KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2013/UY.I-514 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2013/UY.I-514 numaralı KİK Kararı

Çukurova Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılan 2012/151195 İhale Kayıt Numaralı Ç.Ü.Sosyal Bilimler Fakültesi İnşaatı Yapım İşi İhalesi ihalesiyle ilgili Doğtek Yapı Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti - Sefa ATLI tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 24.01.2013 tarih ve 2013/UY.I-514 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2013/UY.I-514)

Toplantı No: 2013/008
Gündem No: 53
Karar Tarihi: 24.01.2013
Karar No: 2013/UY.I-514
Şikayetçi:
 Doğtek Yapı Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti - Sefa ATLI, CİNNAH CAD. GÖREME SOK. NO:8/3 ANKARA
İhaleyi yapan idare:
 Çukurova Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı, Çukurova Üniversitesi Balcali Kampüsü Mithat Özsan Bulvari 1 01330 ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2012 / 42507
Başvuruya konu ihale:
 2012/151195 İhale Kayıt Numaralı "Ç.Ü.Sosyal Bilimler Fakültesi İnşaatı Yapım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Çukurova Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığıtarafından 12.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Ç.Ü. Sosyal Bilimler Fakültesi İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Doğtek Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti & Sefa Atlı İş Ortaklığı’nın 06.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 21.12.2012 tarih ve 42507 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan  tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4989 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmiş olan firmaların sunmuş oldukları aşırı düşük teklif açıklamalarında işçilik fiyatlarının yürürlükte olan saatlik asgari işçilik ücretinin altında olduğu, açıklama istenilen iş kalemlerine ait analizlerde ve fiyat tekliflerinde malzeme, işçilik ve nakliye giderlerinin ayrı ayrı belirtilmediği, savunma ekinde sunulan proforma faturaların mevzuata uygun olmadığı, idarenin hazırladığı metraj miktarları ile isteklilerin sunmuş olduğu metraj miktarları arasında önemli fark olduğu, temel ve hendek kazılarından çıkan atık malzemelerinin birim fiyat tarifine göre belirlenmiş olan döküm yerini ile inşaat mahalli arasındaki nakliye mesafesinin isteklinin mesafesi ile uyuşmadığı, açıklama kapsamında sunulan proforma faturaların EK-O5, EK-O6 tutanakları ile tevsik edilmediği için gerçeği tam olarak yansıtmadığı bu nedenle iki firmanın da tekliflerinin geçersiz sayılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Şikayet konu ihale Çukurova Üniversitesi  Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının “Ç.Ü. Sosyal Bilimler Fakültesi İnşaatı Yapım İşi” olup ihalesi 12.11.2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 

Bahse konu ihaleye 8 istekli katılmış olup, geçerli 8 teklif dikkate alınarak sınır değer 5.943.280,01 TL olarak belirlenmiş, teklif fiyatı sınır değerin altında kalan Doğanlar İnş. Elk. Taah. Pet. Tur. Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Hasan AKAN Tur. Mad. İnş. Taş. San. ve Tic. A.Ş.den 19.11.2012 tarihinde aşırı düşük teklif açıklaması istenilmiş, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde iki firmanın da sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülmüş ve 29.11.2012 tarihli komisyon kararı ile Doğanlar İnş. Elk. Taah. Pet. Tur. Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti. ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenerek ihale üzerinde bırakılmış, Hasan AKAN Tur. Mad. İnş. Taş. San. ve Tic. A.Ş. ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde,

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

“İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.“hükmü,

 

Anılan Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde,

37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Yapım işleri ihalelerinde teklif bedeli sınır değerin altında kalan isteklilerin 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada uyacakları usul ve esaslar Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesinde düzenlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45’inci maddesinde,

“…

45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6, O-7) ve stok tespit tutanağı (Ek: O-8) sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

45.1.7. İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir.

45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

45.1.9. (Değişik: 20/8/2011-28031 R.G./ 16 md.) İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.

45.1.13.  Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada; sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklinin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri, ….dir.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (45.1.13.1 – 45.1.13.8) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.) (Ek: 20/8/2011-28031 R.G./ 17 md.) Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen yapı elemanları için teklif edilen fiyatın, malzeme ve işçilik (gerekiyorsa nakliye de) fiyatlarının da belirtildiği proforma fatura veya fiyat teklifi ile belgelendirilmesi durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin ayrıca analiz sunulması zorunlu değildir.

45.1.13.1. Tedarikçi veya imalatçılardan alınan ve birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.2. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

İstekli tarafından teklif kapsamındaki harita, kadastro ve proje işlerine ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda sadece bu işlere ilişkin fiyat tekliflerinin sunulması yeterlidir.

45.1.14. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (45.1.3 - 45.1.13) maddelerine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uymayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.”

açıklaması yer almaktadır.

 

Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle yapılan ihalede idare tarafından 54 adet iş kalemine ilişkin açıklama istenilmiş olup, 46 adet analiz girdisi açıklama istenilmeyen analiz girdileri olarak belirlenmiş ve 19.11.2012 tarih ve 1272,1273 sayılı yazılar ile teklifleri aşırı düşük olarak belirlenmiş olan Doğanlar İnş. Elk. Taah. Pet. Tur. Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Hasan AKAN Tur. Mad. İnş. Taş. San. ve Tic. A.Ş.den tekliflerine açıklık getirilmesi istenmiş, yazı ekinde isteklilere “açıklama istenilen iş kalemleri listesi, açıklama istenilen ve istenilmeyen analiz girdileri listesi ile sıralı analiz girdileri listesi” verilmiştir.

 

Anılan isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesinde,

 

Doğanlar İnş. Elk. Taah. Pet. Tur. Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 23.11.2012 tarihli aşırı düşük teklif açıklaması ekinde teklif icmali, teklif cetveli, 29 adet serbest muhasebeci mali müşavir onaylı fiyat teklifi, 4 adet serbest muhasebeci mali müşavir onaylı proforma fatura, kamu kurum ve kuruluşlarının yayımlamış olduğu ve açıklamada esas alınan fiyatlar ve rayiçler ile ilgili 4 adet liste, 20 adet analiz ve 7 adet yardımcı analiz sunulmuştur.

 

-İdarenin metrajları ile isteklinin metrajları bire bir aynı olmamakla birlikte, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen işlerde idarece belirlenen miktarlar ile istekliler tarafından öngörülen miktarların birebir örtüşmesi beklenemeyeceği ancak sapmaların da makul düzeyde olması gerektiğinden, idarenin metrajları ile isteklinin metrajları arasındaki değişim oranının makul düzeyde olduğu değerlendirildiğinde idarenin ve isteklinin metrajlarının uyumlu olduğu,

 

-“261.151, 261.152, SBF.Elk. Analiz-11,  SBF.Elk. Analiz-12, SBF.Elk. Analiz-16, SBF.Mk. Analiz-18, SBF.Mk. Analiz-33, SBF.Mk. Analiz-34, SBF.Mk. Analiz-35, SBF.Mk. Analiz-36, SBF.Mk. Analiz-37, SBF.Mk. Analiz-38, SBF.Mk. Analiz-40, SBF.Mk. Analiz-41”poz nolu tesisat iş kalemleri için malzeme ve montaj bedelleri ayrı ayrı gösterilecek şekilde düzenlenmiş SMMM tarafından imzalı 14 adet fiyat teklifi sunulduğu, sunulan fiyat tekliflerinin üzerinde maliyetler üzerinden açıklama yapılması durumunda bulunması gereken beyanın bulunduğu,

 

-“31.5.3-005, 715-317, 751-126, 782-101, 791-415, 791-450, 796-103, 832-111, 922-602, 950-121”poz nolu tesisat iş kalemleri ile “23.243/12, Y.23.244/L” poz nolu inşaat iş kalemleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmış “kâr ve genel gider” içermeyen 2012 yılı fiyatları üzerine istekli tarafından belirlenen kâr ve genel gider tutarı ilave edilerek fiyat oluşturulduğu ve söz konusu fiyatlara ait açıklayıcı bilgilerin liste halinde verilerek açıklama yapıldığı,

 

-“Y.16.059/1A, 18.071/2/MK, 18.467/2, 21.011, 21.057, 21.062, 21.066, Y.23.014, Y.23.015, Y.23.167, 25.048/3, 26.502/MK, 27.508/MK, 27.528/2, MSB.805/A/Analiz”poz nolu inşaat iş kalemleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmış analiz girdi miktarları esas alınarak fiyat oluşturulduğu, bahse konu imalatların analiz girdileri içerisinde yer alan işçilik girdileri için yürürlükteki saatlik asgari ücretin esas alındığı, “04.411/1B, 04.253, 04.254, 04.152, 04.045/A” poz nolu analiz girdilerine ilişkin fiyatlar için proforma fatura sunulduğu sunulan proforma faturaların SMMM tarafından iletişim bilgileri de belirtilerek imzalandığı,sunulan proforma faturaların üzerinde satışlar ve maliyetler üzerinden açıklama yapılması durumunda bulunması gereken beyanların bulunduğu,

Bu haliyle yukarıda anılan iş kalemleri ile ilgili yapılan açıklamanın mevzuata uygun olduğu,

Diğer taraftan İdarece açıklanması talep edilen;

-“19.051/Analiz, 19.055/A1/Analiz-A, 19.055/A1/Analiz-B, 19.057/Analiz”poz nolu inşaat iş kalemleri için analiz oluşturularak açıklama yapılmasına rağmen söz konusu iş kalemleri analizlerinde işçilik girdi miktarlarının belirtilmediği ve işçilikler ile ilgili olarak “m2” üzerinden fiyat teklifi alındığı, söz konusu iş kalemleri ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmış analizlerde yer alan işçilik miktarları esas alındığında fiyat tekliflerinin işçilik ücretleri ile ilgili olarak yürürlükteki saatlik asgari ücreti karşılamadığı,

 

-“6400/M/Analiz,  MSB.805/A/Analiz,  SBF.İnş. Analiz.06,  SBF.İnş. Analiz.07,  SBF.İnş. Analiz.08, SBF.İnş. Analiz.13, SBF.İnş. Analiz.14,  SBF.İnş. Analiz.17, SBF.İnş. Analiz.18”poz nolu inşaat iş kalemleri için fiyat teklifi alınarak  açıklama yapıldığı, fiyat tekliflerinin SMMM tarafından iletişim bilgileri belirtilerek imzalandığı, üzerinde maliyetler üzerinden açıklama yapılması durumunda bulunması gerek ibarenin bulunduğu ancak söz konusu inşaat iş kalemleri inşaat mahallinde esaslı işçilik katkısı ile gerçekleştirilecek imalatlar olup malzeme ve işçilik bedelleri ayrı ayrı gösterilecek şekilde açıklama yapılması gerekmesine rağmen iş kalemleri ile ilgili fiyat tekliflerinde malzeme ve işçilik bedellerinin ayrı ayrı gösterilmediği,

 

Belirlenmiş olup bu hali ile Doğanlar İnş. Elk. Taah. Pet. Tur. Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük açıklamaların anılan mevzuat hükümlerine uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Hasan AKAN Tur. Mad. İnş. Taş. San. ve Tic. A.Ş.nin 26.11.2012 tarihli aşırı düşük teklif açıklaması ekinde maliyet icmali tablosu, maliyet cetveli, 25 iş kalemi ile ilgili olarak 12 adet serbest muhasebeci mali müşavir onaylı proforma fatura ve faturalara dayanak teşkil eden maliyet/satış tespit tutanakları, kamu kurum ve kuruluşlarının yayımlamış olduğu ve açıklamada esas alınan fiyatlar ile ilgili 1 adet liste sunulmuştur.

 

Anılan isteklinin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde,

 

-İdarenin metrajları ile isteklinin metrajları bire bir aynı olmamakla birlikte, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen işlerde idarece belirlenen miktarlar ile istekliler tarafından öngörülen miktarların birebir örtüşmesi beklenemeyeceği ancak sapmaların da makul düzeyde olması gerektiğinden, idarenin metrajları ile isteklinin metrajları arasındaki değişim oranının makul düzeyde olduğu değerlendirildiğinde idarenin ve isteklinin metrajlarının uyumlu olduğu,

 

-“18.071/2/MK, 18.467/2, 21.011, 21.057, 21.062, 21.066, 23.243/12, 25.048/3, 26.502/MK, 27.508/MK, 27.528/2, Y.16.059/1A, Y.23.014, Y.23.015, Y.23.167, Y.23.244/L” poz nolu inşaat iş kalemleri ile “261-151, 261-152, 31.5.3-005, 715-317, 751-126, 782-101, 791-415, 791-450, 796-103, 832-111, 922-602, 950-121” poz nolu tesisat iş kalemleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmış “kâr ve genel gider” içermeyen 2012 yılı fiyatları üzerine istekli tarafından belirlenen kâr ve genel gider tutarı ilave edilerek fiyat oluşturulduğu ve söz konusu fiyatlara ait açıklayıcı bilgilerin liste halinde verilerek açıklama yapıldığı bu haliyle yapılan açıklamanın mevzuata uygun olduğu,

Diğer taraftan İdarece açıklanması talep edilen;

-“19.051/Analiz, 19.055/A1/Analiz-A, 19.055/A1/Analiz-B, 19.057/Analiz”poz nolu inşaat iş kalemleri inşaat mahallinde esaslı işçilik katkısı ile gerçekleştirilecek imalatlar olup malzeme ve işçilik bedelleri ayrı ayrı gösterilecek şekilde açıklama yapılması gerektiği ancak söz konusu iş kalemleri için sadece proforma fatura alınarak açıklama yapıldığı, proforma fatura ile alınan fiyatların analizlere tek girdi olarak yansıtıldığı, analizlerde ve proforma faturada malzeme ve işçilik bedellerinin ayrı ayrı gösterilmediği,

 

-“6400/M/Analiz, MSB.805/A/ Analiz, SBF.İnş. Analiz.06, SBF.İnş. Analiz.07, SBF.İnş. Analiz.08, SBF.İnş. Analiz.13, SBF.İnş.Analiz.14, SBF.İnş. Analiz.17, SBF.İnş.Analiz.18”poz nolu inşaat iş kalemleri inşaat mahallinde esaslı işçilik katkısı ile gerçekleştirilecek imalatlar olup malzeme ve işçilik bedelleri ayrı ayrı gösterilecek şekilde açıklama yapılması gerektiği ancak söz konusu iş kalemleri için proforma fatura alınarak açıklama yapıldığı, proforma fatura ile alınan fiyatların analizlere tek girdi olarak yansıtıldığı, analizlerde ve proforma faturalarda malzeme ve işçilik bedellerinin ayrı ayrı gösterilmediği,

 

-“SBF.Elk. Analiz-11, SBF.Elk. Analiz-12, SBF.Elk. Analiz-16, SBF.Mk. Analiz-18, SBF.Mk. Analiz-33, SBF.Mk. Analiz-34, SBF.Mk. Analiz-35, SBF.Mk. Analiz-36, SBF.Mk. Analiz-37, SBF.Mk. Analiz-38, SBF.Mk. Analiz-40, SBF.Mk. Analiz-41”poz nolu tesisat iş kalemleri için malzeme ve montaj bedelleri ayrı ayrı gösterilecek şekilde açıklama yapılması gerektiği ancak söz konusu iş kalemleri için proforma faturalar alınarak açıklama yapıldığı, proforma faturalar ile alınan fiyatların analizlere tek girdi olarak yansıtıldığı, analizlerde ve proforma faturalarda malzeme ve montaj bedellerinin ayrı ayrı gösterilmediği,

 

Belirlenmiş olup bu hali ile Hasan AKAN Tur. Mad. İnş. Taş. San. ve Tic. A.Ş.nin aşırı düşük açıklamalarının anılan mevzuata hükümlerine uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklama istenilen iş kalemleri içinde “Y.15.001/2B Makine ile her derinlik ve genişlikte yumuşak ve sert toprak kazısı” iş kalemi ile ilgili olarak açıklama talep edilmediğinden başvuru sahibinin temel ve hendek kazılarından çıkan atık malzemelerinin birim fiyat tarifine göre belirlenmiş olan döküm yerini ile inşaat mahalli arasındaki nakliye mesafesinin isteklilerin mesafesi ile uyup uymadığı ile ilgili değerlendirme yapılmamıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Doğanlar İnş. Elk. Taah. Pet. Tur. Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Hasan AKAN Tur. Mad. İnş. Taş. San. ve Tic. A.Ş.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru