KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2013/UH.IV-144 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2013/UH.IV-144 numaralı KİK Kararı

Bafra Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Ve Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2012/168826 İhale Kayıt Numaralı Çöp Toplama Ve Çöp Kamyonlarının Kullanılmasında Çalıştırılmak Üzere Personel İhalesi ihalesiyle ilgili Oben Danışmanlık Bilgi İşlem Eğitim İnşaat Temizlik Yemek Ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 07.01.2013 tarih ve 2013/UH.IV-144 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2013/UH.IV-144)

Toplantı No: 2013/002
Gündem No: 95
Karar Tarihi: 07.01.2013
Karar No: 2013/UH.IV-144
Şikayetçi:
 Oben Danışmanlık Bilgi İşlem Eğitim İnşaat Temizlik Yemek Ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi, BİRLİK MAH. 474. SOK. NO : 2/9 KIRKKONAKLAR ANKARA
İhaleyi yapan idare:
 Bafra Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Ve Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü, Büyükcamı Mah. Camıkebır Cad. 1 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2012 / 42474
Başvuruya konu ihale:
 2012/168826 İhale Kayıt Numaralı "Çöp Toplama Ve Çöp Kamyonlarının Kullanılmasında Çalıştırılmak Üzere Personel" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Bafra Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Temizlik Hizmetleri Müdürlüğütarafından 17.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Çöp Toplama ve Çöp Kamyonlarının Kullanılmasında Çalıştırılmak Üzere Personel” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 21.12.2012 tarih ve 42474 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2012/4981 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale dokümanında yer alan düzenlemelerde 4734 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuata aykırılıklar bulunduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde;

 

“…İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikâyete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur…

…Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

karar verilir.”hükmü,

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde: “(1) Başvurular öncelikle;

            a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı,

            b) Başvuru ehliyeti,

            c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı,

            ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,

            d) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarasının belirtilip belirtilmediği,

            e) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği,

            f) İdareye başvuru tarihi ile varsa idarenin cevabının başvuru sahibine bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği,

            g) İdare tarafından şikâyet üzerine alınan karar başvuru sahibine bildirilmiş ise bu kararın bir örneğinin eklenilip eklenilmediği,

            ğ) Başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı,

            h) Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulup bulunulmadığı,

            ı) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediği,

            yönlerinden sırasıyla incelenir.

            (2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir.

            (3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.”hükmü yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in  “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinin 1’inci fıkrasında da “16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

           Yapılan inceleme neticesinde başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği, söz konusu eksikliğin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için 21.12.2012 tarihinde www.ihale.gov.tr adresinde ilan edilmesine rağmen süresi içinde giderilmediği tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Başvurunun reddine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru