KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2013/UH.I-2047 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2013/UH.I-2047 numaralı KİK Kararı

Yalova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2013/5836 İhale Kayıt Numaralı 15 Kişi İle Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhalesi ihalesiyle ilgili Azran Güvenlik Ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 06.05.2013 tarih ve 2013/UH.I-2047 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2013/UH.I-2047)

Toplantı No: 2013/035
Gündem No: 72
Karar Tarihi: 06.05.2013
Karar No: 2013/UH.I-2047
Şikayetçi:
 Azran Güvenlik Ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti., RÜSTEMPAŞA MAH. HUZUR SOK. NO:12 D:13 YALOVA
 İhaleyi yapan idare:
 Yalova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Süleymanbey Mh. İstiklal Cd. No:29 77100 YALOVA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.04.2013 / 12015
Başvuruya konu ihale:
 2013/5836 İhale Kayıt Numaralı "15 Kişi İle Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Yalova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğütarafından 12.02.2013tarihinde açık ihale usulüile yapılan “15 Kişi İle Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Azran Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.nin 20.03.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.03.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.04.2013tarih ve 12015sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.04.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/1362sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhalede teklif edilmesi gereken 332.929,74 TL tutarındaki asgari işçilik maliyeti ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin 332.971,14 TL teklif tutarı arasında 41,40 TL farkın olduğu ve bu tutarla giyim bedeli ile özel güvenlik mali sorumluluk sigortasının karşılanmasının hayatın olağan akışına göre mümkün olmadığı,

 

2) Türk Ticaret Kanun’u uyarınca şirket sözleşmesinde aksi düzenlenmediği sürece ticari mümessiller ile ticari vekillerin ancak genel kurul kararı ile atanabileceği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin temsil ve ilzama yetkili müdürünün salahiyetli olup olmadığı konusunda kesinleşen ihale kararında bilginin olmadığı, bunun doğal sonucu olarak teklif mektubunun imza yetkisi olmayan kişi tarafından imzalandığı, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

3) İhale üzerinde bırakılan istekliye ait Ticaret Sicili Gazetelerinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesi ile İdari Şartname’nin 7.1.b.2’nci maddeleri uyarınca ortakların ve şirket kurucularının yer almadığı,

 

4) İhale üzerinde bırakılan istekliye ait iş deneyim belgesinin özel sektör kapsamında olduğuna ilişkin ihalede firma temsilcileri tarafından not tutulduğu, söz konusu iş deneyim belgesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesi çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi gerektiğiiddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin“Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde79.1Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

           

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

 

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

 

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

            a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

            b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

            Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

            79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

            (79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

            (79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

            Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

            Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

            İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

            İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

79.4.2.18. İtirazen şikâyet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespittutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

79.4.2.23. Özel güvenlik hizmet alımlarında ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir.

             Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

            Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan poliçe, proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekecektir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlüklerinden alınmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınmasına gerek bulunmamaktadır.

            Özel güvenlik hizmetinin kampüs gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecektir.” açıklaması,

İdari Şartname’nin“Teklif fiyata dâhil giderler” başlıklı 25’

inci maddesinde,

 

“25.1. Sözleşme ve teknik şartname hükümlerinin yerine getirilmesi sırasında oluşacak KDV hariç her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler teklif fiyata dahil edilecektir.

 

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

 

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:


           İhale konusu işte çalıştırılacak 14 kişi güvenlik personeline asgari ücretin %25 fazlası, 1 kişi güvenlik amirine asgari ücretin %50 fazlası ödeme yapılacaktır.

 

Ulusal ve Dini Bayram Tatillerinde 12 Güvenlik Personeli Toplamda = 174 gün çalışma yapacaktır. 

 

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

 

İhale konusu işte çalıştırılacak olan personele 26 gün üzerinden bürüt 8,00 TL yemek ücreti yüklenici tarafından nakdi olarak ödenecektir.


           Teknik şartnamede niteliği ve miktarı belirtilen giyim yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacaktır.

 

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Diğer giderler:

Güvenlik hizmetlerinde uygulanan mali sorumluluk sigortası teklif fiyata dahil edilecektir.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

 

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İhale konusu işte çalıştırılacak olan personelin mesleki risk kaza prim oranı 1 'dir.”düzenlemesi,

 

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde,

 

“9.1. İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 12 (oniki) aydırdüzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin“15 Kişi İle Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı” işi olduğu, birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleye dört isteklinin teklif verdiği, İhale Komisyonu tarafından kârsız yaklaşık maliyet tutarının altında teklif veren Özalp Özel Güv. Eğit. ve Hiz. Ltd. Şti.ne aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı ve açıklamaları uygun bulunarak ihalenin üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Şikâyete konu ihalede, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer alan düzenlemeler doğrultusunda yapılan hesaplama neticesinde, nakdi ödenecek yemek bedeli ile ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışmaları dâhil, ayni verilecek giyim bedeli ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hariç, % 3 sözleşme ve genel giderler dâhil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti tutarının toplam332.929,74TL’ye tekabül ettiği anlaşılmıştır.

 

Bu doğrultuda ihale üzerinde bırakılan Özalp Özel Güv. Eğit. ve Hiz. Ltd. Şti. ne ait aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde, anılan istekli tarafından özel güvenlik mali sorumluluk sigortası maliyetine ilişkin olarak Sampo Japan Sigorta A.Ş. Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü onaylı Oran Grup Sigorta Arac. Hiz. Ltd. Şti.nden alınan 15 personel için 12 aylık toplam bedeli 23,63 TL olan, 11.02.2013 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu belirlenmiştir.

 

Söz konusu istekli tarafından, bir personelin giyim maliyetini tevsik amacıyla Kısmetim İş Elbiseleri Güv. ve Konfeksiyon Top. Gamze YOKUŞBAŞ tarafından 12.02.2013 tarihinde düzenlenmiş SMMM Sinan Gökçe onaylı toplam 1,06 TL bedelli proforma faturanın sunulduğu, buradan hareketle ihale kapsamında çalıştırılacak 15 personel için % 3 sözleşme ve genel giderler dâhil toplam giyim bedelinin 16,38 TL ye tekabül ettiği,anılan istekliye ait teklif tutarı (332.971,14 TL)  ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti arasında kalan 41,4 TL farkın istekli tarafından giyim ve özel güvenlikmali sorumluluk sigortası için öngörülen bedelleri karşıladığı, anılan proforma faturada anılan Tebliğ’in 79.4.2.4’üncü maddesinde yer alan ibarenin yazıldığı ve SMMM tarafından iletişim bilgilerine yer verilmek suretiyle kaşelenip imzalandığı görülmüştür.

 

Yapılan incelemede anılan istekli tarafından giyime ilişkin sunulan proforma fatura ekinde yer alan maliyet/satış tutarı tespit tutanağında bulunan bilgilerle proforma faturada yer alan bilgilerin uyumlu olduğu görülmüş olup anılan Tebliğ’in 79.4.2.15’inci maddesi uyarınca belgelerde yer alan fiyatların ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi gerekçesiyle söz konusu istekliye ait teklif değerlendirme dışı bırakılamayacağından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde,

 

“(1) İhalelerde aday veya isteklilerden;

         

            a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

         

            b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

         

            c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

         

            ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

          istenilmesi zorunludur.

         

            (2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

         

            (3) İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumda ise konsorsiyum beyannamesinin ve konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur…”hükmü,

 

 

Anılan Yönetmelik’in “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde,

           

            “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

            (2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

             a) Yazılı olması.

            b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

            c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

            ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

            d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

            e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

            (3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

            (4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

            (5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.”hükmü yer almaktadır.

 

            Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, teklif mektuplarının yetkili kişilerce imzalanmasının zorunlu olduğu, aksi halde teklifin değerlendirme dışı bırakılacağı, vekâleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

 

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun “Ticari vekil” başlıklı 551’inci maddesinde “Ticari vekil, bir ticari işletme sahibinin, kendisine ticari temsilcilik yetkisi vermeksizin, işletmesini yönetmek veya işletmesinin bazı işlerini yürütmek için yetkilendirdiği kişidir.

 

Bu yetki, işletmenin alışılmış bütün işlemlerini kapsar. Ancak, ticari vekil açıkça yetkili kılınmadıkça, ödünç olarak para veya benzerlerini alamaz, kambiyo taahhüdünde bulunamaz, dava açamaz ve açılmış davayı takip edemez.” hükmü yer almaktadır.

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Yönetim ve Temsil” başlıklı 623’üncü maddesinde “Müdürler, kanunla veya şirket sözleşmesi ile genel kurula bırakılmamış bulunan yönetime ilişkin tüm konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidirler.” hükmü ile “Ticari mümessiller ve ticari vekiller” başlıklı 631’inci maddesinde “(1) Şirket sözleşmesinde başka şekilde düzenlenmediği takdirde, ticari mümessiller ve ticari vekiller ancak genel kurul kararı ile atanabilirler; yetkileri genel kurul tarafından sınırlandırılabilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Bu çerçevede, ihale üzerinde bırakılan Özalp Özel Güv. Eğit. ve Hiz. Ltd. Şti.nin teklif dosyasında yer alan imza sirkülerinde şirket müdürü Muhittin ATAŞ’ın şirketi temsil ve ilzama 09.12.2011 tarihinden itibaren 10 yıl boyunca yetkili olduğunun belirtildiği,ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif mektubunun şirket müdürü yerine onun verdiği vekâletle Murat ŞAHİN tarafından imzalandığı görülmüştür.

 

Yapılan incelemede,21.12.2011 tarihli ve7966 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinden anılan şirketin ana sözleşmesinin 09.12.2011 tarihinde tescil edildiği, buna göreMuhittin ATAŞ’ın 10 yıllığına şirketi temsil ve ilzama yetkili şirket müdürü olarak belirlendiği ve kendisine verilen yetkiler içerisinde “3. kişilere vekâlet vererek şirket işlerinin yürütülmesini sağlamanın”da yer aldığı tespit edilmiş olup, bu doğrultuda anılan isteklinin teklif mektubunun şirket müdürü yerine onun verdiği yetkiyleMurat ŞAHİNtarafından imzalanmasında mevzuata aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

         

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde,

 

          “ …Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin istenilmesi zorunludur…” hükmü,

 

           İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde,

 

“7.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

 

            b ) “Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 

    
1 ) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

    
2 ) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri…”
düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde kalanÖzalp Özel Güv. Eğit. ve Hiz. Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında sunulan Ticaret Sicili Gazetesi suretleri incelendiğinde,

 

21.12.2011 tarihli ve7966 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nden şirketin ana sözleşmesinin 09.12.2011 tarihinde tescil edildiği, buna göre şirketin kurucu ortaklarının Muhittin ATAŞ ile Tarık ERİN olduğu,  200.000,00 TL olan şirket sermayesinin 100.000,00 TL’sinin Muhittin ATAŞ’a, 100.000,00 TL’sinin Tarık ERİN’e ait olduğu, Muhittin ATAŞ’ın 10 yıllığına şirket müdürü olarak belirlendiği, Sivas 1. Noterliğinden 09.04.2012 tarih ve 0006073 ile 0006074 sayılı ortaklar kurulu kararlarının tescil ve ilanına ilişkin 16.05.2012 tarihli ve8069 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nden ise Tarık ERİN’e ait 100.000,00 TL’lik 2000 adet hissenin tamamının aynı bedelle İbrahim ATAŞ’a devredildiği, ihale tarihi itibariyle şirketin son hisse durumunun bu şekilde olduğu görülmüş ve başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan istekliye ait Ticaret Sicili Gazetelerinin mevzuata uygun olmadığı yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

           
4 ) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında,

         

            “Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

            …

            d) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.” hükmü,

 

  Konuyla ilgili olarak, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları”başlıklı 8’inci maddesinde,

 

            “…

            (2) Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir;

            …

            ç) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller…”hükmü,

           

Anılan Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler”başlıklı 16’ncı maddesinde,

 

  “(1) Başvurular öncelikle;

            …

            ı) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediği,

          yönlerinden sırasıyla incelenir.

 

(2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir...”hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in“İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinde,

 

“(8) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.”açıklaması yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan Yönetmelik hükümleri ve Tebliğ açıklamalarından, iddia konusu hususların mevzuata aykırı bulunma sebeplerinin delilleriyle birlikte somut bir biçimde itirazen şikâyet başvurularında belirtilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından Kuruma yapılan itirazen şikâyet başvurusunda  “İhale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47 nci maddesi çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi gerektiği” şeklinde genel bir ifadenin kullanıldığı, herhangi bir somut iddiada bulunulmadığından bu yöndeki iddiaya ilişkin olarak başvurunun 4734 sayılı Kanun’un54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c ) bendi gereğince şekil yönünden reddedilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

KISMEN KARŞI OY

 

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde “İhale üzerinde bırakılan istekliye ait iş deneyim belgesinin özel sektör kapsamında olduğuna ilişkin ihalede firma temsilcileri tarafından not tutulduğu, söz konusu iş deneyim belgesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47 nci maddesi çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi gerektiği,şeklinde dile getirdiği dördüncü iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca alınan karar ile, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddedilmesine ilişkin “başvurunun reddi” yönünde karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği birinci, ikinci ve üçüncü iddiaları kapsamında Kurulca verilen “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karar gerekçesine katılmakla beraber başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği dördüncü iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

          4734 sayılı Kanun’un 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında; idareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, ikinci fıkrasında ise; Kurumun itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceleyeceği hükmüne yer verilmiştir.

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; isteklilerin; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabileceği, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında; idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması hallerinde veya şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği, 15 nci maddesinin birinci fıkrasında; Kuruma yapılan başvuruların, öncelikle 16 ncı madde çerçevesinde inceleneceği, 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında ise; başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçileceğihükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin dilekçesinin ve içeriğinin; 4734 sayılı Yasa ve anılan Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu anlaşıldığından ve daha detaylı verilere itiraz etmesine zaten normal koşullarda olanak bulunmadığından (başvuru sahibi tarafından, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teknik yeterlilik kapsamında sunduğu iş deneyim belgesi ve ekindeki bilgi ve belgelerin içeriği ayrıntılı bilinemeyeceğinden), itirazen şikâyet başvurusunda belirtilen iddiasına ilişkin esasının incelenmesine geçilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği birinci, ikinci ve üçüncü iddiaları kapsamında Kurulca verilen “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karar gerekçesine katılmakla beraber başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği dördüncü iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre; başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesi ve içeriğinde, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmadığı ve dilekçe ve içeriğinin, 4734 sayılı Yasa ve anılan Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu, başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teknik yeterlilik kapsamında sunduğu iş deneyim belgesi ile ekinde sunduğu bilgi ve belgelerin içeriğini bilemeyecek durumda bulunduğu ve bu nedenle başvuruya konu dördüncü iddiasına yönelik ilgili detaylı deliller sunmasının mümkün olamayacağı hususu dikkate alındığında, başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusunda belirttiği dördüncü iddiasının, yukarıda yer verilen mevzuatın öngördüğü şekil şartlarını taşıdığı değerlendirildiğinden, başvuru sahibinin belirtilen iddiasının somut olarak ele alınarak esastan incelenmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, başvuru sahibinin birinci, ikinci ve üçüncü iddiaları iddialarına ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karar gerekçesine katılıyoruz.

 

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru