KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2012/UH.III-5106 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2012/UH.III-5106 numaralı KİK Kararı

Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan 2012/125767 İhale Kayıt Numaralı Genel Temizlik Hizmeti (Malzemesiz) İhalesi ihalesiyle ilgili Aras Hizmet Organizasyon İnşaat Tic. Ve San. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 31.12.2012 tarih ve 2012/UH.III-5106 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2012/UH.III-5106)

Toplantı No: 2012/080
Gündem No: 30
Karar Tarihi: 31.12.2012
Karar No: 2012/UH.III-5106
Şikayetçi:
 Aras Hizmet Organizasyon İnşaat Tic. Ve San. Ltd. Şti., BAHÇELİEVLER ŞAİR ŞEVKET MAHALLESİ ÇARŞI CADDESİ ZAFER APT. NO:38/2 ŞANLIURFA
İhaleyi yapan idare:
 Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimliği, Cevatpaşa Mahallesi İnönü Caddesi No:121 17100 ÇANAKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.12.2012 / 39461
Başvuruya konu ihale:
 2012/125767 İhale Kayıt Numaralı "Genel Temizlik Hizmeti (Malzemesiz)" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimliğitarafından 11.10.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Genel Temizlik Hizmeti (Malzemesiz)” ihalesine ilişkin olarak Aras Hizmet Organizasyon İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 23.11.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.11.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.12.2012tarih ve 39461sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4466sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye yönelik olarak sunulan geçici teminat mektubunun hangi firma adına düzenlendiği tam olarak anlaşılmadığı gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa teklifin esasını değiştirmeyecek nitelikteki bu eksikliğin ilgili bankadan teyit edilerek düzeltilebileceği, idarece yapılan işlemin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            İnceleme konusu ihaleye yönelik olarak başvuru sahibi Aras Hizmet Organizasyon İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından sunulan 04.10.2012 tarihli ve seri no: 799050 nolu Asya Katılım Bankası A.Ş. Şanlıurfa şubesince Sağlık Bakanlığı Çanakkale Devlet Hastanesine (İhale Komisyon Başkanlığı) hitaben düzenlenen ”Geçici Teminat Mektubu”nda “İdarenizce ihaleye çıkarılan Genel Temizlik Hizmeti (Malzemesiz) işine istekli sıfatıyla katılacak Hizmet Organizasyon İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 4734 sayılı Kanun ve ihale dokümanı hükümlerine göre yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan 115.000,00 TL (Yalnız/Yüzonbeşbin TÜRK LİRASI) ‘yi Asya Katılım Bankası A.Ş. garanti ettiğinden, …

            …

            Bu teminat mektubu 10.10.2013 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.”  ibareleri yer almaktadır.  

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Teminat mektupları” başlıklı 35’inci maddesinde,Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

 

32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

 

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.”  hükmü,

 

Anılan Kanunun “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde“Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

 

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. ” hükmü,

 

Aynı Kanunun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesindeİhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

 

            Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı  ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin  “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde;

          (1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

          (2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

          a) Yazılı olması.

          b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

          c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

          ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

          d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

          e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

          (3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

          (4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

          (5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

          Aynı Yönetmeliğin “Teminatlar” başlıklı 55’inci maddesinde,

          (1) İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

          (2) İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin yüzde altısı oranında kesin teminat alınır.

          (3) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

          (4) İstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

          (5) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

          (6) Kesin teminat mektuplarının süresi, ihale konusu işin kabul tarihi, garanti süresi öngörülen işlerde ise garanti süresi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

          (7) İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

          (8) Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

          (9) Gerek görüldüğünde teminat mektuplarının ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce yapılabilir. Yapılan teyitlerde, bankanın en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir.

          (10) Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde ise bu artış tutarının yüzde altısı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin 16 ncı maddesinde “…

16.6.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin belgelerin yazılı olarak istenilmesi ve aday ve isteklilerce bir dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir. İdarece belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan aday ve isteklilerin başvuruları veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve isteklilerin geçici teminatları gelir kaydedilir.” açıklaması bulunmaktadır.,

 

Kurum tarafından kapsam ve şekli düzenlenmiş standart geçici teminat mektubu aşağıda verilmiştir.

 

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

[Muhatap İdarenin Adı]

_ _/_ _/_ _ _ _

No:.................

 

İdarenizce ihaleye çıkarılan [işin adı] işine istekli sıfatıyla katılacak olan [isteklinin adı ve soyadı/ticaret unvanı]’nın 4734 sayılı Kanun ve ihale dokümanı hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan [geçici teminatın tutarı] ………. [bankanın adı] garanti ettiğinden, 4734 sayılı Kanun ve ihale dokumanı hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı]‘nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı ] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

 

Bu teminat mektubu …../…../…. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

 

 

     [bankanın  adı]

  [bankanın  şubesinin adı]Şubesi

[banka]yetkililerinin

 İsim, unvan ve imzası

 

 

            Yukarıda yer alan standart geçici teminat mektubu incelendiğinde, 6 tane temel unsurun yer aldığı görülmektedir. Bu unsurlar;

 

-Garanti edilen risk: İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması veya isteklilerin ihale sürecinde belli esas ve usullere aykırı hareket etmesi olup, söz konusu risk ihale konusu işin adına bağlanmıştır.

-Banka: Riski garanti eden kişidir.

-Lehtar (İstekli): Garanti edilen risk lehtar ile ilgili olduğu için, lehtarın adının teminat mektubunda belirtilmesi gerekmektedir.

-Muhatab (İdare): Banka tarafından mektubun (irade beyanının) yöneltildiği kişidir. Muhatabın mektubu kabul etmesi ile birlikte teminat sözleşmesi kurulur.

-Garanti edilen riskin tutarı

-Geçerlilik Süresi şeklindedir.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin geçici teminat mektubunda, banka adının,  idare adının, geçerlilik süresinin dokümana uygun şekilde yer aldığı, garanti edilen risk tutarının teklifinin % 3’ünden fazla olduğu, ancak istekli adının yanlış yazıldığı tespit edilmiştir.

 

İnceleme konusu ihalede, istekli ve idare arasındaki borç ilişkisinin teminat mektubu bakımından öneminin riskin belirlenmesi ve riskin ortaya çıkması halinde bankanın kimin lehine riski üsleneceği olduğu, isteklinin de şikâyet ve itirazen şikâyeti ile teminat mektubunda yer alan firma adı ile ihaleye teklif sunan firma adının farklı olduğu göz önüne alındığında, bankanın kendisinin düzenlemiş olduğu teminat mektubuna istinaden vermiş olduğu garantiyi, mektupta yer alan firma adı ile, ihaleye katılan firma adının farklı olması nedeni ile sürdürüp sürdürmeyeceği hususudur.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat maddelerine göre, isteklinin sunmuş olduğu teminat mektubunun şartlar oluştuğunda gelir kaydedileceği, bir başka ifade ile bankaca riske karşı verilen garantinin devreye gireceği görülmektedir.

 

Bu durumda, geçici teminat mektubunun tarafı olan bankaca mektubun nakde çevrilmesi isteğinin yerine getirilmesi için, teminat mektubunun tüm unsurlarında bir belirsizlik bulunmaması gerekmektedir. Ancak, başvuru sahibi firma tarafından teklif ekinde sunulan geçici teminat mektubunda firma adının yanlış yazıldığı dikkate alındığında, söz konusu geçici teminat mektubunun bu şekliyle mektupta garanti edilen risk tanımlanmış olmakla birlikte lehtarın farklı olduğu, bir diğer ifade ile girdiği borç ilişkisinde isteklinin edimini gereği gibi yerine getirmemesi riskine karşı kendini garantiye almak isteyen ve bu nedenle söz konusu borç ilişkisinde istekliden bir bankanın bu hususta güvence vermesini talep eden idarenin isteğinin karşılanamayacağı, şikâyete konu teminat mektubunun lehtarın(istekli) adının teminat mektubunda doğru olarak belirlenmediği, sunulan teminat mektubunda firma adının yanlış yazılması hususunun bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilemeyeceği, bu nedenle başvuru sahibi firmanın iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru