KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2012/UY.II-5045 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2012/UY.II-5045 numaralı KİK Kararı

Bayrakli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2012/104770 İhale Kayıt Numaralı Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Yapılması İşi İhalesi ihalesiyle ilgili Kliterm Müh. Klima Sist. Tes. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. - Zilan Peyzaj İnş. Turz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 27.12.2012 tarih ve 2012/UY.II-5045 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2012/UY.II-5045)

Toplantı No: 2012/078
Gündem No: 55
Karar Tarihi: 27.12.2012
Karar No: 2012/UY.II-5045
Şikayetçi:
 Kliterm Müh. Klima Sist. Tes. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. - Zilan Peyzaj İnş. Turz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., ATAKENT MAHALLESİ DUDAYEV BULVARI NO:42 URGANCI APT. KAT:1 DAİRE:1 MAVİŞEHİR / İZMİR
İhaleyi yapan idare:
 Bayrakli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Manavkuyu Mahallesı 275/7 Sokak 4 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.12.2012 / 40060
Başvuruya konu ihale:
 2012/104770 İhale Kayıt Numaralı "Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Yapılması İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Bayrakli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğütarafından 31.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Kliterm Müh. Klima Sist. Tes. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Zilan Peyzaj İnş. Turz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin 23.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.11.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.12.2012 tarih ve 40060 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4528 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, aşırı düşük teklif açıklamalarının idarece uygun bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak ihale konusu işin götürü bedel üzerinden ihale edildiği, idarece öngörülen metrajlar ile öngördükleri metrajların aynı olmasının beklenemeyeceği, idarece tespit edilen farkın makul kabul edilebileceği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

31.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihaleye 13 istekli katılmıştır. İhale komisyonunca 11 isteklinin teklifi geçerli kabul edilmiş ve geçerli teklifler ile yaklaşık maliyete göre aşırı düşük teklif sınır değeri 14.456.284,39 TL olarak belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.”hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması Sırasında Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesinde Kullanılmak Üzere İdarece Yapılacak İşlemler” başlıklı 38 inci maddesinde “38.1. İdare, yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında her bir iş kalemi/grubunun yaklaşık maliyete oranını tespit edecektir. Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ile iş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren “sıralı analiz girdileri tablosu” hazırlanarak yaklaşık maliyet hesap cetveli kapsamında ihale onay belgesine eklenecektir. Sıralı iş kalemleri/grupları listesi oluşturulurken, iş kalemleri/grupları tutarlarının yaklaşık maliyete oranları, en yakın dört ondalık basamaklı sayıya getirilecek biçimde yuvarlanacak ve bu oranların toplamının, yuvarlama nedeni ile 1 den farklı olması dikkate alınmayacaktır.” açıklaması,

 

Anılan Tebliğ’in “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı 45’inci maddesinde “45.1. 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, ihale komisyonunun, yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterlerin esas alınacağı, Kurumun, aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. 4734 sayılı Kanunun aktarılan hükümleri çerçevesinde, yapım işlerinde aşırı düşük tekliflerin tespit edilmesi ve sorgulanmasına ilişkin olarak aşağıdaki esaslara uyulması gerekmektedir:

45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.

45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.

Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.

45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.

Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.

Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.

Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.

Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz. 

45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.

İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.

45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri

sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;

a) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

b) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; iş kalemleri ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.

İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.

45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6, O-7) ve stok tespit tutanağı (Ek: O-8) sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

İş kalemleri/grupları için, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar esas alınarak teklif sunulmuş olmakla birlikte; yukarıda belirtildiği şekliyle liste halinde belirtilmemesi durumunda, söz konusu iş kalemleri/grupları için analiz sunulması zorunludur.

İlan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatları kullanılabilir.

45.1.6. Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaraları da belirterek liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ve stok tespit tutanağı sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

45.1.9. (Değişik: 20/8/2011-28031 R.G./ 16 md.) İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.

45.1.10. İhale komisyonu, sınır değerin altındaki tekliflerin önemli bileşenlerini;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.

45.1.11. Yapım yönteminin ekonomik olması hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; kullanılan yapım yöntemi ve teknolojisinin sağlayacağı maliyet avantajının belgelere dayalı olarak açıklanması gereklidir.

45.1.12. Seçilen teknik çözümler, yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya yapım işinin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; belirtilen çözüm, avantajlı koşul ve özgünlük sayesinde elde edilen maliyet avantajı, bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanmalıdır.

45.1.13.  Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada; sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklinin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Çimento ve demir ürünleri için üreticinin ilan edilmiş fiyat tarifeleri

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

d. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

e. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,

f. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,

g. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (45.1.13.1 – 45.1.13.8) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.) (Ek: 20/8/2011-28031 R.G./ 17 md.) Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen yapı elemanları için teklif edilen fiyatın, malzeme ve işçilik (gerekiyorsa nakliye de) fiyatlarının da belirtildiği proforma fatura veya fiyat teklifi ile belgelendirilmesi durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin ayrıca analiz sunulması zorunlu değildir.”

45.1.13.1. Tedarikçi veya imalatçılardan alınan ve birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.6. İsteklinin açıklamalarını kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırması durumunda ihale konusu işte kullanılması öngörülen mala ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunulacaktır. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar,

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

İsteklinin satışlar üzerinden açıklama yapabilmesi için malın ticareti ile iştigal ediyor olması; maliyete dayalı açıklama yapabilmesi için ise, son geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alış yapmış olması gerekmektedir.

İsteklinin son geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış olması ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura suretleri ile de belgelendirme yapılabilecektir.

45.1.13.7. İstekliler tarafından yapılan açıklamada; malın ihale tarihi itibariyle stoklarda bulunduğunun belirtilmesi durumunda, stokta bulunan mala ilişkin “stok tespit tutanağı”nın (Ek-O.8) sunulması zorunludur. Stok tespit tutanağında ilgili malın ağırlıklı ortalama birim maliyeti gösterilecektir. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar, stok tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olamaz. Ayrıca stoklarda olduğu belirtilen söz konusu malın miktarının, ihale konusu işte kullanılacağı belirtilen miktardan az olması halinde eksik kalan miktar için bu Tebliğdeki diğer açıklama yöntemlerine uygun olarak açıklama yapılması gereklidir.

45.1.13.10. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

45.1.13.11. Maliyet/satış tutarı tespit tutanakları ve stok tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(45.1.13.1) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (45.1.13.2) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

(45.1.13.6) maddesine ve (45.1.13.7) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 ve O-8 nolu tutanaklardaki beyanlarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine uygunluğundan sorumludur.

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumuna ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları ve stok tespit tutanağı mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

45.1.14. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (45.1.3 - 45.1.13) maddelerine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uymayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

45.1.15. İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit ve stok tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumuna ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları ve stok tespit tutanağı mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

45.1.16. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak istenen sürede açıklama yapmasına rağmen teklifi reddedilen isteklilerin açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin, sadece ilgili madde numaralarına atıf yapılmakla yetinilmeyerek hangi düzenlemeye aykırılık bulunduğu da belirtilmek suretiyle kesinleşen ihale kararının bildirilmesi zorunludur.”açıklaması yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerden, idarece sıralı iş kalemleri listesinin hazırlandığı, buna göre aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında 42 iş kaleminin açıklama istenilecek iş kalemi olarak belirlendiği, açıklama istenilen inşaat iş kalemleri için analizlerin oluşturulduğu, oluşturulan analizler üzerinde açıklama istenilecek ve istenilmeyecek analiz girdilerinin belirtildiği, ayrıca açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesinin oluşturulduğu, açıklama istem yazısı ekinde isteklilere açıklama istenilecek iş kalemleri listesi ile açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listelerine yer verildiği, ayrıca ihale dokümanında Kamu İhale Genel Tebliği ekinde yer alan örnek analiz formatına yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Teklifi sınır değerin altında kalan Leeb İnş. Ltd. Şti. - Emin Reha Gürgün Ortak Girişimi, Metron Yapı Proje İnş Taah Tic. ve Beton. San. A.Ş. ve Zilan Peyzaj İnş. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. - Kliterm Müh. Klima Sis. Tes. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminden anılan Kanun’un 38 ‘inci maddesi gereği aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında belirtilen iş kalemleri için Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan açıklamalara uygun bir şekilde açıklamada bulunmaları istenilmiştir. İhale komisyonu yapmış olduğu değerlendirme sonucunda;

 

- Leeb İnş. Ltd. Şti. - Emin Reha Gürgün Ortak Girişiminin açıklamasını, ihalenin 26.302/C1 ve MSB.322 poz numaralı iş kalemlerine verilen teklifin açıklamaya dayanak teşkil eden Kurumun 2012 yılı kârsız birim fiyatının altında olduğu, elektrik iş kalemleri cetvelinde toplama hatası yapıldığı, 79 iş kalemi için ön görülen metrajın idarenin öngördüğü metrajlardan makul kabul edilemeyecek oranda farklılık olduğu gerekçesiyle,

 

- Metron Yapı Proje İnş Taah Tic. ve Beton. San. A.Ş.nin açıklamasını 53 iş kalemi için ön görülen metrajın idarenin öngördüğü metrajlardan makul kabul edilemeyecek oranda farklılık olduğu gerekçesiyle,

 

- Başvuru sahibi Zilan Peyzaj İnş. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. - Kliterm Müh. Klima Sis. Tes. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin açıklamasını ise ihalenin 917-108 ve 18.071/2/MK poz numaralı iş kalemlerine verilen teklifin açıklamaya dayanak teşkil eden Kurumun 2012 yılı kârsız birim fiyatının altında olduğu, elektrik işlerinden 718-507 poz numaralı iş kaleminin miktarının teklif cetvelinde belirtilmediği, 73 iş kalemi için ön görülen metrajın idarenin öngördüğü metrajlardan makul kabul edilemeyecek oranda farklılık olduğu gerekçesiyle uygun bulmamıştır.

 

            Başvuru sahibi Kliterm Müh. Klima Sist. Tes. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Zilan Peyzaj İnş. Turz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunduğu belgeler incelendiğinde, açıklama istenilen 42 iş kaleminden 11 iş kalemini [(16.062/2 poz numaralı “Ø 80 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m (24 m dahil)”, Özel-11 poz numaralı “Kapaklı Silikon Giydirme Cephe Yapılması”, SNBF.27 poz numaralı “Şantiye Dışına Kamyonla Kazı Malz. ve Moloz Nakli”, Özel-03 poz numaralı “Ahşap Iraco Duvar Yapılması”, Özel-02 poz numaralı “Paslanmaz Çelik Duvar Kaplaması Yapılması”, Özel-05 poz numaralı “MDF Üzeri Lake Boyalı Kapı Kanadı Yapılması”, Özel-04 poz numaralı PVC Gergi Asma Tavan Sistemi Yapılması”, Özel İksa/2 poz numaralı “Kuşak Kirişi Kırılması”, Özel-17 poz numaralı “İki Bileşenli Çimento ve Bitüm Emisyonlu Su Yalıtım Malzemesi”, Özel poz numaralı “Isı Geri Kazanım Cihazı VAM1000” ve Özel poz numaralı “Gazlı Söndürme (arşiv+bilgi işlem)”] analiz ve analize dayanak teşkil eden proforma faturalar ile diğer 31 iş kalemini ise resmi kurum ve kuruluşların ilan edilmiş birim fiyatları ile açıkladığı görülmüştür.

 

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın birim fiyatları ile açıkladığı 917-108 poz numaralı “Toplamalı Kumanda Donanımı” iş kaleminin 2012 yılı için ilan edilmiş birim fiyatı 3.670,00 TL’dir. Bu fiyattan %25 müteahhit kârı düşüldüğünde kârsız birim fiyat 2.936,00 TL olmaktadır. Başvuru sahibi ise bu iş kalemi için 2.896,00 TL birim fiyat teklifinde bulunmuştur. Bu durumda başvuru sahibi bu iş kalemi için Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda anılan açıklamasına uygun açıklamada bulunmamıştır.

 

            Aynı şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın birim fiyatları ile açıkladığı 18.071/2/MK poz numaralı “Yatay Delikli Fabrika Tuğlası (19x19x13,5 cm) ile 200 Doz Çimento Harçlı Duvar Yapılması” iş kaleminin 2012 yılı için ilan edilmiş birim fiyatı 90,64 TL’dir. Bu fiyattan %25 müteahhit kârı düşüldüğünde kârsız birim fiyat 75.51 TL olmaktadır. Başvuru sahibi ise bu iş kalemi için 60,43 TL birim fiyat teklifinde bulunmuştur. Bu durumda başvuru sahibi bu iş kalemi için de Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda anılan açıklamasına uygun açıklamada bulunmamıştır.

 

            Aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında açıklama istenilecek kalemler arasında yer almamakla birlikte başvuru sahibi 718-507 poz numaralı “Kaçak Akım Koruma Şalteri >4x25A,30mA” iş kalemi için hesap cetvelinde herhangi bir bedel öngörmemiştir. Yukarıda da açıklandığı üzere anılan Tebliğ’in 45.1.3’üncü maddesi gereği aşırı düşük teklif açıklaması istenilen isteklilerin açıklamaları kapsamında hesap cetveli sunmaları ve her bir iş kalemi için bir bedel öngörmeleri gerekmektedir.

 

İhale komisyonu başvuru sahibinin 73 iş kalemi için öngördüğü miktarın idarenin belirlediği iş kalemi miktarı ile arasındaki farkın makul kabul edilebilecek miktarlarda olmaması hususunu açıklamanın kabul edilmemesine gerekçe göstermiştir. Bu konudaki tespitini de şikâyete verdiği cevapta oluşturduğu listede belirtmiştir. Başvuru sahibinin özellikle aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında açıklama istenilen iş kalemleri için öngördüğü iş kalemleri miktarları ile idarenin yaklaşık maliyetin tespitinde bu kalemler için öngördüğü iş kalemi miktarlarına ilişkin karşılaştırma tablosu aşağıdaki gibidir:

 

 

 

Poz no

 

 

Birim

 

Yaklaşık maliyet hesabındaki miktar

 

Teklifte öngörülen miktar

 

 

Fark

Yaklaşık maliyetteki miktara göre oranı

(+/-)

23.015/Y

ton

1.367,950

450,000

-917,950

-0,67

16.071/3

m

43.785,000

9.000,000

-34.785,00

-0,79

16.062/2

m

5.290,000

5.000,000

-290,000

-0,05

Özel-11

m2

2.529,116

2.850,000

-320,884

-0,13

16.070

m

21.406,000

9.000,000

-12.406,000

-0,58

16.059/3A

m3

7.257,800

7.565,000

+307,200

+0,04

Msb.671

m2

2.965,293

2.600,000

-365,293

-0,12

23.014/Y

ton

288,020

300,000

+11,980

+0,04

SNBF.27

ton

33.461,100

45.350,000

+11.888,900

+0,36

21.017/1

m2

18.192,72

10.920,000

-7.272,72

-0,40

23.015/Y

ton

1.367,950

450,000

-917,950

-0,67

280-1121

ad

6,000

6,000

0,000

0,00

ÖZEL-03

m2

1.132,508

1.055,000

-77,508

-0,07

26.302/C1

m2

3.022,710

935,000

-2.087,710

-0,69

21.011

m2

9.096,360

10.615,000

+1.518,640

+0,17

950.116

ad

2,000

1,000

-1,000

-0,50

280-2207

ad

45,000

44,000

-1,000

-0,02

265-501

m2

13.212,500

1.465,750

-11.746,75

-0,89

921-413

ad

42,000

4,000

-38,000

-0,90

27.530/2

m2

10.007,338

15.820,000

+5.812,662

+0,58

25.116/A3

m2

2.742,930

2.690,000

-52,930

-0,02

MSB.322

m3

975,000

75,000

-900,000

-0,92

ÖZEL-02

m2

461,576

447,000

-14,576

-0,03

ÖZEL-05

ad

168,000

130,000

-38,000

-0,23

917-108

ad

29,000

1,000

-28,000

-0,97

18.071/2/MK

m3

1.143,157

715,000

-428,157

-0,37

ÖZEL-04

m2

609,370

1.710,000

+1.100,630

+1,80

23.014/Y

ton

288,020

300,000

+11,980

+0,04

21.065

m2

4.337,830

4.450,000

+112,170

+0,03

280-2205

ad

40,000

24,000

-16,000

-0,40

MSB.414/A1

m2

3.355,310

3.350,000

-5,310

0,00

921-513

ad

42,000

39,000

-3,000

0,07

ÖZEL İKSA/2

m2

595,000

300,000

-295,000

-0,50

19.046/2

m2

3.200,000

1.195,000

-2.005,000

-0,63

280-1115

ad

2,000

2,000

0,000

0,00

280-1114

ad

2,000

2,000

0,000

0,00

ÖZEL-17

m2

3.850,000

4.998,000

+1.148,000

+0,30

23.101/Y

ton

25,275

15,000

-10,275

-0,41

ÖZEL

ad

25,000

25,000

0,000

0,00

280-2208

ad

29,000

30,000

+1,000

+0,03

ÖZEL

ad

1,000

1,000

0,000

0,00

27.581/MK

m2

10.376,990

10.370,000

-6,990

0,00

 

Tablo incelendiğinde başvuru sahibinin belirtilen iş kalemleri için idarenin belirlediği iş kalemi miktarlarından bazı iş kalemleri için fazla bazı iş kalemleri için eksik miktarlar, bazı kalemler için ise aynı miktarları öngördüğü görülmektedir. İhale konusu iş götürü bedel teklif alınarak ihale edildiğinden idarenin ihalenin iş kalemleri için belirlediği miktarlar ile ihaleye teklif veren isteklilerin öngördüğü miktarların bire bir aynı olması beklenemez. Ancak bu farkında bertaraf edilemeyecek miktarda da olmaması gerekmektedir. Tabloda belirtilen iş kalemi miktarlarının karşılaştırılmasında çoğunun idarenin belirlediği miktarlar ile başvuru sahibinin öngördüğü miktarlar arasındaki fark makul olarak kabul edilebilecek bir oranda bulunmamıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin metrajları ile idarenin metrajları arasında makul sayılamayacak ölçüde farklılıkların olduğu anlaşıldığından idarenin başvuru sahibinin açıklamasını uygun bulmaması ihale mevzuatına aykırı bulunmamıştır.

 

Başvuru sahibi açıklama istenilen 16.062/2 poz numaralı “Ø 80 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m (24 m dahil)”, Özel-11 poz numaralı “Kapaklı Silikon Giydirme Cephe Yapılması”, SNBF.27 poz numaralı “Şantiye Dışına Kamyonla Kazı Malz. ve Moloz Nakli”, Özel-03 poz numaralı “Ahşap Iraco Duvar Yapılması”, Özel-02 poz numaralı “Paslanmaz Çelik Duvar Kaplaması Yapılması”, Özel-05 poz numaralı “MDF Üzeri Lake Boyalı Kapı Kanadı Yapılması”, Özel-04 poz numaralı PVC Gergi Asma Tavan Sistemi Yapılması”, Özel İksa/2 poz numaralı “Kuşak Kirişi Kırılması”, Özel-17 poz numaralı “İki Bileşenli Çimento ve Bitüm Emisyonlu Su Yalıtım Malzemesi”, Özel poz numaralı “Isı Geri Kazanım Cihazı VAM1000” ve Özel poz numaralı “Gazlı Söndürme (arşiv+bilgi işlem)” iş kalemlerini analizler ve analizlere dayanak teşkil eden proforma faturalar ile açıklamıştır.

 

Başvuru sahibinin sunmuş olduğu analizler ve proforma faturalar incelendiğinde, faturanın mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından imzalandığı ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelendiği ancak proforma fatura üzerine anılan Tebliğ gereği yer verilmesi gereken ibareye yer verilmediği, analizlerde sadece proformada belirtilen fiyatın yazıldığı, fiyata işçilik, montaj ve nakliyenin dahil olduğuna dair açıklama yazıldığı, ancak açıklama kapsamında sunulan analizlerde işçilik, montaj ve nakliye için ayrıca bir analiz girdisine yer verilmediği görülmektedir.

 

Yukarıda anılan Tebliğ’in 45.1.7’nci maddesi gereği, istekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulmasına gerek bulunmamaktadır. Bunun yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması yeterli kabul edilmesi gerekmektedir. Ancak söz konusu iş kalemleri bu kapsamda açıklama yapılabilecek iş kalemleri niteliğinde değildir. Bu kalemler için açıklama analizler ile yapılacaksa ihale dokümanı kapsamında sunulan örnek analiz formatına uygun ve analiz girdileri ile analiz girdilerine dayanak teşkil edecek bilgi ve belgelerin Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun şekilde sunulması gerekmektedir. Analizler ile açıklama yapılan ihalenin iş kalemleri için sunulan analizler ile analize dayanak teşkil eden proforma faturalar anılan Tebliğ’de yer alan açıklamalara uygun bulunmamıştır. Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yaptığı açıklamanın bu nedenle de uygun bulunmaması gerekmektedir.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

1) Kararın önceki bölümlerinde de açıklandığı üzere Metron Yapı Proje İnş Taah Tic. ve Beton. San. A.Ş.nin açıklaması 53 iş kalemi için ön görülen metrajın idarenin öngördüğü metrajlardan makul kabul edilemeyecek oranda farklı olduğu gerekçesiyle uygun bulunmamış ve teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

Metron Yapı Proje İnş Taah Tic. ve Beton. San. A.Ş.nin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunduğu belgeler incelendiğinde, açıklama istenilen 42 iş kaleminden 10 iş kalemini (Özel-11 poz numaralı “Kapaklı Silikon Giydirme Cephe Yapılması”, SNBF.27 poz numaralı “Şantiye Dışına Kamyonla Kazı Malz. ve Moloz Nakli”, Özel-03 poz numaralı “Ahşap Iraco Duvar Yapılması”, Özel-02 poz numaralı “Paslanmaz Çelik Duvar Kaplaması Yapılması”, Özel-05 poz numaralı “MDF Üzeri Lake Boyalı Kapı Kanadı Yapılması”, Özel-04 poz numaralı PVC Gergi Asma Tavan Sistemi Yapılması”, Özel İksa/2 poz numaralı “Kuşak Kirişi Kırılması”, Özel-17 poz numaralı “İki Bileşenli Çimento ve Bitüm Emisyonlu Su Yalıtım Malzemesi”, Özel poz numaralı “Isı Geri Kazanım Cihazı VAM1000” ve Özel poz numaralı “Gazlı Söndürme (arşiv+bilgi işlem)” analiz ve analize dayanak teşkil eden proforma faturalar ile diğer 32 iş kalemini ise resmi kurum ve kuruluşların ilan edilmiş birim fiyatları ile açıklamıştır.

 

Metron Yapı Proje İnş Taah Tic. ve Beton. San. A.Ş.nin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunduğu açıklaması incelendiğinde, özellikle aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında açıklama istenilen iş kalemleri için öngördüğü iş kalemleri miktarları ile idarenin yaklaşık maliyetin tespitinde bu kalemler için öngördüğü iş kalemi miktarlarına ilişkin karşılaştırma tablosu aşağıdaki gibidir:

 

 

 

Poz no

 

 

Birim

 

Yaklaşık maliyet hesabındaki miktar

 

Teklifte öngörülen miktar

 

 

Fark

Yaklaşık maliyetteki miktara göre oranı

(+/-)

23.015/Y

ton

1.367,950

550,000

-817,950

-0,60

16.071/3

m

43.785,000

14.595,000

-29.190,000

-0,67

16.062/2

m

5.290,000

5.310,000

+20,000

+0,01

Özel-11

m2

2.529,116

4.350,000

+1.820,884

+0,72

16.070

m

21.406,000

14.595,000

-6.811,000

-0,32

16.059/3A

m3

7.257,800

7.568,000

+310,200

+0,04

MSB.671

m2

2.965,293

2.570,000

-395,293

-0,13

23.014/Y

ton

288,020

390,000

+101,980

+0,35

SNBF.27

ton

33.461,100

24.200,000

-9.261,100

-0,28

21.017/1

m2

18.192,72

35.000,000

+16.807,280

+0,88

23.015/Y

ton

1.367,950

219,000

-1.148,950

-0,84

280-1121

ad

6,000

6,000

0,000

0,00

ÖZEL-03

m2

1.132,508

900,000

-232,900

-0,21

26.302/C1

m2

3.022,710

1.655,000

-1.367,710

-0,45

21.011

m2

9.096,360

450,000

-8.646,360

-0,95

950.116

ad

2,000

2,000

0,000

0,00

280-2207

ad

45,000

45,000

0,000

0,00

265-501

m2

13.212,500

1.180,000

-12.032,500

-0,91

921-413

ad

42,000

39,000

-3,000

0,07

27.530/2

m2

10.007,338

8.815,000

-1.192,338

-0,12

25.116/A3

m2

2.742,930

2.700,000

-42,930

-0,02

MSB.322

m3

975,000

1.350,000

+375,000

+0,38

ÖZEL-02

m2

461,576

440,000

-21,576

-0,05

ÖZEL-05

ad

168,000

109,000

-59,000

-0,35

917-108

ad

29,000

33,000

+4,000

+0,14

18.071/2/MK

m3

1.143,157

1.144,000

+0,843

+0,00

ÖZEL-04

m2

609,370

600,000

-9,370

-0,02

23.014/Y

ton

288,020

51,000

-237,020

-0,82

21.065

m2

4.337,830

15.000,000

+10.662,170

+2,46

280-2205

ad

40,000

40,000

0,000

0,00

MSB.414/A1

m2

3.355,310

4.600,000

+1.244,690

+0,37

921-513

ad

42,000

39,000

-3,000

-0,07

ÖZEL İKSA/2

m2

595,000

577,500

-17,500

-0,03

19.046/2

m2

3.200,000

1.450,000

-1.750,000

-0,55

280-1115

ad

2,000

2,000

0,000

0,00

280-1114

ad

2,000

2,000

0,000

0,00

ÖZEL-17

m2

3.850,000

2.600,000

-1.250,000

-0,32

23.101/Y

ton

25,275

150,000

+124,725

+4,93

ÖZEL

ad

25,000

22,000

-3,000

-0,12

280-2208

ad

29,000

29,000

0,000

0,00

ÖZEL

ad

1,000

1,000

0,000

0,00

27.581/MK

m2

10.376,990

8.450,000

-1.926,990

-0,19

 

Tablo incelendiğinde Metron Yapı Proje İnş Taah Tic. ve Beton. San. A.Ş.nin belirtilen iş kalemleri için idarenin belirlediği iş kalemi miktarlarından bazı iş kalemleri için fazla bazı iş kalemleri için eksik miktarlar, bazı kalemler için ise aynı miktarları öngördüğü görülmektedir. Tabloda belirtilen çoğu iş kalemi miktarlarının karşılaştırılmasında idarenin belirlediği miktarlar ile Metron Yapı Proje İnş Taah Tic. ve Beton. San. A.Ş.nin öngördüğü miktarlar arasındaki fark makul olarak kabul edilebilecek bir oranda bulunmamıştır. Bu nedenle Metron Yapı Proje İnş Taah Tic. ve Beton. San. A.Ş.nin metrajları ile idarenin metrajları arasında makul sayılamayacak ölçüde farklılıkların olduğu anlaşıldığından idarenin Metron Yapı Proje İnş Taah Tic. ve Beton. San. A.Ş.nin açıklamasını uygun bulmaması ihale mevzuatına aykırı bulunmamıştır.

 

           
2 ) Kararın önceki bölümlerinde de açıklandığı üzere Leeb İnş. Ltd. Şti. - Emin Reha Gürgün Ortak Girişiminin açıklaması ihalenin 26.302/C1 ve MSB.322 poz numaralı iş kalemlerine verilen teklifin açıklamaya dayanak teşkil eden Kurumun 2012 yılı kârsız birim fiyatının altında olduğu, elektrik iş kalemleri cetvelinde toplama hatası yapıldığı, 79 iş kalemi için ön görülen metrajın idarenin öngördüğü metrajlardan makul kabul edilemeyecek oranda farklılık olduğu gerekçesiyle uygun bulunmamış ve teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

            Leeb İnş. Ltd. Şti. - Emin Reha Gürgün Ortak Girişiminin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunduğu belgeler incelendiğinde, açıklama istenilen 42 iş kaleminden 14 iş kalemini (16.071/3 poz numaralı “0,6 İnç Çapında ve 3 Halatlı Öngermeli Ankraj Yapılması”, 16.070 poz numaralı “0-20 m Arasında Her Türlü Zeminde Her Türlü Açıda ve Çapta Ankraj Deliği”, MSB.671 poz numaralı “Bulancak Füme Granit Plak İle Döşeme Kaplaması Yapılması”, 16.062/2 poz numaralı “Ø 80 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m (24 m dahil)”, Özel-11 poz numaralı “Kapaklı Silikon Giydirme Cephe Yapılması”, SNBF.27 poz numaralı “Şantiye Dışına Kamyonla Kazı Malz. ve Moloz Nakli”, Özel-03 poz numaralı “Ahşap Iraco Duvar Yapılması”, Özel-02 poz numaralı “Paslanmaz Çelik Duvar Kaplaması Yapılması”, Özel-05 poz numaralı “MDF Üzeri Lake Boyalı Kapı Kanadı Yapılması”, Özel-04 poz numaralı PVC Gergi Asma Tavan Sistemi Yapılması”, Özel İksa/2 poz numaralı “Kuşak Kirişi Kırılması”, Özel-17 poz numaralı “İki Bileşenli Çimento ve Bitüm Emisyonlu Su Yalıtım Malzemesi”, Özel poz numaralı “Isı Geri Kazanım Cihazı VAM1000” ve Özel poz numaralı “Gazlı Söndürme (arşiv+bilgi işlem)” analiz ve analize dayanak teşkil eden proforma faturalar ile diğer 28 iş kalemini ise resmi kurum ve kuruluşların ilan edilmiş birim fiyatları ile açıklamıştır.

 

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın birim fiyatları ile açıkladığı 26.302/C1 poz numaralı “3 cm Kalınlığında Açık Renkli Traverten İle Döşeme Kaplaması Yapılması (3x30xserbestboy)” iş kaleminin 2012 yılı için ilan edilmiş birim fiyatı 81,36 TL’dir. Bu fiyattan %25 müteahhit kârı düşüldüğünde kârsız birim fiyat 65,09 TL olmaktadır. Leeb İnş. Ltd. Şti. - Emin Reha Gürgün Ortak Girişimi ise bu iş kalemi için 27,60 TL birim fiyat teklifinde bulunmuştur. Bu durumda Leeb İnş. Ltd. Şti. - Emin Reha Gürgün Ortak Girişimi bu iş kalemi için Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda anılan açıklamasına uygun açıklamada bulunmamıştır.

 

            Aynı şekilde Milli Savunma Bakanlığı’nın birim fiyatları ile açıkladığı MSB.322 poz numaralı “Saha, Tretuvar, Yol, Otopark, Hangar, ve Atölye İçi Beton Kaplama Yapılması (Hazır Beton Kullanılarak)” iş kaleminin 2012 yılı için ilan edilmiş birim fiyatı 122,64 TL’dir. Bu fiyattan %25 müteahhit kârı düşüldüğünde kârsız birim fiyat 98,11 TL olmaktadır. Leeb İnş. Ltd. Şti. - Emin Reha Gürgün Ortak Girişimi ise bu iş kalemi için 36,60 TL birim fiyat teklifinde bulunmuştur. Bu durumda Leeb İnş. Ltd. Şti. - Emin Reha Gürgün Ortak Girişimi bu iş kalemi için de Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda anılan açıklamasına uygun açıklamada bulunmamıştır.

 

            Aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında elektrik iş kalemleri için oluşturduğu hesap cetveli incelendiğinde, toplam tutar 838.269.27 TL olması gerekirken toplam tutarı 826.272,29 TL olarak yazmıştır. Açıklama kapsamında oluşturduğu teklif icmalinde de elektrik iş kalemleri için 826.272,29 TL öngördüğü görülmüştür. Buna göre adı geçen firmanın teklifi 13.854.996,98 TL olması gerekirken 13.843.000,00 TL teklifte bulunmuştur. Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda açıklamaları gereği isteklilerin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetvelini sunmaları ve hesaplamalarda hata yapmamaları gerekmektedir. Leeb İnş. Ltd. Şti. - Emin Reha Gürgün Ortak Girişimi elektrik iş kalemleri için yapmış olduğu açıklamada hata yaptığından yaptığı açıklamanın uygun bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe gösterilmesinde ihale mevzuatına aykırılık bulunmamıştır.

 

Leeb İnş. Ltd. Şti. - Emin Reha Gürgün Ortak Girişiminin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunduğu açıklaması incelendiğinde, özellikle aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında açıklama istenilen iş kalemleri için öngördüğü iş kalemleri miktarları ile idarenin yaklaşık maliyetin tespitinde bu kalemler için öngördüğü iş kalemi miktarlarına ilişkin karşılaştırma tablosu aşağıdaki gibidir.

 

 

 

Poz no

 

 

Birim

 

Yaklaşık maliyet hesabındaki miktar

 

Teklifte öngörülen miktar

 

 

Fark

Yaklaşık maliyetteki miktara göre oranı

(+/-)

23.015/Y

ton

1.367,950

596,748

-771,202

-0,56

16.071/3

m

43.785,000

14.595,000

-29.190,000

-0,67

16.062/2

m

5.290,000

5.560,000

+270,000

+0,05

Özel-11

m2

2.529,116

2.498,000

-31,116

-0,01

16.070

m

21.406,000

14.595,000

-6.811,000

-0,32

16.059/3A

m3

7.257,800

7.439,310

+181,510

+0,03

MSB.671

m2

2.965,293

23,710

-2.941,583

-0,99

23.014/Y

ton

288,020

252,414

-35,606

-0,12

SNBF.27

ton

33.461,100

46.560,000

+13.098,900

+0,39

21.017/1

m2

18.192,720

18.136,860

-45,860

-0,01

23.015/Y

ton

1.367,950

246,000

-1.121,950

-0,82

280-1121

ad

6,000

6,000

0,000

0,00

ÖZEL-03

m2

1.132,508

1.016,000

-116,508

-0,10

26.302/C1

m2

3.022,710

655,870

-2.366,840

-0,78

21.011

m2

9.096,360

10.773,810

+1.677,450

+0,18

950.116

ad

2,000

2,000

0,000

0,00

280-2207

ad

45,000

45,000

0,000

0,00

265-501

m2

13.212,500

700,000

-12.512,500

-0,95

921-413

ad

42,000

24,000

-18,000

-0,43

27.530/2

m2

10.007,338

600,620

-9.406,718

-0,94

25.116/A3

m2

2.742,930

2.723,000

-19,930

-0,01

MSB.322

m3

975,000

591,600

-383,400

-0,39

ÖZEL-02

m2

461,576

2.376,030

+1.914,454

+4,15

ÖZEL-05

ad

168,000

128,000

-40,000

-0,24

917-108

ad

29,000

8,000

-21,000

-0,72

18.071/2/MK

m3

1.143,157

1.315,820

+172,663

+0,15

ÖZEL-04

m2

609,370

1.960,180

+1.350,810

+2,22

23.014/Y

ton

288,020

56,000

-232,020

-0,81

21.065

m2

4.337,830

6.955,200

+2.617,370

+0,60

280-2205

ad

40,000

40,000

0,00

0,00

MSB.414/A1

m2

3.355,310

3.396,000

+40,690

+0,01

921-513

ad

42,000

24,000

-18,00

-0,43

ÖZEL İKSA/2

m2

595,000

1.577,500

+982,500

+1,65

19.046/2

m2

3.200,000

1.395,320

-1.804,680

-0,56

280-1115

ad

2,000

2,000

0,00

0,00

280-1114

ad

2,000

2,000

0,00

0,00

ÖZEL-17

m2

3.850,000

4.191,381

+341,381

+0,09

23.101/Y

ton

25,275

47,572

+22,297

+0,88

ÖZEL

ad

25,000

24,000

-1,000

-0,04

280-2208

ad

29,000

29,000

0,00

0,00

ÖZEL

ad

1,000

1,000

0,00

0,00

27.581/MK

m2

10.376,990

1.478,800

-8.898,190

-0,86

 

Tablo incelendiğinde Leeb İnş. Ltd. Şti. - Emin Reha Gürgün Ortak Girişiminin belirtilen iş kalemleri için idarenin belirlediği iş kalemi miktarlarından bazı iş kalemleri için fazla bazı iş kalemleri için eksik miktarlar, bazı kalemler için ise aynı miktarları öngördüğü görülmektedir. Tabloda belirtilen çoğu iş kalemi miktarlarının karşılaştırılmasında idarenin belirlediği miktarlar ile Leeb İnş. Ltd. Şti. - Emin Reha Gürgün Ortak Girişiminin öngördüğü miktarlar arasındaki fark makul olarak kabul edilebilecek bir oranda bulunmamıştır. Bu nedenle Leeb İnş. Ltd. Şti. - Emin Reha Gürgün Ortak Girişiminin metrajları ile idarenin metrajları arasında makul sayılamayacak ölçüde farklılıkların olduğu anlaşıldığından idarenin Leeb İnş. Ltd. Şti. - Emin Reha Gürgün Ortak Girişiminin açıklamasını uygun bulmaması ihale mevzuatına aykırı bulunmamıştır.

 

Leeb İnş. Ltd. Şti. - Emin Reha Gürgün Ortak Girişimi açıklama istenilen yukarıda da açıklandığı üzere 16.071/3 poz numaralı “0,6 İnç Çapında ve 3 Halatlı Öngermeli Ankraj Yapılması”, 16.070 poz numaralı “0-20 m Arasında Her Türlü Zeminde Her Türlü Açıda ve Çapta Ankraj Deliği”, MSB.671 poz numaralı “Bulancak Füme Granit Plak İle Döşeme Kaplaması Yapılması”, 16.062/2 poz numaralı “Ø 80 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m (24 m dahil)”, Özel-11 poz numaralı “Kapaklı Silikon Giydirme Cephe Yapılması”, SNBF.27 poz numaralı “Şantiye Dışına Kamyonla Kazı Malz. ve Moloz Nakli”, Özel-03 poz numaralı “Ahşap Iraco Duvar Yapılması”, Özel-02 poz numaralı “Paslanmaz Çelik Duvar Kaplaması Yapılması”, Özel-05 poz numaralı “MDF Üzeri Lake Boyalı Kapı Kanadı Yapılması”, Özel-04 poz numaralı PVC Gergi Asma Tavan Sistemi Yapılması”, Özel İksa/2 poz numaralı “Kuşak Kirişi Kırılması”, Özel-17 poz numaralı “İki Bileşenli Çimento ve Bitüm Emisyonlu Su Yalıtım Malzemesi”, Özel poz numaralı “Isı Geri Kazanım Cihazı VAM1000” ve Özel poz numaralı “Gazlı Söndürme (arşiv+bilgi işlem)” iş kalemlerini analizler ve analizlere dayanak teşkil eden proforma faturalar ile açıklamıştır.

 

Leeb İnş. Ltd. Şti. - Emin Reha Gürgün Ortak Girişiminin sunmuş olduğu analizler ve proforma faturalar incelendiğinde, faturaların mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından imzalandığı ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelendiği ancak proforma fatura üzerine anılan Tebliğ gereği yer verilmesi gereken ibareye yer verilmediği görülmektedir. Analizler ile açıklama yapılan ihalenin iş kalemleri için analize dayanak teşkil eden proforma faturalar anılan Tebliğ’de yer alan açıklamalara uygun bulunmamıştır. Leeb İnş. Ltd. Şti. - Emin Reha Gürgün Ortak Girişiminin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yaptığı açıklamanın bu gerekçeyle de uygun bulunmaması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru