KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2013/UH.I-2028 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2013/UH.I-2028 numaralı KİK Kararı

Çorlu Belediye Başkanlığı (Temizlik İşleri Müdürlüğü) tarafından yapılan 2012/188740 İhale Kayıt Numaralı Çorlu Belediyesi Sınırları Dahilindeki Mahallelerin Ve Piknik Alanlarının Temizlikkatı Atıkların Toplanması Ve Nakli Hizmet Alımı İhalesi ihalesiyle ilgili Trakyatem Temizlik İnşaat Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 06.05.2013 tarih ve 2013/UH.I-2028 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2013/UH.I-2028)

Toplantı No: 2013/035
Gündem No: 53
Karar Tarihi: 06.05.2013
Karar No: 2013/UH.I-2028
Şikayetçi:
 Trakyatem Temizlik İnşaat Ticaret Limited Şirketi, KARADENİZ MAH. BAHÇELER SOK. NO:1 TEKİRDAĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Çorlu Belediye Başkanlığı (Temizlik İşleri Müdürlüğü), Reşadiye Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Salih Omurtak Caddesi No:139 59860 TEKİRDAĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.03.2013 / 8624
Başvuruya konu ihale:
 2012/188740 İhale Kayıt Numaralı "Çorlu Belediyesi Sınırları Dahilindeki Mahallelerin Ve Piknik Alanlarının Temizlikkatı Atıkların Toplanması Ve Nakli Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Çorlu Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğütarafından 16.01.2013tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Çorlu Belediyesi Sınırları Dahilindeki Mahallelerin ve Piknik Alanlarının Temizlik Katı Atıkların Toplanması ve Nakli Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Trakyatem Temizlik İnşaat Ticaret Limited Şirketi’nin 20.02.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 01.03.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.03.2013tarih ve 8624sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.03.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/1003sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname ve Teknik Şartname’de belirtilmemesine rağmen idarenin isteklinin kendi malı olarak istemiş olduğu 1 adet orta süpürge makinesi ve 2 adet büyük sıkıştırmalı çöp kamyonu için teknik belge ve doküman bulunmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde “Hizmetin gerçekleştirilmesi için; istekli firma ihale konusu işi yapabilmesi için yukarıda belirtilen araçlardan en az 1 adet orta süpürge makinesi, en az 2 adet büyük sıkıştırmalı çöp kamyonuna sahip olması gerekmektedir ve bu araçlara ait evraklar (araç ruhsatı vb.) ihale dosyasında bulundurulmalıdır” düzenlemesinin yer aldığı,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 9’uncu maddesinde isteklinin kendi malı olarak istenilen makine ve ekipmanın nasıl belgelendirileceğinin belirtildiği, firmaları tarafından anılan Tebliğ’de düzenlendiği şekilde İdari ve Teknik Şartname’de isteklinin kendi malı olma şartı getirilen ve özellikleri tanımlanan araçlara ait ruhsatların tevsik edici belgeler olarak idareye sunulduğu, araçlara ait ruhsatlarda plaka ve aracın özelliklerinin belirtildiği,

 

Ayrıca, araçların teknik özelliklerine ilişkin hususların bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek tamamlatılması gerektiği, idarece yapılan değerlendirmenin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Bahse konu ihale Çorlu Belediyesinin 01.06.2013- 30.09.2014 tarihleri arasında 487 gün süreyle belediye sınırları dahilindeki mahallelerin, her türlü kamu kurum ve kuruluşlarının evsel atıklarının toplanması ve şehir merkezinden 5 km uzaklıkta bulunan çöp döküm sahasına nakledilmesi, çöp döküm sahasına götürülen çöplerin serilerek üzerinin toprakla örtülmesi, cadde ve sokakların el ve vakumlu süpürge makineleri ile süpürülmesi, konteynırların konteynır yıkama aracı ile yıkanması ve dezenfekte edilmesi, konteynırların çevresinin temizlenmesi, yollarda bulunan eski ev eşyaları, ağaç dalları vb. malzemelerin temizlenerek belirtilen çöp sahasına taşınması, Belediye sınırları içinde kurulan 5 adet pazar yerinin temizlenmesi, idareden temin edilen araç, personel ve su ile yıkanması ve dezenfektan madde ile dezenfekte edilmesinin organize edilmesi, yollarda bulunan moloz ve inşaat atıklarını idarenin temin edeceği araç, ekipman ve personel ile temizlenmesinin organize edilmesi, Belediye sınırları içinde bulunan 4 adet mezarlığın çöplerinin alınması işidir.

 

Anılan ihalede 21 adet ihale dokümanı satın alındığı/EKAP üzerinden e-imza kullanılmak suretiyle indirildiği, 16.01.2013 tarihinde yapılan ihaleye (6) isteklinin katıldığı, 1 firmanın ise  teşekkür mektubu sunduğu, 06.02.2013 tarihli ihale komisyonu kararı ile 5 istekli muhtelif gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Ortem Tem. Taah. Hafr. Nak. Müh. Müş. Turz. Maden. Tic. ve San. A.Ş. üzerinde bırakıldığı, ihalede ikinci en avantajlı teklif sahibinin olmadığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41’nci maddesinde,

            “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak idare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için adaya veya istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirleyebilir. Bu durumda, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik olarak dokümanda düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

            (2) Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

            (3) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

            (4)  İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir. Konsorsiyumda, makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler, her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak, ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.” hükmü,

 

Anılan Yönetmeliğin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56’ncı maddesinde,

            “…

            (4) Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz.

            (5) Başvuru ve teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak, idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuru veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir…” hükmü yer almaktadır.

           

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 9’uncu maddesinde,

“9.1. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeleri düzenleyen maddelerinde kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu hükme bağlanmıştır. İdareler tarafından bazı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için aday veya isteklinin kendi malı olma şartının aranması durumunda; kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilecek, aday veya istekliler de kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir. Makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranmaması durumunda ise aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi, vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir.” açıklaması,

 

Anılan Tebliğ’in “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16.6’ncı maddesinde,

“16.6.1 İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarece ilgili kurum veya kuruluştan re’sen istenebilir. Söz konusu belgelerin aday veya istekliler tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilecektir.

16.6.2. İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

16.6.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin belgelerin yazılı olarak istenilmesi ve aday ve isteklilerce bir dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir. İdarece belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan aday ve isteklilerin başvuruları veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve isteklilerin geçici teminatları gelir kaydedilir.

16.6.4. İlgili mevzuatına göre ihaleye katılma şartı olarak istenmesi gereken belge veya bilgilerin idarece istenmediği ve bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edildiği hallerde, idarelerce bu tür belge veya bilgiler başvuruların ya da tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aday veya isteklilerden talep edilemeyecek ve tamamlatılamayacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmelik hükmü uyarınca idare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirleyebilmektedir. İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak isteklinin kendi malı olması istenilen makine teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin olarak bu hususun istekli tarafından ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edebilmesi gerekmektedir. Ayrıca geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipmana ilişkin olarak, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi durumunda isteklinin kendi malı olarak değerlendirilmektedir.

 

Bununla birlikte isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipmanların kendi malı olduğuna ilişkin sayılan belgelerle birlikte makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriterlerine yönelik olarak İdari Şartnamede düzenleme yapılması halinde bu niteliğe yönelik belgelerin de teklif kapsamında sunulması zorunludur.

           

Bahse konu ihalede İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde,

“Hizmetin gerçekleştirilmesi için;

-Büyük sıkıştırmalı çöp kamyonları (2 adet) 13+1,5 m3 kapasiteli, kayık kazan tertibatlı ve en az 177 BG gücünde olmalı, günlük olarak 13’er saat ve 487 gün süreyle çalıştırılacaktır.

-Büyük sıkıştırmalı çöp kamyonları (5 adet) 13+1,5 m3 kapasiteli ve en az 177 BG gücünde olmalı, günlük olarak 13’er saat ve 487 gün süreyle çalıştırılacaktır.

-Büyük sıkıştırmalı çöp kamyonları (1 adet) 13+1,5 m3 kapasiteli ve en az 177 BG gücünde olmalı, günlük olarak 4’er saat 417 gün süreyle çalıştırılacaktır.

-Büyük sıkıştırmalı çöp kamyonları (1 adet) 13+1,5 m3 kapasiteli ve en az 177 BG gücünde olmalı, günlük olarak 6,5’er saat 487 gün gündüz ve 6,5’er saat 348 gün gece çalıştırılacaktır.

-Küçük sıkıştırmalı çöp kamyonları (4 adet) 7+1 m3 kapasiteli ve en az 140 BG gücünde olmalı, günlük olarak 13’er saat ve 487 gün süreyle çalıştırılacaktır.

 -Damperli Küçük Çöp Toplama Araçları (1 adet) 1,5 m3 kapasiteli ve en az 75 BG gücünde olmalı, günlük olarak 13’er saat ve 487 gün süreyle çalıştırılacaktır.

-Büyük süpürge makineleri (1 adet); minimum 4 m3 atık kapasiteli, en az üst ekipmanı 80 BG ve alt ekipmanı 140 BG gücünde ve iki yandan süpürme özelliklerine sahip olmalı ve araç günde 6,5 saat 487 gün süreyle çalıştırılacaktır.

-Orta süpürge makineleri (2 adet); minimum 1 m3 atık kapasiteli, en az 47 BG gücünde ve iki fırça ile 225 santimetre süpürme genişliği, 4 çeker, seyyar vakum hortumlu, 180 lt temiz su hazneli ve 130 bar hortum uzunluğu 10 metre basınçlı yıkama sistemli, zemin yıkama özelliklerine sahip olmalı, araçlardan biri günde 6,5 saat 417 gün süreyle ve diğer araç günde 13 saat 417 gün süreyle çalıştırılacaktır.

-Küçük süpürge makineleri (1 adet); minimum 0,1 m3 atık kapasiteli, en az 12 BG gücünde ve iki fırça ile 114 santimetre süpürme genişliği, seyyar vakum hortumlu, 50lt temiz su hazneli, ayarlanabilir oturma pozisyonuna sahip katlanabilir-açılabilir teleskopik koltuk özelliğine sahip olmalı, araç günde 13 saat 417 gün süreyle çalıştırılacaktır.

-Konteyner yıkama makinesi (1 adet); en az 5 ton temiz, 5 ton pis su hazneli ve en az 177 BG gücünde olmalı, günde 6,5 saat ve 208 gün (Pazartesi-Çarşamba-Cuma Günleri) süreyle çalıştırılacaktır.

-Damperli Kamyonlar (2 adet) 5 ton kapasiteli ve en az 140 BG gücünde olmalı, günde 6,5’er saat ve 417 gün boyunca çalıştırılacaktır.

- Lastik Tekerlekli Yükleyici (1 adet) en az 162 BG gücünde olmalı, günde 5 saat ve 487 gün süreyle çalıştırılacaktır.

- Paletli Yükleyici (1 adet) en az 143 BG gücünde olmalı, günde 5 saat ve 417 gün süreyle çalıştırılacaktır.

-Kontrol araçları (1 adet) 4x2 ve en az 128 BG gücünde olmalı, araç günde 13 saat 487 gün süreyle çalıştırılacaktır.

-Kontrol araçları (1 adet) binek ve en az 75 BG gücünde olmalı, günde 6,5’er saat 347 gün süreyle çalıştırılacaktır.

İstekli firma ihale konusu işi yapabilmesi için yukarıda belirtilen araçlardan en az 1 adet Orta süpürge makinesi, en az 2 adet Büyük sıkıştırmalı çöp kamyonuna sahip olması  gerekmektedir ve bu araçlara ait evraklar (araç ruhsatı v.b) ihale dosyasında bulundurulmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari Şartname’nin bahse konu maddesinde idare tarafından en az 1 adet orta süpürge makinesi, en az 2 adet büyük sıkıştırmalı çöp kamyonunun isteklinin kendi malı olması ve bu hususunun anılan Yönetmeliğin 41’inci maddesinde belirtildiği şekilde istekli tarafından belgelendirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte İdari Şartname’de isteklinin kendi malı olması istenilen büyük sıkıştırmalı çöp kamyonlarının 13+1,5 m3 kapasiteli ve en az 177 BG gücünde olması, orta süpürge makinesinin minimum 1 m3 atık kapasiteli, en az 47 BG gücünde ve iki fırça ile 225 santimetre süpürme genişliği ,4 çeker, seyyar vakum hortumlu, 180 lt temiz su hazneli ve 130 bar hortum uzunluğu 10 metre basınçlı yıkama sistemli, zemin yıkama özelliklerine sahip olması gerektiğine ilişkin araçların teknik özelliklerine yer verildiği görüldüğünden anılan Yönetmelik hükmü uyarınca bahse konu araçların bu teknik özellikleri sağladığını tevsik edici gerekli belgelerinde teklifle birlikte sunulması gerekmektedir.

 

            İhale komisyonunun 06.02.2013 tarihli kararı ile başvuru sahibi Trakyatem Temizlik İnş. Tic. Ltd. Şti.nin teklifi “İdaremizin kendi malı olarak istemiş olduğu 1 adet orta süpürge makinesi için Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 41. maddesinde “idarenin, ihale konusu işin yapılabilmesi için adaya veya istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirlemesi ve bunların teknik kriterlerine yönelik olarak dokümanda düzenleme yapılması halinde, bu niteliklere yönelik belgelerinde başvuru veya teklif kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır” Ancak istekli firma sunmuş olduğu 00-13-03 tescil plakalı ICC 2 D tip 14.01.2013 tescil tarihli TİSAN marka yol süpürme makinesinin söz konusu ihaleye ait Teknik Şartname’nin madde 7.2 ve İdari Şartname’nin 7.5.2 maddesindeki istenmiş olan orta süpürge makinelerine ait özellikte ve modelde olmadığı, bu hususta herhangi bir teknik belge beyan etmediğinden ve söz konusu ihalede idaremizin kendi malı olarak istemiş olduğu 2 adet büyük sıkıştırmalı çöp kamyonu için Teknik Şartname’nin 7.2 ve İdari Şartname’nin 7.5.2 maddelerinde belirtilen özelliklere uygun olduğuna dair herhangi bir teknik belge sunmadığı ve 59 DU 239, 59 DU 428 plakalı araçlara ait ruhsat fotokopilerinin idarece onaylı örneği sunulduğu tespit edilmiş olup, sıkıştırmalı çöp kamyonları için de herhangi bir teknik belge ve doküman sunmadıkları tespit edilmiştir. İstekli firmanın kendi malı olarak beyan ettiği araçlarla  ve orta boy süpürge makinesinin teknik özelliklerini karşılamaması nedeniyle isteklinin teklifi ihale komisyonu tarafından reddedilmiştir” denilerek değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

Trakyatem Temizlik İnş. Tic. Ltd. Şti. İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesi uyarınca isteklinin kendi malı olması istenilen araçlardan,

 

-2 adet 13+1,5 m3 kapasiteli ve en az 177 BG gücünde büyük sıkıştırmalı çöp kamyonuna ilişkin olarak, anılan istekli adına kayıtlı 59 DU 239 ve 59 DU 428 plakalı araçların 235 kw motor gücünde olduğunu gösterir Araç Tescil Belgesi ile Motorlu Araç Trafik Belgesi sunulmuştur.

 

-1 adet orta süpürge makinesine ilişkin olarak, anılan istekli adına kayıtlı tescil tarihi 14.01.2013, tescil plaka no 59-00-13-03, TİSAN marka ICC 2D model, 58 kw gücünde yol süpürge makinesi olduğunu gösterir İş Makinesi Tescil Belgesinin sunulduğu, söz konusu belgenin “diğer özellikleri” kısmında çöp haznesinin 1,5 m3, değişken süpürge genişliğinin 1500-2350 mm olduğu bilgisi yer almaktadır.

 

Anılan istekli tarafından sunulan 2 adet büyük sıkıştırmalı çöp kamyonu ve 1 adet süpürge makinesine ilişkin olarak yukarıda belirtilen belgelerden bahse konu araçların isteklinin kendi malı olduğu tevsik edilmesine rağmen, söz konusu araçlara ilişkin olarak İdari Şartname’de istenilen teknik özelliklerin tamamını gösterir bir belgenin sunulmadığı görüldüğünden anılan isteklinin 06.02.2013 tarihli komisyon kararında belirtilen gerekçelerle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibi tarafından söz konusu eksikliğin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 56’ncı maddesi kapsamında tamamlatılabilir bir eksiklik olduğunu iddia etmekte ise de isteklinin kendi malı olarak istenilen araçların teknik özelliklerinin İdari Şartname’de düzenlenmesi ve anılan Yönetmeliğin 41’inci maddesinin birinci fıkrasında “makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik olarak dokümanda düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur” hükmü dikkate alındığında araçların teknik özelliklerini gösterir belgelerin istekli tarafından teklif kapsamında verilmesi, teklif zarfı içinde sunulması gerektiği açıktır. Bu bağlamda söz konusu hususun idarece bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmeyerek anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru