktadır. Tek geçerli teklif bulunması halinde kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilmek suretiyle ihalenin bu istekli üzerine bırakılıp bırakılmamasında idarenin takdir yetkisi bulunmakta olup, gerekli rekabet ortamı oluşmadığı gerekçesiyle idarece ihalenin iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına, Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:
, İncelenen ihale, rekabet koşulları oluşmadığı gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından 17.03.2006 tarihinde iptal edilmiştir. Komisyonun yaptığı değerlendirme sonucunda, ihalede geçerli teklif bulunduğu ve bu teklifin de yaklaşık maliyetin altında olduğu anlaşıldığından ihale komisyonunun ihaleyi iptal gerekçesi mevzuata uygun değildir. Açıklanan nedenlerle; ihalenin iptaline yönelik idarenin 24.03.2006 tarihli işleminin iptal edilmesi gerekirken, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı yönünde verilen çoğunluk Kararına katılmıyorum. Hakkı USTAÖMER Kurul Üyesi
   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru