KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2006/UY.Z-944 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2006/UY.Z-944 numaralı KİK Kararı

Eskişehir Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından yapılan G7261 İhale Kayıt Numaralı Eskişehir-Seyitgazi Yolu Km 8+000-15+000, Km. 18+000-23+000 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üstyapı Yapım İşleri İhalesi ihalesiyle ilgili Erk İnş. Taah. Hazır Beton Turizm San. A.Ş. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 10.04.2006 tarih ve 2006/UY.Z-944 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2006/UY.Z-944)

Toplantı No: 2006/018
Gündem No: 69
Karar Tarihi: 10.04.2006
Karar No: 2006/UY.Z-944    
Şikayetçi:
 Erk İnş. Taah. Hazır Beton Turizm San. A.Ş., Çetin Emeç Blv. 6 Cd. No:60/4 Öveçler / ANKARA
İhaleyi yapan idare:
 Eskişehir Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü, ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 G7261 İhale Kayıt Numaralı “Eskişehir-Seyitgazi Yolu Km 8+000-15+000, Km. 18+000-23+000 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üstyapı Yapım İşleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
03.04.2006 tarih ve 06.01.19.0120/2006-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Eskişehir Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü’nce 13.02.2006 tarihinde Pazarlık-21(b) usulü ile yapılan Eskişehir-Seyitgazi Yolu Km 8+000-15+000, Km. 18+000-23+000 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üstyapı Yapım İşleri ihalesine ilişkin olarak Erk İnş. Taah. Hazır Beton Turizm San. A.Ş.’nin, 07.03.2006 tarih ve 7261 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bunduğu, İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, İçişleri Bakanlığına bildirilmesine, Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varılmıştır.
Karar:

  Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi: Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin yapılacağının 06.02.2006 tarihinde öğrenildiği, firmalarının yol yapım işinde deneyim ve uzmanlığı olduğu, idareye iş yapmış ve yapmakta olmaları nedeniyle idarenin firmalarını tanıdığı, anılan ihaleye teklif vermeye hazır olduklarının ve davet edilmeleri gerektiğinin firma yetkilileri tarafından idareye bildirildiği, İdare tarafından anılan ihaleye davet edilmemeleri üzerine 10.02.2006 tarihinde idareye başvurulduğu, söz konusu başvuruda firmalarının yol yapım işinde deneyimli olduğu, idarenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince ihalede saydamlığı, rekabeti sağlamakla yükümlü olduğu, firmalarına davetiye gönderilmemesinin anılan Kanun maddesine aykırılık teşkil ettiği, ayrıca idareye bahse konu ihalenin Beğen İnş. A.Ş.’ye anlaşmalı olarak bırakılacağı bilgisinin de iletildiği, idarenin başvurularına cevap vermediği, ihaleyi Beğen İnş. A.Ş. üzerinde bıraktığı ve anılan ihalenin 4734 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak yapıldığı, İddialarına yer verilmiştir. 20.03.2006 tarih ve 2006/AK.Y-119.1 sayılı Kurul Kararı ile iddiaların incelenmesine geçilmesine ve iddiaya ilişkin idarenin irade beyanı belli olduğundan incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına karar verilmiş olup, inceleme iddialarla sınırlı olarak, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılmıştır. İdarenin Eskişehir Valiliğine gönderdiği 25.11.2005 tarih ve 2238 sayılı yazısında; anılan ihalenin 4734 sayılı Kanun uyarınca yapılması ile tahakkuk edecek istihkak bedelinin 2005 Mali Yılı Gider Bütçesinin 111.2.2.253.700 harcama kaleminden ödenmesi konusunun Encümende görüşülerek karara bağlanmasının talep edildiği görülmüştür. Eskişehir İl Encümenliğinin 29.11.2005 tarih ve 476 sayılı Kararı ile “…Eskişehir-Seyitgazi yolunun bölgeler arası geçiş noktasında oluşu sebebiyle her geçen gün artan araç trafiğinin daha emniyetli hale getirilmesi ve trafiğin aksatılmadan düzenli, güvenli ve süratli bir şekilde sürdürülmesinin ilimiz ve ülkemize sağlayacağı sosyo-ekonomik faydalarının yanında can ve mal kayıplarının da büyük ölçüde önüne geçilecektir. Ulaşımı aksatmadan, can ve mal güvenliği açısından her türlü güvenlik tedbiri alınarak içinde bulunduğumuz kış mevsiminin tüm olumsuz koşullarına rağmen çalışmaların yoğun tempoda sürdüğü söz konusu yolun bir an önce tamamlanarak ulaşım hizmetlerine sunulabilmesi için zaman kaybetmeden ve çalışmalara ara vermeden aynı tempoda sürdürülmesi gerekmektedir. Bu nedenle; Eskişehir-Seyitgazi yolu Km 8+000-15+000 ve Km. 18+000-23+000 arası toprak tesviye, sanat yapıları ve üst yapı işlerinin açık ihale usulü ile ihaleye çıkarılması durumunda meydana gelecek büyük zaman kaybının halen devam etmekte olan çalışmaları önemli ölçüde aksatacağı, bunun da trafiği olumsuz yönde etkileyerek istenilmeyen durumlarla karşılaşılmasına sebebiyet vereceği sonuç ve kanaatine varılmıştır. Bu sebeplerden dolayı idare açısından önceden öngörülmeyen ve ivedi olarak yapılması zorunlu olan söz konusu yolun 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesi (b) fıkrası uyarınca pazarlık usulü ile ihalesinin yapılabilmesi için İlimiz Özel İdaresinde oluşturulacak komisyona yetki verilmesine, tahakkuk edecek istihkak bedelinin 2005-2006 yılı gider bütçesinin 111.2.2.253.700 harcama kaleminden ödenmesine, gereği için evrakın İl Özel İdaresine gönderilmesine” karar verildiği anlaşılmıştır. 20.12.2005 tarihli ihale onay belgesinde, bahse konu ihale usulünün 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre yapılacağının belirtildiği görülmüştür. 13.02.2006 tarihinde yeterliği yapılacak olan ihaleye 6 firmanın davet edileceği hususunun idarenin 30.01.2006 tarih 148 sayılı yazısından anlaşıldığı, ancak davet yazılarının 7 firmaya gönderildiği tespit edilmiştir. Anılan ihaleye 6 firmanın teklif zarfı verdiği, tüm firmaların usulüne uygun olarak tekliflerini hazırladığı ve idarece firmaların ilk tekliflerine bağlı kalmak kaydıyla son indirimli fiyat tekliflerini vermelerinin istenildiği ve istekliler tarafından verilen son indirimli teklifler sonucunda Beğen İnş. Taah. Tur. San. Tic. A.Ş.’nin 3.975.784,00 YTL bedelle bu işi yapabileceğini belirttiği, adı geçen firmanın teklifinin aşırı düşük teklif olarak tespit edildiği ve yaptığı açıklamaların ihale komisyonunca yeterli görülmesi sonucunda ihalenin Beğen İnş. Taah. Tur. San. Tic. A.Ş. üzerinde bırakılmasına karar verildiği görülmüştür. 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendinde “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” durumunda ihalenin pazarlık usulüyle yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Anılan Kanun maddesinin 2 nci fıkrasında ise “(b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir.” hükmü yer almaktadır. Anılan Kanun maddesinde ani ve beklenmeyen veya idarece önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması halinde söz konusu ihale usulünün kullanılabileceği hükmü dikkate alındığında incelemeye konu ihalenin bu nitelikte bir olay olmadığı, ihalenin açık ihale usulü ile yapılabileceği anlaşılmaktadır. Ayrıca söz konusu ihalenin İl Encümen kararı doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi kapsamında yapılmasına karar verildiği, anılan kararda işin ivedi olarak yapılması gerektiği belirtilmesine karşın anılan işin İl Encümen Kararından 73 gün sonra pazarlık usulü ile ihaleye çıkıldığı, geçen bu sürede ihale konusu işin açık ihale usulü ile ihale edilebileceği sonucuna varıldığından anılan işin pazarlık usulü ile ihale edilmesi mevzuata aykırıdır. Bu sebeple, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmüştür. Her ne kadar ihale konusu işin niteliği ve süresi dikkate alındığında idarece seçilen ihale usulü doğru olmamakla birlikte, idarece ihaleye 7 isteklinin davet edildiği anlaşıldığından 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 2 nci fıkrasında öngörülen en az 3 isteklinin ihaleye davet edilmesi şartının sağlandığı görüldüğünden, başvuru sahibinin davet edilmesi hususunda mevzuata aykırılık bulunmamıştır. Açıklanan nedenlerle; Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, İçişleri Bakanlığına bildirilmesine, Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:
, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54. maddesinde ihale işlemlerinden bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun Kanunun 55 ve 56. maddelerinde belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikayet suretiyle inceleme talebinde bulunabileceği hükme bağlanmıştır. Anılan Kanunun 55, 56 ve 57. maddelerinde ihale işlemleriyle ilgili olarak şikayete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen 15 gün içinde öncelikle ihaleyi yapan idareye “şikayet” edilebileceği, bu şikayet üzerine alınan kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde bir cevap alınamaması halinde takibeden 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna “itirazen şikayet” isteminde bulunulabileceği, yapılan itirazen şikayet üzerine Kamu İhale Kurulu’nun “düzeltici işlem”, “ihale işlemlerinin iptali” veya “itirazen şikayetin uygun bulunmadığı” kararlarından birisini vereceği, Kamu İhale Kurulu’nun verdiği kararların dava konusu edilebileceği, Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayetin, dava açılması öncesinde kullanılması zorunlu bir idari başvuru yolu olduğu hususları düzenlenmiştir. Şekil, usul ve süre şartlarına uyularak yapılan itirazen şikayet başvuruları üzerine belirtilen 3 karardan birisinin verileceği konusunda tereddüt bulunmamaktadır. 4734 sayılı Kanunun 53. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır” düzenlemesi gereğince, söz konusu şekil, usul ve süre şartlarına uygun bulunmayan başvurularda, vatandaşların yaptığı ihbarlarda veya basında çıkan haberlerde belli bir ihaleyle ilgili olarak somut ve ciddi nitelikte iddialar bulunması halinde Kamu İhale Kurulunca inceleme yapılmakta, ancak bu inceleme “itirazen şikayet başvurusu” üzerine yapılan bir inceleme olmadığından bunu “iddia incelemesi” olarak isimlendirmekte ve yaptığı inceleme sonunda iddia konusu hususların kamu ihale mevzuatına aykırı olduğunun saptanması üzerine eğer henüz sözleşme imzalanmamışsa tespit edilen aykırılıkların “ilgili idaresine bildirilmesine”, sözleşme imzalanmışsa “değerlendirilmek ve gerekiyorsa ilgililer hakkında soruşturma yapılmak üzere ihaleyi yapan idarenin hiyerarşik üstüne durumun bildirilmesi ve/veya tespit edilen aykırılıkların suç oluşturması ihtimali varsa Cumhuriyet Savcılığına durumun bildirilmesi” yolunda kararlar verilmekteydi. Ancak “iddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu itibarla; kararda tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince ihale işlemlerinin iptali kararının verilmesinin gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz. Adnan ZENGİN V.Arif ŞİMŞEK Bilal KARACA II. Başkan Kurul Üyesi Kurul Üyesi
   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru