KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2013/UH.III-976 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2013/UH.III-976 numaralı KİK Kararı

Yalova Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan 2012/168066 İhale Kayıt Numaralı Silahsız Güvenlik İhalesi ihalesiyle ilgili Azran Güvenlik Ve Koruma Hizmetleri Lltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 14.02.2013 tarih ve 2013/UH.III-976 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2013/UH.III-976)

Toplantı No: 2013/014
Gündem No: 22
Karar Tarihi: 14.02.2013
Karar No: 2013/UH.III-976
Şikayetçi:
 Azran Güvenlik Ve Koruma Hizmetleri Lltd. Şti., RÜSTEMPAŞA MAH. HUZUR SOK. NO:12 D:13 YALOVA
 İhaleyi yapan idare:
 Yalova Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü, Bahçelıevler Mahallesi Stadyum Caddesi No: 30 77200 YALOVA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2013 / 374
Başvuruya konu ihale:
 2012/168066 İhale Kayıt Numaralı "Silahsız Güvenlik" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğütarafından 04.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Silahsız Güvenlik” ihalesine ilişkin olarak Azran Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.nin 19.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.01.2013tarih ve 374sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/69sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından sunulan ticaret sicil gazetelerinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 38'inci ve İdari Şartname’nin 7.1.b.2’nci maddesi uyarınca ilgisine göre ortaklarını üyelerini veya kurucularını gösteren ticaret sicil gazetelerinin ya da başka belgelerin sunulmadığı kanaatinde oldukları, dolayısı ile bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken değerlendirmeye alınmalarının hukuka aykırı olduğu,

 

2)  İhale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla özel sektöre taahhüt edilen işlerle ilgili belgelerin sunulduğu ancak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 47'nci maddesi uyarınca sunulması gereken iş yeri bildirgesinin sunulmadığı, dolayısı ile bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ayrıca özel sektöre ait sunulan söz konusu belgelerin gerçekliği ile ilgili olarak şüphelerinin bulunduğu ve Kamu İhale Kurumu tarafından bu belgelerin araştırılması gerektiği,

 

3) İhale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata olup olmadığının incelenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden adayların, isteklilerin ve istekli olabileceklerin, bu Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiş, ilgili maddenin dilekçelerde yer alacak hususları sayan dördüncü fıkrasının (d) bendinde, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller belirtilmiş, aynı hususa, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında da yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında “Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir” açıklaması yer almaktadır.

 

Yapılan inceleme neticesinde, şikâyet ve itirazen şikâyet dilekçelerinde idare işleminin hangi unsurları bakımından ve hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunun belirtilmediği,  Kamu İhale Kurulunun emsal kararları uyarınca başvuru sahibinin diğer bir istekli tarafından sunulan belgelerin mevzuata aykırılığı iddialarını somut delillere dayandırması gerektiği, aksi durumda başvurunun delil unsurunun eksikliği gerekçesiyle uygun olmadığı yönünde karar verildiği, söz konusu iddiada da ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi istekliler tarafından İdari Şartname’nin 7.1.b.2’nci maddesi uyarınca ilgisine göre ortaklarını üyelerini veya kurucularını gösteren ticaret sicil gazetelerinin ya da başka belgelerin sunulmadığı ve ortaklık oranlarının gösterilmediği kanaatinde oldukları belirtildiğinden bu iddianın somut delillere dayanmak yerine kanaat üzerine kurulu olduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvuru sahibinin bu iddiasına ilişkin olarak başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

(b) ...

(c) …

(ç) …

(d) ...

(e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.

(f) ...

(g) ...” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde de “İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30?undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.” düzenlemesi ile,

7.6’ncı maddesinde “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Kamu yada özel sektöre sunulan her türlü güvenlik hizmetleri” düzenlemesi bulunmaktadır.

Anılan mevzuat ve İdari Şartname düzenlemelerinde göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer iş olarak tanımlanan kamu ya da özel sektöre sunulan her türlü güvenlik hizmetlerine ilişkin tek sözleşmeye dayalı iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması, özel sektöre taahhüt edilen işlere ilişkin olarak iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceğinden iş deneyimi olarak bu işlerin gösterilmesi halinde ise tevsik edici belgeler olarak yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç olmak üzere bu işlere ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması gerekmektedir.

Yapılan inceleme neticesinde ihale üzerinde bırakılan Sönmez Efe Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla Alkaş Boru Sanayii ve A.Ş. ile yapılan 06.05.2011 tarihli ve beher personel için KDV dâhil aylık 1.200,00 (binikiyüz) TL birim fiyatlı olmak üzere 06.05.2011 – 06.05.2012 tarihleri arasında 6 (altı) güvenlik görevlisinin çalıştırılmasına ilişkin güvenlik hizmeti sözleşmesinin, anılan sözleşme kapsamında düzenlenen 31.05.2011, 30.06.2011, 31.07.2011, 31.08.2011, 30.09.2011, 31.10.2011, 30.11.2011, 31.12.2011, 30.01.2012, 29.02.2012, 31.03.2012, 30.04.2012, 31.05.2012 ve 30.06.2012 tarihli faturaların sunulduğu, söz konusu faturaların güncellenmemiş toplam tutarının KDV hâriç 118.705,60 TL olduğu, ayrıca 2011 yılı Mayıs ayı ile 2012 yıl Mayıs ayı arasında kalan dönemi kapsayacak şekilde www.sgk.gov.tr internet adresinde sunulan e-bildirge hizmeti kullanılarak dökümü alınan ve yukarıda belirtilen sözleşmenin işvereni olan Alkaş Boru Sanayii ve A.Ş.’nin sözleşmede belirtilen adresinin de işyeri adresi olarak belirtildiği sigortalı hizmet listelerinin sunulduğu, bu istekli tarafından 102.693,00 TL teklif sunulduğu dikkate alındığında söz konusu iş deneyimine ilişkin tutar olarak fatura toplamı olan 118.705,60 TL’nin de teklif edilen bedelin %25’ini karşıladığı,

Rehber Özel Güvenlik Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla İhlas Armutlu Köyü Site Yönetimi ile yapılan 01.01.2011 tarihli ve kişi başı KDV hâriç aylık 1.660,00 (binaltıyüzaltmış) TL birim fiyatlı olmak üzere 01.01.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasında 35 (otuzbeş) güvenlik görevlisinin çalıştırılmasına ilişkin özel güvenlik hizmet sözleşmesinin, anılan sözleşme kapsamında düzenlenen 31.01.2011, 28.01.2011, 31.03.2011, 30.04.2011, 31.05.2011, 30.06.2011, 31.07.2011, 31.08.2011, 31.09.2011, 31.10.2011, 30.11.2011 ve 31.12.2011 tarihli faturaların sunulduğu, söz konusu faturaların güncellenmemiş toplam tutarının KDV hâriç 601.249,00 TL olduğu, ayrıca 2011 yılı Ocak ayı ile 2011 yıl Aralık ayı arasında kalan dönemi kapsayacak şekilde www.sgk.gov.tr internet adresinde sunulan e-bildirge hizmeti kullanılarak dökümü alınan ve yukarıda belirtilen sözleşmenin işvereni olan İhlas Armutlu Köyü’nün sözleşmede belirtilen adresinin de işyeri adresi olarak belirtildiği sigortalı hizmet listeleri ile bu dönemlere ait Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Tahakkuk Fişlerinin sunulduğu, bu istekli tarafından 104.180,00 TL teklif sunulduğu dikkate alındığında söz konusu iş deneyimine ilişkin tutar olarak fatura toplamı olan 601.249,00 TL’nin de teklif edilen bedelin %25’ini karşıladığı tespit edilmiştir.

Bu itibarla, anılan istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin yukarıda yer verilen mevzuat hükmü ile İdari Şartname düzenlemelerine uygun olduğu; anılan mevzuatta istekliler tarafından ayrıca iş yeri bildirgesi sunulması gerektiğine dair bir düzenleme bulunmadığından söz konusu isteklilere idare tarafından gönderilen 04.12.2011 tarih ve sırasıyla 3215 ve 3216 sayılı yazılarla Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 50’nci maddesi uyarınca ihale komisyonlarına verilen “aday veya isteklilerce sunulan iş deneyimini gösteren belgelerde tereddüt duyulan hususlara ilişkin gerekli incelemeyi yapma” yetkisine dayanarak iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan sözleşmelere ilişkin SGK iş yeri tescil belgelerinin sunulmasının talep edilmesi üzerine Rehber Özel Güvenlik Ltd. Şti. tarafından sunulan sözleşmeye konu işe ait iş yeri bildirgesinin ve Sönmez Efe Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Ltd. Şti. tarafından sunulan sözleşmeye konu işe ilişkin Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün 05.12.2012 tarih ve 1123148 sayılı yazısının sunulması suretiyle idarece tesis edilen işlemlerde mevzuata aykırı bir husus da bulunmadığı anlaşılmıştır.

Öte yandan, başvuru sahibinin “özel sektöre ait sunulan söz konusu belgelerin gerçekliği ile ilgili olarak şüphelerinin bulunduğu ve Kamu İhale Kurumu tarafından bu belgelerin araştırılması gerektiği” yönündeki iddiasına ilişkin olarak; itirazen şikâyet dilekçesinde idare işleminin hangi unsurları bakımından ve hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunun belirtilmediği,  Kamu İhale Kurulunun emsal kararları uyarınca başvuru sahibinin diğer bir istekli tarafından sunulan belgelerin mevzuata aykırılığı iddialarını somut delillere dayandırması gerektiği, aksi durumda başvurunun delil unsurunun eksikliği gerekçesiyle uygun olmadığı yönünde karar verildiği, söz konusu iddiada da ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi istekliler tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan belgelerin gerçekliği ile ilgili olarak şüphelerinin bulunduğu belirtildiğinden bu iddianın somut delillere dayanmak yerine şüphe üzerine kurulu olduğu, ayrıca bu iddiaya idareye yapılan şikayet başvurusunda da yer verilmediği, bu itibarla 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvuru sahibinin bu iddiasına ilişkin olarak başvurunun şekil yönünden reddedilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, başvuru sahibinin yukarıda yer verilen iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrası ve dördüncü fıkrasının (d) bendi, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrası, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin sekizinci fıkrası hükümleri dikkate alındığında; şikâyet ve itirazen şikâyet dilekçelerinde idare işleminin hangi unsurları bakımından ve hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunun belirtilmediği,  Kamu İhale Kurulunun emsal kararları uyarınca başvuru sahibinin diğer bir istekli tarafından sunulan belgelerin mevzuata aykırılığı iddialarını somut delillere dayandırması gerektiği, aksi durumda başvurunun delil unsurunun eksikliği gerekçesiyle uygun olmadığı yönünde karar verildiği, söz konusu iddiada da ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi istekliler tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata olup olmadığının tekrar incelenmesi gerektiği belirtildiğinden bu iddianın somut delillere dayanmak yerine yeniden inceleme talebi niteliği taşıdığı tespit edilmiştir. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvuru sahibinin bu iddiasına ilişkin olarak başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.       

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

           Başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde özetle; “İhale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli tarafından sunulan ticaret sicil gazetelerinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 38'inci ve İdari Şartname’nin 7.1.b.2’nci maddesi uyarınca ilgisine göre ortaklarını üyelerini veya kurucularını gösteren ticaret sicil gazetelerinin ya da başka belgelerin sunulmadığı kanaatinde oldukları, dolayısı ile bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken değerlendirmeye alınmalarının hukuka aykırı olduğuşeklinde dile getirdiği birinci iddiasına yönelik Kurul çoğunluğunca alınan karar ile, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddedilmesine ilişkin “başvurunun reddi” yönünde karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde belirtilen birinci iddiası kapsamında yapılan incelemeye göre;

 

            4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin birinci fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, 56. maddesinin birinci fıkrasında; idareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55. maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, ikinci fıkrasında ise; Kurumun itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceleyeceği hükmüne yer verilmiştir.

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; isteklilerin; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabileceği, 14. maddesinin birinci fıkrasında; idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması hallerinde veya şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği, 15. maddesinin birinci fıkrasında; Kuruma yapılan başvuruların, öncelikle 16. madde çerçevesinde inceleneceği, 16. maddesinin ikinci fıkrasında ise; başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçileceğihükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin 16. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin dilekçesinin ve içeriğinin; 4734 sayılı Yasa ve anılan Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu anlaşıldığından ve daha detaylı verilere itiraz etmesine zaten normal koşullarda olanak bulunmadığından (başvuru sahibi tarafından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi ekinde sunduğu bilgi ve belgelerin içeriği bilinemeyeceğinden), itirazen şikâyet başvurusunda belirtilen iddiasına ilişkin esasının incelenmesine geçilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde belirtilen iddiası kapsamında yapılan incelemeye göre, başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesi ve içeriğinde, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmadığı ve dilekçe ve içeriğinin, 4734 sayılı Yasa ve anılan Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu, başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin içeriğinin ayrıntılı olarak bilemeyecek durumda bulunduğu ve bu nedenle başvuruya konu iddiaları ile ilgili detaylı deliller sunmasının mümkün olamayacağı (başvuru sahibi tarafından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin teklifleri ekinde sunduğu bilgi ve belgelerin içeriği bilinemeyeceğinden) hususu dikkate alındığında, başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusunda belirttiği iddialarının, yukarıda yer verilen mevzuatın öngördüğü şekil şartlarını taşıdığı değerlendirildiğinden, başvuru sahibinin birinci iddiasının somut olarak ele alınarak, belirtilen iddianın esastan incelenmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, belirtilen iddiaya ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan “başvurunun reddine” niteliğindeki Kurul kararına katılmıyoruz.

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

              

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru